Plné znenie Petície za slobodnú voľbu v očkovaní

 

1. po slovensky
(szlovákul)
slovenská vlajka
2. po maďarsky
(magyarul)
maďarská vlajka
3. po česky
  (csehül)
česká vlajka

 


 

PETÍCIA
za slobodnú voľbu v očkovaní

podľa Listiny základných práv a slobôd, čl. 18
a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve

 

       My, nižšie podpísaní, prostredníctvom tejto petície žiadame, aby každý občan Slovenskej republiky mohol učiniť slobodné rozhodnutie o (ne)očkovaní seba samého a svojich detí.

       V tomto zmysle žiadame o zmenu Zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ako aj Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.

       Doposiaľ povinné očkovanie by naďalej malo byť bezplatné a dostupné všetkým, avšak dobrovoľné.

Pretože:

       Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny (Dohovor o ľudských právach a biomedicíne), ktorý v Slovenskej republike vstúpil do platnosti 1. decembra 1999 v znení Oznámenia Ministerstva zahraničných vecí SR č. 40/2000 Z.z., hovorí v čl. 5:

       „Zásah v oblasti zdravia sa môže vykonať iba vtedy, ak osoba, ktorej sa týka, bola informovaná a so zásahom vyjadrila súhlas.

       V Slovenskej republike sa vynucovaním povinného očkovania tento medzinárodný Dohovor sústavne porušuje.

       V takmer všetkých krajinách západnej Európy je však očkovanie iba odporúčané. Od povinného očkovania sa v týchto krajinách upustilo po zmene ponímania vzťahov lekár–pacient a štát–občan. Pôvodné ponímanie týchto vzťahov ako vzťahov nadriadených (lekári, štát) k podriadeným (pacienti, občania), kde tí druhí musia svojich nadriadených bez odvrávania poslúchať, sa (vďaka rastúcemu občianskemu seba-vedomiu občanov týchto krajín) zmenilo na chápanie týchto vzťahov ako vzťahov medzi rovnocennými partnermi. V prípade, že pacient chce vziať na seba zodpovednosť za svoje zdravie (napr. tým, že odmietne očkovanie), je mu to v týchto krajinách bez akýchkoľvek pokút a trestov umožnené, pretože je len a len pacientovým výsostným právom rozhodovať o svojom vlastnom tele samostatne a slobodne na základe nestranných objektívnych informácií.

       Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia však presadzuje nedobrovoľné plošné očkovanie, ktoré nerešpektuje individualitu a životné podmienky každého jednotlivca, ako ani indivitualitu rodičov, ktorí chcú o svojich deťoch rozhodovať samostatne a cítia sa byť za zdravie svojich detí zodpovední.

       Dopredu však nemožno dokázať, že očkovanie dieťaťa nebude mať žiadne nežiadúce účinky, ani že v jeho dôsledku nemôže dôjsť k dočasnému alebo trvalému poškodeniu zdravia dieťaťa, preto vnímame slobodný súhlas rodičov s takýmto zdravotníckym zákrokom ako zásadný eticko-právny krok.

       Možné nežiadúce účinky očkovania vyplývajú priamo zo zloženia vakcíny (vakcíny môžu obsahovať pomocné látky ako napr. antibiotiká, karcinogény (formaldehyd), látky toxické pre nervovú sústavu (thiomersal obsahujúci ortuť, hydroxid hlinitý), umelé sladidlá (sorbitol), fenoxyetanol, glutaman sodný, kyselinu chlórovodíkovú, prípadne i alergénne zvyšky vaječnej bielkoviny či zvieracie vírusy a bielkoviny, ak boli pri výrobe vakcíny použité zvieracie tkanivá), ako aj z nepredvídateľnej imunitnej reakcie každého jedinca, ktorá môže viesť k závažnému poškodeniu očkovaného. Rodičia o tejto skutočnosti v drvivej väčšine prípadov nebývajú lekármi ani štátnymi zdravotníckymi úradmi informovaní, dokonca viacerí lekári tieto ľahko preukázateľné skutočnosti vytrvale popierajú.

       Tak sa rodičia dostávajú do konfliktu buď so zákonom alebo so svojím svedomím. Sú totiž zákonom nútení, aby svoje zdravé dieťa zaočkovaním vystavili riziku potenciálne fatálnych zdravotných komplikácií, a to aj v prípade, že sa na základe svojho najlepšieho vedomia a svedomia rozhodli starať sa o zdravie svojho dieťaťa bez použitia očkovania alebo len zvoliť si individuálny očkovací plán.

       Rodičia, ktorí sa rozhodnú nasledovať hlas svojho svedomia napriek litere zákona, bývajú pokutovaní miesto-príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a ich deti následne diskriminované pri vstupe do jaslí a predškolských zariadení (materských škôl), či pri účasti na ozdravných pobytoch (školy v prírode, letné tábory, lyžiarske výcviky…).

       Navyše, pri výrobe niektorých očkovacích látok sú použité tkanivá z tiel umelo potratených detí, pri iných zase geneticky manipulované organizmy. Tieto skutočnosti môžu byť (a častokrát bývajú) v os­trom rozpore s náboženským a mravným (morálnym) založenim významnej časti občanov Sloven­skej republiky, ktorí však ani o týchto závažných skutočnostiach nebývajú lekármi a štátnymi zdra­votníckymi úradmi nijak informovaní. Toto vnímame ako neprijateľné porušenie slobody myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery, ktorú nám zaručuje Ústava Slovenskej republiky, čl. 24.

       Aj na pozadí udalostí okolo tzv. prasacej chrípky sa ukázalo, ako môže byť rozhodovanie o očkovaní ovplyvnené rôznymi záujmovými skupinami, skreslené mediálnym tlakom a jednostrannými informáciami.

       Dúfame, že na území Slovenskej republiky budú (aj vďaka tejto petícii) platiť také ľudské práva a slobody, k akým sa Slovenská republika zaviazala podpisom Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne, t.j. že žiadnemu človeku nebude možné zasahovať do jeho organizmu bez jeho výslovného súhlasu alebo súhlasu jeho zákonného zástupcu.

 

Petičný výbor:

 1. Ing. Marián FILLO
  Jaseňová 26, 01007 Žilina, mfillo@gmail.com, tel.: 0904 827 031
 2. Juraj BRODŇAN
  Eduarda Nécseya 1/18, 01008 Žilina
 3. Irena TUMPACHOVÁ
  Banská 28, 03901 Turčianske Teplice
 4. Ing. Ladislav JUHÁR
  Brezová 5, 04424 Poproč (okres Košice-okolie), ladislav.juhar@gmail.com

 


 

PETÍCIÓ
Az oltás szabad választásáért

Az alapvető jogok és szabadságok alapokmánya szerint, art. 18
és Jog. 85/1990 Zb. a petíciós jogról

 

       Mi, alulírottak, ezzel a petícióval, kérjük, hogy a Szlovák Köztársaság minden polgára szabadon hozhasson döntést a saját maga és a gyerekei be(nem)oltatásáról.

       Ebben az értelemben kérvényezzük a 355/2007 Z.z. számú, a közegészség védelméről, előmozdításáról és fejlesztéséről szóló törvény és a Szlovák Egészségügyi Minisztérium No. 585/2008 Z.z. rendelet módosítását, amely előírja a fertőző betegségek megelőzésének és ellenőrzésének részleteit.

       Az eddig kötelező oltás továbbra is ingyenesnek és mindenki számára elérhetőnek, de önként választhatónak kell lennie.

       Azért, mert:

       Az emberi jogok védelméről és az emberi méltóságról szóló egyezmény a biológia és az orvostudomány alkalmazásával összefüggésben (Egyezmény az emberi jogokról és a biogyógyászatról), amely Szlovák Köztársaságban 1999. december 1-jén lépett hatályba a Külügyminisztérium közlésének változatában 40/2000 Z.z., az 5. cikkelyben azt mondja:

       "Az egészségügyi beavatkozásokra csak akkor kerülhet sor, ha az a személy, akire az vonatkozik, tájékoztatva lett és a beavatkozással kapcsolatosan kifejezte hozzájárulását".

       A Szlovák Köztársaságban a kötelező oltás végrehajtásával ez a Nemzetközi Egyezmény rendszeresen meg van szegve.

       Szinte minden Nyugat-Európai országban, az oltás csak ajánlott. A kötelező vakcinázással ezekben az országokban felhagytak az orvos-beteg kapcsolat és az állam-polgár kapcsolatokban bekövetkezett álláspontváltás következtében. Az eredeti megítélése ezeknek a kapcsolatoknak, mint fölérendeltek (orvosok, állam) és alárendeltek (a betegek, polgárok), ahol az alárendelteknek ellenvetés nélkül engedelmeskedniük kell, (hála az ezen országok állampolgárainak egyre növekvő polgári öntudatának) megváltozott, egy a felek közti egyenrangú, partnerkapcsolat irányába. Ha a beteg magára akarja vállalni a felelősséget az egészségéért (pl. az oltás megtagadásával), ezekben az országokban lehetősége van rá anélkül, hogy bármilyen bírságnak és büntetésnek lenne kitéve, mivel kizárólag a beteg szuverén joga önállóan és szabadon dönteni a saját testéről, az objektív, pártatlan tájékoztatások alapján.

       A 355/2007 Z.z. számú, a közegészség védelméről, előmozdításáról és fejlesztéséről szóló törvény azonban, keresztülviszi az akaratlan védőoltást, amely nem veszi figyelembe az egyéniséget és az egyének sajátos életfeltételeit, sem a szülők individualitását, akik gyermekeikről önállóan akarnak dönteni, és felelősnek tartják magukat a gyerekeik egészségéért.

       Előre nem lehet bizonyítani, hogy az oltást a gyermekre nem lesz semmilyen nemkívánatos mellékhatással, sem hogy nem okozhat, átmeneti vagy tartós károsodást a gyermek egészségében, ezért tartjuk a szülők szabadon választott hozzájárulását az ilyen orvosi beavatkozással alapvető etikai és jogi lépésnek.

       Az oltás lehetséges nem kívánatos mellékhatásai magából az oltóanyag összetételéből (a vakcina tartalmazhat adalékanyagokat, mint pl. antibiotikumok, rákkeltő anyagok (formaldehid), az idegrendszerre ható méreganyagok (higanyt és alumínium-hidroxidot tartalmazó thiomersal), a mesterséges édesítőszerek (szacharin), phenoxyethanol, nátrium-glutamát, seline sav, valamint allergén tojásfehérje maradékok vagy állati vírusok és fehérjék, ha a vakcina előállításához felhasználtak állati szöveteket), és minden egyén előreláthatatlan immunválaszából következnek, ami a beoltott egyén súlyos károsodáshoz vezethet. A szülők túlnyomó többsége erről a tényről sem az orvosok, sem a közegészségügyi hivatalok által nincs tájékoztatva, sőt több orvos következetesen tagadja ezeket a könnyen kimutatható tényeket.

       Így a szülők konfliktusba kerülnek vagy a törvénnyel vagy saját lelkiismeretükkel. A törvény által arra kényszerülnek, hogy a védőoltással saját egészséges gyermeküket nagyon komoly egészségügyi problémáknak tegyék ki, még akkor is, ha legjobb tudásuk és hitük szerint úgy döntenek, hogy védőoltás nélkül vagy egyéni oltási terv szerint gondoskodnak gyermekük egészsége felől.

       Azokat a szülőket, akik saját lelkiismeretüket követve a törvény előírása ellen cselekszenek, a Regionális Közegészségügyi Hivatal megbünteti, és gyermekeiket az óvodákba, bölcsődékbe való beíratáskor, valamint az iskolai üdülések alkalmával (természetiskola, nyári tábor, sí tábor) hátrányosan megkülönböztetik.

       Ráadásul, néhány védőoltás elkészítésénél mesterségesen eltávolított magzatok szöveteit használják föl, más védőoltásoknál pedig génmanipulált szervezeteket. Ezek a tények éles ellentétben állhatnak (és állnak is) a legtöbb szlovákiai lakos vallási és etikai meggyőződésével, akiket ezekről a súlyos tényekről sem az orvosok, sem a Közegészségügyi Hatóságok nem tájékoztatnak. Ezt a Szlovák Alkotmány art. 24 által előírt szabad gondolkodás, lelkiismeret, szabad vallási gyakorlat és hit megsértésének látjuk.

       Még az úgynevezett sertésinfluenza körüli események kapcsán is megmutatkozott, hogy a védőoltásról szóló döntéseket különböző érdekcsoportok az elfogult média-nyomás és az egyoldalú információk terjesztésével befolyásolhatják.

       Reméljük, hogy (köszönhetően ennek a petíciónak is) a Szlovák Köztársaság területén olyan emberi jogok és szabadságok lesznek érvényben, amelyekre a Szlovák Köztársaság az Emberi jogokról és bio-gyógyászatról szóló Egyezség aláírásával elkötelezte magát, tudniillik, hogy egyetlen embernek sem lehet a szervezete működésébe beleavatkozni a saját vagy gyámja beleegyezése nélkül.

 

Petíciós Bizottság:

 1. Ing. Marián FILLO
  Jaseňová 26, 01007 Žilina, mfillo@gmail.com, tel.: 0904 827 031
 2. Juraj BRODŇAN
  Eduarda Nécseya 1/18, 01008 Žilina
 3. Irena TUMPACHOVÁ
  Banská 28, 03901 Turčianske Teplice
 4. Ing. Ladislav JUHÁR
  Brezová 5, 04424 Poproč (okres Košice-okolie), ladislav.juhar@gmail.com

 


 

PETICE
za svobodnou volbu v očkování

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním


         My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme, aby každý občan Slovenské republiky mohl učinit svobodné rozhodnutí o (ne)očkování svém a svých dětí.

         V tomto smyslu žádáme o změnu Zákona č. 355/2007 Z.z. o ochraně, podpoře a rozvoji veřejného zdraví, stejně tak o změnu Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví SR č. 585/2008 Z.z., kterou se ustanovují podrobnosti o prevenci a kontrole přenosných onemocnění.

         Doposud povinné očkování by mělo být i nadále bezplatné a dostupné všem, avšak dobrovolné.

Protože:

         V Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicíně), která v Slovenské republice vstoupila v platnost 1. prosince 1999 ve znění Oznámení Ministerstva zahraničních věcí SR č. 40/2000 Z.z., se uvádí v čl. 5:

       “Zásah v oblasti zdraví lze vykonat jen tehdy, pokud osoba, které se týká, byla informována a se zásahem vyjádřila souhlas.”

       Ve Slovenské republice se vynucováním povinného očkování tato mezinárodní Úmluva soustavně porušuje.

       Avšak v téměř všech zemích západní Evropy je očkování pouze doporučeno.  Od povinného očkování se v těchto zemích upustilo po změně chápání vztahů lékař-pacient a stát-občan. Původní chápání těchto vztahů jako vztahů nadřízených (lékaři, stát) k podřízeným (pacienti, občané), kde ti druzí musí své nadřízené bez odmlouvání poslouchat, se (díky rostoucímu občanskému sebevědomí občanů těchto zemí) změnilo na chápání těchto vztahů jako vztahů mezi rovnocennými partnery. V případě, že se pacient rozhodne vzít na sebe zodpovědnost za své zdraví (např. tím, že odmítne očkování), je mu to v těchto zemích bez jakýchkoliv pokut a trestů umožněno, protože je jen a jen pacientovým výsostným právem rozhodovat o svém vlastním těle samostatně a svobodně na základě nestranných objektivních informací.
       Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochraně, podpoře a rozvoji veřejného zdraví však prosazuje nedobrovolné plošné očkování, které nerespektuje individualitu a životní podmínky každého jednotlivce, jakož i individualitu rodičů, kteří chtějí o svých dětech rozhodovat samostatně a cítí se být za zdraví svých dětí zodpovědní.
       Předem je však nemožné dokázat, že očkování dítěte nebude mít žádné nežádoucí účinky, ani že v jeho důsledku nemůže dojít k dočasnému anebo trvalému poškození zdraví dítěte. Proto vnímáme svobodný souhlas rodičů s takovýmto zdravotnickým zásahem jako zásadní eticko-právní krok.

       Možné nežádoucí účinky očkování vyplývají přímo ze složení vakcíny (vakcíny mohou obsahovat pomocné látky jako např. antibiotika, karcinogény (formaldehyd), látky toxické pro nervovou soustavu (thiomersal obsahující rtuť, hydroxid hlinitý), umělá sladidla (sorbitol), fenoxyetanol, glutaman sodný, kyselinu chlorovodíkovou, případně i alergenní zbytky vaječné bílkoviny či zvířecí virusy a bílkoviny, pokud byly při výrobě vakcíny použity zvířecí tkáně), jakož i z nepředvídatelné imunitní reakce každého jedince, která může vést k závažnému poškození očkovaného. Rodiče o této skutečnosti v drtivé většině případů nebývají lékaři ani státními zdravotnickými úřady informováni, dokonce vícero lékařů tyto lehce prokazatelné skutečnosti vytrvale popírá.

       Takto se rodiče dostávají do konfliktu buď se zákonem anebo se svým svědomím. Jsou totiž zákonem nuceni, aby své zdravé dítě zaočkováním vystavili riziku potenciálně fatálních zdravotních komplikací, a to i v případě, že se na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí rozhodli starat o zdraví svého dítěte bez použití očkování anebo jen zvolit individuální očkovací plán.

       Rodiče, kteří se rozhodnou následovat hlas svého svědomí proti liteře zákona, bývají sankcionováni pokutou místně-příslušným Regionálním úřadem veřejného zdravotnictví a jejich děti následně diskriminovány při vstupu do jeslí a předškolních zařízení (mateřské školy), nebo při účasti na ozdravných pobytech (školy v přírodě, letní tábory, lyžařské kurzy…).

       Navíc, při výrobě některých očkovacích látek jsou použity tkáně z těl uměle potracených dětí, při jiných zase geneticky manipulované organismy. Tyto skutečnosti mohou být (a častokrát bývají) v ostrém rozporu s náboženským a mravním (morálním) založením významné části občanů Slovenské republiky, kteří však ani o těchto závažných skutečnostech nebývají lékaři a státními zdravotnickými úřady nijak informováni. Toto vnímáme jako nepřijatelné porušení svobody myšlení, svědomí, náboženského vyznání a víry, kterou nám zaručuje Ústava Slovenské republiky, čl. 24.
       I na pozadí událostí okolo prasečí chřipky se ukázalo, jak může být rozhodování o očkování ovlivněno různými zájmovými skupinami, zkresleno mediálním tlakem i jednostrannými informacemi.

       Doufáme, že na území Slovenské republiky budou (i díky této petici) platit taková lidská práva a svobody, ke kterým se Slovenská republika zavázala podpisem Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, t.j. že žádnému člověku nebude možné zasahovat do jeho organismu bez jeho výslovného souhlasu anebo souhlasu jeho zákonného zástupce.

 

Petiční výbor:

 1. Ing. Marián FILLO
  Jaseňová 26, 01007 Žilina, mfillo@gmail.com, tel.: 0904 827 031
 2. Juraj BRODŇAN
  Eduarda Nécseya 1/18, 01008 Žilina
 3. Irena TUMPACHOVÁ
  Banská 28, 03901 Turčianske Teplice
 4. Ing. Ladislav JUHÁR
  Brezová 5, 04424 Poproč (okres Košice-okolie), ladislav.juhar@gmail.com