Text 2. vydania osvetového letáku o očkovaní

       Nižšie uvádzame pracovnú verziu textu pripravovaného druhého vydania osvetového letáku, ktorú môžete pripomienkovať v rámci diskusie na tejto stránke.

 


 

Čo možno neviete o očkovaní…

• V mnohých štátoch EÚ (napr. Rakúsko, Nemecko, Veľká Británia, Írsko, Švédsko, Dánsko, Fínsko, Holandsko…) i mimo EÚ (Austrália, Nový Zéland, Kanada…) nie je očkovanie povinné, ale len dobrovoľné.

• Účinnosť očkovaní nie je nikdy 100%-ná. Oficiálne zdroje hovoria o 80% až 99% účinnosti, niekedy aj pod 80% (napr. BCG vakcína proti TBC). Účinnosťou sa pritom rozumie percento zaočkovaných, ktorí očkovaním získajú nie imunitu, ale len dostatok protilátok proti danej chorobe. Neraz však na určitú chorobu ochorejú aj ľudia s dostatkom protilátok proti nej. Mať protilátky teda nie vždy znamená byť imúnny.

• Prípadný ochranný účinok očkovania (ak sa vôbec dostaví), trvá len niekoľko rokov (napr. cca 15 u tetanu ale len cca 5 u čierneho kašľa). Naproti tomu prirodzené prekonanie niektorých chorôb (osýpky, príušnice, ružienka, čierny kašeľ, ovčie kiahne…) poskytuje doživotnú imunitu voči danej chorobe, alebo aspoň imunitu o poznanie dlhšiu než očkovanie. U iných chorôb (napr. tetanus) to však neplatí.

• Choroby, proti ktorým sa očkuje, boli neraz na prudkom ústupe už dávno pred zavedením plošného očkovania proti nim. Iné prenosné ochorenia (napr. šarlach) vymizli v rovnakom čase aj úplne bez očkovania proti nim. V USA sa nikdy plošne neočkovalo proti tuberkulóze (TBC), v Kanade áno, pritom v oboch krajinách poklesol výskyt TBC i úmrtnosť na ňu približne rovnako. Dôvodom tohto poklesu teda nemohlo byť očkovanie, ale odstránenie podvýživy, zlepšovanie sociálnych a hygienických podmienok, zdravotnícka osveta, zvyšovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre široké vrstvy obyvateľstva, či iné faktory nezávislé od očkovania.

• Očkovanie nemá schopnosť úplne zabrániť šíreniu choroboplodných zárodkov (patogénov), ktoré spôsobujú prenosné ochorenia (baktérie a vírusy). Protilátky získané očkovaním sa uplatnia až po vniknutí patogénu hlbšie do tela, nie sú však schopné zničiť patogén prichytený na pokožke (či dokonca odeve), takže každý človek má vždy potenciál šíriť prenosné ochorenia – bez ohľadu na očkovanie.

• Očkovanie môže mať vo významnom počte prípadov za následok ťažké poškodenia zdravia: anafylaktický šok, astmu, alergie, cukrovku 1. typu, poruchy štítnej žľazy, mdloby, spavosť, celkovú slabosť, encefalopatiu, polyneuropatiu, artritídu, slepotu, hluchotu, epilepsiu, autizmus a poruchy autist. spektra, stratu už nadobudnutých schopností (napr. reči, chôdze…), hyperaktivitu, poruchy sústredenia, učenia a správania sa, čiastočné i celkové ochrnutie, rôzne zápalové ochorenia, rakovinu (napr. leukémiu či neuroblastóm) či smrť (napr. SIDS).

• Vakcíny používané na Slovensku zvyčajne obsahujú niektoré z nasledujúcich zložiek: hydroxid hlinitý a fosforečnan hlinitý (neurotoxíny, tzn. nervové jedy); glutaman sodný (E621 – excitotoxín, zabíja nervové bunky ich prílišným vzrušením); neomycín, chlórtetracyklín, gentamicín, polymyxín, amfotericín B (antibiotiká); formaldehyd (karcinogén, tzn. rakovinotvorná látka); fenoxyetanol (baktericíd); laktózu (alergén); polysorbát 80 (E433 – poškodzuje pohlavné orgány u lab. zvierat, čím vyvoláva neplodnosť); cudzorodé bielkoviny, fragmenty DNA a vírusy z organizmov a bunkových kultúr, použitých na „pestovanie“ vakcinačných vírusov (vajcia, opičie a ľudské bunky ai.), ktoré môžu vyvolať mutácie v bunkách očkovanej osoby alebo anafylaktický šok.

• Mnohí detskí lekári ignorujú kontraindikácie popísané v príbalovom letáku (PIL) očkovacej látky (vakcíny), neinformujú rodičov o všetkých nežiaducich účinkoch (NÚ) podľa PIL a neposkytujú rodičom PIL bez vyzvania a pred očkovaním, hoci je to ich povinnosťou podľa § 25 ods. 11 Zákona č. 545/2006 Z.z. o liekoch.

• PIL vakcíny neobsahuje úplné chemické zloženie. Zahŕňa len látky úmyselne pridané výrobcom, nie však neúmyselné znečistenia z výrobného procesu. Tieto nepriznané znečistenia (napr. hliníkom) môžu spôsobiť vážne NÚ. Zloženie vakcín býva ďalej zahmlievané uvádzaním zmesí (napr. „médium 199“), ktorých presné zloženie nie je v PIL uvedené. Zloženie (napr. množstvo antigénu) sa môže výrazne odlišovať aj medzi jednotlivými výrobnými dávkami (šaržami) tej istej vakcíny, menšie odlišnosti bývajú aj kus od kusu v rámci tej istej šarže.

• PIL neobsahuje ani informáciu o povolených limitoch jedovatých chemických látok (karcinogény, mutagény, neurotoxíny) na kg hmotnosti človeka a deň, hoci to nariaďuje § 25 ods. 10 Zákona č. 545/2006 Z.z. o liekoch.

• Pri výrobe vakcíny proti ružienke (rubeola), ktorá je povinná (súčasť MMR), nákazlivej žltačke (infekčnej hepatitíde) typu A a ovčím kiahňam (varicelle) sa používajú bunkové kultúry pochádzajúce z tiel umelo potratených detí. Proti vývoju, výrobe a používaniu takýchto vakcín protestovala aj Katolícka cirkev.

• Niektoré iné vakcíny (napr. vakcína proti nákazlivej žltačke typu B, ktorá je dostupná samostatne i ako súčasť povinnej šesťkombinácie – hexavakcíny) sa vyrábajú pomocou génového inžinierstva.

• Pri klinických skúškach vakcín sa takmer nikdy nedodržiavajú štandardy lekárstva založeného na dôkazoch (Evidence Based Medicine). Autori drvivej väčšiny štúdií o účinnosti a bezpečnosti očkovania sa opakovane dopúšťajú vedeckých podvodov (napr. placebom nie je neúčinná látka, ale iná vakcína), v zásade vždy „vylepšujúcich“ bezpečnosť či účinnosť skúmanej vakcíny. Zároveň sú mnohí autori takýchto štúdií v konflikte záujmov (platení výrobcami). Tieto štúdie preto nie sú skutočne vedecké, dôkazom čoho je, že viaceré vakcíny boli regulačnými orgánmi stiahnuté z trhu až po úspešnej registrácii, a to práve kvôli nebezpečnosti či neúčinnosti vakcíny, hoci registrácia vakcíny je podmienená dobrými výsledkami v štúdiách bezpečnosti a účinnosti.

Očkovanie sa vždy dá odložiť, ale nikdy sa nedá vrátiť späť!

Preto si rozhodnutie o (ne)očkovaní radšej poriadne premyslite.

 


 

Čo môžete urobiť vo veci očkovania?

• Žiadať očkujúceho lekára o podrobné a vyčerpávajúce informácie o zložení vakcíny, spôsobe jej výroby a vývoja, ako aj o možných nežiaducich účinkoch (NÚ). Máte na právo podľa § 6 Zákona č. 576/2004 Z.z.

• Žiadať o predloženie príbalového letáku (PIL), zobrať si ho (alebo jeho kópiu) na prečítanie domov a až potom súhlasiť či nesúhlasiť s očkovaním.

• Naučiť sa čo najviac o chorobách, proti ktorým sa očkuje (príznaky, spôsoby šírenia, alternatívne možnosti prevencie, možné trvalé následky, ich závažnosť, spôsoby liečby, rozšírenie v miestach, kde sa zdržiavate…), ako aj o vakcínach proti nim (NÚ, zloženie, kontraindikácie, úspešnosť tvorby protilátok, trvácnosť ochranného účinku, typoch baktérií/vírusov, proti ktorým účinkuje, a ich podiele na celkovom výskyte baktérie/vírusu…)

• Na základe zisteného zvážiť, či riziko neočkovania je ozaj vyššie než riziko poškodenia zdravia očkovaním.

• Informovať sa o očkovaní zo zdrojov nezávislých na vakcinačnom priemysle, napr. na internete:

    www.slobodaVockovani.sk     www.RizikaOckovania.sk     www.ockovanie.org     www.rozalio.cz

alebo v knihách:

  • Dr. Martin Hirte: „Očkování - pro a proti“
  • Neil Z. Miller: „Co možná nevíte o očkování“
  • Dr. Gerhard Buchwald: „Očkování - obchod se strachem“
  • Dr. Randall Neustaedter: „Problémy s očkováním“
  • Iva Vranská-Rojková: „Vakcína alebo Nedovoľ, aby mi ublížili“
     

• Nahlásiť nežiaduce účinky (NÚ) očkovania Štátnemu úradu pre kontrolu liečiv:
www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov/hlasenie-o-neziaducich-ucinkoch

• Odmietnuť konkrétnu vakcínu (napr. Infanrix hexa® alebo Priorix®), čo je úplne legálne, a žiadať samostatné vakcíny proti jednotlivým chorobám (napr. proti osýpkam), ktoré majú menej NÚ než vakcíny kombinované.

• Odmietnuť alebo posunúť očkovanie u lekára písomným vyjadrením nesúhlasu s očkovaním. Čl. 5 Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne č. 40/2000 Z.z. a § 6 Zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti Vás oprávňujú odmietnuť zdravotnícky úkon, vrátane očkovania. Odmietnutie je výhodnejšie formulovať spoločne za všetky deti a všetky odmietnuté očkovania. Podľa § 57 ods. 1 Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch má správny orgán prejednať všetky priestupky jednej osoby v jednom priestupkovom konaní.

• Posunom všetkých očkovaní za 1. (alebo ešte lepšie za 2.) narodeniny dieťaťa výrazne znížiť riziko vzniku alergií a iných trvalých zdravotných problémov notoricky spôsobovaných očkovaním, ako aj znížiť počet potrebných dávok u niektorých vakcín.

• Vybrať si len očkovania proti tým chorobám, ktoré považujete za skutočnú hrozbu pre Vaše dieťa (napr. tetanus) a odmietnuť očkovanie proti ostatným chorobám (napr. proti osýpkam, príušniciam a ružienke).

• Žiadať pred každým očkovaním dôkladné imunologické vyšetrenie, čo môže pomôcť odhaliť oslabenie imunity, ktoré je kontraindikáciou (prekážkou v aplikácii) mnohých očkovaní.

• Znížiť riziko očkovania dodržiavaním rozostupov aspoň jeden mesiac medzi dvomi po sebe nasledujúcimi očkovaniami, nikdy nedopustiť dve či viac očkovaní počas jedinej návštevy lekára.

• Vysvetliť lekárovi, že nie je podľa platných právnych noriem (stav k máju 2011) povinný hlásiť RÚVZ odmietnutie povinného očkovania rodičmi, ale len zapísať túto skutočnosť do zdravotného záznamu. Pri troche šťastia môže premlčacia lehota 2 roky od spáchania „priestupku“ uplynúť skôr, než RÚVZ v rámci kontroly očkovania Vaše odmietnutie odhalí, resp. kým nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o udelení pokuty.

• Prijať alebo odmietnuť návrh RÚVZ na zaplatenie blokovej pokuty (vo výške do 99 €). Zaplatením jednej blokovej pokuty však nezamedzíte prípadnému stíhaniu za odmietnutie iného povinného očkovania, resp. toho istého povinného očkovania u iného dieťaťa.

• Pokuty za odmietnutie povinného očkovania sú v rozpore s Ústavou SR i niekoľkými medzinárodnými zmluvami, takže má zmysel sa proti prípadnej pokute (v súhrnnej výške do 331 €), ktorú Vám udelil RÚVZ, odvolať a v prípade zamietnutia odvolania zo strany ÚVZ SR podať na ÚVZ SR a príslušný RÚVZ žalobu na súde.

• Za odmietnutie povinného očkovania nehrozí ani väzenie, ani odobratie dieťaťa, ani násilné zaočkovanie, ani krátenie/odobratie sociálnych dávok, ani neprijatie dieťaťa do škôlky (stav k septembru 2011).

• V prípade ďalších otázok sa opýtajte e-mailom (info@slobodaVockovani.sk) alebo telefonicky (0904 827 031)

• Viac k informáciám uvedeným v tomto letáku nájdete na stránke www.slobodaVockovani.sk/letak

 


Pripomienky k návrhu textu 2. vydania osvetového letáku o očkovaní

Mr.

1 | 06.11.2022

555

Mr.

1 | 06.11.2022

-1)) OR 556=(SELECT 556 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

1 | 06.11.2022

-5) OR 570=(SELECT 570 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

1 | 06.11.2022

-5 OR 727=(SELECT 727 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

1 | 06.11.2022

OzCWagJU'; waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

1 | 06.11.2022

1 waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

1 | 06.11.2022

555

Mr.

1 | 06.11.2022

555

Mr.

1 | 06.11.2022

555

Mr.

1 | 06.11.2022

555

Mr.

1 | 06.11.2022

555

Mr.

1 | 06.11.2022

555

Mr.

1 | 06.11.2022

555

Mr.

1 | 06.11.2022

555

Mr.

1 | 06.11.2022

555

Mr.

1 | 06.11.2022

555

Mr.

1 | 06.11.2022

555

Mr.

1 | 06.11.2022

555

Mr.

1 | 06.11.2022

555

Mr.

1 | 06.11.2022

555

Mr.

1 | 06.11.2022

555

Mr.

1 | 06.11.2022

555

Mr.

1 | 06.11.2022

555

Mr.

1 | 06.11.2022

555

Mr.

1 | 06.11.2022

555

Mr.

1 | 06.11.2022

555

Mr.

1 | 06.11.2022

555

Mr.

1 | 06.11.2022

555

Mr.

1 | 06.11.2022

555

Mr.

-1 OR 2+882-882-1=0+0+0+1 | 06.11.2022

555

Mr.

-1 OR 2+169-169-1=0+0+0+1 -- | 06.11.2022

555

Mr.

1 | 06.11.2022

555

Mr.

1 | 06.11.2022

555

Mr.

1 | 06.11.2022

555

Mr.

1 | 06.11.2022

555

Mr.

1 | 06.11.2022

555

Mr.

1 | 06.11.2022

555

Mr.

1 | 06.11.2022

555

Mr.

1 | 06.11.2022

555

Mr.

1 | 06.11.2022

555

Mr.

1 | 06.11.2022

555

Mr.

1 | 06.11.2022

555

Mr.

1 | 06.11.2022

555

Mr.

1 | 06.11.2022

555

Mr.

1 | 06.11.2022

555

Mr.

1 | 06.11.2022

555

Mr.

1 | 06.11.2022

555

Mr.

1 | 06.11.2022

555

Mr.

1 | 06.11.2022

555

Mr.

1 | 06.11.2022

555

Mr.

1 | 06.11.2022

555

Mr.

1 | 06.11.2022

555

https://www.slobodavockovani.sk/letak/2vydanie/

Rocky Elves | 31.08.2019

„Som tu, aby som vyjadril svoju hlbokú vďačnosť Arthur Moonovi, za ktorý som dostal lieky. Teraz odchádzam zo zdravého života od posledných 4 mesiacov, teraz som bez aplikácie cukrovky po aplikácii. z e-mailu: [ arthurmoon01@gmail.com

https://www.slobodavockovani.sk/letak/2vydanie/

kerry henson | 31.08.2019

Boh žehnaj doktorovi Arthurovi mesiacovi za to, že mi pomohol vyliečiť môj diabetes 2. typu. Ale mal som kontakt s bylinkovým lekárom, ktorého som videl toľko ľudí svedčiť o tom, ako boli týmto lekárom vyliečení z rôznych chorôb a vírusov. Vysvetlil som mu teda celý svoj problém a sľúbil mi, že ma uzdraví. Tak som mu dal všetky výhody z pochybností, a hľa, pripravil bylinkovú zmes a poslal mi ju v mojej krajine. Dnes som hrdý na to, že som bez cukrovky a moja hladina cukru sa vrátila do normálu. Takže v prípade, že ste tam trpia cukrovkou a inými chorobami alebo vírusmi, chcem vám povedať, aby ste sa rýchlo spojili: Arthur moon pre váš liek. Jeho e-mail je [ arthurmoon01@gmail.com

Vy ste vakcinacia proti zdravemu rozumu

MUDr. | 23.01.2013

Pan inzinier bud Vas zabudli vychovat alebo je Vas problem zavaznejsi.

S absolutnym rozhorcenim musim konstatovat, ze Vasa drzost s akou narabate s informaciami je nekonecna.
Polovicate pravdy vytrhnute z kontextu prezentujete ako jedine mozne tezy a sam sa staviate do pozicie odbornika na medicinske otazky, ktorych zavaznost ma nedozierne ucinky.

Zaroven si zvysujete popularitu, ktoru nasledne predavate a odporucate na dalsie spracovanie podla vasho receptu na pravdu. Spravate sa ako bulvarne media, ktore sa k informaciam stavaju ako k surovine, ktoru je potrebne najskor spracovat, vyrobit produkt a nasledne predat.

A co je zo vsetkeho najhorsie je fakt, ze ste ochotny riskovat zdravie Vasej rodiny, len aby ste deklarovali svoje presvedcenie a postoj. A na obdobny postup vyzyvate aj inych ludi.

Pan inzinier Vy ste nebezpecny pre spolocnost. Ste extremne zmyslajuci clovek, ktory ma potrebu zachranovat svet no nedokaze sa nan pozerat inac, iba cez seba a benefity ktore by z toho pre Vas mohli vyplyvat.

Ako psychiater by som sa rad dockal dna ked vznikne vakcina proti narcistickej poruche osobnosti a bude povinna. Predide sa tak osobnostiam aku mate vy a svet bude krajsi, bezpecnejsi, mierumilovnejsi a celkovo lepsi.

Moje odborne odporucanie je: venujte sa manualnej, no zaroven tvorivej praci. Naplni Vas to pocitom zmysluplnosti. Budete vyrovnanejsi a pre okolie uzitocnejsi. Bude Vas to viac tesit a celkovo budete stastnejsi. Ak v tom vytrvate a budete disciplinovany v kazdodennych cinnostiach, dostavi sa aj vytuzene uznanie. Tym sa naplni Vasa nenaplnena potreba zblizenia sa so svojim okolim a ziskanie dolezitosti a lepsieho postavenia v skupine.

Vela uspechov prajem.
s pozdravom MUDr.

kvalifikacia:
atestacia zo vseobecneho lekarstva
atestacia z klinickej psychiatrie,
atestacia z klinickej psychologie,
5 rocna prax na psychiatrickom oddeleni,
11 rocna ambulantna prax,
absolvovany vycvik kognitivno-behavioralnej terapie KBT

(prispevok je anonymny zamerne nakolko s Vami nechcem mat nic osobne a uz vobec s Vami nechcem mat ziadny kontakt. V praci mam takych ako Vy viac ako je niekedy unosne)

Re:Vy ste vakcinacia proti zdravemu rozumu

petra PhD. | 09.02.2013

Tak Vám ďakujeme, že ste nám všetkým objasnil s kým to tu máme dočinenia od zajtra už si tu neprečítame ani slovo, lebo pán doktor povedal!!!

Zaujímavé že lekári sa štúdiom dopracujú k poznaniu, že sú najmúdrejší a my obyčajní (fyzici, matici chemici......) vzdelanci a nevzdelanci sa dopracujeme k poznaniu: "viem, že nič neviem"

Re:Vy ste vakcinacia proti zdravemu rozumu

Ing. Marián FILLO | 07.05.2013

Vážený pán MUDr. s mega-vzdelaním a mega-praxou, čo sa hanbíte podpísať pod svoj príspevok plným menom,

vedzte, že leták je z definície niečím, čo má upútať pozornosť čitateľa, preto sú v ňom (pochopiteľne) len niektoré vybrané fakty na zamyslenie, ktoré majú človeka vyburcovať k samostatnému ďalšiemu štúdiu problematiky. Môžete to pokojne nazvať "vytrhnutím z kontextu", ak chcete. V letáku však nie je priestor na obsiahle rozpísanie všetkých súvislostí. Každý leták je teda "vytrhnutý z kontextu". Skúste sa pred písaním ďalšej "hustej" kritiky najprv informovať u odborníkov - v tomto prípade u odborníkov na médiá. Očividne Vám totiž v tejto oblasti odbornosť chýba, inak by ste nemohol napísať to, čo ste napísal.

Ja sa navyše nestaviam do pozície odborníka, nie som odborníkom, ani som to o sebe nikdy nevyhlasoval, len si stojím za uvedenými tvrdeniami, ktoré nemám problém doložiť. A ukazuje sa, že hoci ja odborníkom nie som, tí, čo sa za odborníkov vyhlasujú, toho zjavne vedia o očkovaní oveľa menej než ja, Peter Tuhársky, Anna Strunecká či Ludmila Eleková - a to je fakt tragédia. A pýtam sa údajných (samozvaných) odborníkov, ktorí mi však spravidla nie sú schopní dať čo len trochu rozumné odpovede na moje otázky. A drvivá väčšina z nich sa akémukoľvek dialógu (tobôž verejnému) zbabelo vyhýba.

Zdravie svojej rodiny práveže NIE SOM ochotný riskovať a práve preto nedávam(e) svoje deti očkovať. A mám aj výsledky: moje deti sa vysoko pozitívne vymykajú z priemeru čo do chorobnosti, spotreby antibiotík a ďalších metrík zdravia. Nie sú síce dokonale zdravé, ale majú podstatne menej zdravotných problémov než bežné očkované dieťa. A ak vôbec niečo, tak len nejaké banálne sople, kašeľ a krátkodobú horúčku. NIČ VIAC!

Aké benefity podľa Vás vyplývajú z toho, že (podľa Vás) presvedčím niekoho, aby nedal očkovať seba a svoju rodinu, keď (podľa Vás zrejme) sú vakcíny spásonosné? Vy si úplne protirečíte. Však ak neočkovanie niekomu škodí, tak by som neočkovaním škodil sebe a svojim deťom, a podľa teórie o kolektívnej imunite by som škodil sebe a svojim deťom aj nahováraním iných na neočkovanie. Keďže choré deti si vyžadujú väčšiu starostlivosť a viac stoja (peňažne), je to nie benefit, ale naopak nevýhoda. Obviňujete ma snáď z masochizmu resp. všeobecne sebazničujúcich sklonov?

Vôbec ste nepochopil, že ja chcem len slobodu, nič viac. Slobodu pre seba, pre svoju manželku i deti, ako aj pre všetkých ostatných. Aby som však túto slobodu mohol reálne dosiahnuť, potrebujem spojencov - ľudí, ktorí tiež budú slobodu chcieť. A tak ich hľadám, vysvetľujem, prečo je sloboda v tejto otázke dôležitá a potrebná, ale netlačím nikomu nič nasilu. A spojenci pribúdajú, lebo začínajú chápať to, čo som ja pochopil už dávnejšie, to, čo mnohí predo mnou pochopili ešte skôr než ja. Moji spojenci v boji za slobodu navyše sami vidia, že ich mladšie neočkované deti sú (takmer vždy) oveľa zdravšie než ich staršie očkované deti, hoci podľa momentálne populárnej teórie, že čím staršia matka, tým menej zdravé dieťa, by to malo byť presne opačne.

Celé to je v princípe o tom, aby čo najviac ľudí prebralo zodpovednosť za svoje zdravie a zdravie svojich detí do vlastných rúk. Nie nejaký štát, ktorému to je v skutočnosti úplne jedno, lebo štát, to sú v podstate úradníci, pracujúci za mizerné platy, neraz dosadení po známosti, a tí to spravidla majú na háku, len vykazujú činnosť (česť výnimkám). Najviac na zdraví človeka predsa záleží jemu samému resp. jeho rodičom, nie nejakému neznámemu úradníkovi.

Inak ako psychiater by ste mohol vedieť, že človeka skôr spoznať podľa toho, ako hovorí/píše o iných (obzvlášť keď hovorí/píše v stave citovej nerovnováhy, napr. "s absolútnym rozhorčením"), než podľa toho, ako hovorí o sebe. Veľmi často ten, kto v hneve obviňuje iných napr. z narcizmu je sám narcista (čo ste krásne preukázal vymenovaním svojich titulov, atestácií a praxe), ak obviňuje iných z extrémizmu, sám je extrémista (čo ste zase dokázal tým, že si prajete, aby boli zo sveta vyhladení ľudia, ktorí sú výrazne iného zmýšľania/založenia než Vy), atď.

Pre Vašu informáciu: po nijakom postavení, uznaní či benefitoch netúžim. Túžim po slobode v oblasti zdravotníctva (ako aj iných oblastiach). A nemám problém sa pod svoje slová podpísať.

Ako psychiater ste teda úplne zlyhal, nemôžem si pomôcť. :-)
Ste krásnou ilustráciou toho, ako niekto nedokáže prekročiť svoj tieň, tieň paradigmy, ktorú vyznáva, a v rámci svojej vlastnej klietky obmedzených a zväzujúcich myšlienkových konštrukcií hľadá riešenie problému, ktoré však nájsť z definície nemôže, pretože problém je v tom, že jeho paradigma, jeho ideový svet, jeho svetonázor stojí na vratkých, chybných a narušených základoch. Človek, zmýšľajúci ako otrok, na slovo poslušný autoritám, klaňajúci sa titulom, atestáciám, praxi, publikáciám, citáciám atď., len nie samostatnému bádaniu, nie zdravému sedliackemu rozumu, nie železnej logike, stavajúcej na preukázateľných faktoch, nedokáže pochopiť slobodného, slobodne zmýšľajúceho a slobody-chtivého človeka, ktorý nie (na rozdiel od neho) nie je zotročený kultom osobnosti.

A samozrejme: ako drvivá väčšina kritikov ste nedokázal uviesť jeden jediný vecný (neosobný), logický a overiteľnými faktami podložený argument. Ako psychiater istotne viete, že k osobným útokom sa spravidla utieka len ten, kto nijaké vecné argumenty nemá. A pri tom vzdelaní, aké máte, určite tiež viete, čo vedie človeka k anonymným výlevom namiesto podpísania sa plným menom.

Re:Vy ste vakcinacia proti zdravemu rozumu

Slávka | 07.05.2013

Vazeny pan ober MUDr.anonymny stelesneny panboh, som naozaj velmi rada, ze ste mne a mojej rodine nezasahoval do zivota, vase tituly su vam k nicomu, pretoze vam sice pribudlo co to z mudrych knih, ale ubudlo to zakladne, ludskost...toto vam asi na tych skolach lekarskych pre istotu vyoperuju, kedze vedia, ze po cely zivot budete prichadzat vo svojom biznise s farmafirmami do styku a oblbovat, ci priam ponizovat ovecky. Budem sa modlit, aby som bola usetrena doktorov ako ste vy a budem stastna, ak na takeho atestovane odluda nenatrafim nie len ja, ale vsetko moje pribuzenstvo navokol, skoda len, ze ste v anononymite, ale ono vas to dozenie, tak ci tak, vela uspechov a atestacii aj vam, nech je vam to k niecomu platne....tu ste sa uz atestoval dokonalo :-( s pozdravom ING.

Kde možno získať tieto letáky?

Alena | 26.11.2012

Kde sa možno dostať k týmto letákom? Chcem ich rozdávať a šíriť. Sú skvelé, síce len veľmi jemne opisujú nebezpečenstvá očkovania, ale nevadí, pre ľudí slepo dôverujúcich medicíne, už aj toto je veľký pokrok a zmena.

Re:Kde možno získať tieto letáky?

Ing. Marián FILLO | 07.05.2013

Ešte neboli vydané. Snáď na jeseň.

To je v rozpore s vasimi tvrdeniami

Portos | 25.07.2012

Inde tvrdite ze vakciny nemaju ziadny ucinok a tu tvrdite ze maju ucinok tak jak je to pan filo. Nieje toto proti vasemu presvedceniu ze ockovanie je zlo a lekari ktory ockuju su banda nekompetentnych blbov ako ste sa vyjadrili na istom fore??

Re:To je v rozpore s vasimi tvrdeniami

Ing. Marián FILLO | 07.05.2013

Keby som tvrdil, že vakcíny nemajú žiadny účinok, nemohol by som predsa tvrdiť, že majú nežiaduce účinky. Aj nežiaduci účinok je účinok.

Môžete, prosím, presne citovať, kde tvrdím, že vakcíny nemajú žiadny účinok?

Otazka

Radovan | 19.06.2012

Nedam ockovat svoje dieťa na základe Vašich vyhlásení, co uvediem aj v zdravotnej dokumentacii dieťaťa. A moje dieťa dostane tbc s ťažkým priebehom. Ste pripravení znášať prípadnú spoluzodpovednost za ovplyvnovanie mojich rozhodnutí tak odhodlane ako prezentujete svoje názory ? Dokážete obhájiť tvrdenie, že vakcinacia by moje dieťa neochranila pripadne by nezmiernila priebeh ochorenia?

Re:Otazka

FridrichDolhá | 06.09.2012

Dobrý deň, musím reagovať, na nemiestne útočenie na p. Filla, on predsa nikomu nehovorí a nevnucuje, aby ste svoje deti nenechali očkovať, iba Vám dáva možnosť pozrieť sa aj na druhú stranu mince. Ak ho chcete brať na zodpovednosť, potom zoberte na zodpovednosť lekára, ktorý očkovaním Vášmu dieťaťu ublíži. Asi Vám uniklo, že iba vy ste zodpovedný, nakoľko lekári, farmaceutické spoločnosti a rovnako ani štát na seba túto zodpovednosť neberú!

Re:Otazka

Ing. Marián FILLO | 07.05.2013

Vy ste človek alebo ovca?
Ste schopný samostatného, slobodného, informovaného a zodpovedného rozhodnutia, alebo Vám viac vyhovuje diktatúra?

Ak to druhé, nepýtajte sa mňa, ale ÚVZ SR - tam nájdete slušnú zbierku diktátorov. Tu totiž diktatúru nepestujeme, nemáme ju radi, ale naopak - ctíme si slobodu a bojujeme za slobodu. Ale sloboda v sebe obnáša aj zodpovednosť. Ak sa cítite byť slobodný nedať svoje dieťa zaočkovať, zároveň by ste mal byť za svoje rozhodnutie zodpovedný. To isté, ak svoje dieťa zaočkovať dáte.

Je len a len na Vašej slobode a zodpovednosti, aké informačné zdroje vyhľadávate a či si predkladané údaje overujete. Ak nie, Váš problém a Vaša chyba.

Snažiť sa však našiť na mňa zodpovednosť za to, že niekto sa nejak rozhodne na základe informácií, ktoré sprístupňujem a ktoré by inak (v slovenčine resp. češtine) neboli verejne dostupné, je úplne zvrátené.
Budete žalovať nejaké noviny o náhradu škody, keď priniesli optimistickú správu o ekonomike nejakej krajiny, na základe ktorej ste si nakúpil dlhopisy danej krajiny, ak sa nakoniec ukáže, že touto transakciou prerobíte?

Ak tomu dobre rozumiem, Vy vlastne chcete byť ovca, chcete, aby som ja (alebo niekto iný) rozhodol za Vás a niesol zodpovednosť za dané rozhodnutie o zdraví namiesto Vás. Mám však pre Vás zlú správu: akákoľvek zodpovednosť lekára za následky očkovania je len a len falošná ilúzia. Keď Vám očkovanie zabije či dokaličí dieťa, zostanú Vám len oči pre plač. Nijaké odškodné, nijaká pomoc.

Lenže ak ste resp. chcete byť ovca, zmýlil ste si stránku. Stránka pre ovce sa nazýva Sprievodca očkovaním:
https://www.SprievodcaOckovanim.sk
Na tejto stránke Vám "odborníci" presne povedia, čo máte robiť. A budú za to niesť (čisto fiktívnu) zodpovednosť. :-)

taka vysoka ucinnost?

Hana Petrášová | 30.09.2011

V iných článkoch na tejto stránke som už dávnejšie čítala, o "účinnosti" vakcín, a myslím že ani pri jednej vakcíne sa nepísalo percento účinnosti také vysoké ako 80 až 99%,preto mi to teraz neako nesedí....

Re:taka vysoka ucinnost?

Ing. Marián FILLO | 09.10.2011

To sú oficiálne udávané čísla.

Navyše epidemiológovia pod účinnosťou myslia nie zamedzenie vzniku choroby, ale len nameranie tzv. ochrannej hladiny protilátok. Čiže ak sa udáva účinnosť očkovania 90%, tak to znamená, že 90% zaočkovaných ľudí vykáže po danom očkovaní úroveň protilátok v krvi nad stanovenou hranicou, zvanou "ochranná hladina".

Keďže však úspešnosť očkovania bežný človek chápe tak, že keď je očkovanie úspešné, tak neochorie, keď nie je, tak ochorie, tieto dva chápania sa nekryjú.

V skutočnosti sa môže stať ako to, že
a) človek s hladinou protilátok nulovou alebo pod ochrannou hladinou pri styku s pôvodcom ochorenia predsa len neochorie (tzn. zachráni ho bunková=všeobecná imunita);
tak aj to, že
b) človek s ochrannou hladinou protilátok v krvi (alebo vyššou) predsa len ochorie.

V letáku sú však uvedené oficiálne čísla, čiže úspešnosť v zmysle testu protilátok, podľa údajov z webovej stránky írskeho úradu verejného zdravotníctva.

zopar korekcii

Kamil Bado | 19.09.2011

1. Stale sa oznacuje vakcina TBC ako neucinna, co pripustaju aj zastancovia ockovania (mam na mysli plucnu formu) Zrazu je vo vasom letaku ucinnost az 80%?
2. Sarlach este nevymizol.
3. Katolicka cirkev suhlasila s pouzivanim bunkuvych kultur z potratenych deti.

Re:zopar korekcii

Ing. Marián FILLO | 09.10.2011

1. Je tam napísané u TBC "pod 80%". 0% je predsa pod 80%, či nie? Niektorí epidemiológovia ale tvrdia, že tie skúšky v Indii sú indické špecifikum, že v iných krajinách BCG vakcína preukázala predsa len nejakú účinnosť. Nikdy to však nebolo cez 80%. Preto je tá veta formulovaná tak, ako je formulovaná.

2. Šarlach nie je síce úplne na nule, ale oproti stavu spred povedzme 100 rokov, kedy ho mávali rádovo vyššie počty detí, je dnešných pár desiatok kusov ročne naozaj smiešne číslo, navyše sa nestáva, že by naň niekto zomrel. Možno je problém v rozdielnom chápaní slova "vymizol", kde niekto pod tým rozumie radikálne zníženie výskytu a niekto iný úplnú eradikáciu. Asi bude dobré u šarlachu uviesť "takmer vymizol" alebo "výskyt šarlachu rádovo klesol" či niečo podobné.

3. NIE JE PRAVDA, že by KC súhlasila s používaním bunkových kultúr z potratených detí. Odkiaľ máte túto informáciu? Osobne som túto problematiku konzultoval s katolíckym bioetikom a morálnym teológom ThDr. Reném Balákom a po diskusii s ním môžem smelo skonštatovať, že KC je na hony vzdialená súhlasu s používaním takýchto bunkových kultúr. Čítal ste vôbec tento vatikánsky dokument?
https://www.slobodavockovani.sk/news/moralne-uvahy-o-vakcinach-pripravenych-na-bunkach-odvodenych-z-potratenych-ludskych-plodov/

Re:Re:zopar korekcii

Hana Petrášová | 12.10.2011

Niekde v televízií to pred pár mesiacmi bolo,ako sa katolícky (asi kňaz,alebo niekto na ešte vyššej hodnosti) vyjadroval k tým vakcínam,a povedal niečo v takom zmysle,že sa to kedysi robilo,ale že už sa to nerobí(to s tými bunkovými kultúrami), a že keď neni iná možnosť, že v rámci verejnej ochrany zdravia cirkev pripúšťa aj takéto (neetické) vakcíny,lebo on tvrdí že vakcíny pomáhajú proti tým ochoreniam,preto sú povolené cirkvou....Možno že ten link nájdete na rizikaockovania.sk

Re:Re:Re:zopar korekcii

Ing. Marián FILLO | 04.11.2011

No to nebolo v TV ale na Rádiu Lumen a chlapík si zlízol riadnu kritiku nielen odo mňa:
https://www.slobodavockovani.sk/news/bioetik-thlic-jan-viglas-na-radiu-lumen-verejne-obhajoval-neeticke-vakciny/

Otazky a odpovede

Tana | 31.08.2011

Letak zahrna uplne vsetky informacie, ktore by sa mali dostat do podvedomia ludi a zaujat ich. je naozaj kvalitne pripraveny. ja by som na konci letaku nechala trocha miesta pre "otazky a odpovede". dat dokopy otazky, cca päť najcastejsich, ktore najviac ludi zaujimaju. napr. mna sa casto pytaju, 1. na zaklade coho som sa rozhodla neockovat? 2. preco citam neziaduce ucinky, ked ich ma kazdy liek? 3. co sa stane, ked dieta ochorie na (ne)ockovane ochorenie, daju sa ochorenia, proti ktorym sa ockuje liecit beznym sposobom? 4. co sa stane, ked pride ockovane dieta, ktore je prave chore ( napr. ma cierny kasel ) do kontaktu s mojim neockovanym? 5. lekari mi tvrdia, ze ochorenia, proti ktorym sa ockuje, su smrtelne, ak sa dieta nakazi, je to pravda? s tymito otazkami sa najcastejsie stretavam. niektore sa v niecom podobaju, ale v principe su vzdy najcastejsie polozene. a zo psychologickeho hladiska to funguje asi tak, ze ludia sa vzdy najviac pozru na zaciatok a koniec papiera ( obratia, prevratia ), a az ked ich nieco zaujme v uvode alebo zavere, tak si prezru cely papier/letak. mozno by teda tieto otazky a odpovede boli dobrou volbou na zaujatie a tym aj docitanie celeho letaku. co sa tyka odpovedi, tak ma samozrejme presvedcilo to, co citam, vedecke prace, studie, poznatky, reakcie od lekarov, ktori neockuju a pod. vela odpovedi som nasla prave na tejto stranke, takze urcite ich vsetci, ktori ju navstevuju poznaju.

Prevenar

Lydia | 17.08.2011

Este by som doplnila do druhej odrazky k ucinnosti ockovania do zatvorky aj Prevenar nakolko vyrobca sam udava - PIL, ze pri studiach na norskej populacii - co je brana ako biela europska populacia bola ucinost len 78%, nakolko vakcina bola vyvinuta na americkej populacii co je miesana a nie biela rasa (cernosi, mulati, indiani a dalsie ine nie biele rasy). Ani ACE - inhibitory (skupina liekov s ucinnou latkou na tejto baze na znizenie krvneho tlaku bezne pouzivana u bielej populacie nefunguje u cernochov. Aby tam bola nejaka akutalna vakcina nakolko BCG uz chvalabohu odzvonilo a bude co chvila minulostou.

pre khjh

Magdaléna | 11.08.2011

Ku citovanému: "Dále se mi moc nelíbí to "nechte děti vyšetřit na imunitu".
Může se stát, že dítěti něco opravdu zjistí, a budou požadovat další vyšetření, a případně i léčení. Nedejbože pokud dítě pošlou do velké nemocnice.
Upozorňuji, že psychické otřesy z častých a nepříjemných lékařských vyšetření u dětí ....
..... musí své tělo a intimitu odevzdat do rukou lidem, a opět v rámci dobra podstupovat strach a bolest. " koniec cit.

netreba sa báť toho nabádanie dieťa dať imunologicky vyšetriť, veď je to v záujme rodiča aj dieťaťa. Ak dôjde v tej súvislosti k nejakému výsledku, rodič nemusí súhlasiť so spôsobom navrhovanej liečby, takisto má právo participovať na rozhodovaní o liečbe aj o hospitalizácii. V reále si neviem predstaviť prípad, ku ktorému by malo dôjsť Tebe popisovaným spôsobom, pretože ak je stav vážny, je v záujme dieťaťa aby bolo liečené, ak nie je vážny (ale predstavuje len kontraidikáciu na vakcináciu) predsa nemusí ísť za to do nemocnice a atď. logicky.

pripomienky

Magdaléna | 11.08.2011

2.riadok vyhodiť: "len"
3. riadok viac zrozumiteľnejšie je: nikdy nie je
28. riadok: namiesto zvyčajne: v súčasnosti, (resp.momentálne)
36. riadok namiesto ignorujú: majú tendenciu ignorovať (resp. prekvapivo radi ignorujú)
Skratka PIL je zneprehľadňujúca, uviesť vždy plné znenie
37. riadok doplniť: neinformujú rodičov - a to buď vôbec, alebo neinformujú rodičov preukázateľným spôsobom, takže v prípade sporu v budúcnosti rodič je v nevýhode, pretože často jeho podpis v tzv. informovanom súhlase figuruje pod všeobecnou formulkou (napr. bol som informovaný o všetkom, o všetkých rizikách a pod. pričom nikde nie je uvedené o čom bol konkrétne informovaný) z čoho následne vyplýva do budúcnosti sťaženie prípadného sa domáhania náhrady škody vzniknutej na zdraví, pôjde len o "tvrdenie proti tvrdeniu")
50.-51. riadok doplniť: čo znie až neuveriteľne, ale v odborných kruhoch to všetci vedia a výrobca sa s tým netají, samozrejme, používa na tento pojem kód, ktorému laik nerozumie.

Ku časti: Čo môžete urobiť....

4. riadok doplniť: Trvajte na podpísaní takého informovaného súhlasu, ktorý obsahuje len informácie, ktoré ste skutočne obdržali, neodporúča sa podpisovať všeobecné formulky...ako napríklad: bol som o všetkom informovaný a pod.)

Záverom odporúčam doplniť: Nenechať sa zdravotníckou autoritou v prípade rozdielnosti názorov na navrhované postupy zastrašiť, či emociálne vydierať alebo manipulovať, vopred sa pripraviť, že môžu byť na vás vyvíjané rôzne formy psychologického nátlaku, zosmiešňovanie Vašej osoby, vyhrážanie sa neexistujúcimi postihmi (napr. trestné stíhanie nie je možné, ani odňatie dieťaťa, ani nemožno násilne zadržiavať pacienta v zdravotníckom zariadení atď.) alebo argumentovanie že sa tomu nerozumiete a nemáte právo do toho hovoriť atď. Upozorňujeme preto, lebo toto všetko sa bohužiaľ v realite na Slovensku stáva.

Profesionální práce !

khjh | 11.08.2011

Už jsem připomínkoval nějaké letáky, ale tady jsem prostě nic nenašel.
Tedy alespoň něco, co by bilo do očí. Profesionální práce. Je tam popis problému i řešení. Řešení je komplexní, tzn. obsahuje v sobě již odpovědi na mnohé otázky, které by člověka napadly a chtěl je řešit či použít jako výmluvu pro ignorování. Řešení působí příjemně, je z něj cítit opravdová a upřímná pomoc, nikoli tlačení někoho do něčeho.


Snad jen by nebylo špatné, kdyby to info o TBC v Kanadě a USA bylo ještě zoobrazené formou obrázku:
Prostě graf se dvěma (red a blue) klesajícími křivkami s popisem "počet onemocnění TBC v USA" a "...v Kanadě.
A pod graf poznámku "V USA se nikdy plošně neočkovalo proti TBC".


Dále se mi moc nelíbí to "nechte děti vyšetřit na imunitu".
Může se stát, že dítěti něco opravdu zjistí, a budou požadovat další vyšetření, a případně i léčení. Nedejbože pokud dítě pošlou do velké nemocnice.
Upozorňuji, že psychické otřesy z častých a nepříjemných lékařských vyšetření u dětí ve věku, kdy se mění z kojence na dítě (vývin emocí a rozumu), mohou způsobit větší škody než kdyby prošlo běžným očkováním.
Uvědomte si, o co se jedná: dítěti (ve věku, kdy rodičům berzvýhradně věří vše) je vlastně zkušenostně opakovaně vštěpováno, že aby bylo v pohodě (zdravé), musí své tělo a intimitu odevzdat do rukou lidem, a opět v rámci dobra podstupovat strach a bolest.
A to vše za souhlasu a přihlížení rodičů, tj bytostí, které dosud za dítě vždy kopali a chránili je.
Případné následky v psychice se pak velmi těžko odbourávají, protože tím, že je přijal člověk jako "dobrou věc", tak jsou pro "diagnostické oko" psychologa neviditelné.
Jen malé množství pediatrů toto chápe a chová se podle toho, takže se nelze spoléhat na to.

A to už nemluvě o tom, že pokud dítěti náhodou něco najdou, tak jej budou stejně léčit chemií s vedlejšími účinky. A budou léčit často věci, které by jinak nebylo třeba ani léčit.
(Sám Virapen říkal, že pharma průmysl se nyní zaměřil na děti a vymyslel řadu "nemocí" a "léků" na ně, ačkoli se jednalo o věci, které žádný problém neznamenají.)

Proto bych byl opatrný s tím odstavcem nabádajícím na ta vyšetření.

Nelze vůbec předpokládat, že když dítěti něco najdou v oblasti imunity, že to lékaře nějak obměkčí ke vztahu k očkování. Osobně si myslím, že to nebude mít žádnou roli u většiny lékařů, někdy může lékař naopak namítat, že právě takové dítě s vrozeně oslabenou imunitou potřebuje co nejvíc očkování.

Re:Profesionální práce !

Peter Bušo | 11.08.2011

Súhlasím so všetkým v tejto pripomienke. Naozaj kvalitná práca a je to pravda s tým imunologickým vyšetrením. My sa lekárom vyhýbame na kilometre a deti sú úplne zdravé. Ak sa občas niečo vyskytne, liečime to prírodnými preparátmi.

Re:Re:Profesionální práce !

Lucia | 01.03.2012

nápodobne

Záznamy: 1 - 78 zo 78

Pridať nový príspevok