Najčítanejšie články v júli 2011

01.08.2011 10:51
 1. 21 důvodů, proč se nedat očkovat - 1. časť
 2. Důležitost horečky při infekcích
 3. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 1. časť
 4. Odpoveď MUDr. Ludmily Elekovej na otázky k jej článku "Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí"
 5. Očkovanie - ročníková práca študentov gymnázia v Považskej Bystrici
 6. Dojčenská úmrtnosť v porovnaní s počtom plošných očkovaní: Je tu nejaká biochemická či synergická toxicita?
 7. „Odborníčka“ na očkovanie MUDr. Marta Špániková nevie ani čo je to PCV
 8. 21 důvodů, proč se nedat očkovat - 2. časť
 9. 60 strašných zdravotných problémov, ktoré môže spôsobiť očkovanie proti nákazlivej žltačke typu B
 10. Ako na RÚVZ - časť 1.
 11. Vysoké horúčky, febrilné kŕče, hnačka, neutíšiteľný plač a ďalšie problémy po očkovaní MMR (Priorix)
 12. Odpoveď Úradu vlády SR na 1. otvorený list predsedníčke vlády SR Ivete Radičovej
 13. Vláda USA prichytená pri falošnej očkovacej kampani, ktorej účelom bolo zbierať DNA civilistov
 14. Poučenie o odmietaní povinného očkovania, ktoré detským lekárom poslal RÚVZ Košice
 15. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 3. časť
 16. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 7. časť
 17. K vyjadreniam MUDr. Rastislava Maďara, PhD. v dvojmesačníku Bedeker zdravia 3/2011 - 1. časť
 18. Francúzsky paradox: Ako môže v krajine s 90% zaočkovanosťou vzniknúť epidémia osýpok?
 19. Analýza Rozhodnutia ÚVZ SR, ktorým potvrdzuje pokutu, ktorú udelil RÚVZ Trnava za odmietnutie povinného očkovania
 20. Ďalšie Boha-pusté klamstvá prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého, CSc. - tentokrát o hepatitíde B
 21. Očkovanie dôchodcov proti pneumokokom bude zrušené, "keďže nefunguje"
 22. Ad: Výzva RÚVZ Trnava ohľadne posunutia povinného očkovania
 23. Výskumy ukazujú, že očkovanie spôsobuje u detí výrazný nárast výskytu astmy
 24. Odpoveď ministra zdravotníctva na Otvorený list ministrovi zdravotníctva kvôli jeho nekonaniu vo veci konfliktov záujmov členov PSPI
 25. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 8. časť
 26. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 27. 21 důvodů, proč se nedat očkovat - 3. časť
 28. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 2. časť
 29. Účinnosť vynaložených nákladov na plošné očkovanie proti pneumokokovým invazívnym infekciám očkovacou látkou Prevenar
 30. 21 důvodů, proč se nedat očkovat - 4. časť