Rozhodnutie RÚVZ Spišská Nová Ves o pokute neočkujúcej matke + jej odvolanie sa proti pokute

15.05.2012 09:17

Rozhodnutie RÚVZ Spišská Nová Ves o pokute neočkujúcej matke - strana 1/4

Rozhodnutie RÚVZ Spišská Nová Ves o pokute neočkujúcej matke - strana 2/4

Rozhodnutie RÚVZ Spišská Nová Ves o pokute neočkujúcej matke - strana 3/4

Rozhodnutie RÚVZ Spišská Nová Ves o pokute neočkujúcej matke - strana 4/4

 


 

Odvolanie sa proti pokute

 

TITUL MENO PRIEZVISKO, ULICA ČÍSLO, PSČ MESTO/OBEC


 

RÚVZ

A. Mickiewicza 6

05220 Spišská Nová Ves

 

V MESTE/OBCI 17.IV. 2012

 
 

 

ODVOLANIE

proti rozhodnutiu RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi
zo dňa 8.III.2012, č. 2012/00235 - 3

 

 

I.

 

       Dňa 5.IV.2012 mi bolo doručené rozhodnutie RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi zo dňa 8.III.2012, č. 2012/ 00235 – 3, v ktorom uvedený variabilný symbol (VS), ktorý mám použiť v platbe za pokutu, je nepoužiteľný, pretože obsahuje 11 cifier, pričom VS môže mať max. 10 cifier.

       Technicky nie je možné vykonať platbu, ktorú mi RÚVZ SNV nariaďuje vykonať.
 

 

II.

 

       Odmietla som očkovanie nášho syna vakcínou Priorix výrobcu, ktorý sa volá "GlaxoSmithKline", nie "Glaxo Smith Klein".

 

 

III.

 

       Za najzásadnejší bod odvolania považujem výhradu svedomia voči všetkým na Slovensku dostupným MMR vakcínam (tzn. Priorix, Priorix Tetra, M-M-RVaxPro i ProQuad), keďže všetky sú vyrábané pomocou bunkových kultúr, pochádzajúcich z umelo potratených detí. RUVZ ako štátny orgán Slovenskej republiky (v ktorej sa takmer 2/3 obyvateľstva hlási ku Katolíckej cirkvi) nás ako rodičov núti porušovať morálne zásady katolíckej viery pod hrozbou finančného postihu.

       V dokumente Pápežskej akadémie pre život (Ponificia Academia pro Vita = P.A.V.) „Riflessioni morali circa i vaccini preparati a partire da cellule provenienti da feti umani abortiti“ (https://www.academiavita.org/index.php?option=com_content&view=article&id=371%3Atesto&catid=66%3Ariflessioni-morali-circa-i-vaccini-preparati-&Itemid=217; ďalej len Dokument P.A.V.) sa uvádza:

       „Je na veriacich a svedomitých občanoch (otcoch rodín, lekároch atď.), aby sa postavili na odpor (napr. použitím výhrady svedomia) proti čoraz rozšírenejším útokom na život a proti „kultúre smrti“, z ktorej tieto útoky vyvierajú. Z tohto uhla pohľadu použitie vakcín, ktorých výroba je spojená s umelým potratom, vytvára prinajmenšom nepriamu vzdialenú pasívnu materiálnu spoluprácu na umelom potrate a priamu pasívnu materiálnu spoluprácu na predaji takýchto vakcín. Navyše, v rovine kultúry použitie takýchto vakcín prispieva k vytvoreniu všeobecného spoločenského súhlasu s konaním farmaceutického priemyslu, ktorý ich vyrába nemravným (amorálnym) spôsobom.

       Preto je povinnosťou lekárov a otcov rodín prejsť k alternatívnym vakcínam (ak existujú) vytvárať tlak na politických predstaviteľov a zdravotníctvo, aby boli sprístupnené také vakcíny, ktoré by neboli mravne (morálne) problematické. V prípade potreby by mali (lekári a otcovia rodín – pozn. prekl.) použiť výhradu svedomia ohľadne použitia vakcín vyrobených prostredníctvom tkanív odvodených z umelo potratených ľudských plodov. Rovnako tak by mali všetkými možnými prostriedkami (novinárskou a spisovateľskou činnosťou, skrz rôzne asociácie, masovo-komunikačné prostriedky atď.) odporovať vakcínam, ktoré doposiaľ nemajú morálne prijateľné alternatívy, vytvárajúc tým tlak na to, aby boli vyvinuté alternatívne vakcíny, ktoré nemajú nijakú spojitosť s umelými potratmi ľudských plodov, a požadujúc dôkladnú zákonnú kontrolu farmaceutického priemyslu.

       Čo sa týka ochorení, proti ktorým niet alternatívnych vakcín, ktoré by boli dostupné a mravne prijateľné (morálne akceptovateľné), je správne zdržať sa použitia týchto vakcín, ak je to možné urobiť bez vystavenia detí (a nepriamo celého obyvateľstva ako takého) značnému zdravotnému riziku. Avšak, ak je zdravie obyvateľstva vystavené značnému nebezpečenstvu, morálne problematické vakcíny smú byť dočasne tiež použité. Mravným zdôvodnením je, že povinnosť vyhnúť sa pasívnej materiálnej spolupráci na zločine nie je vyžadovaná, ak spôsobuje vážne ťažkosti. Navyše, v tomto prípade nachádzame proporčný dôvod na to, aby sa tieto vakcíny používali, ak práve hrozí, že nedostatočná zaočkovanosť detí uľahčí rozšírenie choroby. To je čiastočne pravdou v prípade očkovania proti ružienke.

       V každom prípade, zostáva tu mravná (morálna) povinnosť pokračovať v boji a použiť všetky zákonné prostriedky na sťaženie života farmaceutickým spoločnostiam, ktoré sa správajú bezohľadne a nemravne (neeticky). Bremeno tohto dôležitého boja však nemôže a nesmie ležať na pleciach nevinných detí a zdravia obyvateľstva – obzvlášt ak ide o tehotné ženy.

       Ak to máme zhrnúť, musíme potvrdiť, že:

  • je tu vážna zodpovednosť (povinnosť) použiť alternatívne vakcíny a výhradu svedomia voči tým morálne problematickým;

  • čo sa týka vakcín, ku ktorým niet alternatívy, potreba vývoja iných vakcín musí byť opätovne potvrdená, rovnako ako zákonnosť dočasného používania vakcín morálne problematických, do tej miery, do akej je to nutné na odvrátenie vážneho ohrozenia zdravia nielen svojich vlastných detí, ale aj celého obyvateľstva – tehotných žien obzvlášť;

  • zákonnosť použitia týchto vakcín by nemala byť dezinterpretovaná sťaby vyhlásenie zákonnosti ich výroby, predaja a používania, ale mala by sa chápať ako pasívna hmotná spolupráca na zločine, a (vo svojom najjemnejšom a najvzdialenejšom zmysle) ako aktívna, mravne (morálne) ospravedlnená ako krajný spôsob, kvôli jej potrebe poskytovať ju pre dobro detí a ľudí, ktorí do styku s deťmi prichádzajú (tehotné ženy);

  • takáto spolupráca na zločine sa nachádza v kontexte mravného (morálneho) nátlaku na svedomie rodičov, ktorí sú nútení vybrať si buď skutok proti ich svedomiu alebo vystavenie svojich detí a obyvateľstva ako takého ohrozeniu zdravia. To je nespravodlivá voľba, ktorú treba čo najskôr odstrániť.“

       Dokument P.A.V. teda pripúšťa použitie morálne problematických vakcín (medzi ktoré jednoznačne patria aj všetky v SR registrované vakcíny proti ružienke, t.j. Priorix, Priorix Tetra, ProQuad i M-M-RVaxPro) len „ako krajný spôsob“, len „do tej miery, do akej je to nutné na odvrátenie vážneho ohrozenia zdravia“ a len „ak je zdravie obyvateľstva vystavené značnému nebezpečenstvu“, pričom zdôrazňuje, že použitie týchto vakcín je spoluprácou na zločine.

       Pritom podľa Epidemiologického informačného systému (= EPIS), ktorý prevádzkuje Úrad verejného zdravotníctva SR (= ÚVZ SR), ktorý je nadriadeným orgánom RÚVZ SNV, výskyt ružienky na území SR bol v rokoch 2012 a 2011 nulový, v roku 2010 boli podľa EPIS 3 prípady ružienky, v roku 2009 opäť nulový výskyt a v roku 2008 bol podľa EPIS na území SR 1 prípad ružienky, čo rozhodne nemožno označiť za „vážne ohrozenie zdravia … celého obyvateľstva“ (https://www.epis.sk/AktualnyVyskyt/PrenosneOchorenia/Grafy/Rok5Tyzden52.aspx). Ani v susedných krajinách ružienka nevyčíňa tak, že by to bolo možné označiť za „vážne ohrozenie zdravia … celého obyvateľsva“. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (World Health Organization = WHO), bolo v rokoch 2008 až 2010 hlásených prípadov kongenitálneho ružienkového syndrómu (Congenital Rubella Syndrome = CRS), ktorý je prakticky jediným vážnym dôvodom pre očkovanie proti ružienke, po poradí podľa rokov vzostupne v Poľsku 0, 1 resp. 1 prípad, v Česku 0, 0 resp. 0 prípadov, v Rakúsku 0, 0 resp. 0 prípadov, v Maďarsku 0, 0 resp. 0 prípadov a na Ukrajine 0, 0 resp. 0 prípadov (https://apps.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/timeseries/tsincidencecrs.htm). Údaje za roky 2011 a 2012 nie sú v čase písania tohto Odvolania na stránke WHO dostupné.

       Očkovanie neetickými vakcínami proti ružienke je teda podľa Dokumentu P.A.V. za súčasnej epidemiologickej situácie z morálneho hľadiska absolútne neprípustné.

       Ďalej Encyklika pápeža Jána Pavla II. „Evangelium Vitae“ (ďalej len Encyklika; https://www.kbs.sk/?cid=1117282943) v bodoch 57 až 63 uvádza:

„57. … Vzhľadom na to, že sa vo svedomiach i v spoločnosti postupne oslabuje vedomie, že priame zničenie života nevinnej ľudskej bytosti, najmä na začiatku a na konci jej existencie, je absolútnym a ťažkým morálnym prečinom, Učiteľský úrad Cirkvi zosilnil svoje vyjadrenia na obranu posvätnosti a nenarušiteľnosti ľudského života.

       … v spoločenstve s biskupmi katolíckej Cirkvi potvrdzujem, že priame a úmyselné zabitie nevinnej ľudskej bytosti je vždy hlboko nemorálnym činom. …

Vedomé a dobrovoľné rozhodnutie zbaviť nevinnú ľudskú bytosť života je z morálneho hľadiska vždy zlo a nikdy nemôže byť dovolené ani ako cieľ, ani ako prostriedok na dobrý cieľ. Je to totiž čin vážnej neposlušnosti voči morálnemu zákonu, ba čo viac, voči samému Bohu, jeho pôvodcovi a garantovi; je to čin, ktorý protirečí základným čnostiam spravodlivosti a lásky. Nič a nikto nemôže oprávniť na zabitie nevinnej ľudskej bytosti, či je to plod, alebo embryo, dieťa, alebo dospelý, starý, nevyliečiteľne chorý, alebo zomierajúci. Okrem toho nikto nemôže vyžadovať tento vražedný čin pre seba alebo pre iného, ktorý je zverený jeho zodpovednosti, ani priamo alebo nepriamo s ním súhlasiť. Žiadna autorita ho nemôže legitímne nanútiť ani dovoliť.

       … Vzhľadom na morálnu normu, ktorá zakazuje priame zabitie nevinnej ľudskej bytosti, niet pre nikoho žiadnych privilégií ani výnimiek.

       58. Medzi všetkými prečinmi proti životu, akých sa človek môže dopustiť, umelý potrat má rysy, ktoré ho robia osobitne vážnym a odsúdeniahodným zločinom.

       … Akceptovanie umelého potratu v zmýšľaní, v konaní, ba aj v zákonoch je výrečným znakom strašnej krízy morálneho zmyslu, ktorý postupne stráca schopnosť rozlišovať medzi dobrom a zlom dokonca i vtedy, keď ide o základné právo na život. V tejto hroznej situácii je dnes zvlásť potrebná odvaha, ktorá umožní pozrieť sa pravde do očí, nazývať veci pravými menami a nepodliehať pritom pohodlným kompromisom či pokušeniu klamať samého seba. …

Morálna závažnosť umelého potratu sa javí v celej pravde, ak uznáme, že tu ide o vraždu, a najmä keď sa vezmú do úvahy osobitné okolnosti, ktorú ho definujú. Zavraždená je ľudská bytosť na prahu života, a teda bytosť najnevinnejšia, akú si vôbec možno predstaviť: nemožno ju preto nikdy považovať za útočníka, tým menej za nespravodlivého útočníka! Je slabá a bezbranná do tej miery, že je zbavená aj tej minimálnej formy obrany, akou je u novonarodeného dieťaťa jeho prosebné kvílenie a plač. …

       … Ale všetky tieto a im podobné dôvody, akokoľvek sú vážne a dramatické, nikdy nemôžu ospravedlniť úmyselné pozbavenie života nevinnej ľudskej bytosti.

       59. Rozhodnutie zabiť ešte nenarodené dieťa robí často nielen matka, ale aj iné osoby. …Zodpovední sú aj lekári a pracovníci zdravotníctva, keď poznanie a schopnosti venujú službe smrti, hoci ich nadobudli na to, aby život bránili.

… umelý potrat je mimoriadne bolestnou ranou zasadenou spoločnosti a jej kultúre zo strany tých, ktorí majú byť jej budovateľmi a obrancami. …

       60. … Z morálneho hľadiska tu ide napokon o tak veľkú vec, že už samotná pravdepodobnosť jestvovania osoby by stačila na ospravedlnenie najkategorickejšieho zákazu akýchkoľvek zásahov smerujúcich k zabitiu ľudského embrya.

       61. … Ani diskusie v oblasti prírodných vied a filozofie, týkajúce sa konkrétneho okamihu, v ktorom nastáva zjednotenie s rozumnou dušou, nikdy ani v najmenšej miere neoslabili morálne odsúdenie potratu.

       62. … Pius XII. odsúdil akýkoľvek priamy potrat, to jest každý čin, ktorý priamo smeruje k zabitiu ešte nenarodeného ľudského života, "nezávisle od toho, či je zabitie cieľom, alebo je len prostriedkom k cieľu";

… priamy potrat, to jest chcený ako cieľ alebo ako prostriedok, je vždy vážnym morálnym neporiadkom, lebo je dobrovoľným zabitím nevinnej ľudskej bytosti. …

       Žiadna okolnosť, žiaden cieľ nikdy nebudú môcť urobiť dovoleným čin, ktorý je vnútorne nedovolený, lebo sa protiví Božiemu zákonu, vpísanému do srdca každého človeka, ako ho uznáva samotný rozum a ako ho ohlasuje Cirkev.

       63. Morálne hodnotenie potratu sa týka aj nových foriem zákrokov na ľudských embryách, ktoré, i keď majú ciele svojou povahou oprávnené, nevyhnutne vedú k ich usmrteniu. Vzťahuje sa to na pokusy na embryách, ktoré sa stále bežnejšie uskutočňujú v rámci biomedických výskumov a v niektorých štátoch ich pripúšťa aj zákon. … užívanie ľudských embryí a plodov ako predmetu pokusov je prečinom proti ich dôstojnosti ako ľudských osôb, ktoré majú právo na takú istú úctu ako už narodené dieťa a ako každý iný človek.

       Také isté morálne odsúdenie si zasluhuje prax využívania ešte živých ľudských plodov a embryí – niekedy na tento účel špeciálne "vyrobených" oplodnením v skúmavke, či už ako "biologický materiál" na ďalšie použitie, alebo ako zdroj orgánov a tkanív na transplantáciu, slúžiacich na liečenie niektorých chorôb. Zabitie nevinných ľudských bytostí, aj keď prináša iným úžitok, je činom absolútne neprípustným.“

       Podotýkam, že pápežské encykliky, akou je aj Encyklika pápeža Jána Pavla II. „Evangelium Vitae“, majú v učení Katolíckej cirkvi vyššiu váhu (a teda aj prednosť pri uplatňovaní), než dokumenty P.A.V., akým je aj dokument „Riflessioni morali circa i vaccini preparati a partire da cellule provenienti da feti umani abortiti“.

       Je teda nado všetku pochybnosť, že Katolícka cirkev ostro odsudzuje akékoľvek umelé potraty, a to tak kategoricky, že kategorickejšie to už nie je možné, a to aj keby ten-ktorý umelý potrat priniesol iným úžitok, aj umelé potraty v rámci medicínskych výskumov (tzn. aj v rámci výskumu a vývoja očkovacích látok), pričom nijaká okolnosť a nijaký cieľ nikdy nemôžu ospravedlniť umelý potrat, a to ani keď je prostriedkom na dobrý cieľ, a z tohto pravidla Katolícka cirkev nepripúšťa absolútne nijakú výnimku.

 

 

IV.

 

       Uvedené údaje o zložení očkovacej látky Priorix JEDNOZNAČNE SÚ predmetom tohto priestupkového konania, keďže práve zloženie Priorixu je najzásadnejším dôvodom odmietnutia očkovania touto očkovacou látkou.

       RÚVZ sa svojím tvrdením chce vyhnúť vyrovnaniu sa s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia, čo je jeho zákonnou povinnosťou podľa §47 ods. 3 Správneho poriadku.

       Odstavcom 3 na str. 2 Rozhodnutia teda RÚVZ so sídlom v  Spišskej Novej Vsi porušil citované ustanovenie zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

 

 

V.

 

       Nežiaduce účinky očkovania vakcínou Infanrix Hexa JEDNOZNAČNE SÚVISIA s predmetom tohto priestupkového konania, keďže poukazujú na pravdepodobné problémy s imunitným systémom dieťaťa, pričom podľa príbalového letáku vakcíny Priorix je akákoľvek (tzn. primárna i sekundárna) imunodeficiencia prísnou kontraindikáciou očkovania touto vakcínou.

       RÚVZ sa svojím tvrdením chce vyhnúť vyrovnaniu sa s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia, čo je jeho zákonnou povinnosťou podľa §47 ods. 3 Správneho poriadku.

       Odstavcom 4 na str. 2 Rozhodnutia teda RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi porušil citované ustanovenie zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

 

 

VI.

 

       Tvrdenia ošetrujúcej lekárky sú úplne irelevantné, keďže je preukázateľne zaujatá.

       Dôkazom jej zaujatosti je hlásenie, na základe ktorého vzniklo toto priestupkové konanie a ktoré poslala RÚVZ napriek tomu, že ju k tomu nijaký právny predpis nenúti a zároveň to je v rozpore so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

       Absencia dôkazov o kontraindikácii očkovania pritom nie je dôkazom absencie kontraindikácie očkovania. Inak: absencia lekárskeho potvrdenia o kontraindikácii nie je dôkazom neexistencie kontraindikácie.

       RÚVZ teda nijak nedokázal neexistenciu kontraindikácie očkovania, takže jeho rozhodnutie je nelogické a tým pádom nesprávne.

 

 

VII.

 

       Tvrdenie RÚVZ, že vedomým odmietnutím podrobiť svoje dieťa povinnému očkovaniu ohrozujem jeho zdravie a tiež verejný záujem spoločnosti na predchádzaní vzniku a šíreniu prenosných ochorení, teda ochrane verejného zdravia, je nepravdivé a nepodložené.

 

 

VIII.

 

       Vzhľadom k všetkému vyššie uvedenému je zjavné, že rozhodnutie RÚVZ je nesprávne, RÚVZ porušil Správny poriadok a tiež čl. 24 Ústavy SR.

       Žiadam preto zrušenie Rozhodnutia RÚVZ i zastavenie celého priestupkového konania.

 

obvinená TITUL MENO PRIEZVISKO

 


Zverejnenie tohto Rozhodnutia i Odvolania (úprava obrázkov + grafická úprava) zabralo správcovi www.slobodaVockovani.sk približne 2,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Rozhodnutie RÚVZ Spišská Nová Ves o pokute neočkujúcej matke + jej odvolanie sa proti pokute

kontraindikácie

MUDr. Kartousová | 31.05.2013

Som všeobecný lekár pre deti a dorast. Študujem a pýtam sa. A občas čítam aj takéto stránky, a občas skúsim napísať - keď budem chcieť pridať odbornú poznámku, bez skrytých úmyslov, pokiaľ možno bez predsudkov (kto ich nemá? vzdelanie, zranenia, zážitky, skúsenosti, dôvera, sympatia....to všetko čiastočne mení optiku). Mám svoju prácu rada, vysvetľujem, počúvam, som omylná, stále sa učím. Je mi ťažko, keď čítam neúctivé, osočujúce, vulgárne slová na akomkoľvek fóre, na týchto stránkach je ich veľa, ale risknem to.
ad odvolanie: Súhrn chrakteristických vlastn. liekov - citujem: u jedincov s ochorením CNS, náchylnosťou na kŕče alebo s kŕčmi v rodinnej anamnéze sa má predísť zvýšeniu teploty" - len toto sa píše v súvislosti s kŕčmi, t.j. nie je to kontraindikáciou. Podľa mojich vedomostí je to uvedené preto, že vo veku do 6 rokov sa vyskytujú febrilné kŕče - typicky nekomplikované tonicko-klonické zášklby, ktoré nezanechávajú trvalé následky, vyskytnú sa u inak zdravých detí hlavne pri stúpaní teploty. Vyskytujú sa však aj tzv. komplikované febrilné kŕče, ktoré nemusia byť tak "nevinné", môžu indikovať aj inú základnú chorobu - a tie sa vyskytujú viac u detí s pozitívnou osobnou alebo rodinnou anamnézou -- preto sme opatrní u týchto detí aj pri banálnych horúčkovitých ochoreniach, dávame pozor, aby teplota rýchlo nestúpala. Pri očkovaní sú očákavateľné zvýšené teploty až horúčky, preto myslím na to upozorňujú aj v príbalovej informácii.
Ad Tehotné ženy: Tehotné ženy nesmú byť očkované živými vírusmi. Vo vedeckej literatúre sa neudáva kontraindikácia očkovania živou vakcínou dieťaťa tehotnej ženy -- prenos vakcinačných vírusov osýpok a mumpsu sa nezistil, rubeola sa môže vyskytovať 7-28dní po očkovaní v nosohltane, nepreukázal sa však prenos na vnímavé osoby. Väčšina mamičiek je už z generácie očkovaných, napriek tomu sa vždy pýtam tehotných matiek, či nemajú imunitný problém alebo či vedia, že nie sú chránené prekonaním ochorenia alebo očkovaním. Vakcinačné vírusy sú oslabené, skutočným nebezpečenstvom pre neimúnne tehotné ženy je podľa mojich vedomostí infekcia "divými" vírusmi.
Kongenitálny rubeolový syndrom sa skutočne u nás nevyskytuje - posledné desaťročie máme vysokú preočkovanosť, ale za mojich študenských čias - koniec 90tych rokov - som pri stážach videla deti s vrodenou vývojovou vadou srdca ako následok prekonanej rubeoly u mamičky, minulý rok sa narodilo v Česku dieťa imigrantov s vrod. rub. syndromom, v Chicagu v r. 2008 nám ležalo dieťa na oddelení s ťažkým postihnutím - aj srdca.
Zdieľam hrôzu z vraždy nenarodených detí, treba sa ozývať, pripomínať.. Ale momentálne sa skutočne snažia vedci vyvinúť očkovaciu látku proti rubeole na kačacích embryách, hľadajú alternatívy - nezabúdajte, že to potratené dieťatko v 1967 nebolo zabité preto, aby sa ňom vypestoval vírus, a v dnešnom svete, kedy je abortus formou antikoncepcie - viete ako sa budú rozhodovať tehotné ženy, keď sa dozvedia, že im hrozí nákaza plodu rubolou? Drvivá väčšina podstúpi potrat. Takže kardinál Ratzinger, ktorý zastrešoval komisiu, skutočne popísal hrozbu väčšieho zla pri neočkovaní.

Re:kontraindikácie

rodic | 24.06.2013

co vy viete pani doktorka o tom, kolko bolo zabitych nenarodenych deti pocas vyvoja danej vakciny? zda sa ze nie vela. co viete o dovodoch danych aborcii ktorych boli desiatky? zda sa ze nie velmi vela.
bolo by vhodnejsie naprv hladat a studovat o danom probleme materialy, ktore o tom pojednavaju, aby ste mali viac informacii.
poslednu vetu radsej nebudem komentovat. pekny den

...

Marek | 20.02.2013

...ako to vlastne cele dopadlo by ma zaujimalo. dostala matka pokutu alebo bolo vyhovene jej odvolaniu? som zo Spisskej Novej Vsi tak preto by ma to zaujimalo. uz teraz sa tesim na opletacky s MUDrmi a RUVZ

relevantné dôkazy

ferko | 18.05.2012

"Podľa vyjadrenia ošetrujúcej lekárky je dieťa zdravé a nemá kontraindikácie k povinnému očkovaniu. Obvinená nepredložila žiadne relevantné dôkazy - lekárske nálezy, ktoré by potvrdzovali existenciu kontraindikácií".

Vyjadrenie lekárky o neexistencii kontraindikácii je zavádzajúce, pokiaľ nevykonala diagnostické testy na vylúčenie/potvrdenie primárnej a sekundárnej imunodeficiencie. Lekárka nech predloží relevantné dôkazy - lekárske nálezy, ktoré potvrdzujú neexistenciu kontraindikácií, ak tvrdí, že dieťa kontraindikáciu k povinnému očkovaniu MMR vakcínou nemá.

"Obvinená nepredložila žiadne relevantné dôkazy, ktorými by odôvodnila nesplnenie povinnosti podrobiť svoje maloleté dieťa povinnému očkovaniu proti osýpkam, mumpsu a ružienke".

Ak lekárka takéto nálezy, ktoré by vylúčili kontraindikáciu
/primárna a sekundárna imunodeficiencia/ NEMÁ ona sama si NESPLNILA POVINNOSŤ pred podrobením dieťaťa očkovaniu živými vakcínami MMR. Nech odôvodňuje a dokazuje lekárka splnenie/nesplnenie svojej povinnosti.

Re:relevantné dôkazy

J.N. | 20.05.2012

Pre ferka: áno to je správne ale bolo na matke aby to v priestupkovom konaní žiadala, ako svedka predvolať na výsluch lekárku aby povedala, na základe čoho tvrdí že dieťa nemá kontraindikácie. Opakujem bola to chyba matky že nevyužila svoje zákonné právo.

Re:relevantné dôkazy

NeDlouholudsky | 15.10.2012

aj to sa da pouzit v priestupkovom konani na RUVZ, nech sa opytaju dietata ci chce byt ockovane...... v zmysle dohovoru o pravach dietata

......su to povinni urobit !!!!

ja som pocul od svojho dietaa nazor ze ockovane nechce byt.....co poculi oni mna nezaujima :-D

dakujeme

veronnika | 16.05.2012

Dakujem vsetkym, ktori sa vyjadrili v diskusii za podnety, ak mate konkretne odborne rady, poradte. Ja aj manzel sme v problematike legislativneho postupu uplne bez skusenosti, momentalne cakame ja i on na odpoved RUVZ, kedze predvolavani sme boli (prekvapivo) samostatne.

Re:dakujeme

J.N. | 16.05.2012

Pre Veroniku: zaujímavé by bolo, ak by jeden z manželov tvrdil, že nie je proti očkovaniu dieťaťa, ale z ohĺadu na manžela/ku o rešpektu voči jeho/jej postoju neodnesie predsa potajomky dieťa na zaočkovanie. To nemôže od neho žiadny lekár ani úrad spravodlivo žiadať. Manželia sa predsa musia vždy dohodnúť a nemôže jeden robiť niečo poza chrbát druhého, inak by riskoval manželstvo. Na prípadnú protiotázku, že či je manželstvo prednejšie ako zdravie dieťaťa treba mať nachystanú odpoveď, že to s tým nesúvisí, lebo síce s očkovaním súhlasím ale rizík chorôb v prípade neočkovania a rizík vedĺajších účinkov v prípade neočkovania SA BOJÍM ROVNAKO. Argument jedného manžela by bol len ten, že v princípe nechce odporovať zákonu.Týmto by sa teoreticky mohla ušetriť pokuta aspoň za jedného rodiča. Každopádne najlepšie by bolo, keby ste si našli advokáta, ktorý by Vám poradil. Náklady na to by však určite presiahli viacnásobne výšku pokuty ktorá Vám vysoko pravdepodobne hrozí, pretože ste laici, neskúsení s tým ako to chodí na priestupkových konaniach, ako to je s protokolovaním na nich, aké slovné finty a chytáky Vám hrozia.

Re:Re:dakujeme

J.N. | 16.05.2012

OPRAVA: rizík vedĺajších účinkov v prípade očkovania (nie neočkovania)

Re:Re:dakujeme

NeDlouholudsky | 16.05.2012

ANO VZDY TREBA ZAHRAT ROZPOR MEDZI RODICMI !!!

lebo zo zakona o rodine vyplyva ze v pripade nedohody rodicov (ci uz zobratych alebo nie) ROZHODUJE AZ SUD co sa bude s dietatom robit NA NARVH JEDNEHO RODICA - nie navrh RUVZ !

cize tym sa to da odpinkat do nenavratna, resp. do premlcacej doby a potom si moze RUVZ uradnicka honit ego na niecom inom...

Re:Re:Re:dakujeme

NeDlouholudsky | 16.05.2012

Ozaj nehcel by som robit na RUVZ< lebo mozem dostat po hube za kazdym rohom..... a ani nebudem vediet za co to bolo....

Re:Re:Re:dakujeme

J.N. | 20.05.2012

Áno to by bola veľmi zaujímavá situácia, v prípade nezhody rodičov, by musel riešiť rozpor súd.

Re:dakujeme

rodič | 16.05.2012

V prípade, ak budete predvolaní samostatne, možno by sa oplatil diktafón na záznam celého stretnutia. Neviem, či je to dovolené, ale aspoň by bol nejaký dôkaz pri dokazovaní prípadnej manipulácie či zastrašovaniu zo stran RUVZ...

Re:Re:dakujeme

J.N. | 16.05.2012

Diktafón je samozrejme legálny prostriedok a musia ho akceptovať, ale nutné je aby bola splnená litera zákona: predom (stačí aj bezprostredne pred) oznámiť, že budete priebeh priestupkového konania zaznamenávať na diktafón. Odmietnuť by mohli obrazový záznam kamerou, ale zvukový záznam určite odmietnuť nemôžu. Ak by napriek Vašemu právu odmietali vám umožniť vyhotoviť si zvukový záznam, žiadajte aby to bolo zaprotokolované, že odmietajú, Musia Vám vyhovieť. Rovnako dajte zaprotokolovať že ste ochotný vypovedať a vyjadriť sa k veci až vtedy keď Vám umožnia si robiť zvukový záznam. Dovtedy finito a dovi dopo.

Re:Re:Re:dakujeme

Peter | 16.05.2012

Zvukový aj obrazový záznam priestupkového konania si môže robiť aj bez súhlasu úradníkov a aj bez ich vedomia. Jedine čo zákon zakazuje je zverejniť súkromný rozhovor. Priestupkové konanie nie je súkromný rozhovor a nahrávanie ni eje zverejnenie. Ak úradníci nebudú súhlasiť, je to ich problém. Ak by šiahli na kameru, ktorú drží, tak to možno chápať ako fyzický útok. Zvukový a obrazový záznam je obvykle jediný dôkaz o protiprávnom konaní úradníkov na úradoch, preto naša ústava povoľuje slobodný prístup k informáciám, kam patrí aj výroba záznamu. Ak ústupite v tomto, budú si s vami úradníci robiť čo chcú. Odporúčam priestupkové konanie zverejniť na internete, to je asi jediné slobodné médium a toho jediného sa asi úradníci boja.

Re:Re:Re:Re:dakujeme

J.N. | 16.05.2012

Ahoj Peter, chápem Ťa ako to dobre myslíš, myslím že máš na mysli tento ústavný nález https://www.oad.sk/infolaw?q=system/files/II_US_7-00_nahravanie_na_sude_OS_Kosice.pdf ale v prípade úradníkov na ruvz je taká, že máme záujem aby sa predišlo nepríjemnostiam a nedorozumeniam, preto je najlepšie ich vopred informovať, že budeme nahrávať, ONI MUSIA S TÝM SÚHLASIŤ. Čiže je rozdiel o niečo požiadať, a čakať na súhlas, ako niečo oznámiť s tým, že bude to musieť byť automaticky akceptované

Re:Re:Re:Re:Re:dakujeme

Peter | 16.05.2012

V ktorom zákone je napísané že úradníci UVZ musia súhlasiť s nahrávaním? Úradníci si robia čo chcú preto že im to tolerujete. Zakazovanie nahrávania je príklad. Aká mrzutosť môže ešte nastať? Priestupké konanie nie je mrzutosť a neoprávnené šikoanovanie?

Re:Re:Re:Re:Re:Re:dakujeme

NeDlouholudsky | 16.05.2012

Uradik je predsa verejny cinitel, a nahravanie fotenie a robenie zaznamu takejto osoby je povolene. To plati dokonca aj na policiu!.......

Tam nejde o sukromnu osobu ale o verejneho cinitela.

Cize ja si zaznam samozrejme urobim.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:dakujeme

J.N. | 20.05.2012

Pre Petra: stále sa nerozumieme. Nahrávanie MUSIA úradníci povoliť. Ale treba im zámer nahrávania dopredu oznámiť. Ak by sme neoznámili a nahrávali, mohli by sa úspešne brániť občiansko-súdnou žalobou na ochranu osobnosti, s argumentom, že o nahrávaní nemali vedomosť a preto sa ani nemohli pripraviť aby ich práva ńa súkromie neboli porušené. Aj keď ide o priestupkové konanie, nedá sa totiž zabrániť aby úradník neuskutočnil v rozhovore, v pohyboch (v prípade kamery) prejavy súkromnej povahy. Napríklad, kýchnutie, prskanie, záber napríklad na intímne miesta, pod sukňu a pod. úradník by mohol namietať, že keď o nasnímaní nevedel, nemohol svoje správanie nahrávaciemu zariadeniu vedome prispôsobiť, tak, aby svoje právo na súkromie chránil, napríklad vhodným usadením sa a pod. A to je to, čo vám chlapci stále opakujem: Môžte nahrávať, a rovnako Vám to musí byť i povolené, ale zámer nahrávať musíte predom oznámiť!

Re:dakujeme

NeDlouholudsky | 16.05.2012

V pripade predvolania samostatne si mala uviest ze tvoj manzel je svedok!!! v tom pripade by ho museli predvolat s tebou :-)

Re:dakujeme

NeDlouholudsky | 16.05.2012

Dohovor o biomedicine ti odmietnutie ockovania dovoluje KEDYKOLVEK odvolat.....tak si to mala urobit obratom tam na "vysluchu" na RUVZ.......proste to odvolat s okamzitou platnostou.

takze by to priestupkove konanie vlastne malo byt zrusene.

Ty vypovies zmluvu tej udavacke lekarke. Nenajdes si ziadnu novu alebo inu..... a pockas co sa bude diat...

jednoduche.... len treba vyuzivat kroky ktore oni neocakavaju......oni si myslia ze im kydnes nejake to krestanske kydy a oni to vsetko popru a svacnu pokutu.......to je take klise.....

argumentovat tym co ma realny podklad ako povinnosti lekara..

a samozrejme obratom vzdy a za kazdych okolnosti uz pri predvolaniach na ockovanie podat trestne oznamenie na prokuraturu na neznameho pachatela. Prokurator(ka) moze potom zastavit akekolvek nezakonne konanie akehokolvek uradu a zacat ich trestne stihat.

Ak sa neozves na prokuraturu ty sama, tak oni nezacnu konat vobec

a ešte jedna dôležitá vec

J.N. | 15.05.2012

Do odvolania sa mala dať žiadosť zohľadniť z akých pohnútok matka odmietla očkovať (totiž z pohnútok chrániť zdravie dieťaťa pred rizikom vedľajších účinkov ktoré reálne hrozia) pretože aj to zákon požaduje pri prejednávaní aby boli posúdené pohnútky "spáchania priestupku". Rovnako mala žiadať matka v odvolaní, že sa nedopustila priestupku, pretože týmto aktom sa snažila odvrátiť reálne hroziace nebezpečenstvo a preto sa nemôže jednať o priestupok (príklad: nedospustím sa vandalizmu, keď napr. rozbijem okno, za cieľom vyprostiť napr. vymknuté dieťa)

Re:a ešte jedna dôležitá vec

Peter | 15.05.2012

Nespáchala priestupok v prvom rade preto, že odmietla konkrétnu vakcínu a to priestupok nie je. Toto už mal dávno riešiť prokurátor. Je to zneužitie právomoci verejného činiteľa. Ako dôkaz stačí poslať uvedené rozhodnutia na prokuratúru. To mamička nemá trochu sebaúcty? Úradníci sú svatý a môžu páchať trestnú činnosť? A samozrejme že sa treba aj odvolať aby rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť.

Re:Re:a ešte jedna dôležitá vec

J.N. | 16.05.2012

Ahoj Peter, no tak neviem čo všetko podnikli, je tam dátum spred dvoch mesiacov.

trestné oznámenie

Peter | 15.05.2012

Treba hneď podať trestné oznámenie na prokuratúru vo veci zneužitia právomoci verejného činiteľa. Doktorky na UVZ pôjdu do basy. Zaslúžia si to.

Záznamy: 1 - 25 zo 35
1 | 2 >>

Pridať nový príspevok