Slovenské úrady zrejme vôbec netušia, aké ekonomické škody spôsobuje očkovanie proti tuberkulóze, keďže to vôbec nesledujú

17.01.2011 22:30

Eva Juhárová, Ing. Marián Fillo

 

       Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), čo je úrad, ktorý zbiera rôzne štatistiky a iné informácie o slovenskom zdravotníctve, dostalo takúto otázku na základe Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám:

"Dobrý deň,
žiadam vás o poskytnutie informácií na základe zákona č. 211/2000 Z.z., a to konkrétne štatistiku lekárskych zákrokov potrebných na liečbu nežiaducich účinkov očkovania proti TBC. Jedná sa o liečbu : 

  1. lokálne vznikajúcich abscesov
  2. lymfadenopatie
  3. lymfadenitídy
  4. iné (ak je možné, menovať)

a vykonanie zákrokov:

  1. lokálna incízia abscesov
  2. celková liečba antituberkulotikami
  3. extirpácia lymfatickej uzliny, najčastejšie v axille alebo nad klavikulou
  4. iné (ak je možné, menovať)

Tieto údaje požadujem za obdobie 2005 až 2009 po jednotlivých rokoch samostatne.
Za vybavenie žiadosti vopred ďakujem."

       Odpoveď NCZI stojí za pozornosť:

Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 81109 Bratislava, Slovenská republika


 

Rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu

 

Evidenčné číslo: S00007-2011

V Bratislave dňa 10.I.2011

 

Národné centrum zdravotníckych informácií ako povinná osoba v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií v znení neskorších predpisov) a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vo veci sprístupnenia informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. vydáva rozhodnutie, ktorým

n e v y h o v u j e

 
žiadosti o poskytnutie informácie o lekárskych zákrokoch potrebných na liečbu nežiaducich účinkov očkovania proti TBC podľa špecifikácie, ktorú podal XXX YYY, ULICA ČÍSLO, PSČ MESTO/OBEC, ktorú obdržalo naše centrum 4.I.2011, zaregistrovanú pod číslom Z00021-2011.
 
Odôvodnenie:
 
Informácie o lekárskych zákrokoch potrebných na liečbu nežiaducich účinkov očkovania proti TBC NCZI nesleduje v štatistických zisťovaniach. Z uvedeného dôvodu NCZI nie je nositeľom požadovanej informácie a ani nemá vedomosť o tom, kde je možné požadovanú informáciu získať.
 
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Národné centrum zdravotníckych informácií rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
 
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 211/2000 Z.z. podať v lehote do 15 dní od jeho doručenia odvolanie povinnej osobe, ktorá toto rozhodnutie vydala.

 

PhDr. Juraj Janík
riaditeľ Organizačného odboru

Odtlačok pečiatky
 

 

       Zdá sa teda, že na Slovensku nemáme štatistiku liečby nežiaducich účinkov očkovania proti TBC, hoci bolo v roku 2009 hlásených viac než 100 nežiaducich účinkov tohto očkovania, čím sa táto vakcína zaradila na prvé miesto v tabuľke medikamentov (všetkých, nielen vakcín!) podľa počtu hlásených nežiaducich účinkov - s vysokým náskokom pred druhou priečkou. Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) síce prijíma hlásenia o nežiaducich účinkoch ľubovoľného medikamentu (vrátane vakcín), avšak jednak mnohé hlásenia bezdôvodne ignoruje a nezaznamená (napr. hlásenia o cukrovke 1. typu vyvolanej očkovaním), jednak je to len suché vymenovanie diagnóz a nič viac. Na urobenie si celistvejšieho obrázku o tejto veci je však potrebné zistiť nielen, aké všetky komplikácie očkovanie proti TBC spôsobilo, ale aj všetky vyšetrenia s nimi spojené, následné liečebné lekárske zákroky, vyšetrenia a zákroky na liečbu sekundárnych komplikácií (napr. rakovina (neuroblastóm) po oslabení imunity spôsobenom BCG vakcínou proti TBC a následnej lymfadenopatii), potrebné hospitalizácie, dopravu pacientov do špeciálnych nemocníc (Martin, Bratislava), s tým súvisiace vymeškané dni v práci (OČR = opatera člena rodiny) atď.

       Súdiac podľa odpovede NCZI sa toto vôbec nesleduje, takže vo vyhodnocovaní očkovania tieto čísla vôbec nefigurujú. Pýtame sa teda: Na základe čoho vlastne rozhoduje Pracovná skupina pre imunizáciu (PSPI) o ponechaní či zrušení povinného očkovania proti TBC (alebo akéhokoľvek iného povinného očkovania), keď neuvažuje o nákladoch na liečbu nežiaducich účinkov tohto očkovania (a aj keby chcela, tak nemôže, lebo nemá potrebné podklady)?

       Pritom NCZI vedie Národný register pacientov s tuberkulózou, ktorý obsahuje aj údaje o očkovaní a ktorý má slúžiť:

"... ako podklady pre epidemiologické analýzy a štúdie distribúcie sledovaných ochorení v populácii, analýzu časových radov a trendov, analýzu záťaže regiónov sledovanými ochoreniami, pre stanovenie populačných preventívnych a liečebných stratégií, pre hodnotenie populačných rizík."

       To znamená, že kľúčovo dôležitú vec - štatistiku liečenia nežiaducich účinkov očkovania proti TBC živou BCG vakcínou, ktorá sama o sebe môže isté formy TBC u zaočkovanej osoby vyvolať - NCZI NEVEDIE, hoci úlohou Národného registra pacientov s tuberkulózou je (okrem iného) evidovať podklady pre stanovenie populačných preventívnych stratégií (čím sa zjavne myslí aj stanovenie očkovania).

       Tak sa zdá, že PSPI pri svojom rozhodovaní o očkovaní zrejme neuvažuje o ekonomických nákladoch (a už vôbec nie o nákladoch ľudských, ako je očkovaním spôsobené zbytočné utrpenie a neraz aj smrť) potrebných na zvládnutie nežiaducich účinkov očkovania (zrejme nielen) proti TBC. To podčiarkujú aj vyjadrenia RÚVZ Bratislava, v ktorých sa títo obhajcovia povinného očkovania tvária, že nijaké vážne nežiaduce účinky očkovania na Slovensku nejestvujú: "Na území SR nebolo doposiaľ preukázané poškodenie zdravia dieťaťa v dôsledku povinného očkovania. O vedecky dokázaných ťažkých vedľajších účinkoch očkovania nemá správny orgán vedomosť."

       Keď o tom úradníci na RÚVZ Bratislava nemajú vedomosť, tak im odporúčame prečítať si príbalový leták (presnejšie: súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC)) ľubovoľnej vakcíny v časti "4.8 Nežiaduce účinky", viď napr. prehľadná tabuľka nežiaducich účinkov povinných MMR vakcín (proti osýpkam, príušniciam a ružienke).

       MOMENT!!! Úradníci na RÚVZ Bratislava nečítajú príbalové letáky vakcín???

       Ako to je so zvažovaním farmako-ekonomickej stránky povinného očkovania v PSPI, sa pokúsime zistiť v dohľadnej dobe (snáď ešte tento rok :-).

 

Diskusia: Slovenské úrady zrejme vôbec netušia, aké ekonomické škody spôsobuje očkovanie proti tuberkulóze, keďže to vôbec nesledujú

fuj

irena | 12.02.2011

Vôbec že by ma to prekvapilo.Podľa mojej osobnej štatistiky intelidžento ala debilito.Je od nich veľmi pekné že sú aspoň úprimne debilní.Problém tkvie v tom ,že kedysi sa tu na Slovensku sobášili a množili rodinní príslušníci navzájom preto aby sa zachovali majetky a dedičstvo.Teraz sa to prejavuje tá degenerácia populácie v každom smere .Tu už naozaj že kto nejde s nami ten je proti nám.Nepomôžu im ani tituly phdr,csc,ing,vôčšina aj tak študovala za klobásky atď tak čo by sme chceli od nich ešte nejaké štatistiky a aký finančný prospech by za to asi mali......Mne je len ľúto že takýto vzor majú od nich tupcov naše deti.Ak sa to nezmení tak beda nám všetkým

uhmm

Laco | 18.01.2011

Slovenská republika je jedna veľká tragédia s nefunkčnými kľúčovými inštitúciami ako súdnictvo alebo zdravotníctvo, ktoré prakticky nefungujú.

Pridať nový príspevok