ŠÚKL, PSPI i ÚVZ SR zrejme veštia z krištáľovej gule

31.01.2011 00:35

Ing. Marián Fillo

 

       Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) je úrad, ktorý má na Slovensku na starosti schvaľovanie a kontrolu liečiv (tzn. aj očkovacích látok). Je zodpovedný za vedenie štatistiky nežiaducich účinkov liečiv (vrátane očkovacích látok). Nežiaduce účinky očkovacích látok treba hlásiť aj Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) - na rozdiel od nežiaducich účinkov iných liečiv. ÚVZ SR je úrad, ktorý (okrem všeličoho iného) dohliada na očkovanie, stanovuje povinný očkovací kalendár, a vôbec rieši očkovanie zo všetkých hľadísk. Teda aspoň by mal.

       Pri tomto úrade pôsobí Pracovná skupina pre imunizáciu (PSPI), ktorej hlavnou úlohou je "predkladanie návrhov na antigénne zloženie očkovacích látok na pravidelné povinné očkovanie detí a dospelých. PSPI odporúča mimoriadne očkovanie a aplikačné postupy pri použití očkovacích látok, navrhuje stratégiu Národného imunizačného programu v Slovenskej republike, očkovací kalendár na pravidelné povinné očkovanie detí a dospelých, zavádzanie nových druhov očkovacích látok a nových druhov očkovania v Slovenskej republike. Pripravuje návrhy na zosúlaďovanie stratégie Národného imunizačného programu v Slovenskej republike s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie a Európskej komisie."

       Nedôverujúc v proklamovanú vedeckosť a odbornosť modernej medicíny sme sa rozhodli preveriť príslušné štátne zdravotnícke úrady, konkrétne či všetky návrhy PSPI vychádzajú z vedeckých podkladov získaných spoľahlivým zbieraním údajov z terénu a ich starostlivým štatistickým spracovaním. Spýtali sme sa teda Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), aké typy HPV (Human Papilloma Virus = ľudský papilóma vírus; vírus, ktorý sa (spolu s inými faktormi) podieľa na vzniku rakoviny krčka maternice - pozn. aut.) na Slovensku prevládajú čoby príčina rakoviny krčka maternice (RKM). Totiž, očkovacie látky proti HPV (obe, čo sú na trhu - Cervarix i Gardasil/Silgard) účinkujú len proti dvom rakovinotvorným typom HPV (typy 16 a 18) z celkových 15 vysoko-rizikových rakovinotvorných typov HPV (tzn. typov 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 a 82). Ak na Slovensku ako príčina RKM prevažujú iné typy HPV než 16 a 18, je očkovanie proti typom 16 a 18 v podstate úplne nanič.

       Ďalej sme sa spýtali ÚVZ SR, aké typy pneumokokov sú na Slovensku najrozšírenejšie, koľko bolo pneumokokmi spôsobených vážnych zdravotných komplikácií a ktoré typy pneumokokov zodpovedajú za koľko z týchto vážnych zdravotných komplikácií. U pneumokokov je situácia podobná ako u HPV. Vakcíny proti pneumokokom sú (údajne) účinné proti 7 (Prevenar), 10 (Synflorix) resp. 13 (Prevenar 13) rôznym typom pneumokokov z celkových vyše 90 typov. Ak na Slovensku prevládajú iné typy pneumokokov než tie, proti ktorým (údajne) účinkuje očkovanie, je povinné plošné očkovanie proti pneumokokom nielenže nanič, ale vyslovene na škodu veci, keďže nežiaduce účinky očkovania by vysoko presahovali jeho možný prínos. Odpovede menovaných slovenských zdravotníckych úradov nájdete nižšie:

 

 

Odpoveď ÚVZ SR na otázky o pneumokokoch

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, P.O.Box 45, 82645 Bratislava


 

Vážený pán

MENO PRIEZVISKO
ULICA ČÍSLO
PSČ MESTO
E-MAIL

 
 

Vaša značka/zo dňa Naša značka Vybavuje Bratislava
19.I.2011 RM/101/2011 RNDr. MUDr. Mikas
Mgr. Merková
26.I.2011

 

Vec: Žiadosť o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. - odpoveď

 

       Dňa 19.I.2011 ste sa e-mailom obrátili na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky so žiadosťou o poskytnutie informácií podľa zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. K Vašej žiadosti o poskytnutie informácií Vám predkladáme nasledovné stanovisko:

 

1. Aká bola percentuálna zaočkovanosť v okresoch Slovenskej republiky v rokoch 2008, 2009 a 2010? Ak Vám nie sú známe tieto údaje v uvedených rokoch, poskytnite mi prosím Vami dostupné informácie za iné obdobia.

       Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) každoročne vykonáva analýzu zaočkovanosti v rámci Slovenskej republiky proti infekčným ochoreniam preventabilných očkovaním v rámci povinného očkovania detí. Analýza ÚVZ SR obsahuje údaje o zaočkovanosti v rámci jednotlivých krajov a je každoročne dostupná na internetovej stránke ÚVZ SR. ÚVZ SR neanalyzuje zaočkovanosť v rámci jednotlivých okresov. V prípade záujmu o detailné štatistické údaje je potrebné obrátiť sa na príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva so sídlom v Slovenskej republike.

 

2. Ktorých 15 typov pneumokokov spôsobilo najviac pneumokokových invazívnych ochorení na Slovensku za posledných 10 rokov (tzn. 2001 - 2010 resp. 2000 - 2009, ak ešte nemáte údaje za rok 2010)?

       ÚVZ SR nedisponuje informáciou o konkrétnych typoch pneumokokov, ktoré najviac spôsobujú pneumokokové invazívne ochorenia na Slovensku. Informácie o najčastejšie cirkulujúcich kmeňoch pneumokokov na Slovensku sú dostupné zo štúdií jednotlivých zdravotníckych zariadení, ktoré sa problematikou pneumokokových invazívnych ochorení zaoberajú.

 

3. Koľko zápalov mozgových blán, zápalov pľúc, infekcií krvi, zápalov ucha a zápalov prínosových dutín bolo spôsobených ktorými jednotlivými typmi pneumokokov za vyššie uvedené obdobie 10 rokov?

       Z ochorení, ktoré sú vyvolané baktériou Streptococcus pneumoniae je podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne hlásená iba bakteriálna meningitída. Ostatné ochorenia ako zápal pľúc, infekcia krvi, zápal ucha a zápal prínosových dutín nepatria medzi povinne hlásené ochorenia. Počet týchto ochorení hlásených do programu EPIS (Epidemiologický informačný systém) tak nezodpovedá ich reálnemu výskytu. Zasielame Vám výskyt bakteriálnej meningitídy vyvolanej Streptococcus pneumoniae, ktorými disponujeme z EPIS (Tab. 1).

 

Tabuľka 1: Laboratórne potvrdené prípady bakteriálnej meningitídy vyvolanej Streptococcus pneumoniae na Slovensku v rokoch 2000 - 2010 na základe hlásení do programu EPIS

Rok Výskyt bakteriálnej
meningitídy vyvolanej
Streptococcus pneumoniae
(absol. počet)
2000 29
2001 28
2002 17
2003 32
2004 21
2005 23
2006 28
2007 27
2008 25
2009 15
2010 12
Spolu 243

 

S pozdravom

MUDr. Gabriel Šimko, MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky - zastupujúci

 

 

Odpoveď NCZI na otázku o HPV

 

Národné centrum zdravotníckych informácií, Útvar Sekretariátu riaditeľa
811 09 Bratislava, Lazaretská 26, Slovenská republika


 

TITUL MENO PRIEZVISKO

 

Bratislava 20.I.2011

Vybavuje: Centrum poskytovania informácií, Denisa Mikušová, info@nczisk.sk

 

Vec: Odpoveď na žiadosť o poskytnutie informácií.

 

Vážený pán TITUL,

       dňa 17.I.2011 sme pod č.j. S00072-2011 prijali žiadosť o sprístupnenie informácií o tom, ktorých 5 kmeňov (sérotypov) HPV (human papilloma virus) spôsobuje na Slovensku najviac prípadov rakoviny krčka maternice? Aké je ich percentuálne zastúpenie v rámci všetkých pôvodcov rakoviny krčka maternice za posledných 5 rokov (tzn. 2006-2010 alebo 2005-2009, ak ešte nemáte údaje za rok 2010)?

       Oznamujeme Vám, že vzhľadom k tomu, že nedisponujeme informáciami, ktoré od NCZI požadujete. Činnosť NCZI je prezentovaná na www.nczisk.sk a v budúcnosti Vám radi poskytneme všetky verejne prístupné informácie vyplývajúce z našej činnosti.

 

V prípade otázok nás kontaktujte na dole uvedených tel. číslach alebo e-mailom.

 

S pozdravom

PhDr. Juraj Janík
riaditeľ Organizačného odboru

 

tel: 02/572 69 305 fax:02/526 35 490 IČO: 00165387 www.nczisk.sk

 

 

Komentár

       Nemáme spoľahlivé súhrnné údaje o tom, ktoré typy HPV a ktoré typy pneumokokov sú na Slovensku dominantné. Napriek tomu však ŠÚKL schválil (žeby na podnet ÚVZ SR na radu PSPI?) vakcíny Cervarix (GlaxoSmithKline) a Silgard/Gardasil (Merck, Sharp & Dohme (MSD) resp. Sanofi Pasteur MSD) proti HPV, hoci HPV typov 16 a 18 možno na Slovensku vôbec nie sú v kurze, možno u nás prevládajú úplne iné typy. Jednoducho nevieme.

       Podobná situácia je pri pneumokokoch. Vieme len počet prípadov bakteriálnej meningitídy vyvolanej pneumokokmi, nevieme však, koľko z týchto prípadov je vyvolaných ktorým typom pneumokokov. Takže keď riešime očkovanie proti pneumokokom, vôbec netušíme, koľkým prípadom dokážeme očkovaním reálne zabrániť (ak by očkovanie fungovalo na 100% a ono na 100% nikdy nefunguje). V kampani za povinné očkovanie proti pneumokokom samozrejme vôbec neodznelo, že pneumokokové invazívne ochorenia sa oveľa častejšie vyskytujú u nedojčených detí, rovnako tak u detí rodičov, z ktorých jeden či obaja fajčia. V tejto kampani bola dokonca použitá vyslovene neetická reklama na očkovanie proti pneumokokom, čo potvrdzuje aj rozhodnutie Rady pre reklamu z 22.V.2008. Ďalšie pozoruhodné okolnosti zavedenia povinného očkovania proti pneumokokom na Slovensku nájdete v článku "Očkovanie proti pneumokokom - BOMBA kšeft!".

       U ostatných typov vážnych zdravotných komplikácií spôsobených pneumokokmi nemá ÚVZ SR (teda ani PSPI) nijaké sumárne čísla, a už vôbec nie rozdelené podľa toho, ktorý typ pneumokoka ich spôsobuje.

       Podčiarknuté a sčítané, ŠÚKL schválil na masové použitie vakcíny, u ktorých vôbec nie je isté, či komukoľvek na Slovensku budú akokoľvek užitočné. Rovnako tak PSPI odporučila a ÚVZ SR (a následne MZ SR) schválil povinné očkovanie proti pneumokokom, presnejšie proti 7 typom (1.I.2009 až 30.VI.2010), neskôr 13 typom (1.VII.2010 až 31.XII.2010) a teraz buď 10 alebo 13 typom (od 1.I.2011) z celkových vyše 90, hoci vôbec netušíme, ktoré typy u nás prevládajú, a možno sú to úplne iné, než tie, proti ktorým (údajne) účinkuje očkovanie.

       Ako tomu teda máme rozumieť? Veští PSPI, ÚVZ SR a ŠÚKL z krištáľovej gule, alebo máte na to nejaké rozumnejšie vysvetlenie?

       Vaše postrehy uvítame v diskusii nižšie.

 

Diskusia: ŠÚKL, PSPI i ÚVZ SR zrejme veštia z krištáľovej gule

Vychovávame odborníkov

Eva Juhárová | 03.02.2011

Milí diskutujúci,

ak si zaktivizujete odkaz z tohto článku "rozhodnutie rady pre reklamu", podnadpis Komentár, otvorí sa vám stránka Rady pre reklamu.
V upútavke na tejto stránke beží tento text:
"Vychovávame reklamu"
"Reklama nesmie klamať, zavádzať a pohoršovať a musí byť v súlade s etickým kódexom."
Ide o "obyčajnú" reklamu, reklamu, pri ktorej je každému súdnemu človeku jasné, že zveličuje, skresľuje a používa také prostriedky, aby v prijímateľovi vzbudila záujem, prípadne vyvolala potrebu zaobstarať si predmet reklamy. A predsa, poznajúc silu médií, existujú zákonom stanovené normy, ktoré musí takéto navádzanie na kúpu dodržiavať, viď Zákon o reklame.
Akonáhle však údajne v našom záujme medicínski odborníci rozhodnú o použití nejakého produktu farmaceutického priemyslu, ich spôsoby majú neraz veľmi ďaleko od vyššie uvedených základných pravidiel reklamy.
Aby pacienta primäli k použitiu produktu farmaceutického priemyslu:
- sú schopní tvrdiť veci, ktoré sú v rozpore s údajmi na príbalovom letáku od samotného výrobcu produktu
-sú ochotní využiť nevedomosť a neinformovanosť pacientov o povahe liečiva i choroby
- sú schopní nátlaku a neprimeraného citového vydierania, vyvolávajú pocit ohrozenia a strachu v prípade nepoužitia produktu
To všetko vo vzťahu, kde majú postavenie odborníka, teda človeka, ktorého dôvody konania zostávajú laikovi - neodborne vzdelanému v úzkej špecializácii skryté.
Veľa úsilia na tejto stránke venujeme práve tomu, aby sme "vychovali odborníkov", teda aby ich vyjadrenia k aplikácii produktov tretích subjektov - famaceutických firiem - boli aspoň na takej úrovni a spĺňali aspoň tie kritériá, ktoré zo zákona musí spĺňať reklama.

ad - UVZ SR a povinne ockovanie proti pneumokokom

anett | 02.02.2011

ad "ÚVZ SR nedisponuje informáciou o konkrétnych typoch pneumokokov, ktoré najviac spôsobujú pneumokokové invazívne ochorenia na Slovensku"

- ako moze UVZ SR pridat do POVINNEHO (!) ockovacieho kalendara novu ockovaciu latku bez toho, aby urobili dokladnu analyzu? Resp. chcela by som vidiet tie podklady - analyzu, na zaklade ktorej tak rozhodli! Ved vakcina bola robena pre trh USA, cize je dost dobre mozne, ze serotypy obsiahnute vo vakcine sa na uzemi Slovenska ani nenachadzaju, teda je ockovanie zbytocne - to je elementarna informacia, ktoru by UVZ SR mal mat uvedenu v analyze, podla ktorej sa rozhodlo, ci je ockovanie proti danym typom pneumokokov na Slov. prospesne alebo zbytocne. Tuto informaciu predsa musia mat PRED zavedenim daneho ockovania do povinneho ockovacieho kalendara! Ved ide o 10 milionov eur z nasej chudobnej statnej pokladnice - zasa zbytocne prelievame peniaze do bezodnych kas farmaceut.koncernov. A zasa sme unikat v ramci EÚ ! Tieto peniaze pri nasom sucasnom zlom stave zdravotnictva by nasli rozhodne lepsie uplatnenie...

čo sa stalo ďalej

Marcel | 01.02.2011

Čo sa dialo ďalej po tom čo Rada pre reklamu rozhodla, že reklama na očkovanie proti pneumokokom nie je v súlade s etickým kódexom? Sa len skonštatoval fakt, alebo sa vysielanie reklamy zakázalo, alebo dostal zadávateľ reklamy pokutu??

Re:čo sa stalo ďalej

Ing. Marián FILLO | 03.02.2011

Nakoľko viem, reklama bola stiahnutá.
O pokute neviem.

pre vysvetlenie istych veci

martin | 01.02.2011

V texte komentára sa uvádza:
"Nemáme spoľahlivé súhrnné údaje o tom, ktoré typy HPV a ktoré typy pneumokokov sú na Slovensku dominantné. Napriek tomu však ŠÚKL schválil (žeby na podnet ÚVZ SR na radu PSPI?) vakcíny Cervarix (GlaxoSmithKline) a Silgard/Gardasil (Merck, Sharp & Dohme (MSD) resp. Sanofi Pasteur MSD) proti HPV"
Môj komentár: ŠUKL priamo neschvaľoval asi nič - väčšina liekov v súčasnosti sa schvaľuje centrálnou EU registráciou na EMA (EMEA v minulosti). A pri registrovaní lieku nejaký UVZ SR alebo PSPI nehrá žiadnu rolu - práve naopak, až potom, ako liek zaregistrujú sa stane verejnosti dostupná dokumentácia lieku. Najskôr EMA liek musí zaregistrovať a až potom si môže úradnik z UVZ SR prečitať pribalovy leták a SPC lieku (skor ho totižto ani nemože mať k dispozicii).

To, že NCZI nemá informácie o tom aké sérotypy HPV koluju v našej populácii este nemusí znamenať, že takéto údaje nie su. Proste NCZI takéto údaje nemá, nezbiera ich - asi mu to nevypýva z jeho štatútu činnosti...., treba skusiť hľadať niekde inde - lokálne lekárske pracoviská, miestny odborníci, prípadne orientovať sa podľa údajov z okolitých krajín (treba si uvedomiť že NCZI nie je zamenarný na výskum - ale iba zhromažďuje dáta - ak nemá definovanú povinnosť mať dáta o sérotypoch HPV - tak takéto dáta nemá).
Ohľadom nežiadúcich účinkov - čo sa týka nahlásených nežiadúcich účinkov či už UVZ SR alebo SUKL je zavisly od toho, ako to nahlasujú lekári - ale aj pacienti. Takže ak lekár, alebo pacient ten nežiadúci účinok nenahlási - potom príslušné úrady o tom nevedia - je to teda o kvalite hlasnej služby. ( teda o tom, ako to nahlasujú lekári, ale aj tom, ako k tomu pristupujú pacienti)

Re:pre vysvetlenie istych veci

Štefan | 01.02.2011

Treba však poznamenať to najdôležitejšie. Vakcína mohla byť kľudne schválená, ale ako mohla byť pridaná do očkovacieho kalendára, keď nikto netuši k čomu to vlastne bude dobré.
O tom to celé je.

Re:pre vysvetlenie istych veci

Ing. Marián FILLO | 03.02.2011

Pozor, NCZI sme sa pýtali na HPV.
Na pneumokoky sme sa pýtali ÚVZ SR.

ÚVZ SR je zo zákona povinný riešiť prenosné ochorenia a preventívne opatrenia proti ich šíreniu a výskytu vôbec. Pneumokoky teda spadajú jednoznačne do jeho kompetencie. PSPI spadá pod ÚVZ SR, takže ak má informácie PSPI, musí ich mať tým pádom aj ÚVZ SR. Ale ÚVZ SR ich NEMÁ!!!

Hlásenie NÚ je kapitola sama o sebe. Mal by sa v tom urobiť poriadok, pretože lekári nehlásia skoro nič, a aj z toho, čo hlásia, ešte ÚVZ SR/ŠÚKL dá do štatistík len niečo. Napr. cukrovku z očkovania tam tvrdohlavo odmietajú dať, hoci v svetovej medicínskej literatúre bolo zaznamenaných už mnoho takých prípadov. Takže prinajmenšom všetko, čo je v príbalovom letáku ako možný NÚ, by hlásiť mali.

Re:pre vysvetlenie istych veci

Ing. Marián FILLO | 03.02.2011

No a pacienti si NÚ s očkovaním väčšinou nespoja, lebo ich lekár neupozorní (hoci zo zákona by mal) na možné NÚ daného očkovania, prinajmenšom v plnom rozsahu príbalového letáku, ak nie viac (napr. z prípadových štúdií v zahraničnej literatúre).

White mafia...

BuG.ToM | 31.01.2011

...zložená z BigPharmy ovplyvnuje rozhodovanie na ministerstvách všetkých krajín sveta, je to všetko len o businesse súkromných farmaceutických spoločností...

Pridať nový príspevok