Rotarix - EMA neidentifikovala v súvislosti s používaním vakcíny Rotarix žiadne bezpečnostné riziká

31.03.2010 12:00

       Európska lieková agentúra (EMA) zverejnila závery mimoriadneho zasadania Výboru pre humánne lieky (CHMP) venovanému kontaminácii perorálne podávanej vakcíny Rotarix - neočakávaná prítomnosť nepatogennej vírusovej DNK v šaržach tejto vakcíny nepredstavuje riziko pre verejné zdravie.
       Na svojom mimoriadnom zasadaní dňa 25. marca 2010 Výbor pre humánne lieky (CHMP) schválil odporúčanie Pracovnej skupiny pre vakcíny v tom zmysle, že nie je potrebné obmedziť používanie vakcíny Rotarix.

 

       Viac na stránke Štátneho Ústavu pre Kontrolu Liečiv (ŠÚKL).