Vykonštruovaný podvod — 3. časť, v ktorej matka dvoch autistických detí požaduje od BMJ zodpovednosť

11.10.2011 12:49

Age of Autism25.VII.2011Dan Olmsted

 

       Pôvodný článok An Elaborate Fraud, Part 3: In Which the Mother of Two Autistic Children Demands Accountability From the British Medical Journal
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo
.

 

1. časť      2. časť      3. časť      4. časť      5. časť      6. časť      7. časť      8. časť      9. časť      10. časť

 

       Isabella Thomas, matka dvoch z 12 detí v kontroverznej štúdii, ktorá prvýkrát spojila ochorenie čriev s úpadkom vo vývine dieťaťa, napísala do britského lekárskeho časopisu British Medical Journal (BMJ) otázku, či jeho tvrdenie, že táto štúdia bola „vykonštruovaným podvodom“, vychádzalo z dôverných lekárskych informácií o jej synoch.

       „Podávam sťažnosť na článok Briana Deera v BMJ. … Niektoré časti tohto článku sa týkajú podrobností o zdravotnom stave mojich synov,“ napísala Isabella Thomas minulý týždeň redaktorom BMJ, ako aj Komisii pre sťažnosti na tlač (Press Complaints Commission), ktorá posudzuje obvinenia novinárov zo zlého správania. „Prosím, môžete vyšetriť moju sťažnosť v zrýchlenom konaní? Pýtam sa: aké materiály máte od Briana Deera ako dôkazy jeho tvrdení? Máte … zdravotné záznamy alebo dôverné dokumenty týkajúce sa mojich detí?“

       Žiadosť Isabelly Thomas nasledovala deň po tom, ako som začal skúmať januárový článok v BMJ od novinára na voľnej nohe Briana Deera. Deer tvrdil, že Dr. Andrew J. Wakefield, vedúci výskumník v spomínanej štúdii z roku 1998, „upravil údaje“, aby vzbudil dojem, že jestvuje súvislosť medzi ochorením čriev, úpadkom vo vývoji a očkovaním proti osýpkam, príušniciam (mumpsu) a ružienke, skrátene MMR (z angl. Measles-Mumps-Rubella – pozn. prekl.).

       Táto štúdia, ktorá vyšla v roku 1998 v inom poprednom britskom lekárskom časopise Lancet, sa zmienila, že rodičia 8 z 12 skúmaných detí (vrátane Isabelly Thomas) spája nástup príznakov s očkovaním MMR vakcínou. Štúdia tiež vyzýva k ďalšiemu výskumu, ktorý by túto spojitosť potvrdil alebo vyvrátil. Štúdia hovorí, že žiadna súvislosť s MMR vakcínou nebola touto jednoduchou správou o sérii prípadov potvrdená (a týmto typom štúdie ani byť potvrdená nemohla – pozn. prekl.).

       Napriek opatrnému prístupu táto štúdia a jej dozvuky spôsobili búrku, ktorá, poháňaná Deerom nakoniec viedla k strate lekárskej licencie Dr. Wakefielda a časopis Lancet k stiahnutiu tejto štúdie. Napriek tomu tisíce rodičov naďalej podporujú Dr. Wakefielda a opisujú rovnakú postupnosť očkovania a následných príznakov, ako v pôvodnej sérii prípadov. Mainstreamové (hlavnoprúdové) médiá, združenia lekárov, predstavitelia verejného zdravotníctva a farmaceutické spoločnosti hovoria, že akákoľvek spojitosť bola zdiskreditovaná.

       Až na jednu výnimku všetci rodičia skúmaných detí, ktorí prehovorili (vrátane Isabelly Thomas), stoja za Wakefieldom a výsledkami jeho štúdie. Pokusy zdiskreditovať ho sú podľa nich nepodložené.

       Deerov januárový článok v BMJ, nazvaný „How the Case Against the MMR Vaccine was Fixed“ („Ako bola žaloba proti MMR vakcíne sfalšovaná“) bol jedným z mnohých Deerových článkov v priebehu posledných 7 rokov, ktorý obviňoval Dr. Wakefielda z konfliktu záujmov, neetických praktík a nakoniec z priameho podvodu. Väčšina Deerových článkov vyšla v novinách Sunday Times of London. Dokonca aj obvinenie z podvodu nebolo nové – pôvodne vyšlo v Sunday Times v roku 2009 v Deerovom článku, v ktorom tvrdí, že Dr. Wakefield „upravil údaje“, aby vytvoril spojitosť MMR vakcíny s autizmom.

       Akékoľvek metódy, ktoré Deer použil na získanie informácií pre Sunday Times, boli prijaté zo strany BMJ, keď tento zverejnil tieto informácie ako základ pre svoje tvrdenie o „vykonštruovanom podvode“ Dr. Wakefielda. V 1. a 2. časti tohto seriálu článkov som hovoril o matke iného dieťaťa zo spomínanej štúdie, s ktorou viedol rozhovor muž, čo sa predstavil ako „Brian Lawrence“ zo Sunday Times a z ktorého sa vykľul Deer. Citáty z tohto 6-hodinového „výsluchu“ (ako tento rozhovor spomínaná matka nazvala, skončili v BMJ. Sťažovala sa v tom čase Sunday Times, ktoré sa síce neospravedlnili, ale ani nezverejnili žiadne citáty z tohto rozhovoru.

       Obvinenia, že Deer získal prístup k dôverným informáciám o deťoch popisovaných v štúdii Dr. Wakefielda z roku 1998, boli zverejňované dlhé roky, avšak tlač to ignorovala a verejní činitelia sa sústredili na údajné pochybenia Dr. Wakefielda. Mali obavy o očkovací program, ktorý bol prácou Dr. Wakefielda údajne ohrozený (BMJ vydáva British Medical Association (Britský zväz lekárov) a dostáva ho 100.000 lekárov, z ktorých mnohí majú z používania vakcín zisky. Nedávno sa však pozornosť posunula ku kvalite dôkazov proti Dr. Wakefieldovi a k tomu, akým spôsobom boli získané, keďže odpočúvanie telefónov, podplácanie polície a iné zločiny rozvírili stojaté vody Murdochovej spravodajskej ríše – z ktorej je Sunday Times v rámci Veľkej Británie kráľovským šperkom.

       Otázka dôvernosti však bola vznesená ešte skôr a na podstatne vyššej úrovni – v roku 2005 v Snemovni lordov (komora britského parlamentu), po Deerovom prvom článku o Dr. Wakefieldovi, uverejnenom v roku 2004 v Sunday Times. Tu sú odpovede vlády na vyšetrovanie grófky Margaréty z Maru, členky Snemovne lordov, z 10.I.2005:

Zákon o ochrane údajov z roku 1998

       Grófka z Maru sa opýtala vlády Jej veličenstva: „Môže podľa Zákona o ochrane údajov z roku 1998 nemocnica poskytnúť novinárovi dôverné dokumenty týkajúce sa pacientov, vrátane klinických nálezov a popisov lekárskych úkonov na deťoch, ktoré môžeu byť identifikované? Ak nie, je vo verejnom záujme, aby Ministerstvo zdravotníctva na svojej webovej stránke „Fakty o MMR“ uviedlo odkaz na článok Briana Deera na stránke Sunday Times?“

       Námestník parlamentného tajomníka štátu, Ministerstvo zdravotníctva (Lord Warner): „Aj keď Zákon o ochrane údajov z roku 1998 nebráni lekárok v šírení informácií pre potrebné lekárske účely, dôverná povaha údajov o zdraví bráni ich širšiemu zverejneniu, pokým:

  1. identifikujúce informácie neboli odstránené alebo anonymizované;
  2. dotknuté osoby nedali svoj súhlas k zverejneniu;
  3. nie je štatutárna povinnosť zverejniť ich alebo súdny príkaz na ich zverejnenie v odpovedi na súdny príkaz;
  4. nie je nejaký nadradený verejný záujem (napr. ochrana verejného zdravia).

       Stránka „Fakty o MMR“ bola zriadená teamom pre informovanie o očkovaní pri Ministerstve zdravotníctva. Tento team sprístupňuje rôzne materiály, ktoré poskytujú ako rodičom, tak aj zdravotníkom najnovšie informácie o očkovaní. Je bežnou praxou uvádzať odkazy na iné zdroje informácií, ktoré pomôžu informovať verejný záujem a debatu na danú tému. Ako sa uvádza na stránke, ministerstvo nie je zodpovedné za obsah a spoľahlivosť odkazovaných stránok, a odkazovanie sa nemá považovať za schvaľovanie v žiadnom zmysle slova.“

       Okamžite po zverejnení Deerovho článku v BMJ v januári 2011 napísala Isabella Thomas niekoľkokrát redaktorke BMJ Fione Godlee, požadujúc odpovede na pokračujúce používanie informácií o jej synovi.

„Píšem Vám kvôli mojim obavám ohľadne článkov Briana Deera v BMJ,“ začala jeden z listov. „Odpovedala som na tento článok otázkou: „Ako ste prišli k vážnemu úsudku, že Dr. Wakefield sa dopustil podvodu?“. Dodnes ste nezverejnili moju odpoveď.

       Chcem sa spýtať, ako môžete porovnávať záznamy praktického lekára a záznamy z nemocnice, týkajúce sa mojich detí, ak ich nemáte k dispozícii? Keďže sa to týka mojich detí a Vy ste nekontaktovali žiadnych z rodičov detí, skúmaných v štúdii z roku 1998, rada by som vedela, aké dôkazy Vám Brian Deer predložil, že ste dospeli k tekému záveru?“

       Isabella Thomas taktiež poukázala na to, že Deer citoval elektronickú správu, ktorú jej z mobilného zariadenia Blackberry odoslal Richard Horton, redaktor časopisu Lancet, na začiatku procesu proti Dr. Wakefieldovi a dvom jeho kolegom u Všeobecnej lekárskej rady (= General Medical Council = GMC). „Podľa môjho názoru,“ citoval Deer to, čo Horton napísal Isabelle Thomas, „GMC nie je miestom na pokračovanie tejto debaty. Ale proces sa už začal a bude nemožné ho zastaviť.“

       Isabella Thomas chcela vedieť, ako získal Deer prístup k dôverným údajom. Povedala mi, že po tom, čo bol zverejnený prvý diel tejto série článkov, hovorila s poslancom britského parlamentu, ktorý „ma podporuje v spore s Brianom Deerom, držiacim lekárske informácie o mojich chlapcoch, ktorí boli súčasťou štúdie z roku 1998.“

       Odpoveďou BMJ (oficiálneho tlačového orgánu britských lekárov) na toto všetko je TICHO. Dokonca aj keď sa BMJ zaviazal, že neporuší žiadne etické či právne normy ohľadne toho, ako sú zverejňované informácie získavané, nie je to dlhodobo udržateľný postoj, keď zvážime, ako úzko je tvrdenie o podvode spojené s článkami Briana Deera napísanými pre Murdochov podnik.

       Murdochovci a Rebekah z News International – divíze News Corp., ktorá obsahuje aj Sunday Times – sa ocitli minulý týždeň pred britským parlamentom. Nezávisle od toho sa ďalší britský poslanec – Bob Stewart z Beckenhamu – písomne opýtal ministerky vnútra „či nezváži vhodnosť policajného vyšetrovania aktivít objednaných The Sunday Times u novinára na voľnej nohe Briana Deera vo vzťahu k získaniu zdravotných záznamov detí a informácií z a) Royal Free Hospital a b) ďalších zdrojov v rokoch 2003 až 2005.“

       James Murdoch, ktorý je predsedom správnej rady skupiny britských novín, je teraz pod paľbou po tom, čo ho traja bývalí vedúci pracovníci obvinili z klamania parlamentu, keď povedal, že nevedel o odpočúvaní telefónov v sesterskom plátku Sunday Times, teraz už zavretými News of the World, keď schválil veľké mimosúdne vyrovnanie s istou futbalovou hviezdou.

       Nevedomosť, ako sa zdá, už nie je presvedčivou výhovorkou.

 

1. časť      2. časť      3. časť      4. časť      5. časť      6. časť      7. časť      8. časť      9. časť      10. časť

 


Preklad tohto článku zabral prekladateľovi približne 3 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.