Ako sa pripojiť? 

       Chcete sa pripojiť k Petícii za slobodnú voľbu v očkovaní viac než len podpisom pod ňu?

 


 

       Je viacero možných spôsobov:

 1. Nájsť vhodné / vytvoriť nové verejné podpisové miesto
 2. Zbierať podpisy medzi svojimi známymi, priateľmi, príbuznými, kolegami...
 3. Preložiť vhodné texty z nemčiny a angličtiny
 4. Upozorniť nás na udalosti a správy týkajúce sa očkovania - v tlači, na internete, v rozhlase i v TV
 5. Usporiadať verejnú besedu o (ne)očkovaní
 6. Napísať pre nás autorský článok - Váš názor, Váš príbeh, Vaše skúsenosti...
 7. Podporiť osvetovú činnosť v oblasti (ne)očkovania hmotne

 


 

1. Nájsť vhodné / vytvoriť nové verejné podpisové miesto

       Ak ste vlastníkom (vlastníčkou) alebo zodpovedným vedúcim (zodpovednou vedúcou) akéhokoľvek obchodu, čajovne, kaviarne, reštaurácie, relaxačného/regeneračného centra atď., môžete vo svojej prevádzke zriadiť tzv. "verejné podpisové miesto". Verejné podpisové miesto je miesto, kde môže prísť akýkoľvek občan Slovenskej republiky (t.j. verejnosť) podpísať Petíciu. Je vhodné (ale nie nutné), aby Petícia ležala (bola vyvesená) na dobre viditeľnom mieste.

       Každopádne je potrebné, aby každý, kto na dané miesto príde v rámci otváracích hodín s tým, že chce Petíciu podpísať, mohol tak učiniť. To predpokladá informovanie pokiaľ možno všetkých zamestnancov o tejto skutočnosti, aby vedeli prípadným podpisu-chtivým občanom vyhovieť.

       Na oplátku každú takúto prevádzku bezplatne zverejníme na stránke Petícia | Kde sa dá podpísať.

       V prípade, že nie ste ani vlastníkom ani zodpovedným vedúcim, ale poznáte niekoho takého, môžete ho/ju s Petíciou oboznámiť a ak bude súhlasiť, dajte nám vedieť a my sa už s ním/ňou/nimi dohodneme na podrobnostiach.

       Na spropagovanie nového verejného podpisového miesta potrebujeme prinajmenšom tieto tri údaje:

 1. názov prevádzky
 2. poštovú adresu
 3. otváracie hodiny


       Okrem toho je možné poskytnúť aj jeden-či-viac z nasledujúcich voliteľných údajov:

 1. telefónne číslo
 2. e-mail-ovú adresu
 3. www stránku
 4. fotografie exteriéru uľahčujúce neznalým návštevníkom nájdenie danej prevádzky (napr. ak je v rovnakej budove trebárs 20 iných firiem)


       Verejným podpisovým miestom môže byť v princípe aj súkromný byt alebo dom, ak si dokážete vyhradiť pravidelne každý týždeň v rovnakom čase nejaké hodiny, kedy ste ochotná/-ý umožniť u Vás ľubovoľnému občanovi SR podpísať Petíciu za slobodnú voľbu v očkovaní.

 

2. Zbierať podpisy medzi svojimi známymi, priateľmi, príbuznými, kolegami...

       Niektoré mamičky sú schopné aj počas obyčajnej prechádzky s deťmi po parku alebo trebárs v materskom centre vyzbierať zakaždým pár podpisov od (dovtedy) úplne neznámych ľudí, ale nie každý je v tomto smere tak šikovný. Niekedy sa stačí porozprávať počas obedňajšej prestávky s koleg(yň)ami, nadhodiť túto tému na bežnej priateľskej či rodinnej návšteve apod.

 

3. Preložiť vhodné texty z nemčiny a angličtiny

       Ako v nemčine tak i v angličtine je dostupné veľké množstvo skutočne hodnotných článkov, štúdií či menších knižiek, ktoré jednak pojednávajú o nákazlivých chorobách bez zbytočne prehnaných emócií a strašenia, vysvetľujú, ako také choroby diagnostikovať a liečiť, ako im predchádzať inak než očkovaním, ba dokonca aj aký môžu mať význam a pozitívny vplyv na ďalší vývoj dieťaťa, keď ich dieťa prekoná.

       Ďalej je množstvo zdokumentovaných súdnych sporov či iných prípadov kedy na jednej strane stáli veľké farmaceutické spoločnosti hľadiace len na svoj zisk a na strane druhej zdravie a blaho občanov. Žiaľ (nakoľko je nám známe), ani jeden taký spor neprebehol na území Slovenska - aspoň nie taký, ktorého výsledok by bol v prospech občanov SR. Je preto potrebné poučiť sa v zahraničí, a pre tých, ktorí cudzím jazykom nerozumejú, preložiť aspoň tie najvýznamnejšie a najokatejšie prípady do slovenčiny.

       V neposlednom rade nie je od veci poznať (čo sa očkovania týka) situáciu v iných krajinách - aby nám predstavitelia Úradu verejného zdravotníctva SR (a ďalších (ne)kompetentných inštitúcií) nemohli otvorene klamať do očí tvrdiac nám napr. že "Povinné očkovanie detí proti infekčným chorobám je zavedené vo všetkých krajinách sveta." (viď článok v Kysuce.SME.sk), čo je očividné klamstvo.

 

4. Upozorniť nás na udalosti a správy týkajúce sa očkovania - v tlači, na internete, v rozhlase i v TV

       Je dobré byť v obraze. Jednou z funkcií týchto stránok je zbierať pokiaľ možno všetky zmienky o očkovaní v informačných prostriedkoch. Nie je však v silách redakcie sledovať všetky tieto prostriedky naraz.

       Budeme Vám preto veľmi vďační za každý odkaz na článok či reláciu, ktorý/-á o očkovaní viac-či-menej pojednáva.

 

5. Usporiadať verejnú besedu o (ne)očkovaní

       Jedna vec je byť s ľuďmi v spojení skrz písmenká (e-maily, webovú stránku, SMS). Druhá vec je zavolať si telefónom alebo cez internetové náhrady telefónu. A niečo úplne iné je vidieť sa s ľuďmi priamo tvárou v tvár, podať si ruky a vnímať sa navzájom v (technikou) neskreslenej podobe.

       Vítame každú možnosť priameho stretávania sa s ľuďmi pre ktorých je problematika očkovania aktuálnou témou dňa. Takéto besedy zatiaľ prebehli v Banskej Bystrici a vo Zvolene, v príprave sú besedy v ďalších mestách (Prešov, Žilina, Trenčín, Prievidza, Bratislava...). Či už ste z mesta (prípadne blízkej obce) ktoré menované bolo, alebo z takého, ktoré menované nebolo, a je vo vašich silách, možnostiach a vôli besedu o (ne)očkovaní zorganizovať, rozhodne nám dajte vedieť. V prípade už menovaných miest je dobré ak rôzni organizátori spoja svoje sily a možnosti propagácie takejto besedy - môže sa potom zúčastniť viac ľudí, v lepších podmienkach a pod. V prípade miest, čo menované neboli, vítame Váš záujem a budeme sa snažiť v rámci našich možností Vám vyhovieť.

       Podmienky pre zorganizovanie besedy sú v zásade veľmi jednoduché - preplatenie nákladov na cestu (vlak, prípadne autobus) a v prípade väčšej vzdialenosti (ak hosť besedy nemá možnosť v rozumnom čase sa dopraviť do miesta svojho bydliska ešte v ten istý večer) aj (stačí skromný) nocľah. Niečo na pitie a niečo pod zub tiež nezaškodí.

 

6. Napísať pre nás autorský článok - Váš názor, Váš príbeh, Vaše skúsenosti ...

       Ak sa cítite byť odborníkom na tú-ktorú nákazlivú chorobu, môžete nám napísať čo najviac užitočných údajov o nej: Ako sa prejavuje? Ako ju zistíme? Ako s ňou zatočiť? Ako jej predchádzať? Aké môže mať následky (či už kladné alebo záporné)? Ako vzniká? Aké sú predpoklady pre jej vznik? ...

       Ak ste sa už osobne stihli s nejakými nákazlivými chorobami účinne vysporiadať, napíšte nám, aký postup ste zvolili a vôbec všetky Vaše skúsenosti s danou chorobou, ktoré považujete za užitočné pre širokú verejnosť.

       Nebránime sa ani svedectvám o negatívnych (ale aj pozitívnych, ak sa také nájdu) následkoch očkovania. V oboch prípadoch prosíme o pokiaľ možno čo najpodrobnejší a čo najpresnejší popis postupu, aký ten-ktorý lekár zvolil pri danom očkovaní. Mnohým negatívnym následkom očkovania by sa totiž dalo vyhnúť, keby očkujúci lekár presne dodržal návod na použitie, bol si vedomý výstrah v príbalovom letáku, testoval očkovaného vopred na možné kontraindikácie apod. Aj keď chápeme veľký hnev a bolesť, ktoré neraz sprevádzajú ťažké zdravotné postihnutie spôsobené očkovaním, prosíme Vás o vynechanie vulgárnych a im podobných výrazov, inak nebudeme môcť Váš článok uverejniť (prinajmenšom nie bez krátenia o príslušné výrazivo).

       Môžete nám tiež napísať Váš názor na to-ktoré očkovanie či očkovaciu látku, na toho-ktorého propagátora očkovania či neočkovania, na aktuálne dianie v súvislosti s očkovaním či už na Slovensku alebo v zahraničí...

       Budeme veľmi radi, keď sa s nami podelíte o Vaše skúsenosti z prejednaní a priestupkových konaní na Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva (RÚVZ), Úrade verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) a ďalších so zdravotníctvom (a očkovaním) súvisiacich ustanovizniach. Pre nejedného čitateľa týchto stránok budú určite veľmi zaujímavé "krajové odlišnosti" i spôsob, akým ste sa pokúsili s predĺženou rukou farmaceutických mega-korporácií (t.j. so štátnymi zdravotníckymi úradmi) vysporiadať práve Vy. Na copyrighty v tomto prípade vôbec nehľadíme a radi sa inšpirujeme jeden/jedna od druhého/druhej. Potešia tiež všetky dokumenty, ktoré Vám kedy došli zo štátnej správy v súvislosti s očkovaním. Nejeden taký dokument totiž prezrádza právny analfabetizmus a očividnú nezákonnosť, ktoré v konaní týchto úradov nie sú vôbec ojedinelé. Viac hláv - viac rozumu, ale i viac všímavosti. Niekto iný si totiž na tom-ktorom dokumente môže všimnúť (hrubý) prešľap štátneho byrokrata, ktorý ste si Vy sám/sama nevšimol/-la. Ak si chcete chrániť svoje osobné údaje, odporúčame ich z dokumentov vymazať pred ich zaslaním redakcii.

       V prípade, že sa cítite byť vo veci očkovania právne zdatný/-á, uvítame Vaše právne analýzy, a to jednak analýzy súčasného stavu v slovenskej právnej sústave, jednak dokumentov zo štátnej správy, ktoré sa nám podarí získať. Radi ich zverejníme v Právnickom okienku. Rovnako tak pomôžu odborné právnické odpovede na otázky čitateľov - bolo by veľmi užitočné, keby sa nám podarilo zriadiť a prevádzkovať bezplatnú právnickú poradňu.

       Veľmi nám tiež pomôžete ak prepíšete do počítača nahrávky z diktafónu, ktoré sa nám podarilo urobiť či už pri jednaniach na RÚVZ alebo pri rozhovoroch s obeťami očkovania.

       V neposlednom rade uvítame Vaše recenzie na knihy, dlhšie články a brožúry, filmy, videá, TV i rozhlasové relácie, ktoré viac-či-menej súvisia s očkovaním.

 

7. Podporiť osvetovú činnosť v oblasti (ne)očkovania hmotne

       Môžete nám pomôcť zapožičaním či darovaním technických prostriedkov vhodných a potrebných na uskutočnenie osvetových aktivít, ako je napr. počítačový projektor, plátno, podstavec na plátno, ozvučenie...

       Ďalej je možné podporiť osvetové aktivity finančne. Webová stránka je síce spravovaná a dopĺňaná bez nároku na odmenu, ak však chceme mať nejakú inteligentnejšiu adresu, v ktorej nebude figurovať meno poskytovateľa webového priestoru, treba za to zaplatiť. Rovnako tak treba zaplatiť tlačiarni za tlač osvetových letákov, ktoré pripravujeme. Na tieto účely sa zatiaľ (t.j. do 30.III.2010 o 14:00) vyzbieralo 335,06 eur, čo je dostatočná suma na ofsetovú tlač menšieho množstva letákov, nezvýšilo by však z toho na zaplatenie lepšej internetovej adresy. Zaručujeme maximálnu transparentnosť použitia Vašich peňažitých darov - budú použité len na to, na čo určíte, a dáme Vám vedieť, kedy sa tak stane, predložíme všetky súvisiace doklady atď.

       Inou možnosťou je poskytnúť bezplatný odvoz na miesto besedy prípadne späť, zaplatiť preklad hodnotných článkov, ak sa nenájde dostatok prekladateľov-ochotníkov, zaplatiť/umožniť propagáciu Petície a osvetových aktivít s ňou spojených v miestnych novinách, v prostriedkoch MHD, na zastávkach MHD a ostatných verejných miestach, kde bežne vídať upútávky na rôzne podujatia...

 


 

Možností, ako podporiť naše snaženie, je naozaj veľa. Stačí si vybrať.

K tomu tiež viď kratší článok v Novinkách: "V čom nám môžete pomôcť? Nové články na našej stránke..."