Ad: Význam pravidelného povinného očkovania detí v SR

29.08.2010 12:14

Ing. Marián FILLO

 

       Neznámo kedy zverejnil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) na svojej stránke článok "Význam pravidelného povinného očkovania detí v SR". Dátum zverejnenia totiž nie je uvedený. Do mojej pozornosti sa ten článok dostal len nedávno a v podstate nedopatrením - pri hľadaní niečoho iného cez Google. Článok uvádza viacero typických mýtov o očkovaní vydávajúc ich za fakty, tak sa skúsme na to pozrieť bližšie, postupne odstavec za odstavcom, vetu za vetou:

 

"Účinnosť očkovania je vo svete i na Slovensku jednoznačne dokázaná ústupom až vymiznutím ochorení, ktorým sa dá predchádzať očkovaním."

       Nie je to dokázané a už vôbec nie jednoznačne. Zdá sa, že ÚVZ SR chce, aby sa 100x opakovaná lož stala pravdou. Skutočnou pravdou však je, že v krajinách, kde sa epidemiologické údaje sledujú už dlhší čas (aj vyše storočia), nastal najväčší pokles úmrtnosti a chorobnosti dávno pred začiatkom plošného očkovania, alebo dokonca pred vynájdením očkovacej látky proti danej chorobe.1 Dôvod? Zvyšovanie životnej úrovne, zlepšený prístup k nezávadnej pitnej vode pre čoraz väčšiu časť obyvateľstva, zavádzanie kanalizácie, odstraňovanie podvýživy, zavádzanie dezinfekcie, zvyšovanie hygienického štandardu a povedomia ľudí v týchto otázkach.

       Je veľmi otázne, či očkovanie vôbec nejak prispelo k zníženiu úmrtnosti a chorobnosti u obávaných chorôb, keďže nijaká nezávislá (od výrobcov vakcín i štátnych orgánov podporujúcich očkovanie) dvojito-zaslepená placebom kontrolovaná štúdia účinnosti a bezpečnosti vakcín doposiaľ nebola vypracovaná, s výnimkou štúdie BCG vakcíny proti tuberkulóze v Indii, pričom táto štúdia nepreukázala nijakú účinnosť BCG vakcíny - naopak, očkovaná skupina dopadla horšie než neočkovaná.

       Týmto nechcem tvrdiť, že nijaké očkovanie nemá nijaký účinok pri znižovaní chorobnosti a úmrtnosti na prenosné ochorenia, len že to nebolo vedecky dokázané podľa zásad EBM (Evidence Based Medicine = medicína založená na dôkazoch). Každopádne, ak aj očkovanie nejak prispelo k vyhubeniu prenosných chorôb, tak to bol (sumárne) príspevok veľmi malý v porovnaní s vyššie menovanými opatreniami (čistá voda, dostatok výživnej potravy atď.).

 

"Vplyv očkovania možno najlepšie ilustrovať na vykorenení pravých kiahní vo svete. Jedine vďaka očkovaniu sa podarilo zdolať toto smrteľné ochorenie, ktoré ešte v sedemdesiatych rokoch bolo príčinou mnohých úmrtí."

       Je veľmi otázne, či majú viac úmrtí na svedomí pravé kiahne, alebo očkovanie proti nim. Zdá sa, že prinajmenšom v niektorých rokoch bolo v štátoch ako Veľká Británia viac úmrtí na očkovanie proti kiahňam než na samotné kiahne.2 Tým opäť nechcem tvrdiť, že očkovanie proti kiahňam nemalo nikdy u nikoho nijaký pozitívny účinok, ale len to, že nielen na pravé kiahne húfne zomierali ľudia, ale rovnako tak aj na očkovanie proti nim. Čo by sa stalo, keby sa vôbec proti pravým kiahňam neočkovalo, nie je jasné, a bolo by to len nepodloženým špekulovaním, do ktorého sa nemienim púšťať.

       Chcel som len pripomenúť obhajcom plošného očkovania, že nie je zďaleka tak bezpečné, ako oni tvrdia, a že napr. aj deti Edwarda Jennera, "otca-zakladateľa" vakcinológie, padli tomuto očkovaniu za obeť. To je, myslím, významné memento, nabádajúce nás na maximálnu opatrnosť vo veci očkovania - vôbec nie na euforické nadšenie v podaní ÚVZ SR.

       Legenda o "vykorenení pravých kiahní vo svete" má teda aj odvrátenú stránku - tú však ÚVZ SR zrejme úmyselne zamlčuje. Aspoň mne sa zdá byť neuveriteľné, že by predstavitelia tejto inštitúcie, ktorá si osobuje právomoc na odborné rozhodnutia vo veci očkovania, vôbec netušili, že očkovanie proti pravým kiahňam malo tisíce obetí na životoch.

 

"V súčasnosti je svet vo finálnej fáze vykorenenia ďalšieho závažného až smrteľného ochorenia a to detskej obrny. Vďaka rozsiahlemu povinnému očkovaniu sa toto ochorenie v súčasnosti nevyskytuje v troch regiónoch Svetovej zdravotníckej organizácie vrátane európskeho kontinentu."

       Je síce pekné, že detská obrna sa už v Európe prakticky nevyskytuje, avšak očkovanie proti detskej obrne má tiež za sebou ako výsledok stovky (či skôr tisíce) mŕtvych či zmrzačených, ktorým práve vakcína spôsobila to, pred čím ich mala ochrániť.. Pritom divoký vírus detskej obrny sme na Slovensku nemali už 50 rokov, ale za to tu bolo pomerne dosť prípadov obrny vyvolanej očkovacou látkou so živým vírusom, ktorá sa u nás používala ešte pred pár rokmi, a napr. v Poľsku sa používa doteraz (tzv. "lyžičková vakcína"). Jedným z takýchto prípadov je aj Alberto Tremante,3 ktorého dvaja bratia po tomto očkovaní zomreli, a on zostal doživotne pripútaný k vozíku a prístrojom na podporu dýchania.

 

"Na Slovensku sa povinné očkovanie vykonáva od päťdesiatych rokov. Vďaka tomu sa u nás nevyskytujú ochorenia ako je detská obrna, záškrt, tetanus novorodencov a mladistvých a situácia vo výskyte ďalších ochorení, proti ktorým sa povinne očkuje je dlhodobo priaznivá."

       Nuž áno, divá detská obrna sa nevyskytuje, miesto nej sme tu mali očkovací vírus detskej obrny s obdobnými následkami. Tetanus novorodencov nemohol byť vyhubený očkovaním, lebo proti tetanu sa očkujú až troj-mesačné deti. Takže tam by som videl príčinu úspechu skôr v sterilizácii nástrojov používaných pri pôrodoch. O záškrte platí to isté, čo o ostatných chorobách - jeho výskyt radikálne klesal už pred zavedením očkovania. Vtipné však je, že (nemám po ruke údaje z iných krajín) prinajmenšom v Nemecku po začiatku očkovania proti záškrtu výskyt záškrtu prudko stúpol. Je teda namieste položiť si otázku, či záškrt nevymizol nie vďaka očkovaniu, ale navzdory očkovaniu.

       Ale aj keby bolo očkovanie proti banálnym detským chorobám, ako je čierny kašeľ (áno, je nebezpečný, ale len v prvých niekoľkých mesiacoch po narodení), osýpky, príušnice, ružienka či ovčie kiahne, naozaj účinné, je veľmi otázne, nakoľko môžeme potlačenie týchto ochorení v detskom veku považovať za prínos. Je známe, že (s výnimkou čierneho kašľa) spomínané choroby majú v neskoršom veku (v ktorom aj podľa oficiánych údajov už očkovanie v ranom detskom veku stratilo účinnosť) oveľa horší priebeh, než keby si nimi človek prešiel ako dieťa. Posunutie do neskoršieho veku teda spôsobuje viac problémov než rieši. Jedinou spásou by bolo skutočné vyhubenie týchto chorôb, ale to je stále v nedohľadne.

       Napr. WHO (World Health Organization = Svetová zdravotnícka organizácia OSN) už dala niekoľko cieľových termínov na celosvetové vyhubenie osýpok (naposledy bol stanovený termín na tento rok, t.j. 2010), ale osýpkový vírus z toho musí mať určite dobrú zábavu, keďže to posúvanie termínov už vypadá ako posúvanie termínov konca sveta v nemenovanej náboženskej organizácii (je ich viac, tak každý čitateľ si môže dosadiť svoju obľúbenú).

       Druhá vec je, či by to ozaj bolo spásou, pretože je mnohonásobne zdokumentované, že po prekonaní určitých chorôb nastali u detí významné pokroky vo vývoji. Tiež je známe, že u tých, čo prekonali niektoré z horúčkovitých detských ochorení, sa vyskytuje rakovina vo výrazne menšom počte než u zvyšku obyvateľstva.4 Je teda namieste otázka, či okrem zníženia výskytu osýpok nemáme očkovaniu proti osýpkam poďakovať aj za raketový nárast výskytu rakoviny...

 

"Pokiaľ by sme očkovanie nezaviedli, mali by sme vysoké počty chorých ako aj úmrtí. Ich liečba by bola oveľa nákladnejšia ako je očkovanie."

       To sa nedá nazvať inak než "ničím nepodloženým tvrdením". Prinajmenšom pri okate nepodarených vakcínach ako napr. proti chrípke či čiernemu kašľu, je tvrdenie o nákladnejšej liečbe než očkovaní veľmi pochybné, ak nemám rovno povedať lživé. Navyše tieto ekonomické výpočty obvykle nijak nezohľadňujú náklady na liečbu ľahších poškodení zdravia spôsobených očkovaním a už vôbec nie náklady na doživotné zaopatrenie ľudí očkovaním ťažko zdravotne postihnutých. Nehovoriac o tom, že liečba napr. čierneho kašľa, aj keď môže byť v prvom kole drahšia než očkovanie proti nemu (ak by bolo 100% účinné, ale to rozhodne nie je), je vo výsledku zvyčajne lacnejšia, keď sa zarátajú úplne všetky náklady na očkovanie, t.j. aj niekoľko preočkovaní (keďže účinok očkovania po 4-5 rokoch mizne) a hlavne liečenie neurologických a iných porúch spôsobených intoxikáciou hliníkom, ortuťou či ďalšími jedovatými a inak škodlivými zložkami očkovacích látok. U niektorých (hlavne novších) očkovacích látok je aj samotné očkovanie častokrát drahšie než liečba ním (aj to len možno) zamedzených chorôb.

       U chorôb, ako sú ovčie kiahne, vysoké počty chorých detí nie sú v zásade nijak na závadu. Ak si deti týmto ochorením prejde v detskom veku, majú doživotnú imunitu a sú tak chránené aj v neskoršom veku, keď má toto ochorenie komplikovanejší priebeh. Celkové náklady sú teda nákladmi na jedno liečenie choroby s ľahkým priebehom. Ak je však dieťa zaočkované a po pominutí účinku očkovania (najneskôr do 10 rokov, zvyčajne však oveľa skôr, teda do 3 až 5 rokov) ochorie na ovčie kiahne, celkové náklady budú nákladmi na očkovanie + náklady na liečbu problémov spôsobených očkovaním + náklady na liečbu samotného ochorenia, ktoré však bude mať ťažší priebeh vo vyššom veku, takže aj samotné tieto náklady budú vyššie. Ako vidno - jediným víťazom v takomto (nijak neobvyklom) prípade je farmaceutický priemysel. Ako štát (platiaci zdravotné poistenie za deti), tak i samotné deti majú z toho viac škody než úžitku.

       No a úplným tabu pre predstaviteľov ÚVZ SR bývajú úmrtia spôsobené očkovaním, ktorých len na Slovensku bude zrejme v skutočnosti až niekoľko desiatok ročne, keďže len Infanrix Hexa ich má na svedomí odhadom najmenej 15.5 V Česku je zrejme vyššia politická kultúra a menšia demagógia, takže tam hlavný hygienik ČR otvorene priznal niekoľko úmrtí po BCG vakcíne v posledných rokoch.6 Aj tak však zostáva záhadou, ako je to s ostatnými očkovaniami, keďže očkovanie BCG vakcínou bolo už dlhé roky na odpis a napr. v Nemecku či Rakúsku sa už niekoľko rokov vyslovene neodporúča. Je pravdepodobné, že aj ďalšie vakcíny majú na svedomí nejedno úmrtie, len sa im tie úmrtia nepripíšu. Totiž medializácia týchto prípadov by zrejme vyvolala masový odpor voči očkovaniu a to by dramaticky znížilo zisky výrobcov vakcín, čo ich marketingové oddelenie zvané ÚVZ SR (prípadne obdobné úrady v iných štátoch) pochopiteľne nemôže pripustiť.

 

 "V krajinách, kde je zaočkovanosť nízka, t.j. nie je dostatočná kolektívna imunita, dochádza k epidemickým výskytom týchto ochorení. Najpádnejším príkladom sú krajiny bývalého Sovietskeho zväzu, ktoré boli v rokoch 1992 - 1995 postihnuté epidémiami záškrtu, kde ochoreli práve neočkovaní a nedostatočne očkovaní."

       To je značne zavádzajúce tvrdenie. Totiž vysoká zaočkovanosť je spravidla v štátoch kde je zároveň aj vysoká životná úroveň, vysoký hygienický štandard, dostatočná výživa (nepoznajú tam hlad), dostupná dostatočná zdravotná starostlivosť, čistá pitná voda, vysoké rozšírenie kanalizácie atď., čo sú všetko faktory ovplyvňujúce výskyt prenosných ochorení.

       Tvrdiť, že v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu bola dva roky po páde komunistickej totality veľmi malá zaočkovanosť je buď hrubá neznalosť alebo úmyselné klamstvo. Sovietsky zväz sa práveže vyznačoval pro-očkovacím extrémizmom až fanatizmom. Dva roky po ukončení tohto očkovacieho šialenstva asi ťažko mohla dramaticky poklesnúť zaočkovanosť. Čo však pokleslo celkom isto a veľmi rýchlo, bola životná úroveň a s ňou súvisiace ukazovatele. Tam by som hľadal príčinu nových epidémií chorôb, ktoré koncom 80. rokov 20. storočia boli takmer vyhubené. Vidno to ostatne aj u nás medzi sociálne nízko postavenými občanmi, či už bezdomovcami alebo dlhodobo nezamestnanými obyvateľmi chudobných osád s nízkym štandardom bývania - tiež sa medzi nimi niekedy vyskytujú choroby, ktoré sú medzi bežnými obyvateľmi už takmer neznáme.

       Údaje o tom, že ochoreli hlavne neočkovaní, musíme brať s veľkou rezervou, keď pochádzajú z dielne ÚVZ SR. Na príklade nedávnej novinárskej kačice o "zúriacej epidémii osýpok" v Bulharsku, Grécku, Taliansku a Nemecku, možno vidieť, ako ÚVZ SR mieša hrušky s jablkami: údaj, že bolo nezaočkovaných až 90% ľudí, čo ochoreli na osýpky, bol z Grécka. Pritom ho však ÚVZ SR aplikoval na Bulharsko, kde bolo proti osýpkam zaočkovaných 71% ľudí, čo ochoreli na osýpky.7 To - v rozpore so zavádzajúcim tvrdením ÚVZ SR - poukazuje na obrovské zlyhanie politiky plošného očkovania.

       Niet sa však čomu diviť: po Sovietskom zväze sa naším veľkým vzorom stali v roku 1990 USA, a ako píše Barbara Loe Fisher, miestny úrad CDC (obdoba nášho ÚVZ SR) notoricky tvrdí, že drvivá väčšina ľudí, čo ochoreli na čierny kašeľ, nebola očkovaná, opak je však pravdou. Prieskum Barbary Loe Fisher ukázal, že spomedzi prípadov čierneho kašľa počas epidémie v roku 1985 bolo proti čiernemu kašľu zaočkovaných až 80% osôb.8

 

"Hlásené boli desiatky tisícok ochorení a tisíce úmrtí mladých ľudí."

       To by chcelo konkretizovať, koľko bolo v skutočnosti úmrtí mladých ľudí, v akej presne vekovej skupine, v akej krajine, v ktorých rokoch, a v akých pomeroch žili. Takto nekonkrétne ide len o hmlisté zastrašovanie nejasnou, neurčitou a v podstate neznámou hrozbou. To je obľúbená forma psychickej manipulácie, keďže ľudia sa zvyčajne najviac boja toho, čo vôbec nepoznajú.

 

"Rovnako v skupinách, resp. komunitách, ktoré z rôznych pohnútok očkovanie odmietajú dochádza k epidemickým výskytom. Príkladom môže byť epidémia osýpok v Nemecku, kde od novembra 2001 do marca 2002 bolo hlásených 1656 ochorení na osýpky u neočkovaných detí. Táto epidémia začala v antropozofickej škole v Bavorsku, ktorej učenie odmieta vakcinačný zásah do ľudského tela a hlása, že vakcíny môžu pôsobiť škodlivo."

       Vakcíny nielenže môžu pôsobiť škodlivo, ale (v mnohých prípadoch) škodlivo aj pôsobia. Za všetky prípady škodlivého pôsobenia vakcín stačí snáď vyjadrenie hlavného hygienika ČR Michaela Víta,6 ktorého z odporu proti očkovaniu rozhodne nemožno upodozrievať: „U novorozenců může očkování závažně poškodit zdraví. V minulých letech dokonce došlo k několika úmrtím.“ Ak chce ÚVZ SR tvrdiť, že vakcíny nemôžu pôsobiť škodlivo, tak opúšťa oblasť vedy a skĺzava do nábožensky fundamentalistického dogmatického pro-očkovacieho fanatizmu. Vyčítať antroposofom, že hlásajú pravdu (nech už má na nich človek akýkoľvek názor), je vskutku absurdné.

       Ďalej: epidémia osýpok v prípade, že nedošlo k žiadnym úmrtiam (a to určite nedošlo, inak by to ÚVZ SR isto-iste nezabudol hlasne zdôrazniť), nie je žiadnou tragédiou. Osýpky boli kedysi tak bežné ako chrípka a nikto sa kvôli tomu zvlášť netrápil. Len keď bola vynájdená vakcína proti osýpkam, zrazu sa osýpky stali hrôzostrašnou chorobou, ktorú chce WHO vyhubiť po vzore pravých kiahní. Viď tiež vyššie.

 

"Ďalej možno uviesť príklad z USA, čo by sa stalo, keby zrušili očkovanie proti osýpkam. V takomto prípade USA odhadujú ročný výskyt osýpok na 3 - 4 milióny ochorení a 450 tisíc úmrtí detí."

       Toto naozaj nemá chybu. Vydávať ODHAD za realitu a strašiť ľudí týmto odhadom, to sa ÚVZ SR opäť podarilo. Pripomeňme len rok staré odhady okolo prasacej chrípky, ktoré predpovedali až 90.000 úmrtí na prasaciu chrípku len v samotných USA. Celosvetovo malo ísť o milióny mŕtvych. Realita však bola úplne iná: uplynulá chrípková sezóna bola v USA najmiernejšia za mnoho rokov, a počet úmrtí pripisovaných chrípke (akejkoľvek) klesol na tretinu z počtu úmrtí pripisovaných chrípke v predchádzajúcej chrípkovej sezóne, v ktorej nezúrila nijaká prasacia ani vtáčia chrípka.9

       Pritom už niekoľko mesiacov predtým údaje z Austrálie, kde prebieha chrípková sezóna o pol roka skôr, ukázali, že prasacia chrípka je 40x menej nebezpečná, než sa odhadovalo, a teda vlastne vôbec nie je dôvod sa jej obávať. Ani to však nezabránilo USA ani európskym štátom (vrátane Slovenska) nakúpiť milióny v podstate zbytočných, neotestovaných a nebezpečných vakcín. Pritom "40x menej nebezpečná" je oficiálny údaj a treba ho brať s rezervou. Realita bude zrejme ešte oveľa banálnejšia. Prasacia chrípka môže teda úspešne kandidovať na najbanálnejšiu chorobu roka a v rovnakom svetle treba vnímať aj americké odhady ohľadne osýpok, keby sa proti nim prestalo očkovať.

 

"Priaznivú situáciu u nás vo výskyte ochorení, ktorým možno predchádzať ochorením si väčšinou laická verejnosť vysvetľuje tak, že ďalšie očkovanie proti nim už nie je potrebné."

       Ozaj brilantné vyjadrenie: "ochorenie, ktorému možno predchádzať ochorením". :-)
       Predpokladám však, že tam malo byť "predchádzať očkovaním". Nuž, u patogénov, u ktorých je známe, že sa vyskytujú len u ľudí a nie sú prenosné na zvieratá, je naozaj namieste domnievať sa, že ďalšie očkovanie proti nim nie je už potrebné, pokiaľ sa už pár rokov neobjavili. To je ostatne aj prípad očkovania proti pravým kiahňam, s ktorým sa dva roky po vyhubení pravých kiahní prestalo (údaj z Nemecka - neviem, kedy presne to bolo u nás). Takže?

 

"Skutočnosť je však taká, že sa tieto nákazy nevyskytujú preto, lebo detská populácia je systematickým očkovaním pred nimi dobre chránená."

       Detská do určitého veku možno (aj to len čisto teoreticky), ale dospelá rozhodne nie. Aj tak sa však tie ochorenia (ako detská obrna alebo záškrt) nevyskytujú, hoci účinok vakcín proti nim už u väčšiny dospelých dávno pominul. Niečo tu teda nesedí, nezdá sa Vám?

 

"Pokiaľ je pôvodca nákazy (vírus, baktéria) prítomný v populácii, resp. vo vonkajšom prostredí riziko infekcie pretrváva. Preto najoptimálnejšou a najspoľahlivejšou ochranou pred infekčnými chorobami je očkovanie."

       To je veľmi zaujímavý logický skrat. Buď očkovanie nebráni prenosu patogénov (vírusov, baktérií), alebo tieto nemôžu byť v zaočkovanej populácii prítomné a teda nie je dôvod sa ich obávať. Nemôže však platiť oboje súčasne. Záver, že najoptimálnejšou ochranou je očkovanie, je ozaj vtipný. Odhliadnuc od toho, že slovo najoptimálnejší je logickým nezmyslom, pretože už slovo optimálny (ako nás učili na Optimalizácii na vysokej škole) znamená najvhodnejší (podľa zadaných kritérií) a najoptimálnejší by potom musel byť "najnajvhodnejší", sotva možno hovoriť o očkovaní ako o optimálnej ochrane, keď nebráni šíreniu patogénov. Ak však bráni šíreniu patogénov, tak potom nemáme dôvod sa obávať, že tie patogény sú prítomné v populácii aj po 30 či 50 rokoch od posledného výskytu danej choroby, a teda môžeme veselo vysadiť očkovanie proti detskej obrne (posledný výskyt u nás v r. 1960) i proti záškrtu (posledný výskyt u nás v r. 1980). Ušlo mi niečo?

 

"Treba si uvedomiť, že pri súčasnom intenzívnom pohybe obyvateľstva vo svete, nie je vylúčené zavlečenie akejkoľvek infekčnej choroby do ktorejkoľvek krajiny vrátane Slovenska."

       Ale aj navzdory tomu sa u nás plošne neočkuje napr. proti cholere. Zvláštne, nie?

       A prečo máme povinne očkovať všetky deti proti x chorobám len kvôli tomu, že niekoľko tisíc ľudí cestuje do exotických krajín, keď mnohonásobne lacnejšie by bolo zamerať sa len na tých, čo do rizikových krajín cestujú? Navyše v ich prípade je možné náklady na zdravotnícke opatrenia preniesť plne na ich bedrá (resp. na poisťovne poskytujúce im nadštandardné poistenie za príplatok) a nemusí sa nimi zaťažovať štátny rozpočet.

       Jediná výhoda plošného očkovania s ohľadom na cestovanie do rizikových krajín je opäť na strane výrobcov vakcín. Opäť zhoda okolností, že ÚVZ SR obhajuje riešenia, ktoré sú výhodné len pre nich?

 

"Niektorí odporcovia očkovania argumentujú tým, že po očkovaní vznikajú závažné komplikácie. Najčastejšie však ide o mierne reakcie (teplota, bolesť a začervenanie v mieste vpichu) a závažné reakcie sa vyskytujú iba v ojedinelých prípadoch."

       Nepochybne ojedinelých, keď ÚVZ SR súvislosť napr. detskej cukrovky s očkovaním zanovito popiera. Skutočnosť je však taká, že napr. v anglickej dokumentácii k vakcíne M-M-R II je detská cukrovka (diabetes mellitus) uvedená ako nežiadúci účinok očkovania, zatiaľčo v slovenskej dokumentácii k tej istej vakcíne uvedená nie je.10 Opäť len zhoda okolností?

       V skutočnosti je vážnych nežiadúcich účinkov očkovania mnohonásobne (najmenej o tri rády, ak nie o štyri) viac, než ÚVZ SR pripúšťa. Je pritom úplne hanebné, že na Slovensku (na rozdiel od USA či Nemecka) neexistuje nijaké odškodňovanie obetí očkovania. Doslova nikto na Slovensku doposiaľ nedostal jediný centík odškodného za poškodenia zdravia nariadeným povinným očkovaním.

 

"Keby sme neočkovali, následky pri postihnutí určitými infekčnými ochoreniami, by boli oveľa horšie, často s trvalým postihnutím."

       Čo je tvrdenie vyslovene postavené na vode. ÚVZ SR sa pri tomto tvrdení neopiera o nijakú štúdiu, ktorá by vyskúšala niekoľko tisíc detí vôbec neočkovať a porovnať výskyt chorôb u nich so štandardne očkovanými deťmi. ÚVZ SR nemá teda morálne oprávnenie nič také tvrdiť, ak len nechce opäť skĺznuť do hlásania náboženských dogiem nezlučiteľných s vedou.

       Skutočnosť je však taká, že detskí lekári, ako napr. Dr. Martin Hirte,11 hovoria, že neočkované deti sú oveľa menej choré než tie očkované: "Je překvapivé, jak se v běžné dětské lékařské praxi ukazuje, že neočkované děti mají lepší rezistenci vůči běžným infekcím. Většinu z nich vídám jenom při pravidelných preventivních prohlídkách."

 

"V súčasnosti vďaka očkovaniu nevidíme na Slovensku dieťa choré napr. na záškrt, ktoré zomiera udusením, dieťa po prekonaní ochorenia na detskú obrnu, ktoré zostalo ochrnuté na celý život, dieťa po prekonaní ochorenia na osýpky s celoživotným postihnutím CNS, dusiace sa dieťa s ochorením na čierny kašeľ atď."

       Ak by to bolo naozaj tak, tak by zrejme nebol dôvod zavádzať preočkovanie proti čiernemu kašľu v 13. roku života. Alebo je dôvodom niečo úplne iné než epidemiologická situácia? ÚVZ SR si (nie prvý krát) protirečí.

       Ukážme si ale druhú stranu mince: namiesto osýpok tu máme autizmus, záškrt bol na vymretie už dávno pred začiatkom plošného očkovania proti nemu (viď vyššie), ktoré situáciu len zhoršilo (našťastie len dočasne), dlhé roky po poslednom prípade divokej detskej obrny (r. 1960) sa šíril očkovací vírus detskej obrny podávaný orálnou živou vakcínou, ktorý neraz spôsobil skutočné ochrnutie (viď vyššie), a čierneho kašľa nám utešene pribúda navzdory všetkému očkovaniu proti čiernemu kašľu - preto to preočkovanie v 13. roku života, čo je ale opäť márna snaha, lebo jeho účinok pominie najneskôr začiatkom dospelosti, kedy rodičia začínajú mať deti, a to je teda vskutku nevhodné, lebo v tom najnebezpečnejšom čase budú čiernym kašľom ľahko nakaziteľní.

 

"Vo svete, predovšetkým v tzv. tretích krajinách stále zbytočne zomiera niekoľko miliónov detí, ktoré nemali to šťastie byť chránené očkovaním."

        Čo je však oveľa horšie, nemali ani šťastie v podobe dostatku potravín so všetkými potrebnými živinami, ani v podobe nezávadnej pitnej vody a kanalizácie, ani v podobe dostatočnej hygieny.

 

"V súvislosti s očkovaním sa uvádzajú rôzne závažné komplikácie, ako je napríklad vznik autizmu po očkovaní proti osýpkam. Avšak skutočnosť, že autizmus nie je v príčinnej súvislosti s očkovaním proti osýpkam spoľahlivo dokázali viaceré štúdie. V Dánsku bolo sledovaných viac ako pol milióna detí v rámci objektívnej analýzy výskytu autizmu vo vzťahu k očkovaniu proti osýpkam. Takéto príklady by sme mohli uviesť aj proti ďalším ,,argumentom", ktoré poukazujú na škodlivosť resp. zbytočnosť očkovania."

       Áno, stará známa dánska štúdia, ktorá má jednak veľmi popletenú metodiku (nesleduje úplne neočkované deti v porovnaní s bežne očkovanými deťmi, takže v podstate nič nedokazuje), jednak sa na nej zúčastnil výrobca vakcín (Statens Serum Institut - vyrába aj u nás používanú BCG vakcínu proti tuberkulóze), čo ju už z princípu diskvalifikuje kvôli konfliktu záujmov.

       ÚVZ SR tvrdí, že by mohol uviesť takéto príklady aj voči ďalším argumentom. Ale ku podivu tak nerobí a nie je to prvý krát. Zase len omieľa dávno zdiskreditovanú dánsku štúdiu, ktorú nijaký seriózny vedec nemôže brať vážne. Že by to bol len ďalší obľúbený psychicko-manipulatívny blaf, a v skutočnosti ÚVZ SR nijaké ďalšie príklady nemá?

       Pritom pravda je taká, že súvislosť autizmu s očkovaním bola preukázaná okrem štúdií Dr. Andrewa Wakefielda a kol. aj desiatkami ďalších štúdií v niekoľkých krajinách sveta:

 

"Očkovanie je jedným z najúspešnejších výdobytkov medicíny. Rozširovanie pochybností o tom, že očkovanie nie je účinné a bezpečné môže byť pre zdravie verejnosti veľmi škodlivé."

       Prvá veta je ďalšou obľúbenou dogmou, ku ktorej môžem poznamenať len: "No, tak to poteš Pán Boh, keď to tak je! Čo potom ostatné výdobytky medicíny, keď tento nepodarok je tým najúspešnejším?"

       Druhá veta je už otvoreným fašizmom. A s vedou nemá vôbec nič spoločné. Pochybnosť je základom skutočnej vedy. Keby sme nikdy o ničom nepochybovali, tak doteraz považujeme Zem za plochú dosku, a navyše za stálicu, okolo ktorej obieha Slnko a planéty. Našťastie, veľké osobnosti vedy sa neriadili zásadami ÚVZ SR. Rozširovanie pochybností z vedeckého hľadiska nemôže byť škodlivé, ale jedine prínosné. Môže (a malo by) viesť k ďalšiemu výskumu, ktorý raz a navždy buď potvrdí alebo vyvráti danú pochybnosť (prípadne skromne skonštatuje, že sa určitých poznatkov nevieme dopátrať). To, že v otázke očkovania je veľa vecí vedecky nejasných, je známe každému, kto sa o túto oblasť hlbšie zaujímal. Pochybnosti sú teda v tejto otázke obzvlášť na mieste, keďže výskumu, ktorý treba vykonať je ešte veľmi veľa.

       Vtipné ale je tiež to, že táto druhá veta v skutočnosti hovorí presný opak toho, čo jej autor asi chcel povedať. Totiž: "pochybnosť o tom, že očkovanie nie je účinné a bezpečné" znamená vlastne "uisťovanie o tom, že očkovanie je účinné a bezpečné", keď odstránime dvojitú negáciu, čo je v logike povolená operácia zachovávajúca význam výroku. Predstaviteľ ÚVZ SR sa teda nedostatkom elementárnej logiky takto preriekol a vlastne odsudzuje "uisťovanie o tom, že očkovanie je účinné a bezpečné" ako "pre zdravie verejnosti veľmi škodlivé". Nuž, ja o nebezpečnosti a neúčinnosti očkovania nepochybujem (ťarcha dôkazov vylučuje ďalšie pochybnosti), takže pochybnosti o tom nešírim a tak sa ma táto veta (v uvedenom, nie zamýšľanom znení) vôbec netýka.

       Prečo je však táto veta (keby bola napísaná tak, ako bola zamýšľaná) fašistickou? Je to preto, lebo i Adolf Hitler odôvodňoval všemožné obete prospechom spoločnosti (či už je to verejné zdravie, alebo akákoľvek iná dobrá vec), pričom raz padli za obeť Židia, inokedy Rómovia či Slovania, raz demokrati, inokedy komunisti či socialisti, raz Svedkovia Jehovovi, inokedy antroposofovia či katolíci... A pochybnosť o štátnej ideológii v tom čase bola považovaná rovnako tak za "verejnosti veľmi škodlivú". Toto je otvorený útok ÚVZ SR na slobodu myslenia a slobodu slova, otvorený prejav diktátorskej ideológie, ktorá neznesie pochybnosti o sebe samej.

       Ostatne, predstavitelia štátnej moci spred 20 rokov sa v tomto ohľade od Adolfa Hitlera veľmi výdatne inšpirovali, i keď trochu jemnejším spôsobom. Je teda takéto zmýšľanie nežiadúcim účinkom vedúcej úlohy jednej strany v našej spoločnosti?

 

"Pravidelné povinné očkovanie detí, ktoré je v SR bezplatné sa vykonáva v záujme zdravia dieťaťa v rámci špecifickej preventívnej starostlivosti."

       Zaujímavá stratégia - vydávať záujem farmaceutických firiem (viď vyššie) za záujem zdravia dieťaťa. Koľko ľudí na to ešte ÚVZ SR skočí? Dúfam, že čoraz menej.

       Pritom "bezplatné" je nezmysel. Platíme to všetci tí, čo platíme zdravotné poistenie a dane, z ktorých platí zdravotné poistenie štát za naše deti. Nie je to teda vôbec bezplatné, ale len platené nepriamo skrz štátny aparát. Platia to teda nechtiac a nespravodlivo aj ľudia, ktorí sú zásadne proti očkovaniu.

 

"V súlade s Chartou práv dieťaťa má každé dieťa právo byť chránené pred infekčnými chorobami."

       Proti tomu v zásade nič nenamietam. Otázkou je, ako bude tá ochrana pred prenosnými chorobami vypadať. Ako očkovanie proti chrípke, alebo ako vitamín D? Ja som za vitamín D, keďže u vitamínu D je preukázateľná úspešnosť ochrany pred chrípkou 58%,12 pri očkovaní proti chrípke však len 3% za optimálnych podmienok (ak WHO uhádne kmeň vírusu dominantný v nadchádzajúcej sezóne) a len 1% za bežných podmienok.13

       Navzdory týmto vedeckým štúdiám však ÚVZ SR opakovane odporúča očkovanie proti chrípke ako "najúčinnejšiu a najefektívnejšiu formu prevencie proti chrípke".14 Nebudem tu teraz rozvádzať vtipné tvrdenia z odkazovaného článku, ako že ročne ochorie na chrípku 1 bilión osôb (tzn. cca 140x viac než je počet ľudí na tejto planéte) apod.

       Je toto odporúčanie ÚVZ SR vedecké? Ani omylom! Čo tým teda ÚVZ SR sleduje? Spýtajme sa základnú detektívnu otázku, tradovanú už od starého Ríma: "Cui bono?" ("Kto z toho má prospech?"). Asi netreba veľa inteligencie na to, aby človek pochopil, že (koľký krát už?) jediný, kto z toho má prospech, sú výrobcovia vakcín. A ten prospech je hneď dvojnásobný: v prvom kole výrobca predá vakcínu, ktorá obsahuje ortuť, hliník a ďalšie "chuťovky". V ďalšom kole potom predá "proti chrípke chránenému" pacientovi lieky na odstránenie problémov spôsobených očkovaním (ortuťou, hliníkom atď.). Tieto lieky však tiež nie sú bez nežiadúcich účinkov, takže v ďalšom kole predá výrobca "chránenému" pacientovi lieky na odstránenie nežiadúcich účinkov liekov na odstránenie nežiadúcich účinkov očkovania. Atď. atď. do kolečka až po hrob. Čo však urobiť s "pacientmi", ktorí si radšej vyberú vitamín D? Nanútime im povinné očkovanie zákonom! Aké jednoduché! Úplne dokonalý biznis: od kolísky až po hrob bude každý povinne zaočkovaný občan zákazníkom farmaceutických firiem.

       Hovoríte si, že to je uletená konšpiračná teória? Možno Vás vyvedú z omylu tieto články:

       Je mi ľúto, ale (prinajmenšom tým veľkým) farmaceutickým firmám ide v prvom (druhom, treťom i desiatom) rade o zisk a kde sa rúbe les (zarábajú miliardy), tam lietajú triesky (nežiadúce účinky). Že sú schopné Vám predať nejakú syntetickú chemikáliu ako liek, ktorý Vás zbaví toho či onoho problému, pričom na liečbu toho problému vôbec nebol schválený? Že sú schopné vyfabrikovať fiktívne vedecké štúdie a pretlačiť ich do vedeckých časopisov, aby sa účinnosť či bezpečnosť ich neúčinného a nebezpečného "lieku" akože "vedecky potvrdila"? Že štúdie s priaznivým výsledkom pošlú na zverejnenie a tie s nepriaznivým nepošlú, alebo ich zmanipulujú tak, aby to vypadalo ako priaznivý výsledok? Čo tam po tom, hlavne že zarobia miliardy a akcionári sú spokojní.

       Nuž, milí čitatelia, takto funguje neoliberálny kapitalizmus v zdravotníctve. A ÚVZ SR ho očividne maximálne podporuje pod rúškom ochrany bezbranných detí proti hrôzostrašným prenosným chorobám.15 Aké dojemné... Hlavne, že sa sypú peniažky zo štátneho rozpočtu (rozumej: z vreciek daňových poplatníkov) do pokladníc výrobcov vakcín a ďalších "liekov".

       Takže chrániť deti pred prenosnými chorobami? Áno, ale každý nech má slobodu zvoliť si taký typ ochrany, aký vyhovuje jeho poznatkom, presvedčeniu a založeniu.

 

"Problematika očkovania je v rukách odborníkov."

       Nepochybne. Keď niekto tvrdí, že ročne ochorie na chrípku 1 bilión ľudí, hoci na Zemi žije len zhruba 7 miliárd ľudí (zhruba 140-krát menej), určite to bude naslovovzatý odborník. Ďakujem, páni a dámy z ÚVZ SR, takýmto odborníkom ja zdravie svojich detí ani seba samého do rúk nezverím, pokým len živý budem.

 

"Tak ako si laik neurčuje iné zdravotnícke postupy alebo výkony a zverí sa do rúk odborníkom aj očkovanie je v rukách odborných zdravotníckych pracovníkov - pediatrov, epidemiológov, imunológov a ďalších zainteresovaných odborníkov."

       Omyl, vážení! Moje telo je moje telo a Vy mi doň nemáte čo kecať! Viď Ústava SR, čl. 16, ods. 1.

       A kým som živý a zodpovedný za svoje deti, som zodpovedný aj za ich zdravie, a nedovolím vám montovať sa do ich tiel - vám, čo nepoznáte rozdiel medzi jednou miliardou a jedným biliónom. Ťažko potom možno očakávať, že budete poznať rozdiel medzi 1 mg a 1 μg ortuti.

       Ako Ústava SR, tak Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, ale i Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti dávajú každému svojprávnemu občanovi právo odmietnuť zásah v oblasti zdravia, pričom očkovanie nie je výnimkou. Preštudujte si najprv tieto právne normy, páni a dámy z ÚVZ SR, aby ste neskôr nemuseli trápne odvolávať svoje protizákonné, protiústavné, protidemokratické a v podstate diktátorské tvrdenia, ako sú aj tie z článku, ktorý práve komentujem.

       Takže ešte raz, vážení: Nie, nezverím do vašich rúk svoje zdravie. Možno vás poctím tým, že vás niekedy požiadam o radu, ale aj to je krajne nepravdepodobné. Každopádne však o zdraví svojom a svojich detí (kým zaň nesiem zodpovednosť) budem rozhodovať ja, nie vy! Zdravotnícke postupy a výkony tiež budem určovať ja, nie vy! Zapamätajte si to!

 

"Preto rodič dieťaťa, ktoré má byť očkované by nemal rozhodovať o tom, či očkovanie má alebo nemá byť povinné."

       Ešte štipku viac tejto fašistickej "logiky", a dospejeme k tomu, že o umelom potrate (možno) dedične poškodeného dieťaťa (testy môžu zlyhať) by mal rozhodovať štát a nie matka s otcom. Nebolo by to ostatne prvý krát v histórii. Viď staro-grécka Sparta. Ale ani hitlerovské Nemecko sa so zdravotne postihnutými nijak zvlášť "nepáralo".

       Nič v zlom, vážení, ale podľa mňa by ste nielenže mali okamžite prísť o prácu v štátnej správe s doživotným zákazom zamestnania v správe vecí verejných, ale mali by ste byť aj stíhaní za "podporu a propagáciu hnutí smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd, hanobenie národa, rasy a presvedčenia". To hanobenie rasy a národa sa týka Vášho notorického dehonestovania rómskeho etnika v súvislosti s očkovaním, či skôr neočkovaním. Hanobenie presvedčenia sa zase týka absurdného obvinenia antroposofov (viď vyššie). O potlačovaní základných práv a slobôd som sa už rozpísal dostatočne vyššie v tomto komentári a okrem toho aj v článku "Prečo je dôležitá a potrebná slobodná voľba v očkovaní?" (1. časť, 2. časť, 3. časť).

 

"Neočkované dieťa pokiaľ ochorie, môže byť prameňom nákazy pre ďalšie deti, ktoré sú vnímavé k danej infekcii."

       Tak načo sa potom ostatné deti očkujú, keď ich neočkované dieťa môže nakaziť???

       Nie náhodou naopak - dieťa očkované (typicky živou vakcínou) môže nakaziť dieťa neočkované? To predsa aspoň trochu dáva zmysel, na rozdiel od komentovaného tvrdenia.

       Železná logika velí, že nie neočkované dieťa je hrozbou pre očkované, ale naopak očkované dieťa je hrozbou pre neočkované (ak bolo pred pár dňami/týždňami očkované tzv. "živou" vakcínou).

 

"Okrem toho má obmedzené možnosti v dlhodobých pobytoch v niektorých krajinách, ktoré očkovanie, napr. pri žiadosti o štúdium vyžadujú."

       Keď bude moje dieťa dosť veľké na to, aby šlo samo študovať do zahraničia, bude dosť veľké aj na to, aby sa samo rozhodlo, či si zvolí radšej svoje zdravie, alebo dlhodobý pobyt v USA (Je snáď ešte nejaká iná priemyselne vyspelá krajina, ktorá tak striktne trvá na očkovaní prechodne pobývajúcich návštevníkov?).

 


1 - https://childhealthsafety.wordpress.com/graphs/

2 - https://childhealthsafety.files.wordpress.com/2009/01/uk-vacc-deaths-1906-1922.gif

3 - https://www.youtube.com/watch?v=pQK_qhOdUcI

4 -

5 - https://www.sloboda-v-ockovani.sk/news/ako-na-ruvz-cast-5-/#3b

6 - https://www.novinky.cz/domaci/207643-boj-s-tuberkulozou-loni-prohralo-43-lidi.html

7 - https://rizikaockovania.sk/spravy/udajna_epidemia_osypok_2010.html

8 - https://www.sloboda-v-ockovani.sk/news/epidemie-cierneho-kasla-a-zlyhania-vakcin/

9 - https://www.sloboda-v-ockovani.sk/news/pred-nami-je-skandal-ohladne-chripkovych-planov-naliehave-varovanie/

10 - https://www.sloboda-v-ockovani.sk/news/sukl-zatajuje-neziaduce-ucinky-vakcin-porovnanie-anglickych-a-slovenskych-info-o-mmr-vakcinach

11 - Dr.med. Martin Hirte: "Očkování - pro a proti", Outdooring.cz, Brno, 2009, str. 80

12 - https://www.sloboda-v-ockovani.sk/news/pred-nami-je-skandal-ohladne-chripkovych-planov-naliehave-varovanie/

13 - https://www.sloboda-v-ockovani.sk/news/odbornici-preskumali-udaje-z-klinickych-skusok-vakcin-proti-chripke-u-zdravych-dospelych/

14 - https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=976:vyznam-okovania-proti-chripke-chripkova-sezona-2010-2011&catid=68:epidemiologia&Itemid=76

15 - https://www.sloboda-v-ockovani.sk/news/ako-na-ruvz-cast-2-/

 


Diskusia: Ad: Význam pravidelného povinného očkovania detí v SR

*

Matej | 27.08.2013

Nezvyknem komentovať články ani zapájať sa do diskusií na internete, ale celé hnutie za slobodu v očkovaní ma vyvádza z miery...

Nevadí mi ani tak všeobecná vzdorovitosť hnutia proti preukázateľným argumentom, donekonečna omieľané referencie, ktorých kvality sú prinajlepšom sporné, naviac často vychádzajú z úst ľudí, ktorých kvalifikácia v obore je na úrovni zanieteného amatéra. Konšpirátorstvo je v móde, ľudia veria v oveľa naivnejšie veci, a bránia ich oveľa horlivejšie.

Čo ma zaráža je maniakálna sebeckosť ľudí zapojených v tomto hnutí. Hlavným argumentom nastávajúcich mamičiek totiž spravidla nie je neúčinnosť vakcín ani žiadna so sofistikovanejších častí mýtu, ale hlavne vedľajšie účinky vakcinácie - teda riziká. Zaráža ma to, že ľudia, ktorých poznám a nedali zaočkovať svoje dieťa, nie sú presvedčení o tom, že vakcinácia vo svete je zbytočná, kotraproduktívna a nebezpečná to je im v podstate jedno. Dieťa nezaočkovali, pretože existuje šanca, že by sa prejavili vedľajšie účinky očkovania, o ktorých nie sú pochybnosti, že existujú, spomínajú sa v príbalových letákoch vakcín a žiaden lekár o nich nepochybuje, ako nepochybuje o tom, že väčšina liečiv môže mať vedľajšie účinky (nehovorím teraz o autizme ani o ortuti vo vakcínach ani o ničom podobnom).

Ide o to, že očkovanie, ako každá ľudská činnosť, prináša isté riziko, na ktorom sa títo ľudia nechcú podieľať - no napriek tomu sa chcú podieľať na prospechu v podobe kolektívnej imunity. Všetci ľudia podstupujú toto malé riziko (ktoré ale môže mať fatálne následky), pre zvýšenie životnej úrovne spoločenstva - nerobíme to iba pre seba, robíme to pre všetkých, lebo rovnako ako sa pri verejnom zdraví zdieľa úspech, zdieľa sa aj neúspech.

Vedľajšie účinky očkovania a sebecký strach sú základom hnutia proti očkovaniu - zbytok "argumentov" iba uľahčuje svedomiu. Lebo uľahčenie svedomiu treba, ak viem, že som kvôli blahu svojmu ohrozil bezpečnosť ostatných, že som zlízal smotanu, zatiaľ čo iba druhý podstúpili riziko.

suhlasim s predoslym nazorom

Ivana U. | 22.04.2013

Hugo, do bodky s tebou suhlasim, velmi sa snazim byt v tejto veci nestranna, aby som si dokazala vytvorit aspon trosku objektivite-sa-prilblizujuci nazor, ale podobne clanky teda velmi nepomahaju mojmu rozhodovaniu v neprospecho ockovania. Nie som ani presvedcena o jeho prospesnosti, takze tym nechcem naznacit, ze koli jednemu blbemu clanku by sme sa mali na podobne diskusie a predovsketkym vedecku cinnost zameranu na tuto problematiku vykaslat. Len chcem povedat, ze na tejto stranke nachadzam plno obdobnej demagogie, ako v zdrojoch, ktore autor za takyto pristup kritizuje.

Velmi cynicky clanok

Hugo | 08.02.2013

Z autora je mi velmi smutno. Snazi sa poukazat na klamstva a nepresnosti v nejakom dokumente a robi to velmi jednoducho, pomocov polopravd a zkreslenych udajov. Keby som mal vypisat vsetky, ktore som nasiel iba na prvej strane, tak mi to zaberie hodiny a nikto by to necital.
Takze iba par pripomienok (k zaciatku) dalej by sa dalo pokracovat podobne. Citujem:
"Je veľmi otázne, či majú viac úmrtí na svedomí pravé kiahne, alebo očkovanie proti nim."
"..že nielen na pravé kiahne húfne zomierali ľudia, ale rovnako tak aj na očkovanie proti nim."
Toto je jedno z najcynickejsich tvrdeni ktore som v poslednom case pocul. Tu je odpoved:
V 18-tom storoci boli priave kiahne najvacsou epidemiou na svete. Iba v Europe na nu zomieralo rocne 400 000 ludi a kazdy 10-ty novorodenec. Autora by som poprosil aby mi niekde ukazal studiu v ktorej sa pise, ze v celej historii zomrelo na lubovolne ockovanie aspon 1% z tych 400 000.
Ako argument uviest graf zo zaciatku 20-teho storocia, ked uz sa v Anglicku kiahne skoro nevyskytovali, je hrube zavadzanie. Kto si ten graf otvori, uvidi, ze sa porovnava 30 umrti na kiahne a 28 na ockovanie proti nim. Vyborny dokaz v porovnani s 400 000 spred 150 rokov.
Dalsi vyrok:
Za ustup kiahni moze hygiena a vyssi zivotny standard.
Toto tvrdenia sa bude autorovi dost tazko aplikovat na neexistenciu kiahni (a znizeniu vyskytu inych chorob) v Indii, Bangladesi, Somalsku, alebo Etiopii.

Ako najlepsie vyvolat dojem, ze nieco je nepravdive aj ked to nejde spolahlivo vyvratit?
1. Spochybnit bez toho aby boli tvrdenia podlozene - vety zacinaju tvrdeniami: Je otazne, Nie je dokazane, Kazdy vie ze, Nikto uz v sucastnosti neveri atd.
2. Odbocit od temy a povedat nieco pravdive a overitelne aj ked nesuvisiace - ved aj deti Edwarda Jennera zomreli, atd.
3. Najdolezitejsie!. Podporit predsudky typu zle farmaceuticke firmy, zle USA/Rusko/Arabi/Zidia/Cigani (vybrate si podla svojho uvazenia).
4. Pridat odkazy na clanky, alebo stranky ktore si nikto neprecita (najlepsie v cudzom jazyku). Je uplne jedno ake su suvislosti a hodnovernost zdrojov.
Vyhlasujem sutaz pre citatelov, kto najde najviac takychto trikov v clanku.

Netvrdim, ze o tychto temach netreba diskutovat, preto som na tejto stranke, ale napisat clanok plny polopravd a neoverenych udajov naozaj nesluzi ku cti autora. To naozaj nema lepsie argumenty?

reakcia

nezábudka | 09.01.2012

perfektný článok, súhlasím, len škoda, že sa na to takto pozerá len veľmi málo ľudí

REAKCIA

Peter | 24.11.2010

Bol schopný reakcie niekto z Proočkovacích "kapacít" ?

Re:REAKCIA

Ing. Marián FILLO | 25.11.2010

Zatiaľ ticho po plešine, ale Dr. Blaškovič, čo má stránku https://PrecoOckovanie.sk sa na môj komentár:
https://www.slobodavockovani.sk/news/ad-precoockovanie-sk-1/
https://www.slobodavockovani.sk/news/ad-precoockovanie-sk-2/
zmohol na pomerne trápnu odpoveď:
https://www.precoockovanie.sk/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2&cntnt01origid=68&cntnt01returnid=68
na ktorú som odpovedal tu:
https://www.slobodavockovani.sk/news/ad-precoockovanie-sk-3-cast/
https://www.slobodavockovani.sk/news/ad-precoockovanie-sk-4-cast/
Odvtedy je ticho.

Re:Re:REAKCIA

Ing. Marián FILLO | 28.12.2010

Tak sa Dr. Blaškovič predsa len na niečo zmohol:
https://www.precoockovanie.sk/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=4&cntnt01origid=15&cntnt01returnid=15
Moja odpoveď tu:
https://www.slobodavockovani.sk/news/ad-precoockovanie-sk-5-cast/

toto nemá chybu

Zuzana Bohmeová | 03.09.2010

TENTO ČLÁNOK NAOZAJ NEMÁ CHYBU. Opäť raz musím povedať, že fakty nepustia. Klobúk dole pred argumentáciou autora článku. SUPER.

Re:toto nemá chybu

Peter Bušo | 06.09.2010

Súhlasím, argumentácia je skvelá, fakt SUPER! Marián si dal naozaj záležať, bodaj by si to prečítalo čo najviac ľudí a hlavne rodičov malých detí a rodičov, ktorí čakajú prírastok do rodiny. Tá demagógia a zavádzanie ÚVZ SR nemá konca kraja.

Záznamy: 1 - 9 zo 9