Otázky a odpovede k Petícii za slobodnú voľbu v očkovaní

 

1. Má táto stránka a s ňou súvisiace aktivity niečo spoločné s Iniciatívou pre Uvedomenie si Rizík Očkovania (IURO)?

       Áno. Obsahovú náplň.

       Venujeme sa slobode v očkovaní. Slobode v informovaní o očkovaní, rovnako tak slobode pri samotnom (ne)očkovaní. Toto máme spoločné.

 

       Čo spoločné nemáme, je členská základňa. Správca týchto stránok - Ing. Marián Fillo - NIE JE členom IURO, rovnako tak mnohí z prispievateľov (rozhodne väčšina) nie sú členmi IURO.

       Nepovažujeme však vôbec za potrebné skúmať, či ten alebo onen prispievateľ je či nie je členom IURO. Prečo by nás to vlastne malo zaujímať? Nevidíme na to žiadny oprávnený dôvod. Keď totiž niekto cíti potrebu byť organizovaný v nejakom občianskom združení, nech sa páči. Keď tú potrebu necíti, taktiež žiaden problém.

       Sme len priateľmi, ktorých spája jedna téma. A tou je: súčasná nesloboda v otázke očkovania v rámci Slovenskej republiky.

 

2. Je Petícia za slobodnú voľbu v očkovaní dielom Rady IURO?

       Nie, "Petícia za slobodnú voľbu v očkovaní" nie je v žiadnom zmysle dielom Rady IURO.

       Rada IURO na petícii nijak nespolupracovala.

 

3. Aké je oficiálne stanovisko Rady IURO k našej Petícii za slobodnú voľbu v očkovaní?

       Rada Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania (Rada IURO) sa dištancuje od Petície za slobodnú voľbu v očkovaní.

       Vzhľadom na túto skutočnosť na otázky o vzťahoch medzi Radou IURO a nami v záujme Petície nebudeme ďalej odpovedať.

 

4. Je ambíciou Petície za slobodnú voľbu v očkovaní dosiahnuť usporiadanie referenda o tejto veci?

       V ŽIADNOM PRÍPADE !!!

       Petícia za slobodnú voľbu v očkovaní chce dosiahnuť dodržiavanie tých základných ľudských práv a slobôd, ku ktorým sa Slovenská republika zaviazala podpisom Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne.

       Tak-či-onak: podľa Ústavy Slovenskej republiky, čl. 93, ods. 3:

"Predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet."

 

5. Bola Petícia za slobodnú voľbu v očkovaní zastavená?

       Nie, nie je a ani nikdy nebola.

       Pokračuje ďalej bezo zmeny plánov.

 

6. Koľko sa doposiaľ vyzbieralo podpisov pod Petíciu za slobodnú voľbu v očkovaní?

       Presné číslo nám nie je známe.

       Podpisové hárky prichádzajú do "zberne" priebežne prakticky denne, ďalšie podpisy sa zbierajú na niekoľkých desiatkach verejných podpisových miest, ďalšie podpisy zbierajú jednotlivci medzi svojimi príbuznými, známymi, priateľmi a kolegami... Aktuálny počet teda v zásade nikdy nevieme. Čo však vieme s istotou, je počet podpisových hárkov a podpisov na nich, očíslovaných a založených do šanónu s podpisovými hárkami.

       To bolo k 14.VI.2011 spolu 6.187 podpisov na 467 podpisových hárkoch.

 

7. Dokedy sa zbierajú podpisy pod Petíciu za slobodnú voľbu v očkovaní?

       Dátum ukončenia zbierania podpisov zatiaľ nebol presne stanovený.

       Určite však chceme zbierať podpisy celý zvyšok roka 2011, ako aj celý rok 2012, a niekedy počas roku 2013 pravdepodobne zbieranie podpisov ukončíme.

 

8. Je požadovaná nejaká dolná veková hranica u osôb, ktoré smú právoplatne podpísať petíciu?

       Odpovedá Norbert Brázda, https://changenet.sk, brazda@changenet.sk:

       "Petíciu môžu podpisovať aj deti, ak sú vzhľadom na ich rozumové schopnosti schopné porozumieť jej obsahu.
       Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v § 1, ods. 1 uvádza, že 'Každý má právo...', s tým, že až pri úprave náležitostí petície (§ 4, ods. 1) spomína fyzické a právnické osoby. Podľa môjho názoru len za účelom rozlíšenia a určenia, kto môže petíciu podpísať v menej právnickej osoby.
       Z hľadiska definície fyzickej osoby v Občianskom zákonníku (Zákon č. 40/1964 Zb.) upozorňujem okrem § 8 ods. 1 ('Spôsobilosť na právne úkony vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou.') aj na § 7 ods. 1 ('Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti vzniká narodením.') v kombinácii s § 9 ('Maloletí majú spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku.').

       Okrem toho aj v súvislosti s trestnou zodpovednosťou mladistvých (od 14 rokov) by bolo neprimerané vyžadovať na podpis petície minimálny vek 18 rokov."

 

9. Koľko podpisov treba ešte vyzbierať?

       Čo najviac.

       Nemáme však stanovený nejaký konkrétny cieľový počet, ani nemierime na žiadny počet podpisov stanovený zákonom či iným právnym predpisom.

       Cieľom zbierania podpisov je zistiť a ukázať zodpovedným činiteľom, koľko ľudí na Slovensku si praje slobodnú voľbu v očkovaní. Dúfame, že to nakoniec povedie k definitívnemu skoncovaniu s totalitnými spôsobmi v zdravotníctve.