Wakefield, Dr. Andrew J.

08.08.2010 18:42

fotografia - Dr. Andrew J. Wakefield       sa narodil v roku 1956. Je akademickým gastroenterológom. Titul doktor medicíny získal v roku 1981 na St. Mary's Hospital Medical School (Lekárska škola pri nemocnici sv. Márie), ktorá patrí pod Londýnsku univerzitu (University of London). Patrí už do tretej generácie v rámci svojej rodiny, ktorá študovala medicínu v tejto fakultnej nemocnici.

       Dal sa na kariéru v gastrointestinálnej chirurgii a obzvlášť sa zaujímal o zápalové ochorenie čriev. Kvalifikoval sa ako odborný asistent na Kráľovskej vysokej škole pre chirurgov (Royal College of Surgeons) v roku 1985 a v roku 1996 získal odbornú asistentúru u Wellcome Trust, aby študoval transplantáciu tenkého čreva v Toronte (Kanada). V roku 2001 sa stal sa odborným asistentom na Kráľovskej vysokej škole pre patológov (Royal College of Pathologists). Zverejnil vyše 130 pôvodných vedeckých článkov, kapitol v knihách a vedeckých komentárov.

       Dr. Wakefield sa zapojil do mnohých vedeckých výskumov v USA i inde vo svete, sústrediac sa na imunologické, metabolické a patologické zmeny nastávajúce po zápalových ochoreniach čriev ako napr. autistickej enterokolitíde, spojitosť medzi ochorením čriev a neurologickými poruchami u detí, a možný súvis týchto chorôb s environmentálnymi príčinami (tzn. príčinami prichádzajúcimi zvonku tela), ako napr. očkovanie v detstve.

       Počas svojej práce v oblasti porúch vývoja detí bol Dr. Wakefield čím ďalej tým viac presvedčený o potrebe prístupu k týmto chorobám, ktorý by bol založený na výskume a spájal biomedicínsky a vzdelávací prístup, aby bolo možné preložiť klinické výhody pre dotknuté deti do merateľného pokroku vo vývoji. To je aj hnacou silou Thoughtful House Center for Children v Austine (Texas, USA), kde Dr. Wakefield pracoval do februára 2010.

       V začiatkoch svojej kariéry Dr. Wakefield významne prispel k lekárskemu poznaniu zistením, že príčinou Crohnovej choroby (významnej choroby tráviaceho ústrojenstva) je znížený tok krvi k črevám. Čoskoro po tomto zistení začal Dr. Wakefield pátrať, či príčinou tohto obmedzenia toku krvi vedúceho ku Crohnovej chorobe nie je vírus osýpok z MMR vakcíny (proti osýpkam, príušniciam a ružienke).

       V roku 1995 Dr. Wakefielda oslovila skupina rodičov, ktorí mu povedali, že ich deti sa stali autistickými po MMR vakcíne. Požiadali ho, aby hľadal možnú spojitosť a on súhlasil. Podľa jeho teórie: ak očkovanie proti osýpkam spôsobilo zápal čriev, mohol sa u detí rozvinúť "syndróm deravých čriev", čím sa otvorila nebezpečným bielkovinám cesta do mozgu. Ak sa toto stane, autizmus u detí môže byť spôsobený MMR očkovaním.

       V roku 1998 Dr. Wakefield spolu s kolegami zverejnili výskumnú štúdiu, ktorá naznačila možnú spojitosť zápalového ochorenia čriev u 12 autistických detí s MMR očkovaním. Táto štúdia, zverejnená v známom britskom lekárskom časopise The Lancet, spustila masívne proti-očkovacie hnutie vo Veľkej Británii, USA i po celom svete.

       Pri výskume možnej spojitosti medzi detskými vakcínami, zápalom čriev a neurologickými poruchami u detí, Dr. Wakefield stratil zamestnanie v Oddelení medicíny v Londýnskej kráľovskej bezplatnej nemocnici (London's Royal Free Hospital), svoju krajinu, svoju kariéru a svoje lekárske oprávnenie.

       Je ženatý s Carmel, praktickou lekárkou a uvádzačkou v klasickom rádiu.  Spolu majú 4 deti: Jamesa, Sama, Imogen a Corin, a tiež čierneho psa menom Bella.

 

"Problematická" štúdia z roku 1998

       28.II.1998 zverejnil Dr. Wakefield spolu s 12 kolegami v uznávanom britskom lekárskom časopise The Lancet sériu prípadových štúdií pod názvom "Ileal lymphoid nodular hyperplasia, non-specifc colitis and pervasive developmental disorder in children" (The Lancet 1998; 351:637-641). Štúdia obsahovala klinické nálezy u 12 detí s poruchami autistického spektra, ktoré nastali v spojitosti s miernym až stredne závažným zápalovým ochorením hrubého čreva. To bolo sprevádzané opuchom lymfatických uzlín (angl. "lymphoid nodular hyperplasia"), obzvlášť v poslednej časti tenkého čreva. Zároveň 9 rodičov spájalo tieto príznaky s MMR očkovaním.

       Významnosť týchto zistení bola zatienená nepochopením, nesprávnym výkladom a spoločným systematickým úsilím zdiskreditovať túto prácu. Toto úsilie vyústilo do najdlhšieho a najnákladnejšieho prípadu, ktorý kedy mal britský úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zvaný Všeobecná lekárska rada (= General Medical Council = GMC).

       Pripisovanie príčiny črevnej choroby (a s ňou zároveň autizmu) MMR očkovaniu rodičmi dotknutých detí spôsobilo odcudzenie mnohých detských lekárov od týchto rodičov. Detskí lekári pripisovali príčinu náhode a s tým sa aj uspokojili. Naproti tomu v Kráľovskej bezplatnej nemocnici bol na pomoc dotknutým deťom vypracovaný systematický plán klinickej starostlivosti a výskumu.

       Štúdia z roku 1998 je prípadovou štúdiou a úlohou prípadovej štúdie je skúmať jednotlivú osobu alebo skupinu osôb s podobnou diagnózou. Takýto typ štúdie, v ktorej výskumník rozpozná nezvyčajnú vlastnosť choroby alebo pacientovej histórie, môže viesť k formulácii novej hypotézy. Následne môže analytická štúdia (zvyčajne použijúc prípadovo-kontrolný prístup) vyšetriť možné príčiny choroby. Štúdia z roku 1998 však nie je analytickou štúdiou. Vyslovila hypotézu, ktorú následne preskúmali ďalšie štúdie, ktoré si však máloktorý z kritikov (ak vôbec nejaký) všimol. Tieto štúdie potvrdili a charakterizovali črevnú chorobu ako novú, pomerne častú a možno liečiteľnú, a tiež preskúmali možné príčiny choroby.

       V štúdii z roku 1998 sa píše:

"Nedokázali sme spojitosť medzi MMR vakcínou a popísaným syndrómom...

[...]

Sú potrebné ďalšie vyšetrovania tohto syndrómu, aby sa potvrdila alebo vyvrátila jeho možná spojitosť s vakcínou"

       Odporcovia Dr. Wakefielda však ďalšie skúmanie súvislosti MMR vakcíny a autizmu odmietajú a vznik autizmu pripisujú náhode. Náhoda by však mala byť použitá ako "vysvetlenie" len po tom, ako boli dôkladne preskúmané všetky možné príčiny choroby, a ani jedna z nich sa nepotvrdila. Tvrdenie, že niečo sa stalo náhodou, bez toho, že by sa predtým vylúčili všetky možné iné príčiny prichádzajúce do úvahy, nemá v klinickej medicíne miesto. Keby autizmu predchádzalo nákazlivé ochorenie ako napr. herpes, vzniklo by (ako môžeme vidieť v lekárskej literatúre) mnoho rozsiahlych testov, príčina by sa našla a dieťa by bolo podľa toho liečené. Naproti tomu, keď autizmu predchádzalo MMR očkovanie, bolo len málo pokusov (ak vôbec nejaké) tieto deti poriadne vyšetriť.

       Výbor pre bezpečnosť vakcín Výskumného ústavu lekárskeho (Institute of Medicine’s Vaccine Safety Committee) akceptuje opakované vystúpenie príznakov po podaní daného medikamentu ako dôkaz príčinnej súvislosti. Preto Dr. Wakefield a kol. vypracovali štúdiu ("Gastrointestinal co-morbidity, autistic regression and measles-containing vaccines: positive re-challenge and biological gradient effects", Medical Veritas 2006; 3:796-802), ktorá porovnávala závažnosť zápalového ochorenia čriev detí raz očkovaných proti osýpkam a detí očkovaných proti osýpkam dvakrát. Hypotézou bolo, že choroba by mala byť závažnejšia, u detí dvakrát očkovaných, ak je choroba spôsobená vakcínou. Táto hypotéza bola spomínanou štúdiou potvrdená. Teraz sa testuje na veľkom množstve detí v USA, aby sa zistilo, či sú výsledky tejto štúdie opakovateľné.

       Navzdory piatim rokom vyšetrovania GMC neobvinila Dr. Wakefielda z nijakého vedeckého podvodu. Neexistujú nijaké dôkazy, že by údaje v štúdii boli zmanipulované, a novinár Brian Deer, ktorý z manipulácie údajov Dr. Wakefielda obvinil, nijaké dôkazy neposkytol ani po výzve Press Complaints Commision (poroty pre sťažnosti na tlač). Aj tak však na verejnosti prevláda Brianom Deerom podsunutý, ničím nepodložený názor, že zistenia Dr. Wakefielda boli vyvrátené, že štúdia bola zmanipulovaná a zaťažená konfliktom záujmov, a že Dr. Wakefield spôsobil predmetným deťom ujmu na zdraví tým, že nariadil neopodstatnené náročné testy. Čo na tom, že samotní rodičia týchto detí to vidia úplne inak?

 

Mýty o štúdii z roku 1998

 • štúdia bola financovaná Výborom pre právnickú pomoc (= Legal Aid Board = LAB):
  V skutočnosti nebol na túto štúdiu spotrebovaný jediný cent od LAB. Grant od LAB bol poskytnutý na inú štúdiu týkajúcu sa detekcie vírusov. Táto neskoršia štúdia (ukončená v roku 1999) uvádza zdroj financovania. Štúdia z roku 1998 bola odoslaná na zverejnenie predtým než vôbec bolo možné začať čerpať spomínaný grant od LAB.
 • zapojenie sa Dr. Wakefielda čoby lekárskeho odborníka bolo udržiavané "v tajnosti":
  V skutočnosti najmenej rok pred zverejnením štúdie som informoval svojich starších spoluautorov, vedúceho katedry, dekana lekárskej školy a výkonného riaditeľa nemocnice. Tento fakt bol zverejnený v národnej tlači 15 mesiacov pred zverejnením štúdie.
 • "zdrojom" detí boli právnici, ktorý chceli obžalovať výrobcu vakcíny:
  V skutočnosti boli deti prezreté, vyhodnotené a vyšetrené na základe ich klinických príznakov samotných, čo nasledovalo po žiadosti od ich detských lekárov.
 • deti boli žalobcami:
  V skutočnosti v čase, keď prišli do Kráľovskej bezplatnej nemocnice, keď vznikal materiál pre štúdiu z roku 1998, žiadne z detí nebolo žalobcom.
 • Dr. Wakefield mal nezverejnený konflikt záujmov:
  V skutočnosti politika uvádzania konfliktov záujmov časopisu The Lancet v danom čase nebola nijak porušená. Dokumentárne dôkazy potvrdzujú, že redakčný tím časopisu si bol plne vedomý, že som pracoval ako odborník v prípade žaloby ohľadom MMR vakcíny, a to ešte pred zverejnením štúdie.
 • Dr. Wakefield nemal povolenie od Etickej komisie:
  V skutočnosti výskumná časť štúdie, ktorá si takéto povolenie vyžadovala, t.j. podrobná systematická analýza tkanív odobratých z čriev detí, bola pokrytá potrebným povolením Etickej komisie.
 • Dr. Wakefield "opravil" údaje a nesprávne podal klinické zistenia:
  V skutočnosti toto tvrdenie nie je ničím podložené a to sa aj ukázalo, keď Brian Deer nedodal dôkazy navzdory žiadosti Press Complaints Commision.
 • zistenia štúdie neboli nezávisle reprodukované:
  V skutočnosti reprodukované boli v piatich rôznych krajinách v 28 rôznych štúdiách. Viď tiež článok: "Prečo zdravotnícki predstavitelia zašli do takých krajností, aby umlčali Dr. Andrewa Wakefielda"
 • väčšina autorov štúdiu odvolala:
  V skutočnosti 11 z 13 autorov vydalo odvolanie interpretácie, že MMR očkovanie je možným spúšťačom popísaného syndrómu. To zostáva možnosťou a možnosť nemožno odvolať.
 • štúdia bola zdiskreditovaná:
  V skutočnosti tí, čo sa pokúšali štúdiu zdiskreditovať, stavali na vyššie popísaných mýtoch. Zistenia v štúdii popísané, sú nové a dôležité.

 

       Pôvodný životopis pri knihe "Callous Disregard" na Amazon.com
       doplnený o tri odstavce z článku "Who Is Andrew Wakefield" na About.com:Autism
       a výber z článku Dr. Andrewa Wakefielda "That Paper" ("Tá štúdia") na AutismFile.com
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.