Závery 1. nemeckej konferencie pre diferencované očkovanie

08.02.2011 09:04

Individuelle-Impfentscheidung.de - 12.X.2010 o 18:17 - Ärzte für individuelle Impfentscheidung e.V. (nemecké občianske združenie "Lekári za individuálnu voľbu v očkovaní")

 

       Pôvodný článok "Wuppertaler Manifest"
       z nemčiny preložila Ing. Erika Struhárová a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

       Na 1. nemeckej konferencii pre diferencované očkovanie, ktorá sa uskutočnila 1. a 2.X.2010 vo Wuppertale, sa stretli experti a lekári z praxe, aby sa poradili, ako by mohla vyzerať diferencovaná očkovacia prax, ktorá si kladie za výzvu celostne orientovanú prevenciu prenosných ochorení a podporu zdravia. Výsledky konferencie boli zhrnuté usporiadateľom, občianskym združením nemeckých lekárov za individuálnu voľbu v očkovaní Ärzte für individuelle Impfentscheidung e.V. a vyjadrené v nasledujúcom prehlásení:

 

Wuppertálsky manifest

       Najúčinnejšími preventívnymi opatreniami proti nákazlivým a život ohrozujúcim chorobám sú celosvetovo slušné životné podmienky, výchova k zdraviu a prístup ku vzdelaniu, zdravým potravinám a čistej pitnej vode. Na rozdiel od týchto aktívnych vkladov na podporu zdravia, ide v prípade „ochranných“ očkovaní o obranné opatrenia. Môžu mať zmysel ako doplnkové opatrenia, aby sme sa vyhli určitým život ohrozujúcim ochoreniam.

       Náklady na každé ochranné očkovanie treba zvážiť oproti jeho individuálnemu a spoločenskému prospechu. Týmto spôsobom sa očkovanie musí podrobiť porovnaniu s inými formami preventívnej starostlivosti a ochrany zdravia, ktorým, vzhľadom na obmedzené zdroje v nemeckom zdravotníctve, odoberajú prostriedky drahé očkovacie programy.

       Taktiež sa musí dbať na možné dlhodobé následky očkovacích programov, ktoré treba lepšie preskúmať, nezávisle od vplyvu a záujmu výrobcov vakcín. Pritom treba brať do úvahy predovšetkým: 

 • negatívne dôsledky na dozrievanie imunitného a nervového systému, najmä u mladších dojčiat,
 • pokračujúci úbytok silnej, prostredníctvom vysporiadania sa s jednotlivými pôvodcami chorôb získanej, imunity medzi obyvateľstvom a jej nahradenie kratšie trvajúcou, slabšou imunitou z očkovania,
 • odsúvanie ochorení do vekových skupín, kde tieto prebiehajú komplikovanejšie a rozšírenie nových pôvodcov alebo nových typov pôvodcov chorôb ako dôsledok veľkoplošného eliminačného a eradikačného programu.
   

       Dramatický nárast chronických chorôb ako bronchiálna astma alebo cukrovka už v detskom veku, ktorý možno pozorovať v posledných rokoch a desaťročiach v krajinách ako Nemecko, si naliehavo vyžaduje zohľadniť a preskúmať otázky prevencie chorôb v širších súvislostiach, než sa udialo doposiaľ.

       Trvalý rozvoj zdravia si vyžaduje podstatne iné koncepcie než je eliminovanie jednotlivých podskupín pôvodcov chorôb prostredníctvom neustále stúpajúceho počtu očkovaní podaných v čoraz nižšom veku.

       Súčasná prax rastúceho počtu, ako povinnosť interpretovaných, odporúčaní očkovania, v žiadnom ohľade nespĺňa vedecké, zdravotné a ekonomické požiadavky modernej integrovanej preventívnej medicíny a v tejto forme je prežitkom: 

 • stála očkovacia komisia (STändike ImpfKOmmission = STIKO; nemecká obdoba slovenskej Pracovnej skupiny pre imunizáciu - pozn. red.) nedisponuje ani finančne ani personálne prostriedkami na vykonanie nezávislého rozsiahleho a vedeckého zhodnotenia očkovacích programov,  
 • okrem toho formuluje odporúčania očkovania nezávisle od nevyhnutných zdravotno-ekonomických úvah v súvislosti s alternatívnymi koncepciami prevencie,
 • členovia tohto výboru v čoraz väčšej miere strácajú nezávislosť na čiastkových záujmoch (napr. na záujmoch výrobcov očkovacích látok), ktorá je nevyhnutná na vierohodnú formuláciu očkovacích odporúčaní

 

Požadujeme preto: 

 • prevencia chorôb a podpora zdravia musí byť v Nemecku sprevádzaná novovytvorenou vedeckou inštitúciou,

 • táto inštitúcia musí pracovať úplne nezávisle od záujmov jednotlivých skupín zúčastnených na koncepcii prevencie (napr. od farmaceutického priemyslu),
 • musia byť použité transparentné, vedecky pochopiteľné kritériá pri hodnotení opatrení týkajúcich sa prevencie chorôb a podpory zdravia,
 • prevencia akútnych a chronických chorôb v detskom a dospelom veku musí byť integrovaná do celkovej koncepcie a prebádaná vo svojich súvislostiach,
 • úloha, ktorú môže spĺňať očkovanie v tejto celkovej koncepcii, musí byť v zdravotíctve s obmedzenými zdrojmi vedecky zvážená oproti iným preventívnym opatreniam,
 • nevyhnutný zákonný podklad pre takúto koncepciu môže byť vytvorený len prostredníctvom zákona o prevencii, ktorý poskytne požadovaný rámec nesený celou spolkovou republikou i jednotlivými spolkovými krajinami.

 

Za občianske združenie Ärzte für individuelle Impfentscheidung e.V.

 • Dr. Martin Hirte, všeobecný lekár pre deti a dorast, München (Mníchov)
 • Dr. Steffen Rabe, všeobecný lekár pre deti a dorast, München (Mníchov)
 • Georg Soldner, všeobecný lekár pre deti a dorast, München (Mníchov)
 • Dr. Stefan Schmidt-Troschke, všeobecný lekár pre deti a dorast, Herdecke
 • Dr. Christoph Tautz, všeobecný lekár pre deti a dorast, Herdecke