Vysvetlivky k popisom zložiek vakcín

 

CAS číslo chemikálie

Chemical Abstracts Service (CAS) registry number = číslo v registri chemikálií CAS, čo je divízia Americkej chemickej spoločnosti.

CAS číslo je jednoznačný numerický identifikátor, ktorý sa používa v chémii pre chemické látky. Databáza CAS v súčasnosti obsahuje asi 56 miliónov zlúčenín.

Viac tu: https://en.wikipedia.org/wiki/CAS_registry_number

 

dermálne podanie

= nanesenie na pokožku/kožu a následné vstrebanie

 

LC50

angl.: Lethal Concentration for 50% = koncentrácia vo vzduchu (prípadne v tekutine), smrteľná pre 50% jedincov daného druhu za daný čas.

Viac tu: https://cs.wikipedia.org/wiki/Smrtn%C3%A1_koncentrace

 

LD50

angl.: Lethal Dose for 50% = dávka, smrteľná pre 50% jedincov daného druhu pri danom spôsobe podania.

Viac tu: https://cs.wikipedia.org/wiki/ Smrtelná_dávka

 

orálne podanie

= podanie ústami (zjedenie)

 

intraperitoneálne podanie

= injekčné podanie do brušnej dutiny

 

intravenózne podanie

= vnútrožilové podanie = vpichnutie injekciou do žily

 

ppm

= angl. parts per million = častí danej látky na milión častíc výslednej zmesi

Jednotka koncentrácie plynu v zmesi resp. rozpustnej látky v roztoku. Počíta sa buď ako pomer objemu alebo ako pomer hmotnosti, prípadne pomer molekúl danej látky voči látke, v ktorej je rozpustená. Je to obdoba percent (= per cent = častí na sto) resp. promile (= pro mile = častí na tisíc).

 

subkutánne podanie

= injekčné podanie pod kožu/pokožku