Stanovisko právnika ÚVZ SR k povinnému očkovaniu

30.03.2011 03:30

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, P.O.Box 45, 82645 Bratislava


 

V Bratislave 11.III.2011

 

       Úrad verejného zdravotníctva SR bol fyzickou osobou požiadaný o stanovisko, prečo Slovenská Republika nedodržuje "Dohovor o ľudských právach a biomedicíne", ktorý je pre nás záväzný, konkrétne tie jeho časti, ktoré sú v konflikte so zákonmi/vyhláškami o povinnom očkovaní a taktiež v konflikte s Ústavou Slovenskej republiky. Taktiež chceli vedieť, prečo stále nekonáme na základe výsledku šetrenia podnetu Verejného ochrancu ľudských práv, ktorý preukázal, že povinné očkovanie je protiústavné.

 

       K uvedenému Úrad verejného zdravotníctva SR uvádza nasledovné stanovisko:

 

       Podľa čl. 13 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. ako vyplýva zo zmien a doplnení, vykonaných ústavnými zákonmi (ďalej len "Ústava SR") povinnosť možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd.

       Povinnosť fyzických osôb podrobiť sa v súvislosti s predchádzaním prenosným ochoreniam povinnému očkovaniu vyplýva z § 51 ods. 1 písm. d) Zákona č. 355/2007 Z.z. (ďalej len "Zákon č. 355/2007 Z.z.").

       § 62 písm. a) Zákona č. 355/2007 Z.z. splnomocňuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu o podrobnostiach o prevencii a kontrole prenosným ochoreniam.

       Vyhláškou č. 585/2008 Z.z. sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení (ďalej len "Vyhláška č. 585/2008 Z.z."). Vyhláška nadobudla účinnosť 1.I.2009. Vyhláška bola zmenená vyhláškou č. 273/2010 Z.z., ktorá nadobudla účinnosť od 1.VII.2010.

       Vyhláška č. 585/2008 Z.z. v platnom znení nezakladá nové práva a povinnosti účastníkom konania a podané odvolanie ani na žiadne konkrétne ustanovenie, ktoré by zdôvodňovalo nesúlad platnej vyhlášky so zákonom č. 355/2007 Z.z., nepoukazuje.

       V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky, schválené uznesením vlády Slovenskej republiky z 25.V.2010 č. 352 (ďalej len "legislatívne pravidlá") (teda ešte pred novelizáciou vyhlášky č. 585/2008 Z.z., ktorej novela by určite reagovala na nejaké významné zmeny v legislatívnych pravidlách) v bode 23 ustanovuje, že ak návrh zákona predpokladá vydanie vykonávacieho právneho predpisu, splnomocnenie na jeho vydanie napríklad znie: "Podrobnosti o ... ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo ..."; neukladá sa tu povinnosť "jednoznačného vymedzovania hraníc...", v akých je prípustná úprava vo vyhláške.

 

       Z uvedeného vyplýva, že vykonávací predpis (a to Vyhláška č. 585/2008 Z.z.) je vydaná v súlade so zákonom, a teda z tohto pohľadu nie je v rozpore s Ústavou SR.

       Správne orgány (a teda aj orgány verejného zdravotníctva) sú povinné v konaní postupovať v súlade so zákonom a inými právnymi predpismi a v žiadnom prípade nie sú oprávnené skúmať súlad platných právnych predpisov s Ústavou SR.

 

       K tvrdeniu, že "prečo stále nekonáte na základe výsledku šetrenia podnetu Verejného ochrancu ľudských práv, ktorý preukázal že povinné očkovanie je protiústavné", Vám uvádzame nasledovné:

 

       V liste zo dňa 18.I.2011, č. ZO2655/2011-OL, doc. JUDr. Kandráč, CSc., verejný ochranca práv, uvádza, že "očkovanie má podľa neho svoj význam a je dôležitým preventívnym nástrojom pri znižovaní vzniku a šírenia prenosných ochorení. Avšak podľa jeho vyjadrenie, nie je dostatočná legislatívna úprava povinného očkovania v SR."

       Z uvedeného vyplýva, že tvrdenie o tom, že verejný ochranca práv povedal, že povinné očkovanie je protiústavné, je zavádzajúce, nakoľko k vyhláseniu protiústavnosti povinného očkovania zo strany verejného ochrancu práv nedošlo, a ani v súlade s Ústavou SR nemôže dôjsť, nakoľko by to bolo v rozpore s čl. 124 Ústavy SR. Jediným orgánom, ktorý je oprávnený rozhodovať o ústavnosti, je Ústavný súd.

       Úrad verejného zdravotníctva SR vyhovel žiadosti verejného ochrancu práv a momentálne pripravuje komplexnú novelu zákona č. 355/2007 Z.z., v ktorej bude okrem iného podrobnejšie upravená aj problematika povinného očkovania.

 

       Je potrebné poukázať na list doc. JUDr. Kandráča, CSc., verejného ochrancu práv, č. 1658/2010/VOP zo dňa 17.I.2011, na ktorý upozorňuje aj internetová stránka https://www.slobodavockovani.sk/news/ombudsman-slovenska-pravna-uprava-povinneho-ockovania-je-protiustavna/, v ktorom verejný ochranca práv uvádza aj nasledovné skutočnosti:

"Pokiaľ ide o samotnú povinnosť podrobiť sa očkovaniu a jej rozpor so základnými právami a slobodami, dovolím si v tejto súvislosti uviesť, že touto otázkou sa zaoberal aj ústavný súd v Maďarskej republike, kde je očkovanie povinné. Ústavný súd Maďarskej republiky okrem iného vyslovil názor, podľa ktorého objektívne právne normy (ktoré sú záväzné pre každého), chrániace zdravie detí, nesmú byť zrušené kvôli subjektívnemu presvedčeniu rodičov. Právne povinnosti a zodpovednosť vyplývajúca z toho, že je niekto rodičom, je silnejšia než rodičovské práva, ktoré sú tiež zákonné, ale v tomto prípade sú zákonom obmedzené. Preto rodič, ktorý neumožní, aby jeho dieťa bolo zaočkované napriek lekárskym odporúčaniam a právnej povinnosti, zbavuje dieťa jeho práva na fyzické a duševné zdravie na najvyššej úrovni a dokonca ohrozuje rovnaké právo ostatných členov spoločnosti."

       Dohovor o ľudských právach a biomedicíne v čl. 26 ods. 1 ustanovuje, že výkon práv a ochranných ustanovení, uvedených v tomto dohovore, nebude podliehať iným obmedzeniam ako tým, ktoré predpisuje zákon a ktoré sú potrebné v demoratickej spoločnosti v záujme verejnej bezpečnosti, predchádzania trestnej činnosti, ochrany verejného zdravia alebo ochrany práv a slobôd iných.

       Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že povinnosť zabezpečiť povinné očkovanie, ustanovená zákonom č. 355/2007 Z.z. nie je v rozpore s európskym dohovorom, nakoľko ide o obmedzenie práv z dôvodu ochrany verejného zdravia, čo dohovor vo vyššie citovanom ustanovení pripúšťa.

       Nerešpektovanie povinného očkovania môže ohroziť verejné zdravie nárastom počtu nebezpečných, život ohrozujúcich a často mrzačiacich ochorení, vyvolávajúcich komplikácie. Tieto ochorenia môžu končiť aj smrťou. Neočkovaná osoba nemá protilátky, je teda vnímavá voči infekciám a predstavuje tak vhodný terén pre vznik a šírenie epidémií v populácii a práve týmto šírením znamená ohrozenie verejného zdravia.

       Z uvedeného je potrebné vyvodiť záver, že každé odmietnuté očkovanie znamená existenciu vnímavého jedinca, ktorý môže ďalej šíriť nebezpečné choroby a tým vážne ohroziť verejné zdravie.

       Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky poznamenáva, že zákon č. 355/2007 Z.z. bol harmonizovaný s právom Európskej únie.

 

JUDr. Roman Soska
vedúci Odboru legislatívy a práva

 


 

Zdroj:

 

Komentáre:

 

Diskusia: Stanovisko ÚVZ SR k povinnému očkovaniu

očkovanie

Ači | 17.12.2012

Som asi z druhého brehu,pretože som hlboko presvedčený o nutnosti očkovať a primitívne argumenty proti vakcinácii pokladám za šírenie poplašnej správy.Pán Filo má môj obdiv v zavádzaní ľudí,pretože jeho preklady z angličtiny sú účelové a vyberá iba tie,ktoré mu ženú "vodu na mlyn".Existuje spústa iných erudovaných publikácií,ktoré jasne hovoria v prospech očkovania, ja by som to riešil inak-neočkujte svoje milované deti a keď nedaj Boh ochorejú,tak brať rodiča na zodpovednosť.Pokračujte v antivakcinačnej lobby-nech žije chorľavejúca slovenská detská populácia.

názor

Maggi | 31.03.2011

Mám pocit, že politické a právne riešenie nestačí a je rovnako potrebné, aby ľudia spoznali že vakcíny boli odpočiatku podvodom a aké môžu byť nebezpečné. Ale to by museli hlásať veľké mienkotvorné organizácie, hlavne zdravotnícke a najlepšie medzinárodné. Ľudia čo majú zdravé deti, neuveria jednotlivcom kritizujúcim očkovanie, však taká WHO by predsa neklamala... všakže.

Som skôr za právnika ako letáky, keďže osveta je kade-tade. Bohužiaľ sa k nej každý nedostane, ale šikovný právnik by to mohol dotiahnuť k zmene zákona, alebo aspoň k osvete, ak by takéto pokusy boli zmedializované.

Pán Fillo, obdivujem Vašu brilantnosť v téme očkovania a zanietenosť pre pravdu.

Re:názor

Ing. Marián FILLO | 31.03.2011

Nuž, fantázii sa medze nekladú, keď máte dosť peňazí.
Kľudne môžete osloviť JUDr. Drgonca a zaplatiť mu vypracovanie kritického posudku k tomuto stanovisku ÚVZ SR, ktorý my veľmi radi uverejníme.

Nie je však v mojich možnostiach, čoby otca-živiteľa v 5-člennej rodine, ktorého príjmy sú (ak sa zadarí) niekde okolo minimálnej mzdy, aby som platil stovky eur za právnické služby.

mmm

LH | 30.03.2011

Ja som ta fyzicka osoba co ich poziadala o uvedene stanovisko. Ta sama osoba co poslala aj ten podnet ombudsmanovi. Zaujimave ako sa sem ta odpoved dostala bez mojeho vedomia :) Kazdopadne, nedaj boze aby bolo ockovanie dobrovolne a ludia sa mohli slobodne rozhodnut. Hned by bolo po ksefte :)

PS: Citanie na dobru noc...
https://diva.aktuality.sk/clanok/28925/korumpovani-slovenski-lekari-niektori-nas-nevahaju-predat-za-dovolenku/

Re:mmm

Ing. Marián FILLO | 31.03.2011

Dostalo sa to sem jednoducho - ÚVZ SR si to vystavil na svojej stránke.

JUDr. Drgonec

Marcel | 30.03.2011

JUDr. Drgonec sa vyjadroval k neústavnosti očkovania - bolo to v dokumente na STV s Patríciou Jariabkovou - Cesty nádeje. Nemáte písomné vyjadrenie od JUDr. Drgonca - tým by sa dalo reagovať ako protiargumentom na právnika z UVZ.

Re:JUDr. Drgonec

Ing. Marián FILLO | 31.03.2011

JUDr. Drgonec by aj pokojne vypracoval zdrvujúcu kritiku tohto vyhlásenia RÚVZ, ale ako som počul, stálo by to niekoľko stoviek eur. Pritom za ani nie 500 eur dokážeme vytlačiť 50.000 letákov. Čo je lepšia investícia?

Re:Re:JUDr. Drgonec

Filip | 08.04.2011

Treba sa opýtať JUDr Drgonca,či nemá záujem urobiť dobrý skutok.Týka sa to predsa aj jeho potomkov.
Ak nie,potom sa mu poskladať.

Re:Re:Re:JUDr. Drgonec

Ing. Marián FILLO | 12.04.2011

Nech sa páči, Filip.

Ja nemám nič proti...

Re:Re:Re:Re:JUDr. Drgonec

Mia | 13.04.2011

pán Fillo myslím že na Slovensku je veľa rodín čo nechcú očkovanie...
myslím že dobrý nápad by bol sa teda pozbierať - ved ide o veľkú vec...
treba dať dokopy ľudí na zbierku - a už sa to pomaly rozbehne...ved ste to super načali - tak škoda to nedokončiť...
čo vy nato?

1 | 2 >>

Pridať nový príspevok