Žiadosť o preskúmanie konfliktov záujmov členov Pracovnej skupiny pre imunizáciu

10.12.2010 17:22

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Trnavská 52

82645 BRATISLAVA

 

V Žiline dňa 10.XII.2010

 
 

       Vec: Žiadosť o preskúmanie konfliktov záujmov členov Pracovnej skupiny pre imunizáciu

 

       My, dolu uvedení občania Slovenskej republiky, súc znepokojení očividnými konfliktmi záujmov najmenej dvoch členov Pracovnej skupiny pre imunizáciu (ďalej len PSPI) týmto žiadame Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len ÚVZ SR) o preskúmanie možných konfliktov záujmov u predsedu i všetkých členov PSPI, a vyvodenie dôsledkov (vylúčenie z PSPI tých členov, ktorí majú konflikty záujmov, a zamedzenie opakovaniu sa súčasnej situácie v budúcnosti), a to z nasledujúcich dôvodov:

 • Podľa internetovej stránky ÚVZ SR je predmetom činnosti PSPI: predkladanie návrhov na antigénne zloženie očkovacích látok na pravidelné povinné očkovanie detí a dospelých, odporúčanie mimoriadneho očkovania a aplikačných postupov pri použití očkovacích látok, navrhovanie stratégie Národného imunizačného programu v Slovenskej republike a očkovacieho kalendára na pravidelné povinné očkovanie detí a dospelých, zavádzanie nových druhov očkovacích látok a nových druhov očkovania v Slovenskej republike, príprava návrhov na zosúlaďovanie stratégie Národného imunizačného programu v Slovenskej republike s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie a Európskej komisie.

 • V prípade, že niektorí z členov PSPI sú (finančne či inak) napojení na výrobcov očkovacích látok, vzniká tu obrovský priestor pre korupciu, napr. zavádzanie nepotrebných očkovaní do plošného povinného očkovania na úkor štátneho rozpočtu i dotknutých občanov, zvýhodňovanie určitých výrobcov očkovacích látok pred inými, nákup zbytočne drahých očkovacích látok namiesto lacnejších, ktoré ich dokážu v plnej miere nahradiť, apod.
         Preto je v záujme Slovenskej republiky i všetkých dotknutých občanov, aby boli v rámci PSPI vylúčené akékoľvek konflikty záujmov.

 • Aj napriek vyššie uvedenému sme však svedkami toho, že dvaja členovia PSPI sú platení (okrem iného) spoločnosťou Pfizer – výrobcom očkovacích látok a iných medikamentov. Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. ako aj MUDr. Ingrid Urbančíková sú totiž ako členmi PSPI, tak i autormi a odbornými garantmi článkov na stránke Sprievodca očkovaním, ktorá je projektom spoločnosti Pfizer.
         Ako vidno na stránke Sprievodca očkovaním, prof. Dluholucký tvrdí, že očkovanie proti HPV je „100% ochrana pred rakovinou krčku maternice na celý život“. Toto tvrdenie je v ostrom rozpore so skutočnosťou, keďže aj samotný výrobca vakcíny uvádza v jej príbalovom letáku, že vakcína chráni len proti 70% nákaz rakovinotvornými typmi HPV, a aj to len tie ženy a dievčatá, u ktorých očkovanie vyvolá očakávanú imunitnú odpoveď, čo u žiadneho očkovania nie je 100% zaočkovaných, nehovoriac o tom, že doposiaľ nebolo a ani nemohlo byť dokázané, že účinok očkovania proti HPV je celoživotný. Ostatne, nijaká vakcína nemá účinok v trvaní až niekoľkých desiatok rokov, takže takáto (doposiaľ neoverená) hypotéza je tak-či-tak krajne nepravdepodobná.
         Neostáva nám nič iné, než skonštatovať, že sponzoring spoločnosti Pfizer vedie k zavádzaniu verejnosti ústami vyššie menovaného člena PSPI a od ÚVZ SR by bolo krajne nezodpovedné voči občanom Slovenskej republiky, keby dopustil jeho ďalšie zotrvanie v PSPI. U týchto dvoch osôb je konflikt záujmov očividný a nám známy, nemáme však údaje o vedľajších aktivitách ostatných členov PSPI.
   

       Preto žiadame, aby ÚVZ SR prešetril a na svojej internetovej stránke zverejnil úplne všetky ziskové či iné aktivity, majetkové podiely, vlastníctva, zamestnanecké pomery, konzultačnú činnosť, členstvá v dozorných radách či vedení súkromných či štátnych spoločností a organizácií, a ďalšie vzťahy potenciálne spôsobujúce konflikty záujmov, a to u predsedu i u všetkých členov PSPI.

       Zároveň žiadame, aby ÚVZ SR vypracoval, na svojej internetovej stránke zverejnil a v praxi aplikoval jasné smernice pre zabránenie konfliktom záujmov v rámci PSPI v budúcnosti. Treba prihliadať hlavne na skutočnosť, že i u člena PSPI, ktorý v čase, keď bol menovaný do funkcie, nemal nijaké konflikty záujmov, môžu časom takéto konflikty záujmov vzniknúť. Nestačí teda preveriť kandidáta na členstvo v PSPI iba pred jeho menovaním, ale preverovanie musí byť opakované, a to prinajmenšom pred každým rokovaním a rozhodovaním, ktoré má ďalekosiahle následky (napr. nákup vakcíny proti pandemickej chrípke, zavedenie nového povinného očkovania).

 

       Ďakujeme vopred, že k našej žiadosti zaujmete konštruktívny postoj. Očakávame vaše vyjadrenie k predmetnej veci a zjednanie nápravy.
 

S pozdravom

 

Eva JUHÁROVÁ
Ing. Marián FILLO
Iveta PETRÁŠOVÁ
Róbert HORVÁTH
Ing. Ladislav JUHÁR
Zuzana BÖHMEOVÁ
Mgr. Marek LICHTNER

 


 

Súvisiace články: