Ako na RÚVZ - časť 5. - DOPLNENÉ

06.02.2011 22:45

Ing. Marián FILLO

 

       Doplnené: Článok bol pôvodne vydaný 18.VIII.2010 o 23:51 a doplnený 6.II.2011 o 22:45 o vyjadrenie ombudsmana.

 

       Upozornenie: Keďže právna úprava očkovania sa vyvíja v čase (novelizácie, nové zákony), treba články z tejto oblasti chápať ako možno už zastaralé, platné v čase vydania. Nie je v silách redakcie udržiavať vždy všetko v aktuálnom stave.

 

1. časť       2. časť       3. časť       4. časť       5. časť       6. časť       7. časť

 

       Keď napíšete Odvolanie sa proti pokute od RÚVZ, RÚVZ to zvyčajne pošle ÚVZ SR do Bratislavy, a ak bolo to odvolanie sa dosť dobré, po mesiaci-dvoch-troch Vám príde od ÚVZ SR Rozhodnutie, ktorým ÚVZ SR ruší Rozhodnutie RÚVZ (typicky pre nejakú procesnú chybu) a nariaďuje nové priestupkové konanie v tej istej veci. Zatiaľ sa nikomu z mojich známych nestalo, že by ÚVZ SR jeho/jej Odvolanie sa zamietol. Keď sa tak stane doplním tento článok podľa získaných informácií.

       Keďže v novom (druhom) priestupkovom konaní už človek nie je nováčikom, mohol by si ušetriť školácke chyby. Je vhodné spísať si svoje postoje, názory, námietky voči postupu RÚVZ či detského lekára atď. do jedného uceleného vyjadrenia, ktoré je možné na ústnom pojednávaní predniesť a/alebo pridať do spisu. Ja som si dal na tom záležať, tak sa mi podarilo zaplnť vyše 6 strán, ale tým nechcem povedať, že by nestačil aj kratší elaborát. Ten môj (ktorým sa môžete inšpirovať) po odstránení osobných údajov pripájam:

 

Regionálny úrad verejného
       zdravotníctva so sídlom v Žiline

Vojtecha Spanyola 27

01171 ŽILINA


 

 

V Žiline dňa 19.VIII.2010

 

Vec: Vyhlásenie pre účely ústneho pojednávania

 

       My, dolu podpísaní Ing. Marián FILLO (nar. vtedy a vtedy, tam a tam, ďalej len otec) a Manželka MANŽELOVÁ (nar. vtedy a vtedy, tam a tam, ďalej len matka) týmto – ako rodičia a zároveň jediní zákonní zástupcovia našich maloletých detí Abcd EFGH (nar. vtedy a vtedy, tam a tam) a Opqrs TUWXYZ (nar. vtedy a vtedy, tam a tam) –

 

v y h l a s u j e m e,  ž e :

 

Navyše, štátny orgán nás nemá právo nútiť vystavovať naše deti zbytočnému a vysokému riziku úmrtia (viď čl. 15 Ústavy SR) a ťažkého zdravotného postihnutia, a už vôbec nie dávať pokuty za to, že chceme chrániť svoje deti pred predčasným úmrtím. K tomu pripomíname, že štátny orgán môže podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy SR „konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“

 1. Odmietame akékoľvek obvinenia z odmietnutia konkrétnych vakcín alebo odmietnutia očkovania proti konkrétnym chorobám, pretože je jednoducho preukázateľné na dokumentoch z 30.IV.2009 a 8.I.2010 adresovaných MUDr. Mudromile MUDROŇOVEJ, a dokumente „Nesúhlas s očkovaním našich detí“ z 2.II.2010 adresovanom RÚVZ v Žiline, že naše odmietnutie očkovania je úplne všeobecné a netýka sa nijakej konkrétnej očkovacej látky ani nijakej konkrétnej choroby, ale všetkých chorôb, proti ktorým sa očkuje a všetkých očkovacích látok paušálne. Toto odmietnutie sa týka oboch našich detí, ako i všetkých ďalších detí, ktoré sa nám prípadne narodia v budúcnosti.

 2. Nesúhlasíme s tým, že obvinený je iba otec, lebo odmietame očkovanie obaja spoločne a jednohlasne, čo je očividné z dokumentu „Nesúhlas s očkovaním našich detí“ z 2.II.2010 adresovaného RÚVZ v Žiline.

 3. Ako svedomití rodičia odmietame naše deti zbytočne vystavovať riziku úmrtia a ťažkého poškodenia zdravia spôsobeného očkovaním. Totiž: dôvodom priestupkového konania na RÚVZ v Žiline, ktorého Rozhodnutie z 30.III.2010 zrušil ÚVZ SR svojím Rozhodnutím z 23.VI.2010, bolo, že sme nedali zaočkovať svoje deti:

  1. proti TBC očkovacou látkou BCG vaccine SSI,

  2. kombinovanou očkovacou látkou Infanrix Hexa proti tetanu, záškrtu, baktérii Haemophilus influenzae typu B, nákazlivej žltačke typu B, detskej obrne a čiernemu kašľu,

  3. kombinovanou očkovacou látkou Priorix proti osýpkam, príušniciam a ružienke.

  K tomu dodávame, že naše rozhodnutie nedať zaočkovať naše deti nevyplýva z nedbalosti, ľahostajnosti, nezodpovednosti, či neinformovanosti, ale naopak z vysokej informovanosti o očkovaní, zodpovednosti, svedomitosti a lásky k našim deťom.

  K jednotlivým bodom obvinenia dodávame:

  1. Český hlavný hygienik Michael Vít sa k očkovaniu proti TBC pre český denník Právo vyjadril:1 „U novorozenců může očkování závažně poškodit zdraví. V minulých letech dokonce došlo k několika úmrtím.“ Predseda Českej vakcinologickej spoločnosti Ro­man Prymula sa zase vyjadril:2 „Plošné očkování novorozenců proti tuberkulóze by se mělo zrušit. Jsem o tom stále víc a víc přesvědčen. Komplikace převažují nad bene­fity. Vyzývat ale rodiče k odsunutí očkování do pozdějšího věku není řešení.“ Aj odborníci, ktorí sú inak zástancami očkovania, sa, ako vidno, zhodujú na tom, že očkovanie proti TBC je život ohrozujúcim hazardom so zdravím dieťaťa a treba ho zrušiť. Riziko úmrtia a vážneho poškodenia zdravia dieťaťa spôsobeného očkovaním proti TBC je pre nás – svedomitých a milujúcich rodičov – neúnosne vysoké a nehodláme mu naše deti vystaviť.

  2. K Infanrixu Hexa: v Nemecku bolo v súvislosti s očkovaním očkovacou látkou Infanrix Hexa hlásených PEI3 v rokoch 2001 až 2008 spolu 78 úmrtí.4 B. Keller-Stanislawski a K. Hartmann odhadujú5 morálku hlásení nežiadúcich účinkov očkovania nemeckými lekármi na menej než 5%, spolu teda pôjde zrejme o prinajmenšom 20-násobok hláseného počtu, čiže vyše 1560 úmrtí po očkovaní Infanrixom Hexa za 8 ro­kov. Za tento čas sa podľa Nemeckého štatistického úradu6 narodilo v Nemecku spolu 5.591.963 detí, takže reálne zomrie na očkovanie Infanrixom Hexa prinajmenšom 1 dieťa z 3585. Tzn. pri slovenskej pôrodnosti v priemere (za roky 2001 až 2008 podľa Štatistického úradu SR)7 ročne 53444 detí zrejme zomrie na následky očkovania Infanrixom Hexa ročne prinajmenšom 53444 / 3585 = 14,9 dieťaťa. Možno sa však domnievať, že to v skutočnosti bude väčšie číslo, a to jednak preto, že v porovnaní so Slovenskom je životná úroveň a zdravotná starostlivosť v Nemecku lepšia, jednak preto, že vyššie uvedený odhad 5% je hornou hranicou (reálne číslo bude nižšie), ako aj preto, že v Nemecku nie je očkovanie povinné a teda percento dojčiat očkovaných Infanrixom Hexa je tam logicky nižšie než na Slovensku. Pri pohľade na štatistiku dojčenskej úmrtnosti na Slovensku v rokoch 2007, 2008 a 2009 (v rokoch, v ktorých sa už používal Infanrix Hexa plošne v rámci povinného očkovania), kedy zomrelo 151, 139 a 158 detí starších ako jeden mesiac a mladších než jeden rok,7 zistíme, že odhadovaná úmrtnosť na očkovanie Infanrixom Hexa približne 15 alebo viac detí ročne je veľmi dobre možná. To, že žiadne také úmrtie nebolo hlásené môže vypovedať akurát tak o tom, že úroveň hlásenia nežiadúcich účinkov očkovania je na Slovensku ešte oveľa nižšia, než v Nemecku, čo ostatne potvrdzuje aj prieskum ŠFZÚ,8 ktorý námatkovou kontrolou zistil, že zo 181 nežiadúcich účinkov očkovania zapísaných v zdravotnej dokumentácii bolo hlásených len 6, t.j. 3,3%. Pritom sa notoricky opakuje situácia, kedy rodič nedokáže nijakým spôsobom donútiť lekára, aby nežiadúce účinky očkovania čo len zapísal do zdravotnej dokumentácie, nieto ešte hlásil, o čom svedčia početné skúsenosti našich známych. Navyše, mnohé nežiadúce účinky očkovania ro­dičov ani nenapadne spájať s očkovaním. Reálne teda možno odhadovať úroveň hlásenia nežiadúcich účinkov očkovania na Slovensku hlboko pod 1%, čím sa vysvetľuje, prečo z ročne cca 15 a viac odhadovaných úmrtí na očkovanie Infanrixom Hexa nie je hlásené ani jedno. Pri tak vysokej úrovni úmrtnosti na očkovanie Infanrixom Hexa považujeme Úrad verejného zdravotníctva SR a zároveň Štátny úrad pre kontrolu liečiv (rovnako tak ale i príslušné nemecké orgány) za očividne neschopné plniť si svoje zákonom dané povinnosti, pretože Infanrix Hexa mal už dávno byť stiahnutý z trhu a zakázaný, nehovoriac o jeho nepochopiteľnom použití v štandardnom očkovacom kalendári, do ktorého po skúsenostiach z Nemecka v ro­koch 2001 až 2006 ani nemal byť vôbec zaradený. Aj v tomto prípade teda platí, že riziko úmrtia dieťaťa na predmetné očkovanie je extrémne vysoké (a to sme ešte vôbec nespomínali riziká ťažkého poškodenia zdravia) a ako svedomití a milujúci rodičia odmietame naše deti tomuto riziku vystaviť.

  3. K očkovacej látke typu MMR (proti osýpkam, príušniciam a ružienke), napr. Priorix: Niekoľko desiatok vedeckých štúdií odhaľuje nebezpečenstvá používania tohto typu očkovacích látok a niektoré vysvetľujú mechanizmy vzniku neurologických chorôb (ADHD, autizmu a porúch autistického spektra ai.) po očkovaní touto očkovacou látkou. Dr. Theresa Deisher a kol. zistili,9 že fragmenty ľudskej DNA, ktorými sú všetky vakcíny typu MMR kontaminované, prenikajú do bunkového jadra buniek očkovanca a spôsobujú zmenu v jeho DNA, vrátane zmien v génoch, ktoré súvisia so vznikom autizmu. Laura Hewitson, PhD. a kol. zistili v dlhodobej štúdii,10 že MMR vakcína a DTaP vakcína aplikované skúmaným makakom vyvolávajú v ich mozgu rovnaký typ anomálií, aký sa vyskytuje u autistických detí. Zistenia staršej štúdie Dr. Andrewa Wakefielda a kol,11 spájajúcej zápaly čriev, v ktorých figuruje vakcinačný vírus osýpok z MMR vakcíny, s autizmom, boli replikované v ďalších najmenej 28 štúdiách v rôznych krajinách sveta.12 Výskyt autizmu v rozvinutých krajinách (používajúcich MMR vakcíny) je dnes u 1 dieťaťa z 64 až 150,13 a stále rastie. Je teda očividné, že očkovacie látky typu MMR sú krajne nebezpečné a teda pre nás neprijateľné.

 4. Genetické inžinierstvo i používanie bunkových tkanív pochádzajúcich z umelo potratených detí je v ostrom rozpore s naším náboženským presvedčením. Infanrix Hexa však obsahuje výrobky genetického inžinierstva (zložky HiB a VHB) a pri výrobe všetkých u nás dostupných MMR vakcín sa používajú tkanivá pochádzajúce z umelo potratených detí. Je preukázateľné, že pri vývoji MMR vakcíny bolo použitých prinajmenšom 80 umelých potratov.14 K používaniu takto vyrobených vakcín zaujala ostro ne­gatívne stanovisko i Katolícka cirkev prostredníctvom Pontifikálnej akadémie pre život.15

 5. Odmietame tvrdenie, MUDr. MUDROŇOVEJ, že v ňou spomínanom čase neexistovala žiadna kontraindikácia očkovania, pretože naše deti neboli nijak vyšetrené na možné poruchy imunity (imunodeficiencia, autoimunitné poruchy, alergie na jednotlivé zložky predmetných očkovacích látok apod.), ktoré sú zjavnou kontraindikáciou očkovania, rovnako tak MUDr. MUDROŇOVÁ neskúmala prítomnosť týchto chorôb v rodinnej anamnéze. Keď zvážime, že v našej rodinnej anamnéze tieto choroby máme, musíme konštatovať, že zo strany MUDr. MUDROŇOVEJ išlo o nebezpečný hazard so životmi našich detí, a že MUDr. MUDROŇOVÁ očividne nie je v stave zodpovedne posúdiť kontraindikácie očkovania.

 6. Aj keby sme v rodinnej anamnéze nijaké z vyššie uvedených chorôb nemali, stále je tu ako kontraindikácia očkovania diagnóza Z28.1 (podľa Prílohy č. 1 k Zákonu č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

 7. Pokutovanie i akékoľvek iné stíhanie za odmietanie očkovania považujeme za protiústavné, lebo:

  1. tzv. „povinné“ očkovanie, ustanovené Zákonom č. 355/2007 Z.z. a bližšie špecifikované Vyhláškou MZ SR č. 585/2008 Z.z. v znení Vyhlášky MZ SR č. 273/2010 Z.z. porušuje naše základné ľudské práva a slobody zaručené nám Ústavou SR v čl. 15, čl. 16, čl. 24 ods. 1 a čl. 41 ods. 4.

  2. podľa čl. 13 ods. 2 Ústavy SR „Medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených touto ústavou len zákonom.“, pričom Zákon č. 355/2007 Z.z. nijak nepojednáva o obmedzovaní vyššie menovaných základných práv a slobôd, a teda nespĺňa podmienku z čl. 13 ods. 2 Ústavy SR.

  3. podľa čl. 13 ods. 1 písm. a) Ústavy SR „Povinnosti možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd.“ Povinnosť očkovania, bližšie upresnená vo Vyhláške MZ SR č. 585/2008 Z.z., však v Zákone č. 355/2007 Z.z. nie je nijak vymedzená, nie je teda splnená požiadavka, aby povinnosť ukladaná (napr. vyhláškou ministerstva) na základe zákona bola v medziach tohto zákona. Je to úplne logická požiadavka, keďže v prípade, že by v zákone neboli stanovené medze a zákon by delegoval vyhlášku na bližšie upresnenie povinnosti, mohlo by si ministerstvo svojvoľne vymýšľať nové a nové povinnosti, ktoré by nemuseli byť schválené Národnou radou SR, čím by došlo k hrubému pošliapaniu demokratického poriadku. Preto je nutné v delegujúcom zákone stanoviť medze povinnosti, ktoré schváli NR SR. K tomu sa nedávno vyjadril aj Najvyšší správny súd Českej republiky (kde je legislatíva ohľadom „povinného“ očkovania na vlas podobná legislatíve slovenskej), ktorý zakázal zdravotníckym úradom ČR vyrubovať pokuty za odmietanie povinného očkovania špecifikovaného iba vo vyhláške. Podľa sudcu NSS ČR Jaroslava Vlašína:16 „Pokud si chce stát tu povinnost vynucovat, musí to být upraveno na úrovni zákona.“ Vzhľadom k takmer totožnej legislatíve na Slovensku niet dôvodu domnievať sa, že by obdobný súd na Slovensku rozhodol inak. V podobnom duchu sa pred časom vyjadril aj slovenský ústavný sudca Ján Drgonec.17

  4. súčasná právna úprava tzv. „povinného“ očkovania nespĺňa ani poslednú časť čl. 13 ods. 1 písm. a) Ústavy SR, lebo nezachováva základné práva a slobody, viď bod 7.a.

  5. podľa čl. 1 ods. 2 Ústavy SR „Slovenská republika uznáva a dodržiava … medziná­rodné zmluvy, ktorými je viazaná“, pričom medzi zmluvy, ktorými je SR viazaná, podľa MZV SR18 patrí aj Dohovor o ľudských právach a biomedicíne (Oznámenie MZV SR č. 40/2000 Z.z.). Nedodržiavanie takejto zmluvy (napr. uvedením do platnosti zákona, ktorý je v rozpore s ňou), je porušením Ústavy SR. V čl. 5 Dohovor stano­vuje právo na slobodný informovaný (ne)súhlas s akýmkoľvek zákrokom v oblasti zdravia, tzn. i s očkovaním. V čl. 6 Dohovor zmocňuje zákonných zástupcov (typicky rodičov) maloletých detí k právu z čl. 5 vo vzťahu k týmto deťom. V čl. 26 Dohovor stanovuje, že „Výkon práv a ochranných ustanovení uvedených v tomto dohovore ne­bude podliehať iným obmedzeniam ako tým, ktoré predpisuje zákon a ktoré sú potrebné v demokratickej spoločnosti v záujme verejnej bezpečnosti, predchádzania trestnej činnosti, ochrany verejného zdravia alebo ochrany práv a slobôd iných.“ ÚVZ SR argumentuje, že čl. 26 Dohovoru oprávňuje porušenie čl. 5 vo veci povinného očkovania. S týmto ostro nesúhlasíme, pretože to, že je povinné očkovanie v záujme ochrany verejného zdravia, nebolo nikdy dokázané na základe pravidiel tzv. evi­dence based medicine (EBM), t.j. medicíny založenej na dôkazoch, žiadnym odborníkom či skupinou odborníkov nezávislých na výrobcoch vakcín i na štátnych úradoch propagujúcich očkovanie. Dôkazom účinnosti a bezpečnosti očkovania by bola placebom kontrolovaná dvojito zaslepená štúdia (prinajmenšom) niekoľko tisíc detí, z ktorých by polovica bola zaočkovaná danou očkovacou látkou, a druhá (rovnako veľká) polovica by bola „zaočkovaná“ úplne neškodným roztokom bez účinných látok. Počas dlhodobej štúdie (prinajmenšom 5 rokov, v lepšom prípade 10, ideálne celoživotne) by sa sledoval zdravotný stav očkovaných i neočkovaných a nakoniec by sa vyhodnotilo, ktorá skupina viac trpí rôznymi chorobami a poškodeniami zdravia, alergiami atď. Jedinou známou takouto štúdiou je štúdia BCG vakcíny proti TBC v južnej Indii, ktorá skončila totálnym fiaskom, keď skupina neočkovaných menej často ochorela na TBC než skupina očkovaných,19 čo znamená nielen, že BCG vakcína nemá nijaký ochranný účinok, ale dokonca (či už priamo alebo nepriamo) spôsobuje viac komplikácií TBC než odstraňuje. Žiadne ďalšie takéto štúdie pre ďalšie vakcíny neboli vypracované, alebo prinajmenšom neboli zverejnené, takže tvrdenie ÚVZ SR, že povinné očkovanie je v záujme ochrany verejného zdravia, nemá nijaký seriózny vedecký základ, ale možno ho považovať prinajlepšom za subjektívnu domnienku. Otázka verejného zdravia je však príliš vážna na to, aby sme si mohli dovoliť riadiť sa v nej subjektívnymi domnienkami. Naopak, musí sa riadiť faktami a dôkazmi podľa pravidiel EBM, avšak súčasný stav na Slovensku tomu vôbec nezodpovedá. Vysvetlenie ÚVZ SR teda nie je možné prijať ako dostatočný dôvod na ignorovanie čl. 5 Dohovoru.

 8. Zákon č. 355/2007 Z.z. je nielen protiústavný, ale odporuje aj Zákonu č. 576/2004 Z.z. a Zákonu č. 36/2005 Z.z. o rodine. Z § 1, § 2 ods. 1 a §2 ods. 7 písm. b) Zákona č. 576/2004 Z.z. vyplýva, že sa týka i očkovania. § 11 ods. 8 písm. d) hovorí: „Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý právo za podmienok ustanovených týmto zákonom na odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa tohto zákona možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu (§ 6 ods. 8).“ § 6 ods. 8 hovorí „(8) Informovaný súhlas sa nevyžaduje v prípade a) neodkladnej starostlivosti, ak nemožno včas získať informovaný súhlas, ale ho možno predpokladať, b) ochranného liečenia uloženého súdom podľa osobitného predpisu, c) ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá 1. šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným spôsobom ohrozuje jej okolie, alebo 2. v dôsledku duševnej choroby, alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu.“ V otázke tzv. „povinného“ očkovania však očividne nejde ani o jeden z vymenovaných prípadov, v ktorých informovaný súhlas nie je vyžadovaný. Navyše Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine definuje práva rodičov v § 28 ods. 1: „Súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä a) sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj maloletého dieťaťa, b) zastupovanie maloletého dieťaťa, c) správa majetku maloletého dieťaťa.“ Zdravotná starostlivosť o dieťa i jeho zastupovanie je teda právom rodičov. Rodičovských práv ich môže zbaviť jedine súd a to z dôvodov určených § 38 ods. 2: „Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd rodičom obmedzí výkon ich rodičovských práv, ak a) žijú trvalo neusporiadaným spôsobom života, b) svoje povinnosti vyplývajúce z rodičovských práv a povinností nevykonávajú vôbec, alebo c) nezabezpečujú výchovu maloletého dieťaťa.“ Odmietanie očkovania teda k týmto dôvodom očividne nepatrí, čiže výlučne kvôli odmietnutiu očkovania nemôže byť obmedzené rodičovské právo na starostlivosť o zdravie dieťaťa ani súdom. To by bolo možné jedine v prípade, že sa rodičia o zdravie dieťaťa nestarajú vôbec, čo však rozhodne nie je náš prí­pad. V súvislosti s tým Zákon č. 355/2007 Z.z. porušuje aj čl. 10 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd (Ústavný zákon č. 23/1991 Z.z.), ďalej Chartu základných práv Európskej únie, konkrétne čl. 3 ods. 1, čl. 3 ods. 2 písm a), čl. 4, čl. 6, čl. 10 ods. 1 a čl. 24 ods. 2, ako aj Dohovor o právach dieťaťa (Oznámenie FMZV ČSFR č. 104/1991 Zb.), konkrétne čl. 3 ods. 1 a 2, čl. 24. ods. 1 a ods. 2 písm. a) (k poslednému viď body 3.a. a 3.b.).

 9. Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z.z. v znení platnom v čase údajného spáchania nášho údajného priestupku hovorí, že „Očkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovému zápalu pečene typu B, hemofilovým invazívnym nákazám a pneumokokovým invazívnym ochoreniam sa vykonáva tromi dávkami najskôr v prvom dni desia­teho týždňa života a po zahojení chráničky po očkovaní proti tuberkulóze.“ (príloha č. 2, časť A, ods. 2, písm. a) a tiež „Očkovanie proti osýpkam, mumpsu a ružienke sa vykoná­va najskôr v prvom dni 15. mesiaca života“ (príloha č. 2, časť A, ods. 3) Nijaká horná časová hranica na tieto dve očkovania nie je touto vyhláškou (ani iným vtedy platným právnym predpisom) ustanovená. I keby sme mohli uznať túto vyhlášku a Zákon č. 355/2007 Z.z. za platné (čo nemôžeme – viď body 7. a 8.), aj tak RÚVZ nemá právo pokutovať nás za odmietnutie uvedených očkovaní k nejakému konkrétnemu dátumu, keďže Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z.z. nijak neobmedzuje, dokedy treba dané očkovania vykonať.

 10. Z vyššie uvedených bodov 7, 8 a 9 vyplýva, že úprava tzv. „povinného“ očkovania v Zákone č. 355/2007 Z.z. a Vyhláške MZ SR č. 585/2008 Z.z. je (právnicky vzaté) vysloveným nepodarkom, a nemôžeme ju z vyššie uvedených dôvodov považovať za právne platnú.

 11. Keďže právna úprava tzv. „povinného“ očkovania je, ako sme ukázali v bodoch 7 a 8, v rozpore s Ústavou, inými zákonmi SR, ako aj niekoľkými medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná, považujeme ju za neplatnú a teda akékoľvek sankcionovanie na jej základe. za neoprávnené. Zároveň sa ukazuje, že RÚVZ v Žiline je právnicky neschopný, keďže nevie ani len sformulovať použiteľné obvinenie na základe tejto (očividne neplatnej) právnej úpravy, a to bolo hlavným dôvodom, pre ktorý ÚVZ SR zrušil 23.VI.2010 Rozhodnutie RÚVZ v Žiline z 30.III.2010, ktorým nám RÚVZ v Žiline chcel vyrubiť pokutu v maximálnej možnej výške za odmietnutie tzv. „povinného“ očkovania.

 12. Na základe všetkého vyššie uvedeného navrhujeme celé toto priestupkové konanie s okamžitou platnosťou zrušiť a opak budeme považovať za úradné obťažovanie.


    

..........................................................

Ing. Marián FILLO

..........................................................

Manželka MANŽELOVÁ

 
 

Prílohy:

 1. článok Boj s tuberkulózou loni prohrálo 43 lidí

 2. článokInsgesamt 78 Todesfälle nach 6fach-Impfstoff INFANRIX HEXA gemeldet - Dunkelziffer unbekannt

 3. článokPrůlomový verdikt: za odmítnutí očkování dítěte nehrozí rodičům pokuta

   


1 https://www.novinky.cz/domaci/207643-boj-s-tuberkulozou-loni-prohralo-43-lidi.html – viď príloha č. 1: článok „Boj s tuberkulózou loni prohrálo 43 lidí“

3 Paul Ehrlich Institut - štátny orgán zodpovedný v Nemecku okrem iného za registrovanie nežiadúcich účinkov liečiv

4 https://www.impfkritik.de/pressespiegel/2009111301.htm – viď príloha č. 2: článok „Insgesamt 78 Todesfälle nach 6fach-Impfstoff INFANRIX HEXA gemeldet - Dunkelziffer unbekannt“

5 B. Keller-Stanislawski & K. Hartmann: „Auswertung der Meldungen von Verdachtsfällen auf Impfkomplikationen nach dem Infektionsschutzgesetz“, Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz, Volume 45, Number 4 / April 2002

9 T. Deisher, K. Koyama, S. Bwabye, M. LaMadrid & A. Ard: „Computational Detection of Homologous Recombination Hotspots in X-Chromosome Autism Associated Genes“ - viď abstrakt: https://imfar.confex.com/imfar/2010/webprogram/Paper6417.html

10 Laura Hewitson, Brian J. Lopresti, Carol Stott, N. Scott Mason & Jaime Tomko: „Influence of pediatric vaccines on amygdala growth and opioid ligand binding in rhesus macaque infants: A pilot study“, Acta Neurobiol Exp 2010. 70: 147–164 – viď https://www.ane.pl/pdf/7020.pdf

13 C. Allison, F. Scott, S. Baron-Cohen, J. Williams, P. Bolton, F. E. Matthews & C. Brayne: „Estimating Autism Spectrum Prevalence in the Population: a School Based Study from the UK“ - viď abstrakt: https://imfar.confex.com/imfar/2008/webprogram/Paper2245.html

14 Dr. Rene Leiva: „A Brief History of Human Diploid Cell Strains“, The National Catholic Bioethics Quarterly, jeseň 2006 – viď https://www.lifecanada.org/html/science/Vaccines/ABriefHistoryofHumanDiploidCellStrains.pdf

15 Pontifical Academy for Life: "Moral Reflections on Vaccines Prepared from Cells Derived from Aborted Human Foetuses" – viď https://www.academiavita.org/template.jsp?sez=Documenti&pag=testo/vacc/vacc&lang=english

16 https://zpravy.idnes.cz/prulomovy-verdikt-za-odmitnuti-ockovani-ditete-nehrozi-rodicum-pokuta-1a4-/domaci.asp?c=A100730_110113_domaci_mku – viď príloha č. 3: článok „Průlomový verdikt: za odmítnutí očkování dítěte nehrozí rodičům pokuta“

17 Noviny TV JOJ z 30.IV.2010. Záznam viď: https://www.youtube.com/watch?v=i-dKxv9X9q8

18 https://www.sloboda-v-ockovani.sk/news/pravny-status-dohovoru-o-ludskych-pravach-a-biomedicine/

19 "Trial of BCG vaccines in south India for tuberculosis prevention", Indian J Med Res 70: 349–63

 

       Niekoľko mesiacov po zverejnení tohto článku sa k nám dostalo vyjadrenie verejného ochrancu práv (ombudsmana), ktorý tiež skonštatoval, že právna úprava povinného očkovania na Slovensku je protiústavná. Toto by bolo vhodné uviesť a prípadne priložiť vyjadrenie ombudsmana ako prílohu k Vyhláseniu. Keďže však je právna úprava povinného očkovania protiústavná, platí Ústava SR a nie tá protiústavná právna úprava. Tzn. všetky momentálne vedené priestupkové konania sú taktiež protiústavné a vlastne sa nemali nikdy ani len začať.

 

1. časť       2. časť       3. časť       4. časť       5. časť       6. časť       7. časť