Vyšla Vyhláška MZ SR č. 273/2010 Z.z. upravujúca Vyhlášku MZ SR č. 585/2008 Z.z.

24.06.2010 21:44

Ing. Marián Fillo

 

       V Zbierke zákonov vyšla 15.VI.2010 vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 273/2010 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.

       Táto novela je dlhá len jednu stranu A4, zmeny možno stručne zhrnúť takto:

 1. Ruší sa preočkovanie tuberkulín negatívnych detí v 11. roku života.
 2. Ruší sa vekové obmedzenie na očkovanie proti pneumokokom rizikových skupín obyvateľov - bolo do 12. rokov, po novom bez vekového obmedzenia.
 3. Zavádza sa povinné očkovanie proti nákazlivej žltačke typu A pre "deti vo veku dvoch rokov žijúce v miestach s nízkym sociálno-hygienickým štandardom, bez prístupu k pitnej vode, bez odkanalizovania odpadových vôd alebo s nízkym štandardom bývania." - ide zrejme o "kladivo" na Rómov žijúcich v rómskych osadách.
 4. Zavádza sa očkovanie proti HPV (human papilloma virus), ktorý spôsobuje rakovinu krčka maternice, na základe svojvoľného rozhodnutia lekára, a to pre dievčatá v 13. roku života.
 5. Zavádza sa preočkovanie proti čiernemu kašľu v 13. roku života.
 6. Vypúšťa sa podmienka "po zahojení chráničky po očkovaní proti tuberkulóze" pre očkovanie vakcínou Infanrix Hexa (DTaP-VHB-HIB-IPV). Ide o nechutný hazard so životom dieťaťa. Nechápem, ako toto mohlo prejsť...
 7. Upresňuje sa čas očkovania DTaP-VHB-HIB-IPV na 3., 5. a 11. mesiac života dieťaťa.
 8. Bola stanovená horná hranica pre očkovanie proti osýpkam, príušniciam a ružienke ("najneskôr v 18. mesiaci života").
 9. Po novom sa nesmie používať celobunková vakcína proti čiernemu kašľu, ale len acelulárna.
 10. U preočkovania v 13. roku života sa stanovuje podmienka, že musí byť vykonané "očkovacou látkou so zníženým obsahom antigénov".
 11. Bolo vydané odporúčanie na čas prvého preočkovania dospelých proti záškrtu a tetanu ("vo veku 30 rokov").
 12. Ruší sa odporúčanie držať sa príbalového letáku ohľadom časových rozostupov medzi jednotlivými dávkami očkovacej látky proti pneumokokom.

 
       Rodičom, ktorí to na RÚVZ uhrali argumentom, že u očkovania MMR a Infanrix Hexa nie je vo vyhláške stanovená horná časová hranica, od 1.VII.2010 "končí sranda".