Štatút a Rokovací poriadok Pracovnej skupiny pre imunizáciu

21.01.2011 03:06

Štatút Pracovnej skupiny pre imunizáciu

       Pracovná skupina pre imunizáciu (PSPI) bola menovaná ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky ako poradná skupina Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre problematiku týkajúcu sa imunizácie, najmä predkladania návrhov na antigénne zloženie očkovacích látok na pravidelné povinné očkovanie detí a dospelých, odporúča mimoriadne očkovanie a aplikačné postupy pri použití očkovacích látok. PSPI navrhuje naďalej krátkodobú a dlhodobú stratégiu Národného imunizačného programu v Slovenskej republike, očkovací kalendár na pravidelné povinné očkovanie detí a dospelých, zavádzanie nových druhov očkovacích látok, nových druhov očkovania v Slovenskej republike a návrhy na zosúlaďovanie stratégie Národného imunizačného programu v Slovenskej republike s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie, Európskej komisie a s praxou členských štátov Európskej únie. Na úpravu postavenia a úloh tohto poradného orgánu prijíma tento štatút.

 

Článok 1
Základné ustanovenie

 1. PSPI prijíma odporúčania pre plnenie úloh týkajúcich sa špecifickej prevencie infekčných ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním.
 2. Vo svojej činnosti PSPI využíva najnovšie poznatky vo vakcinológii a odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie a Európskej komisie.

 

Článok 2
Zloženie PSPI

 1. Členmi PSPI sú vybraní odborníci rezortu zdravotníctva vo vakcinológii, menovaní ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky.
 2. Pracovná skupina môže prizývať na svoje zasadnutia ďalších odborných pracovníkov podľa obsahu prerokovávanej problematiky.

 

Článok 3
Menovanie PSPI

       Predsedu a členov PSPI menuje a odvoláva Minister zdravotníctva Slovenskej republiky. Funkcia členov PSPI je čestná.

 

Článok 4
Práva a povinnosti členov PSPI

       Členovia PSPI majú tieto práva a povinnosti:

 1. zaujímajú stanoviská k materiálom predloženým na rokovanie PSPI,
 2. vyjadrujú sa k návrhom úloh,
 3. predkladajú návrhy nových úloh.

 

Článok 5
Úlohy PSPI

       PSPI v záujme efektívneho riešenia aktuálnych problémov plní najmä tieto úlohy: 

 1. poskytuje odborné stanoviská k návrhom odborných usmernení riaditeľa Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v oblasti imunizácie, 
 2. poskytuje odborné stanoviská k úlohám týkajúcich sa imunizácie, 
 3. zaujíma stanoviská k riešeniu aktuálnych problémov.

 

Článok 6 
Rokovanie PSPI

       Rokovanie PSPI upravuje Rokovací poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto štatútu.

 

Článok 7

 1. Štatút PSPI, jeho zmeny a doplnky schvaľuje minister zdravotníctva Slovenskej republiky.
 2. Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 15.11.2006 

 


 

Rokovací poriadok Pracovnej skupiny pre imunizáciu

       Rokovací poriadok Pracovnej skupiny pre imunizáciu (PSPI).

 

Článok 1

 1. Zasadania PSPI zvoláva a vedie predseda PSPI alebo ním poverený člen minimálne dvakrát ročne. 
 2. Program rokovaní PSPI pripravuje a navrhuje predseda alebo ním poverený člen PSPI na základe návrhov členov PSPI. Využíva pritom podnety členov PSPI.

 

Článok 2

       Tajomník PSPI zabezpečuje po organizačno-technickej a materiálovej stránke zasadnutie PSPI, rozoslanie podkladových materiálov a programu tak, aby tieto boli doručené členom PSPI najmenej 5 dní pred dňom zasadnutia PSPI.

 

Článok 3

 1. PSPI rokuje na základe písomných materiálov predložených na rokovanie predsedom, jej jednotlivými členmi alebo na základe ich odporúčania. 
 2. V prípade, že na rokovanie PSPI predkladá iniciatívny materiál jej člen, tento zodpovedá za jeho obsah a materiál predloží predsedovi minimálne 10 dní pred jej rokovaním.

 

Článok 4

 1. Rokovanie PSPI vedie jej predseda. Počas jeho neprítomnosti rokovanie PSPI vedie ním poverený člen. 
 2. PSPI sa o prerokovávaných zásadných otázkach uznáša verejným hlasovaním. 
 3. PSPI je schopná uznášania, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. 
 4. V prípade ak sa člen PSPI nemôže zúčastniť rokovania zašle k aktuálnej prerokúvanej problematike zásadného charakteru písomné stanovisko, ktoré bude na príslušnom rokovaní prerokované. Toto písomné stanovisko považuje PSPI za záväzné.
 5. Závery PSPI majú odporúčajúci charakter.

 

Článok 5

 1. Z rokovania PSPI sa vyhotovuje záznam s formuláciou prijatých opatrení a odporúčaní. Na požiadanie člena PSPI sa môže do záznamu uviesť osobitne jeho stanovisko k prerokovanej problematike alebo prijatému rozhodnutiu. Tajomník PSPI, ktorý záznam z rokovania vyhotovil, zabezpečí jeho overenie predsedom PSPI, alebo ním povereným členom PSPI.
 2. Záznam z rokovania overený určeným členom PSPI sa zasiela členom PSPI do 10 dní odo dňa jej rokovania.
 3. Rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia na zasadnutí PSPI.