Proočkovacia propaganda zasiahla významné britské denníky

19.11.2010 00:31

Alliance for Natural Health Europe - 5.XI.2010 - Adam Smith

 

       Pôvodný článok "Pro-vaccine propaganda hits major UK newspaper"
       z angličtiny preložila Bc. Kristína Hills a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

Chcete, aby vaše nezaočkované dieťa nepustili do školy?

       Ak sa zaoberáte otázkou, či nechať svoje potomstvo zaočkovať MMR vakcínou (osýpky, príušnice, ružienka), pôsobíte ako „hysterický rodič strednej triedy”, keďže „stále veríte, že vakcína MMR môže spôsobiť autizmus“ aj napriek tomu, že „neexistuje žiaden dôkaz na podporu tejto teórie". Ak ste matkou, určite nosíte „kvetované šaty po starej mame“, kým všetkých ustráchaných oteckov charakterizujú „dedkovské nohavice“. V odľahlom kúte miestnych potravín si sprisahanecky šepkáte: „Nedám deti očkovať MMR-kou. Čo Ty?“, pričom dúfate, že sa vyhnete „odpornému jedu, ktorý vláda každému po troškách vpichuje.“

       Spoznávate sa? S najväčšou pravdepodobnosťou nie, keďže ide o hlúpu karikatúru, ktorá má vyvolať emocionálnu odozvu. Je divom dnešnej doby, že sa taký urážlivý a zavádzajúci článok ako tento dostane do popredných britských novín. Na to, aby sme napravili všetky škody a urovnali nepresnosti, ktoré doňho novinárka Cristina Odone dokázala napchať, by sme potrebovali siahodlhý komentár. Poďme sa teda v krátkosti pozrieť na najviac do-očí-bijúce nezmysly.

 

Neočkovaným deťom by mal byť zamedzený vstup do školy

       Brániť neočkovaným deťom chodiť do školy, až kým nebudú zaočkované, by bolo veľmi nákladné, keďže aj neočkované deti sa potrebujú vzdelávať a muselo by to pravdepodobne prebiehať v oddelených priestoroch a s pomocou špeciálneho personálu. Našťastie by táto myšlienka pri triezvo zmýšľajúcej britskej vláde neprešla. Cristina Odone si však môže myslieť, že nezaočkované deti nemajú právo na vzdelanie. Ďalšou otázkou je, či je etické nútiť kohokoľvek, hlavne deti, aby im bola aplikovaná kontroverzná látka proti ich vôli. Žijú obyvatelia Veľkej Británie v štáte, ktorý im má diktovať, čo je pre ich deti dobré, bez toho, aby mali právo slobodne sa rozhodnúť?

 

Neexistuje dôkaz, že by MMR vakcína spôsobovala autizmus

       Keďže nám pani Odoneová neponúka žiadne odkazy na vedecké práce, ktoré by podporili jej tvrdenia typu „štúdie preukázali, že neexistujú dôkazy, že MMR vakcína spôsobuje autizmus“, zostáva nám len hádať, aké „dôkazy“ tým myslí.

       Na podporu tvrdení, ako sú tie od Cristiny Odone, zvykne byť citovaných niekoľko štúdií, ktoré ale pochybili buď metodicky alebo eticky, alebo oboje. Ako príklad môžeme uviesť štúdiu uverejnenú v roku 2003 v časopise Pediatrics, ktorú vypracoval Dr. Madsen a kol. Táto štúdia nenašla žiadnu spojitosť medzi MMR vakcínou a autizmom. Avšak jej metodika bola zmenená tak, že zahrnula popri hospitalizovaných pacientoch (t.j. pôvodných subjektoch štúdie) aj ambulantných pacientov. Toto, v kombinácii s nesprávnym opisom regresívneho autizmu, zamaskovalo akékoľvek spojitosti medzi autizmom a vakcínou, ktoré by sa inak mohli objaviť. A to sme ešte nespomenuli, že štúdiu financoval štátny podnik na výrobu vakcín v Dánsku.

       No možno sme sa unáhlili a pani Odoneová, ktorej arzenál vedeckých štúdií priam praská vo švíkoch, sa odvoláva na inú štúdiu. Napríklad na štúdiu z roku 2004, vypracovanú Dr. Andrewsom a kol., publikovanú v časopise Pediatrics. Jej autori sa zmýlili pri svojich výpočtoch, keď použili nesprávnu dávku tiomersalu - veľmi kontroverzného a potenciálne nebezpečného derivátu ortuti, ktorý sa používa v mnohých vakcínach ako konzervačná prísada. Jej autori, ako členovia Úradu verejného zdravotníctva, hodnotili politiku, ktorú sami pomáhali vytvoriť, takže táto štúdia by vôbec nemala byť považovaná za platnú.

       Pre ďalšie informácie si, prosím, prezrite stránku o MMR vakcíne a kliknite na podtitulok "The official line: Vaccine–autism link disproved" ("Oficiálne zdroje tvrdia: spojitosť medzi autizmom a vakcínami neexistuje").

 

Andrew Wakefield zdiskreditovaný a vymazaný z registra lekárov

       Pravdou je, že Všeobecná lekárska rada (General Medical Council) prehlásila Wakefielda za vinného z neetického správania sa a vymazala ho z registra lekárov. Týmto udalostiam predchádzali komické procesy, ktoré boli takmer úplne zmanipulované. Naša správa nazvaná "ANH Feature: The longest witch-hunt in UK medical history draws to a close" ("Najdlhší hon na čarodejnice v dejinách britského lekárstva sa blíži ku koncu") podáva detailný opis tejto paródie, pričom sa v nej okrem iného hovorí:

„Všeobecná lekárska rada sa rozhodla odignorovať etický kódex z roku 1995 a nahradiť ho kódexom z roku 1996, na základe čoho získali, čo chceli – do neba volajúcu nespravodlivosť. Taktiež trvali na tom, že „pervazívne vývojové poruchy“ nepatria do porúch autistického spektra, i keď opak je pravdou; a že do projektu mali byť zahrnuté výlučne deti, ktoré boli zaočkované len proti osýpkam resp. proti osýpkam a rubeole a nie tie, ktorým bola aplikovaná vakcína MMR. Pri vypočúvaní sa manipulovalo s dôkazmi tak, že obvinení lekári nemali šancu sa voči vážnym obvineniam brániť."

 

Na ochranu pred epidémiami musí byť zaočkovaných 92% obyvateľstva

       Cristina Odone píše, ako keby bol koncept „kolektívnej imunity" všeobecne uznávanou pravdou aplikovateľnou na očkovanie. No nie je to tak; ide len o čistú teóriu, ktorá tvrdí, že očkovanie istej časti obyvateľstva zabráni šíreniu ochorení, proti ktorým sa očkuje a to aj vtedy, ak podaktorí jednotlivci nemôžu byť očkovaní. Je to teória lákavá, no aj tak zostáva len teóriou. Pôvodne sa ale kolektívna imunita vôbec nevzťahovala na očkovanie. Štatistiky hovoria, že ochranný účinok sa ukáže práve vtedy, keď sa dostatočné množstvo obyvateľstva nakazí divokou formou ochorenia - následne získaná imunita je v dôsledku prirodzeného vylučovania protilátok trvalá. To isté môže ale nemusí platiť pri niektorých vakcínach, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou nefungujú vždy a poskytujú ochranu, ktorá postupne zaniká. Je teda zavádzajúce tvrdiť, že ochrana po očkovaní je trvalá.

       Majme na pamäti, že Cristina Odone rada rozoberá tému očkovania detí, keďže v minulosti uverejnila podobný článok v inom hlavnom britskom denníku, The Times, s názvom „Belošky zo strednej triedy a milujúce mamičky. A ich hlúposť môže zabiť vaše dieťa“ („White, middle-class, loving mums. And their stupidity could kill your child“). Mali by sme byť teda vďační aspoň za to, že netrvá na tom, že všetci spochybňovači očkovania sú duševne chorí vrahovia detí.

       Mimochodom, Cristina Odone v minulosti pôsobila ako redaktorka katolíckych novín Catholic Herald. Vidno tu jemný paradox - niekto, kto verí vo všemohúceho Stvoriteľa, verí zároveň v to, že tento Stvoriteľ sa v Rajskej záhrade pri stvorení imunitného systému jednoducho zmýlil. Je imunitný systém naozaj tak slabý, že jeho diery treba plátať núteným povinným očkovaním? Avšak bez ohľadu na jej vierovyznanie je jej viera v očkovanie neotrasiteľná. Cristina Odone navyše pôsobí aj ako výskumná pracovníčka stredopravého think tanku, ktorý sa domnieva, že poňatie osobnej slobody sa nevzťahuje na slobodu od štátom vynucovaného povinného očkovania. Cristina Odone je teda bezpochyby vynikajúcim zástancom očkovania. Človek sa pýta, či z jej strany za tým všetkým nie je aj čosi viac, než len nezištný záujem.

       Spojenectvo za prirodzené zdravie (Alliance for Natural Health) zdôrazňuje, že každý má právo na informovaný (ne)súhlas s očkovaním - slobodné rozhodnutie, či on alebo jeho deti dostanú všetky, niektoré alebo žiadne očkovania, ktoré sú dnes k dispozícii. Rodičia jednoducho nevedia, že sa neuskutočnila ani jedna jediná štúdia, ktorá by sa zaoberala dopadom všetkých dostupných vakcín na ľudský organizmus, a čo je horšie, väčšina verí, že bezpečnosť vakcín bola dokázaná. Toto tvrdenie sa nezakladá na pravde a je smiešne, že sa stalo všeobecne platným len vďaka nekonečnému opakovaniu a slepej podpore podaktorých skupín spoločnosti. Je dôležité, aby ste sami skúmali, zbierali informácie, pýtali sa odborníkov a nakoniec sa sami aj rozhodli. Len sa nenechajte odradiť neodbytnými propagátormi očkovania, medzi ktorých patrí aj Cristina Odone.

 

Odkazy

  1. Madsen KM, Lauritsen MB, Pedersen CB a kol.: "Thimerosal and the occurrence of autism: negative ecological evidence from Danish population-based data", Pediatrics 2003;112:604–6.
  2. Andrews N, Miller E, Grant A a kol.: "Thimerosal Exposure in Infants and Developmental Disorders: a retrospective cohort study in the United Kingdom does not support a causal association", Pediatrics 2004;114:584-591.