Zákony, vyhlášky a ďalšie právne normy v SR, týkajúce sa očkovania - 5x DOPLNENÉ

16.03.2013 19:51

Ing. Marián Fillo

 

       Doplnenie: Článok bol pôvodne vydaný 30.III.2010 o 1049 a doplnený:

 • 6.XII.2010 o 2335 o ďalšie právne normy, s ktorými je povinné očkovanie v rozpore, ako aj o bližšie vysvetlivky k jednotlivým právnym normám
 • 22.I.2011 o 1818 o Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
 • 21.III.2011 o 231 o Zákon č. 71/1967 Zb. a o podrobnosti k jednotlivým právnym normám
 • 31.III.2011 o 1645 o obsah a ďalšie podrobnosti k jednotlivým právnym normám
 • 16.III.2013 o 1951 o novelu č. 544/2011 Z.z. Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z., novelu č. 459/2012 Z.z. Zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a o Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

ilustračný obrázok - 3D paragrafObsah

 


 

 • Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  - § 5 - definícia a kompetencie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR)
  - § 6 - definícia a kompetencie Regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ)
  - § 12 ods. 2 písm. d) - opatrenia a predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení
  - § 24 ods. 7 - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre potreby prihlášky do škôlky
  - § 51 ods. 1 písm. a) a d) - povinnosti fyzických osôb
  - § 56 ods. 1 - čo je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva, viď hlavne písm. a) a k)
  - § 56 ods. 2 - pokuty za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu
  - § 62 písm. a) - splnomocňovacie ustanovenie pre vyhlášku o prevencii a kontrole prenosných ochorení
  - Príloha č. 1 - sídla a územné obvody jednotlivých RÚVZ
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení s platnosťou od 1.I.2009
  - § 5 - očkovanie a jeho druhy
  - § 6 - povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek
  - § 7 - povinné očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz
  - § 8 - povinné očkovanie osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz
  - § 9 - odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz
  - § 10 - odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz
  - § 11 - očkovanie osôb cestujúcich do cudziny a z cudziny
  - § 12 - očkovanie osôb na vlastnú žiadosť
  - § 13 - vykonávanie očkovania
  - § 14 - kontrola očkovania
  - Príloha č. 2 časť A - očkovacie postupy na povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek podľa § 6
  - Príloha č. 2 časť B - očkovacie postupy na povinné a odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz
  - Príloha č. 4 - vzor Hlásenia nežiaduceho účinku po očkovaní
  - Príloha č. 5 - Hlásenie údajov o výkone očkovania podľa § 14 tejto vyhlášky
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 273/2010 Z.z., ktorou sa upravuje vyššie uvedená vyhláška s platnosťou od 1.VII.2010
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 544/2011 Z.z., ktorou sa upravuje vyššie uvedená vyhláška s platnosťou od 1.I.2012
  - § 13 ods. 5 veta 3 - "Ak sa osoba, ktorá má byť očkovaná, nedostaví na povinné očkovanie ani v náhradnom termíne, na ktorý bola pozvaná preukázateľným spôsobom, lekár oznámi túto skutočnosť regionálnemu úradu; lekár oznámi regionálnemu úradu každé odmietnutie povinného očkovania." [táto novela doplnila to, čo je zvýraznené tučným písmom]
 • Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 40/2000 Z.z.) - povinné očkovanie porušuje:
  - čl. 2 - priorita záujmov jednotlivca pred záujmami vedy a spoločnosti
  - čl. 5 - povinnosť vyžiadať si informovaný súhlas pred zdravotníckym zákrokom
  - čl. 6 - informovaný súhlas so zdravotníckymi zákrokmi na maloletých
 • Listina základných práv a slobôd (Ústavný zákon č. 23/1991 Zb.) - povinné očkovanie porušuje:
  - čl. 4 ods. 1 - "Povinnosti možno ukladať iba na základe zákona a v jeho medziach a len pri zachovaní základných práv a slobôd."
  - čl. 4 ods. 2 - "Medze základných práv a slobôd možno za podmienok ustanovených Listinou základných práv a slobôd (ďalej len „Listina“) upraviť iba zákonom."
  - čl. 6
  ods. 1 a 2 - právo na život, nikto nesmie byť pozbavený života (pritom úmrtia po povinnom očkovaní)
  - čl. 7 ods. 1 - nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia
  - čl. 7 ods. 2 - zákaz mučenia i krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania
  - čl. 10 ods. 2 - právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života
  - čl. 15 ods. 1 - sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania
  - čl. 16 ods. 1 - právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru
  - čl. 31 - právo na ochranu zdravia
  - čl. 32 ods. 4 - "Práva rodičov možno obmedziť ... proti ich vôli iba rozhodnutím súdu na základe zákona."
 • Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí Českej a Slovenskej federatívnej republiky č. 209/1992 Zb.) - povinné očkovanie porušuje:
  - čl. 2 -
  právo na život, nikto nesmie byť pozbavený života (pritom úmrtia po povinnom očkovaní)
  - čl. 3 - zákaz mučenia i neľudského a ponižujúceho zaobchádzania či trestu
  - čl. 8 - právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života
  - čl. 9 - sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania; sloboda prejavovať svoje náboženské vyznanie alebo presvedčenie
  - čl. 14 - zákaz diskriminácie
 • Dohovor o právach dieťaťa (Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí Českej a Slovenskej federatívnej republiky č. 104/1991 Zb.) - povinné očkovanie porušuje:
  - čl. 3 ods. 1 - záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom (nie teda záujmy epidemiológov)
  - čl. 24 ods. 1 - právo dieťaťa na dosiahnutie najvyššie dosiahnuteľnej úrovne zdravotného stavu (napr. dopĺňaním vitamínu C a v zime aj D3 či rôznymi prostriedkami prírodného lekárstva)
  - čl. 24 ods. 2 písm. a) - štáty robia potrebné opatrenia na znižovanie dojčenskej a detskej úmrtnosti (pritom očkovanie v prvom roku života zvyšuje dojčenskú úmrtnosť - syndróm náhleho úmrtia dojčaťa = SIDS)
 • Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
  - čl. 2 ods. 2 - štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy a v jej medziach
  - čl. 2 ods. 3 - každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá
  - čl. 7 ods. 5 - medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách majú prednosť pred zákonmi
  - čl. 12 ods. 1 - základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné
  - čl. 12 ods. 4 - nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody
  Povinné očkovanie porušuje:
  - čl. 13 ods. 1 písm. a) - povinnosti možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd (v zákone nie sú stanovené medze povinného očkovania; povinné očkovanie porušuje základné práva a slobody)
  - čl. 13 ods. 2 - medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených touto ústavou len zákonom (povinné očkovanie a jeho medze sú však upravené len vyhláškou)
  - čl. 15 ods. 1 a 2 - právo na život, nikto nesmie byť pozbavený života (pritom úmrtia po povinnom očkovaní)
  - čl. 16 - nedotknuteľnosť osoby (povinné očkovanie zasahuje do telesnosti osoby) a zákaz mučenia, krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania (povinné očkovanie spôsobuje vážne škody na životoch a zdraví mnohých ľudí, je teda v podstate mučením a krutým zaobchádzaním)
  - čl. 24 ods. 1 a 2 - sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery (porušujú ju očkovacie látky vyrobené prostredníctvom génového inžinierstva, tkanivových kultúr pochádzajúcich z umelo potratených detí, ako aj očkovanie proti pohlavne prenosným chorobám)
  - čl. 40 - právo na ochranu zdravia - nie je možné obmedziť zákonom ani inak (povinné očkovanie neochraňuje, ale naopak - vážne poškodzuje zdravie mnohých očkovaných)
  - čl. 41 ods. 4 - právo na zdravotnú starostlivosť o dieťa môže rodičom obmedziť len súd na základe zákona
 • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
  - § 2 - pojem priestupku. Odmietnutie povinného očkovania v drvivej väčšine prípadov nenapĺňa definíciu priestupku v tomto zákone. Práve naopak!
  - § 29 - priestupky na úseku zdravotníctva
  - § 57 - spoločné konanie; ods. 1 - viac priestupkov jedného páchateľa; ods. 2 - viac páchateľov jedného priestupku
  - § 58 až § 60 - objasňovanie priestupku
  - § 72 - účastníci konania; písm. d) navrhovateľ (napr. lekár, ktorý Vás udal) je tiež účastníkom konania
  - § 73 ods. 1 - na obvineného sa hľadí ako na nevinného, kým jeho vina nebola vyslovená právoplatným rozhodnutím
  - § 73 ods. 2 - právo obvineného vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu a k dôkazom o nich, uplatňovať skutočnosti a dôkazy na svoju obhajobu, podávať návrhy a opravné prostriedky. K výpovedi ani k priznaniu ho nemožno donucovať.
  - § 74 ods. 1 - ústne pojednávanie; kedy možno prejednať priestupok bez prítomnosti obvineného
  - § 76 - zastavenie konania
  - § 81 - odvolanie sa voči rozhodnutiu správneho orgánu
  - § 83 - preskúmanie rozhodnutia o priestupku súdom
  - § 84 - bloková pokuta
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
  - § 17 - zastupovanie pri správnom (napr. priestupkovom) konaní
  - § 21 - ústne pojednávanie, ods. 2: pripomienky a námety účastníkov konania
  - § 22 - zápisnica
  - § 23 ods. 1 - právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov
  - § 24 ods. 2 - tri dni od uloženia na pošte po 2. neúspešnom pokuse o doručenie sa písomnosť považuje za doručenú
  - § 27 - časové lehoty
  - § 28 - zmeškanie časovej lehoty
  - § 30 - zastavenie konania; ods 1 písm. i): správny orgán konanie zastaví, ak v tej istej veci sa už právoplatne rozhodlo a skutkový stav sa podstatne nezmenil
  - § 31 - trovy konania
  - § 33 ods. 1 - právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť svedkom a znalcom otázky
  - § 33 ods. 2 - možnosť vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie
  - § 34 - dokazovanie
  - § 46 - rozhodnutie správneho orgánu musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi (tzn. aj v súlade s Ústavou SR a medzinárodnými zmluvami záväznými pre SR)
  - § 47 ods. 3 - v rozhodnutí musí byť uvedené, ako sa správny orgán vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia
  - § 51 - oznámenie rozhodnutia
  - § 52 - právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia
  - § 54 - odvolanie sa voči rozhodnutiu správneho orgánu
  - § 55 - odkladný účinok odvolania sa
  - § 59 - rozhodnutie odvolacieho orgánu
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach (v znení Zákona č.  244/2012  Z.z. a Zákona č. 459/2012 Z.z.)
  - § 62 ods. 12 - povinnosť uvádzať množstvá a denné limity jedovatých látok vo vakcínach [doplnené novelou č. 459/2012 Z.z.]
  - § 62 ods. 13 - povinnosť lekára predložiť príbalový leták bez vyzvania pred očkovaním [doplnené novelou č. 459/2012 Z.z.]
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov -
  - § 4 ods. 4 - povinnosť vyžiadať si informovaný súhlas pred zdravotníckym zákrokom
  - § 6 - informovaný (ne)súhlas so zdravotnou starostlivosťou
  - § 11 ods. 8 - práva pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
  Príloha č. 1 - tabuľka diagnóz, v ktorej je uvedená aj diagnóza "Z28 - Nevykonaná imunizácia"
 • Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine
  - § 28 ods. 1 písm. a) - súčasťou rodičovských práv a povinností je sústavná a dôsledná starostlivosť o zdravie maloletého dieťaťa
  - § 38 ods. 2 - Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd rodičom obmedzí výkon ich rodičovských práv, ak a) žijú trvalo neusporiadaným spôsobom života, b) svoje povinnosti vyplývajúce z rodičovských práv a povinností nevykonávajú vôbec, alebo c) nezabezpečujú výchovu maloletého dieťaťa. - nič z toho sa netýka povinného očkovania
 • Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov [prevádzkovateľom sa rozumie ako všeobecný lekár, tak aj RÚVZ/ÚVZ SR]
  - § 6 ods. 1 písm. c) - "Prevádzkovateľ je povinný získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel; je neprípustné získavať osobné údaje pod zámienkou iného účelu alebo inej činnosti,"
  - § 6 ods. 1 písm. i) - "Prevádzkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje tomuto zákonu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich neobchádza; súhlas dotknutej osoby si nesmie prevádzkovateľ vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi zákonom."
  - § 7 ods. 1 - "Osobné údaje možno spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby, ak tento zákon neustanovuje inak."
  - § 7 ods. 3 - "Súhlas podľa odseku 1 sa nevyžaduje, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe osobitného zákona, ktorý ustanovuje zoznam osobných údajov, účel ich spracúvania a okruh dotknutých osôb. Spracúvané osobné údaje o dotknutej osobe možno z informačného systému poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania, zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť, ako aj tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú, prípadne okruh príjemcov, ktorým sa osobné údaje sprístupňujú, ak tento zákon neustanovuje inak."
  - § 8 ods. 1 - "Spracúvať osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia alebo pohlavného života, sa zakazuje."
  - § 9 ods. 1 písm. a), e) - "Zákaz spracúvania osobných údajov ustanovený v § 8 ods. 1 neplatí, ak dotknutá osoba dala písomný súhlas na ich spracúvanie alebo ak (a) spracúvanie vyžaduje osobitný zákon, ktorý ustanovuje zoznam osobných údajov, účel ich spracúvania a okruh dotknutých osôb; spracúvané osobné údaje o dotknutej osobe možno z informačného systému poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania, zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť, ako aj tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú, prípadne okruh príjemcov, ktorým sa osobné údaje sprístupňujú, ak tento zákon neustanovuje inak, alebo (e) ide o spracúvanie na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti a na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia, ak tieto údaje spracúva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, zdravotná poisťovňa alebo Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou." - ale NIE RÚVZ

   

       Ďalšie podrobnosti nájdete v tejto prezentácii.