Vakcíny, vývoj nervového systému a poruchy autistického spektra - 4. časť

27.05.2011 11:17

Nebezpečí nadměrného očkování během vývoje mozku: vztah k poruchám autistického spektra (ASD)

 

RussellBlaylockMD.com - 12.III.2008 - Dr. Russell L. Blaylock

 

       Pôvodný článok "Vaccines, Neurodevelopment and Autism Spectrum Disorders. The Danger of Excessive Vaccination During Brain Development: The Case for a Link to Autism Spectrum Disorders" (alternatívne vo formáte MS Word)
       z angličtiny do češtiny so súhlasom autora preložila MUDr. Ludmila Eleková
       a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

1. časť       2. časť       3. časť       4. časť

 

Role propustného střeva a potravinových nesnášenlivostí a alergií

       Dr. Andrew Wakefield a kol. ve svém mezníkovém článku v Lancetu v roce 1998 demonstrovali souvislost mezi vakcínou MMR a abnormální funkcí střeva.136 V této pečlivě vedené studii prováděli biopsie sliznice střeva autistických dětí, které měly zažívací potíže a demonstrovali lymfocytovou infiltraci a zvýšené hladiny zánětlivých protilátek a cytokinů. Zvláště vysoká byla hladina TNFα produkovaná střevními imunitními buňkami. Celý zažívací trakt, od žaludku po tlusté střevo, byl těmito imunitními buňkami infiltrován.137

       Následující studie ukázaly vysokou incidenci bolestí břicha, nadýmání, průjmu a zácpy u dětí s ASD.138, 139 Množství dalších studií prokázalo problémy se zažívacími enzymy, defektní detoxikací a přerůstání různých patogenních bakterií a plísní v zažívacím traktu dětí s ASD.140, 141

       Nepřekvapuje, že pár studií ukázalo významné zlepšení chování dětí s ASD, když přešly na dietu bez identifikovaných potravinových alergenů.142-144 Byly také popsány protilátky proti složkám potravy, jako je kasein, gliadin a lepek, a stejně tak zkřížené reakce mezi potravinovými alergeny a mozkovými tkáněmi.145

       Nemoc úzce připomínající případy ASD ve smyslu poškození mozku souvisejícím s potravinovou alergií, je celiakie, při které existuje imunitní přecitlivělost na lepek a gliadin. Přibližně 6% těchto pacientů má neurologické poškození, převážně mozečkovou ataxii.146 Další studie nalezly křeče, poškození hlavových nervů, demenci a poškození funkcí frontálního laloku.147-151

       Autoptické studie ukazují, že nejčastější poškození se nachází v mozečku, jak vidíme i u autismu. Další studie prokázaly imunitní zkřížené reakce mezi protilátkami proti lepku a Purkyňovými buňkami v mozečku.144 Podobně jako u celiakie, i u autismu dochází k největší aktivaci mikroglie a ztrátě neuronů v mozečku. U mnoha zkoumaných autistických mozků byly Purkyňovy buňky prakticky vymizelé.54

       Studie zabývající se zjišťováním incidence zažívacích symptomů u autistických dětí ukazují, že 20% až 84% dětí si stěžuje na zažívací potíže. V této souvislosti je zajímavé, že ve studiích zabývajících se zkoumáním neurologických poruch souvisejících s celiakií, si na zažívací potíže stěžovalo jen asi 13% pacientů, tedy děti s ASD mohou mít mozkové potíže související se střevem bez zjevných symptomů GIT.154

       Někteří autoři jsou přesvědčeni, že se lepek, gliadin a kasein může proměnit na opiodní substance, jako jsou gliadomorfin a kaseomorfin, které mohou vyvolat opiátovou reakci v mozku vedoucí k abnormálnímu chování.152, 153 Tyto opiody také potlačují přirozenou imunitu a zvyšují excitotoxicitu.154 I když tento opiodní efekt jistě existuje, jsem přesvědčen, že hlavním faktorem vedoucím k poškození u autismu je opakovaná imunitní stimulace a aktivace mikroglie.155

       Studie také u autistických dětí nalezli časté dysmikrobie, tj. přerůstání patogenních bakterií a plísní a ztrátu prospěšných probiotických bakterií.138 Bylo demonstrováno, že kandida může proniknout střevní stěnou a vstoupit do krevního oběhu, odkud se rozšíří do všech tkání a orgánů, včetně mozku.156 Totéž platí pro patogenní bakterie a bakteriální toxiny. Tyto organismy, usídlené v mozku, se stávají zdrojem neustálé imunitní stimulace, která je zvláště ničivá pro mozek s vakcínami aktivovanou mikroglií nebo v případě předchozí aktivace jinou infekcí, kterou očkování ještě zhoršilo.

       S každou následující vakcínou se reakce mikroglie zesiluje, protože v mezičase na ni působí stimulace potravinovými alergeny a mikrobiálními antigeny. Je zajímavé zjištění, že pokusy s antibiotikem vankomycinem, které se ze střeva nevstřebává, objektivně zlepšily kognitivní funkce u mnoha autistických dětí.157 Také víme, že u dětí s celiakií i velmi malé množství alergenního jídla může mít devastující neurologické účinky.

 

Závěr

       Prezentoval jsem velké množství důkazů pro prokázání souvislosti současného vakcinačního schématu s rozvojem poruch autistického spektra, přesto je tento článek jen velmi stručným shrnutím toho, co je známo. Hlubší a rozsáhlejší diskuze o imunitě a excitotoxicitě naleznete v mém článku "A possible central mechanism in autism spectrum disorders" (2. část, 3. část), který vyšel ve speciálním vydání o autismu časopisu Alternative Therapies in Health and Medicine.

       Většina těchto informací je naprosto ignorována lékařskou elitou a zejména médii. Na Simsonwoodské konferenci, které se účastnilo více než 50 vědců, zástupci farmaceutických společností vyrábějících vakcíny a zástupci WHO – sešli se tajně v Norcrossu, Georgia - se ukázalo, že bezpečnost našich dětí není jejich hlavním cílem. Jejich jediným zájmem je prodávat vakcíny veřejnosti. Jednomu mému příteli, který mluvil před publikem vědců a úředníků z orgánů veřejného zdraví v Itálii, bylo hrubě řečeno jedním úředníkem (parafrázováno): my všichni víme, že vakcíny způsobují neurologické poškození, ale musíme to před veřejností tajit, protože by to ohrozilo vakcinační programy.

       Také je důležité si uvědomit, že většina praktických lékařů a pediatrů o tom, co jsem vám sdělil, nikdy neslyšela. Většina z nich jen málo rozumí imunitním funkcím a nemají ani tušení o patologickém účinku mnohočetného očkování na mozek. Tyto účinky jsou bohatě diskutovány v neurologické literatuře, ale jen málo lékařů, zejména pediatrů, takové články vůbec čte.

       Imunologii se - stejně jako nauce o výživě - na lékařských fakultách dostane jen malé pozornosti a ještě méně v postgraduálním předatestačním programu. Starší lékaři nemají žádné ponětí o novějších objevech v imunologii, zvláště neuroimunologii. Lidský imunitní systém je jeden z nejsložitějších ve fyziologii a naše studie ukazují, že lze očekávat objevení ještě mnohem složitějších souvislostí. Přes obnovený zájem o studium imunitního systému u novorozenců a malých dětí, většina lékařů zůstává nevědomá ohledně imunitních důsledků tak rozsáhlého očkování, které je na malých dětech v současnosti prováděno. Ale víme, že malé děti reagují zcela jinak než dospělí a že to může mít devastující účinek na vývoj mozku a jeho funkce.

       Očkování miliónů dětí ihned po narození vakcínou proti hepatitidě B (v USA, na Slovensku od 3. mesiaca života, v Česku od 2. mesiaca života - pozn. red.) nelze nazvat jinak než nebezpečnou idiocií. Naprostá většina kojenců, dětí a dospívajících není v žádném riziku této infekce – dokonce i zdravotní úřady s tím souhlasí. Je také známo, že účinnost této vakcíny u dětí netrvá déle než dva roky a má malou nebo žádnou účinnost u imunosuprimovaného dítěte. Hanebný plán těchto lidí je donutit k očkování všechny miminka, protože by měli velké potíže přesvědčit dospělé, to jest ty, kterých se nebezpečí týká, aby se nechali očkovat.

       Problém s tímto „plánem“ je, že vakcína nebude mít již žádný účinek v době, kdy děti dosáhnou věku rizikového chování. Když se na to nedávno přišlo, doporučují, aby byly děti přeočkovány každé dva roky.

       Americká pediatrická akademie (American Academy of Pediatrics = AAP) a CDC (= Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva - pozn. red.), síly v pozadí této očkovací mánie, ujišťují rodiče, že je zcela bezpečné podat všechny doporučené vakcíny najednou. Jak jsme viděli, vědecké důkazy toto doporučení nepodporují. Pokud by tak bylo učiněno, dítě je vystaveno vysoké koncentraci imunitních adjuvans, které silně aktivují mozkovou mikroglii během nejaktivnější vývojové periody mozku během prvních 2 až 6 let života. Zrání a vývoj mozku pokračuje ve značném rozsahu i během dospívání. Jak jsme viděli, nadměrné očkování může vést k zánětu (zápalu - pozn. red.) a otoku (opuchu - pozn. red.) mozku, které přetrvávají roky až desetiletí (viz studie Vargase a kol.). Tento jev může vést k záchvatům křečí, vysokému ječivému pláči, těžké letargii, slabosti a poruchám chování, jako je neklid, deprese, vztek nebo jiné autistické chování.

       Navíc podávání několika vakcín najednou vystavuje mozek vysokým hladinám neurotoxického hliníku, což bylo prokázáno výše uvedenou studií s radioaktivně značeným hliníkem. Pokud by člověk dodržel doporučené schéma očkování, dostal by více než 100 vakcín během života. Protože jsou vakcíny aplikovány, tak jak jsou, nedává to vůbec šanci na to, aby se mikroglie „vypnula“, což je zásadní.

       Jedním z efektů chronické aktivace mikroglie, kromě zánětu, je zvýšení hladin glutamátu v mozku. Studie ukázaly, že to může vést k chronické neurodegeneraci a tento jev je pravděpodobně běžným mechanismem u neuropatických virů, jako jsou spalničky nebo borna viry.158-160 Blokování glutamátových receptorů může zabránit poškození mozku spalničkovým i jinými viry.158 Také víme, že prognóza spinální meningitidy může být určena podle hladin glutamátu v mozkomíšním moku, kdy případy s vysokými hladinami mají nejhorší prognózu.161 Studie autistických dětí také prokázaly zvýšenou hladinu glutamátu v krvi a mozkomíšním moku.

       Protože u autismu hraje excitotoxicita tak důležitou roli, rodiče autistických dětí by se měli vyhnout tomu, aby jejich děti konzumovali potraviny obsahující excitotoxická aditiva, jako je MSG (MonoSodium Glutamate = glutaman sodný - pozn. red.), hydrolyzovaný protein, rostlinný proteinový extrakt, sójový protein nebo izoláty sójového proteinu, přírodní ochucovadla, kvasnicové výtažky (extrakt z droždia - pozn. red.) apod. Glutamát se skrývá pod mnoha matoucími jmény aditiv. Nedávná studie ukázala, že existuje interakce mezi určitými potravinářskými barvivy a glutamátem a aspartamem, která významně zvyšuje neurotoxicitu.

       Také by se tyto děti měly vyhnout tukům potlačujícím imunitu, jako jsou omega 6 oleje - kukuřičný, sojový, arašídový, světlicový, slunečnicový olej (jde o běžné, rafinované tuky, např Vegetol, Vitol apod. a hydrogenované tuky - pozn. prekl.). Jak již bylo uvedeno, lidé v civilizovaných zemích konzumují těchto tuků asi 50x více než je zdrávo.

       I když omega 3 tuky jsou zdravé, jedna složka - EPA - má významný imunosupresivní účinek a proto by se neměla přijímat ve velkém množství. Studie ukázaly potlačení funkce lymfocytů (NK buněk = Natural Killer Cells = bunky "prirodzení zabijaci" - pozn. red.) vysokým příjmem EPA.162 DHA složka má příznivé účinky, zejména co se týče obnovy poškozeného mozku a snížení míry zánětu.163 DHA také snižuje excitotoxicitu. Protože autistické děti mají silný zánět mozku, dáváme přednost kombinaci EPA a DHA, s nižším obsahem EPA (ne více než 250 mg).

       Ze stravy by mělo být vyloučeno mléko a mléčné výrobky a také potraviny obsahující lepek a gliadin. Sójové produkty jsou častým alergenem a jsou velmi bohaté na glutamát, fluorid a mangan. Fluoridu je třeba se vyhnout, zejména v pitné vodě. Voda je také významným zdrojem hliníku (přidává se na projasnění vody) a ve fluorované vodě tvoří fluor s hliníkem komplexní sloučeninu, která je vysoce neurotoxická. Největším zdrojem hliníku ze stravy jsou sušenky, koláče, černý čaj a pečené výrobky s použitím prášku do pečiva obsahujícím hliník.

       Nízký příjem hořčíku, který je v USA běžný, je spojený s vyšší mírou zánětu v těle a s nízkými hladinami glutathionu. Také zvyšuje excitotoxicitu, protože hořčík je přirozeným modulátorem NMDA receptoru pro glutamát. Nízký příjem hořčíku velmi zvyšuje citlivost glutamátových receptorů a tak zhoršuje excitotoxicitu. Nízká hladina hořčíku také snižuje hladinu glutathionu v mozku, což zvyšuje citlivost na toxicitu rtuti. Zvýšení hladiny magnésia sníží zánět, zvýší obsah glutathionu a sníží citlivost na excitotoxiny.

       Mnoho flavonoidů je neuroprotektivních, zejména proti zánětu a excitotoxicitě. Zahrnují kurkumin, quercetin, ellagickou kyselinu, přirozený vitamín E (směs tokoferolů), epigallokatechin gallát (z bílého čaje), theanin, DHEA a hesperidin. Všechny jsou dostupné jako výživové doplňky a mají vynikající bezpečností profil.

       Živé virové vakcíny, jako je proti planým neštovicím, spalničkám, zarděnkám a příušnicím (ovčím kiahňam, osýpkam, ružienke a mumpsu - pozn. red.), znamenají pro dítě s oslabenou imunitou speciální nebezpečí, protože některé z těchto virů se mohou v těle včetně mozku natrvalo usídlit. V jedné studii, která zkoumala tkáně starších lidí zemřelých z neinfekčních příčin, byl živý spalničkový virus nalezen v 45% těl a v 20% mozků.164, 165 Tyto spalničkové viry byly vysoce zmutované, což znamená, že mohly způsobit mnoho nemocí, které nejsou běžně považovány za infekci spalničkami.

       Vynechal jsem téma kontaminace vakcín, která je také velký problém. Několik studií nalezlo vysokou incidenci kontaminace mikroorganismy ve vakcínách vyráběných velkými farmaceutickými firmami, míra kontaminace se pohybovala až kolem 60% vzorků.94-99 Bakteriální a virové fragmenty lze také v mnoha vakcínách nalézt. Zatímco propagátoři vakcín spěchají s ujištěním, že by tyto fragmenty neměly způsobovat žádný problém, věda říká něco jiného. Ve skutečnosti implantace neživotaschopného virového fragmentu do mikroglií a astrocytů způsobuje devastující demenci při infekci HIV.166, 167 Virus neinfikuje neurony sám o sobě. Navrhovaným mechanismem je imunologická a excitotoxická toxicita, jak vidíme u opakovaných očkování. Stejný mechanismus je pozorován u mnoha dalších virů, včetně spalniček, borna a herpes virů.168-172

       Když jsou gliové buňky nebo neurony chronicky infikovány těmito viry (persistující virová infekce), doutnající imunitní a excitotoxická reakce pomalu ničí spoje mezi mozkovými buňkami, protože se imunitní systém pokouší zničit infekční mikroorganismus. A protože to nikdy nedokáže, destrukce a intenzivní mikrogliová aktivace trvá po dekády, jak vidíme u autistických mozků.54 Totéž se děje v přítomnosti virových fragmentů, borelií, hliníku a rtuti, které se naakumulovaly v mozku buď z kontaminovaných vakcín nebo z jejich aditiv. A protože nadměrné očkování, zejména s viry potlačujícími imunitu, může poškodit správné imunitní funkce, dítě má větší riziko rozvoje takové perzistentní virové infekce. Podobně má větší riziko rozvoje smrtících invazivních bakteriálních infekcí, jako je meningitis způsobená hemofilem, pneumokokem a meningokokem. Když k takové nešťastné události dojde, propagátoři očkování začnou vykřikovat, že potřebujeme ještě více vakcín na ochranu dětí a nikdy nepřipustí, že to sám očkovací program zničil životy těchto dětí.

       Zatímco si mnoho lidí a dokonce i lékařů myslí, že je žádoucí univerzální systém zdravotní péče (eufemismus pro socializovanou medicínu), je třeba zvážit následující. Vláda použije přístup k systému k povinnému očkování všech Američanů. Ti, kteří odmítnou povinné očkováni, budou mít zamítnut přístup ke zdravotní péči, což znamená, že nebudete moci přijít k lékaři nebo být hospitalizováni.

       Všechny federální programy mají jako podmínku úplné očkování. Vztahuje se to na sociální pojištění, poukázky na jídlo, podporu bydlení a další federální programy. Pamatujte, nyní používají tuto taktiku při vstupu do školy nebo jeslí. Jednou asi budeme muset prokazovat, že jsme kompletně očkováni předtím, než budeme moci použít veřejnou dopravu.

       Další věc, kterou je nutno uvážit, je že komunistická Čína postupně přebírá výrobu vakcín. Ve skutečnosti je Čína nyní největším výrobcem vakcín na světě. Mají více než 400 biofarmaceutických společností pilně vyrábějících vakcíny a nekvalitní léky pro celý svět. FDA (U.S. Food and Drug Administration = Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA; obdoba slovenského Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv - pozn. red.) připouští, že provedla inspekci pouze v 1.8% z 714 farmaceutických společností v Číně a že tyto inspekce mohou být až v 13-letých intervalech (v USA se provádějí každé dva roky).

       A co je ještě děsivější, inspektoři se musejí spoléhat na čínské tlumočníky a americké společnosti nakupující tyto vakcíny a léky musí mít podle smlouvy ve svém zastoupení čínského komunistického úředníka. Podle zprávy Phyllis Schafly, jeden vysoký manažer řekl, že “každý kousek informace od Číňanů je podezřelý.”

       Vezmeme-li do úvahy tisíce lidí poškozených nekvalitními čínskými léky, budou vakcíny v budoucnosti znamenat ještě větší riziko. Riziko miliónů Američanů a lidí v západních zemích je extrémně vysoké. Může to být dokonce prováděno úmyslně, protože čínští komunisté deklarovali svůj úmysl porazit USA. Infikování stovek miliónů Američanů kontaminovanými vakcínami by byl velmi snadný způsob, jak nás porazit. Ironií je, že naše zdravotní úřady jim v tom ještě pomáhají.

       Rodiče si musí uvědomit, že jim úřady lžou. Většina pediatrů si myslí, že konají dobro, protože jsou sami oběťmi dlouholeté propagandy CDC a AAP. Většina z nich věří tomu, co říkají rodičům. Měli by se probrat a bojovat za vnesení zdravého rozumu do této šílené politiky.

 

1. časť       2. časť       3. časť       4. časť

 


54. Vargas DL a kol.: "Neuroglial activation and neuroinflammation in the brain of patients with autism", Ann Neurol 2005; 57:67-81

94. Cutrone R a kol.: "Some oral polio vaccines were contaminated with infectious SV-40 after 1961", Can Res 2005; 65:10273-10279

95. Harasawa R, Tomiyama T: "Evidence of pestivirus RNA in human virus vaccines", J Clin Microbiol 1994; 32:1604-1605

96. Geier M a kol.: "Endotoxins in commercial vaccines", Appl Environ Microbiol 1978; 36:445-449

97. Giangaspero M a kol.: "Genotypes of pestivirus RNA detected in live virus vaccines for human use", J vet Med Sci 2001; 63:723-733

98. Potts BJ a kol.: "Possible role of pestivirus in microcephaly", Lancet 1987; 1:972-973

99. Johnson JA, Heneine W: "Characteristics of endogenous avian leukosis virus in chicken embryonic fibroblast substrates used in production of measles and mumps vaccine", J Virol 2001; 75:3605-3612

136. Wakefield AJ a kol.: "Ileal-lymphoid nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorders in children", Lancet 1998; 351:637-641

137. Ashwood P, Wakefiled AJ: "Immune activation of peripheral blood and mucosal CD3+ lymphocyte cytokine profiles in children with autism and gastrointestinal systems", J Neuroimunol 2006; 173:126-134

138. Horvath K a kol.: "Gastrointestinal abnormalities in children with autistic disorder", J Pediatr 1999; 135:559-563

139. Afzal N a kol.: "Constipation with acquired megacolon in children with autism", Pediatrics 2003; 112:939-942

140. Feingold SM a kol.: "Gastrointestinal microflora studies in late-onset autism", Clin Infect Dis 2002; 35:S6-S16

141. Vojdani A a kol.: "Antibodies to neuron-specific antigens in children with autism: possible cross-reaction with encephalitogenic proteins from milk, Chlamydia pneumonia and Streptococcus group A", J Neuroimmunol 2002; 129:168-177

142. Lucarelli S a kol.: "Food allergy and infantile autism", Panminerva Med 1995; 37:137-141

143. Knivsberg AM a kol.: "A randomized, controlled study of dietary intervention in autistic syndrome", Nutri Neurosci 2002; 5:251-261

144. Vojdani A a kol.: "Immune response to dietary proteins, gliadin and cerebellar peptides with autism", Nutr Neurosci 2004; 7:151-161

145. Whitely P a kol.: "A gluten-free diet as an intervention for autism and associated disorders: preliminary findings", Autism 1999; m3:45-65

146. Bushara KO: "Neurologic presentation of celiac disease", Gastroenterology 2005; 128:S92-S97

147. Kinney HC a kol.: "Degeneration of the central nervous system associated with celiac disease", J Neurol Sci 1982; 53:9-22

148. DeSantis A a kol.: "Schizophrenia symptoms and SPECT abnormalities in a coelic patient: regression after gluten-free diet", J Intern Med 1997; 242:421-423

149. Beyenberg S a kol.: "Chronic progressive leukoencephalopathy in adult celiac disease", Neurology 1998; 50:820-822

150. Burk K a kol.: "Sporadic cerebellar ataxia associated with gluten sensitivity", Brain 2001; 124:1013-1019

151. Hu WT a kol.: "Cognitive impairment and celiac disease", Arch Neurol 2006; 63:1440-1446

152. Wakefield AJ a kol.: "The concept of entero-colonic encephalopathy, autism and opioid receptor ligands", Aliment Pharmacol Ther 2002; 16:663-674

153. Peterson PK a kol.: "The opioid-cytokine connection", J Neuroimmunology 1998; 83:63-69

154. Zhu L a kol.: "Enhancing effect of beta-endorphins on glutamate toxicity", Zhongguo Yao Li Xue Bao 1998; 19:108-111

155. Blaylock RL: "Interaction of cytokines, excitotoxins, and reactive nitrogen and oxygen species in autism spectrum disorders", JANA 2003; 6:21-35

156. Rao S, Ali U: "Systemic fungal infections in neonates", J Postgrad Med 2005; 51(suppl 1):S27-S29

157. Sandler RH a kol.: "Short term benefit from oral vancomycin treatment of regressive-onset autism", J Child Neurol 2000; 15:429-435

158. Anderson T a kol.: "NMDA-receptor antagonist prevents measles virus-induced neurodegeneration", Eur J Neurosci 1991; 3:66-71

159. Eastman CL a kol.: "Increased brain quinolinic acid production in mice infected with a hamster neurotropic measles virus", Exp Neurol 1994; 125:119-124

160. Raslet A a kol.: "Borrelia burgdorferi induces inflammatory mediator production by murine microglia", J Neuroimmunol 2002; 130:22-31

161. Ma W a kol.: "Elevated cerebrospinal fluid levels of glutamate in children with bacterial meningitis as a predictor of the development of seizures or other adverse outcomes", Pediatr Crit Care Med 2003; 4:170-175

162. Zhao Y a kol.: "Eicopentaenoic acid prevents LPS-induced TNF- expression by preventing NFkB activation", J Amer Coll Nutr 2004; 23:71-78

163. Weldon SM a kol.: "Docosahexaenoic acid induces an anti-inflammatory profile in liposaccharide-stimulated THP-1 macrophage mice more effectively than eicosapentaenoid acid", J Nutr Biochem 2007; 18:250-258

164. Katayama Y a kol.: "Detection of measles virus nucleoprotein mRNA in autopsied brain tissue", J Gen Virol 1995; 76:3201-3204

165. Katayama Y a kol.: "Detection of measles virus mRNA from autopsied human tissues", J Clin Microbiol 1998; 36:299-301

166. Hult B a kol.: "Neurobiology of HIV", Int Rev Psychology 2008; 20:3-13

167. Gonzales-Sarano F, Martin-Garcia J: "The neuropathogenesis of AIDS", Nat Rev Immunol 2005; 5:69-81

168. Rubin SA a kol.: "Viral teratogenesis: brain developmental damage associated with maturation state at time of infection", Brain Dev Rev 1999; 112:237-244

169. Lellouch-Tubiana A a kol.: "Immunocytochemical characterization of long-term persistent immune activation in human brain after herpes simplex encephalitis", Neuropathology Appl Neurobiol 2000; 26:285-294

170. Ovanesov MV a kol.: "Activation of microglia by Borna disease virus infection: In vitro study", J Virol 2006; 80:12141-12148

171. Volmer R a kol.: "Borna disease virus infection impairs synaptic plasticity", J Virol 2007; 81:8833-8837

172. De la Torre JC: "Borna virus and the brain", J Infect Dis 2002; 186(suppl2):S241-S247