Ako vôbec môže niekto hovoriť o argumentoch „ZA“ očkovanie? (3. časť)

28.02.2018 23:39

Age of Autism16.XII.2016Laura Hayes

 

    Pôvodný článok Vaccines: What is there to be "Pro" About? Laura Hayes to Weston A. Price Foundation Conference
    z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

1. časť       2. časť       3. časť       4. časť       5. časť

 

Laura Hayes    Aby sme si to zhrnuli, v predchádzajúcich dvoch častiach sme vyvrátili nekonečné tvrdenia o bez­pečnosti a účinnosti vakcín, odhalili sme úplnú absenciu primeraného testovania vakcín a dohľadu nad ich bezpečnosťou po uvedení na trh a prebrali sme si mnohé dôvody, prečo vakcíny nikdy ne­ma­li byť uvedené na trh a prečo by mali byť okamžite zakázané.

    Teraz sa pozrieme na prídavné látky vo vakcínach. Začnem s tým, že keby som dala tieto prídavné látky, o ktorých vám za chvíľu poviem, do dojčenskej fľaše a nakŕmila by som ňou vaše bábätko, za­vre­li by ste ma alebo by ste ma vlastnoručne zniesli zo sveta. Navyše, ak by som jednu alebo viac vakcín vpichla do pomaranča, stavím sa, že by ste ho odmietli zjesť. Napriek tomu, ak niekto v bie­lom plášti vstúpi do ambulancie, rodičia dovolia, aby tieto ohavné prídavné látky, vyrobené ohavný­mi spôsobmi za ohavných podmienok, boli vpichnuté do tiel ich bábätiek a detí! A aby sa to dalo vy­konať, musia byť tieto bábätká a deti hrubo držané, telesne obmedzené a pritlačené na podložku, kým je im bolestivo nabodaných až 8 ihiel. To je barbarské! Preto som na začiatku spomínala, že na­vyše k zdravému rozumu potrebujeme na to, aby sme pochopili pravú podstatu tejto barbarskej, nebezpečnej a (nebojím sa povedať) šialenej praktiky, rodičovské inštinkty, ktoré neboli ponížené, hrubo zmanipulované a potlačené lekármi, sestričkami a ďalšími.

    Treba spomenúť, že hoci by ste mi nedovolili pridať vakcíny či prídavné látky z vakcín do fľaše váš­ho bábätka, vaše bábätko by malo oveľa väčšiu šancu zbaviť sa jedovatých a zápalových prí­dav­ných látok z vakcín, ak by ich prehltlo, než keď sú mu vpichnuté priamo do bunkového tkaniva sva­lu či podkožného tuku. Ale kvôli skutočnosti, že vakcíny sú vpichované, prvé časti nášho neuveri­teľ­ného imunitného systému, ktorý nám dal Boh, sú úplne obídené, hlavne teda naše dýchacie ústro­jenstvo a tráviaca sústava. Vo výsledku sú vakcíny vložené do uzavretej sústavy, kde si môžu nájsť cestu do mozgu, ďalších orgánov, kostí, bunkových tkanív a do krvného obehu, kde nebudú spôso­bovať nič iné než otravu, zápaly a poškodenia. A aby to nebolo málo, očkovanie je jednosmerka. Akonáhle vpustíte vakcínu dnu, už ju nemôžete vybrať von, ani deaktivovať.

    A teraz pri prehľade prídavných látok vo vakcínach vám budem klásť pár ďalších otázok.

  1. Dovolili by ste, aby vášmu dieťaťu vpichli trochu olova? Samozrejme, že nie. Viete, že by mohlo spôsobiť poškodenie mozgu, nehovoriac o ďalších problémoch. Avšak milióny ma­tiek po celých USA dovoľujú lekárom pichať do svojich detí ortuť a hliník, čo sú silne ne­uro­to­xic­ké kovy. Ortuť je mnohokrát toxickejšia než olovo a áno, ortuť je stále vo vakcí­nach, podávaných dojčatám a deťom, nehovoriac o tehotných ženách. A akoby to nestačilo, ortuť a hliník sú synergicky neurotoxické, čo znamená, že keď sú podané spoločne, čo sa pri očkovaní často deje, ich jedovatosť sa mnohokrát znásobí oproti tomu, keby boli podané sa­mostatne. Zaujímavé je, že v USA vidíme rekordné počty detí s poškodeniami mozgu, ktoré sa prejavujú ako poruchy reči a jazyka, vrátane úplnej absencie reči, poruchy pozornosti, uče­nia sa, správania sa, nedostatky v spoločenských schopnostiach, kŕče a epilepsia, obse­sív­no-kompulzívna porucha, úzkostná porucha, poruchy spracovania zmyslových vnemov, ti­ky a, samozrejme, autizmus. Náhoda?

  2. Dovolili by ste, aby vášmu dieťaťu vpichli niečo, čo môže spôsobiť rakovinu, napr. azbest? Samozrejme, že nie! Viete, že rakovina je často len iné meno pre rozsudok smrti, ak aj nie v prvom kole, tak v tých, čo budú nasledovať. Avšak milióny matiek po celých USA dovo­ľu­jú lekárom vpichovať formaldehyd, fenol a glutaman sodný do tiel svojich detí. To sú zná­me karcinogény (rakovinotvorné látky). Navyše sa nedávno testami odhalilo, že vo vakcí­nach je aj glyfosát, jedna z účinných a jedovatých látok v Roundup-e a ďalších herbicídoch. Veľmi veľa glyfosátu je v MMR vakcíne. Glyfosát je vysoko pravdepodobný karcinogén, ktorý spôsobuje veľké nádory potkanom, kŕmeným potravinami, čo ho obsahujú. Je tiež synergicky toxický s hliníkom, ktorý sa nachádza vo väčšine dnešných vakcín. Niet divu, že farmaceutické firmy netestujú svoje vakcíny, či spôsobujú rakovinu, však odpoveď už vedia. Namiesto toho len v príbalovom letáku jednoducho uvedú „netestované na karcinogenitu“ a naši nemravní vládni kontrolóri im to len tak dovolia. Zaujímavé je, že v USA vidíme re­kordné počty detí s leukémiou, lymfómom a ďalšími druhmi rakoviny. Náhoda?

  3. Dovolili by ste, aby do tela vášho dieťaťa vpichli niečo, čo môže spôsobiť život ohrozujúce autoimunitné choroby, niečo ako hliník? Samozrejme, že nie! Viete, že autoimunitné choro­by bývajú progresívne (postupne sa zhoršujúce) a vedú k predčasnému úmrtiu. Avšak milió­ny matiek po celých USA dovoľujú lekárom vpichovať nielen hliník, ale aj ortuť, polysorbát 80, retrovírusy z prasiat, myší, opíc a ďalších zvierat, fragmenty DNA iných ľudí, obzvlášť z umelo potratených bábätiek, ako aj z rôznych zvierat, a v laboratóriu vytvorené živé a za­bi­té vírusy a retrovírusy z ako ľudí, tak aj zvierat, o ktorých vieme, že všetky spôsobujú au­to­imunitné choroby. Zaujímavé je, že v USA vidíme rekordné počty detí s cukrovkou 1. ty­pu, astmou, Crohnovou chorobou, detskou reumatoidnou artritídou, demyelinizáciou, ul­ce­róznou kolitídou a mnohými ďalšími autoimunitnými chorobami. Náhoda?

  4. Dovolili by ste, aby do tela vášho dieťaťa vpichli niečo, čo môže spôsobiť život ohro­zujúcu astmu a alergie? Samozrejme, že nie! Viete, že ako astma, tak i alergie zásadne obmedzujú život dieťaťa v mnohých smeroch a môžu obe viesť k úmrtiu. Avšak milióny matiek po ce­lých USA dovoľujú lekárom vpichovať do tiel svojich detí bielkoviny z jedla (ktoré sa v krvi nedajú rozložiť na aminokyseliny, čo vedie k zápalom), antibiotiká, ako je neomycín, poly­myxín B, gentamicín a streptomycín, a ďalšie jedovaté chemikálie spolu s adjuvantmi (napr. hliníkom), ktoré sú naschvál navrhnuté tak, aby príliš dráždili imunitný systém, čo vedie ku chronickým a niekedy až smrteľným chorobám, ako sú astma a alergie. Navyše sa objavujú nové štúdie o tom, čo nazývame „molekulárne mimikry“, čo znamená, že ak fragmenty biel­kovín z antigénov vo vakcíne sú podobné bielkovinám v ľudskom tele, pripravuje to priestor pre alergie a autoimunitné poruchy. Zaujímavé je, že v USA vidíme rekordné počty detí, čo majú astmu, život ohrozujúce alergie na arašidy, početné potravinové alergie a intolerancie, ako aj viaceré druhy environmentálnych alergií. Náhoda?

  5. Dovolili by ste, aby niečo, čo môže spôsobiť neplodnosť, ako napr. nepriľnavé látky či roz­púšťadlá, bolo vpichnuté do tela vášho dieťaťa? Samozrejme, že nie! Nikdy by ste nechceli zničiť budúcu rozmnožovaciu schopnosť svojho dieťaťa. Avšak milióny matiek po celých USA dovoľujú lekárom vpichovať do tiel svojich detí polysorbát 80, o ktorom je známe, že neblaho vplýva na plodnosť. A kto vie, ako vplývajú na plodnosť propylén-glykol (nemrznú­ca kvapalina), Triton X-100 (detergent), hliník, ortuť, fragmenty cudzej DNA a množstvo ďalších prídavných látok vo vakcínach, obzvlášť keď sú vpichnuté spoločne s polysorbátom 80? Vieme, že vakcína proti HPV (Human Papilloma Virus = ľudský papilómový vírus; ako­že proti rakovine krčka maternice) spôsobuje prvotné zlyhanie vaječníkov (čo je predčasná menopauza) a amenoreu (dlhodobé zastavenie ženského menštruačného cyklu) u dievčat a mladých žien, čo ich činí neplodnými a pravdepodobne sterilnými nadosmrti. Vieme, že vakcíny proti tetanu, ktoré dávali dievčatám a ženám v Keni, obsahovali ľudský chorionický gonadotropín (hCG), kvôli ktorému sa stávali neplodnými. Ako? Podávanie hCG očkovaním podnecuje tvorbu protilátok proti hCG a tie spôsobia, že telo ženy odmietne embryo, čo ju vo výsledku sterilizuje. Takáto vakcína proti tetanu s obsahom hCG je v skutočnosti anti­kon­cepčnou vakcínou. Myslíte, že to ľubovoľnej z týchto keňských žien povedali pred oč­ko­vaním? A aby tej zloby a zavádzania nebolo málo, keňské ženy dostávali 5 dávok očkovania proti tetanu namiesto bežných troch. Tieto vakcíny boli jasne používané na vyvolanie sterili­ty a na kontrolu pôrodnosti bez vedomia a súhlasu týchto dievčat a žien. Vari nejaký rodič alebo očkovaný človek naozaj vie, čo je vo vakcínach, ktorými očkujú jeho alebo jeho deti? Niet divu, že farmaceutické spoločnosti netestujú, či ich vakcíny spôsobujú neplodnosť, veď odpoveď už poznajú. Namiesto toho do príbalového letáku jednoducho napíšu len „netesto­va­né na prípadné poškodenia plodnosti“ a naši nemravní vládni kontrolóri im to len tak do­vo­lia. Zaujímavé je, že vidíme rekordné počty dvojíc, ktoré sú neplodné. Náhoda?

  6. Dovolili by ste, aby do tela vášho (inak zdravého) dieťaťa bolo vpichnuté niečo, čo ho môže zabiť? Samozrejme, že nie! Matky by za svoje deti položili život. Rozhodne ich úmyselne nevystavia ohrozeniu života. Avšak milióny matiek po celých USA dovoľujú lekárom vpi­chovať do tiel svojich detí čoraz viac vakcín, nevediac, že každá jedna môže dieťa zabiť, obzvlášť, keď je podaných súbežne niekoľko vakcín, ako sa to väčšinou deje. Zaujímavé je, že v USA vidíme rekordné počty bábätiek zomrieť pred 1. narodeninami, vrátane mnohých „SIDS“ (Sudden Infant Death Syndrome = syndróm náhleho úmrtia dojčaťa) a „SBS“ (Sha­ken Baby Syndrome = syndróm (na smrť) utraseného dieťaťa), čo sú nálepky, ktoré nemrav­ní lekári a patológovia používajú na očkovaním spôsobené úmrtia namiesto toho, aby rovno povedali, čo to v skutočnosti je, t.j. očkovaním spôsobené úmrtia. Náhoda?

    Teraz, keď sme prebrali, čo v skutočnosti je vo vakcínach, porozprávajme sa ešte o tom, ako sú ro­di­čovské inštinkty ponižované, hrubo manipulované a potláčané, konkrétne ako sú pacienti hroz­ne klamaní a zavádzaní až do tej miery, že dovolia veci, ktoré jednoducho nedávajú zmysel. Predstavte si, že sa cez okno pozeráte do domu a vidíte malého novorodenca, malé dojča alebo dôverčivé bato­ľa, ktoré tlačia k zemi, opakovane do jeho tela bolestivo zabodávajú ihly, vrieska tak, že jeho tvár je celá červená a zaslzená, zatiaľčo sa rodičia dieťaťa nielenže prizerajú, ale kvôli tomu, že sú klamaní a zavádzaní, sa na tejto ukrutnosti sami podieľajú! Čo musí toto spôsobovať duši a stresovým hor­mó­nom dieťaťa, keď sa mu to opakovane deje, zatiaľčo osoba, ktorej najviac verí, to nielen dovoľu­je, ale ešte sa na tom aj podieľa?

    Čo by ste povedali, keby ste išli okolo môjho domu, nakukli dnu a videli mňa a môjho manžela, ako tlačíme k doske kuchynského stola naše malé bábätko a potom doň surovo zabodávame ihly s jedo­vatými zmesami s prísadami, za aké by sa nemusela hanbiť ani skutočná bosorka, zatiaľčo bábät­ko vrieska, ako keby sme ho vraždili, a snaží sa uniknúť z nášho zovretia a besnenia? Predpokladám, že by ste vytiahli mobilný telefón, zavolali políciu a potom by ste vrazili do domu, aby ste zastavili to týranie. Ako sa to, čo som práve popísala, čo len trochu odlišuje od toho, čo každú chvíľu pre­bie­ha v ambulanciách a nemocniciach v USA i po celom svete? Poviem to úplne jasne: neodlišuje sa to nijak.

    Ak to mám povedať úplne na rovinu: očkovanie je týraním dieťaťa v podobe násilného lekár­ske­ho napadnutia a ubližovania na zdraví. Keď ide o dospelých, tak ak sa očkovanie vykonáva proti vôli dotknutej osoby, napr. aby ich vpustili do školy, aby im dali prácu, umiestnili ich v staro­binci, alebo prijali do armády, tak keď očkujú niekoho, kto sa zdráha, alebo neúspešne odporuje a od­mieta, tiež to napĺňa právnu definíciu násilného napadnutia a ubližovania na zdraví. Musíme tie­to očkovacie zverstvá začať označovať pravými menami: nehorázne a neospravedlniteľné týranie dieťaťa, násilné lekárske napadnutie a ubližovanie na zdraví a keď očkovanie človeka zabije, je to nedobrovoľné pozbavenie života (vražda). Tieto očkovaním spôsobené poškodenia zdravia, choroby a úmrtia sú svojou povahou „iatrogénne“, čo znamená „spôsobené lekármi a sestričkami“. Očko­va­nie je zločinom proti ľudskosti a niet času na to, aby sme si kládli servítky pred ústa.

 

1. časť       2. časť       3. časť       4. časť       5. časť

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.
    Ak ste tak ešte neurobili, prečítajte si, prosím, Petíciu za slobodu informovaného rozhodovania o očkovaní, adresovanú Európskemu parlamentu a ak s ňou súhlasíte, podpíšte ju, prosím.