Prejav na proteste proti (nielen) povinnému očkovaniu proti CoViD-19 v Bratislave 10.VII.2021

10.07.2021 16:35

Ing. Marián FILLO

 

    Aj keď nám sprvoti bolo sľubované čosi iné, opäť (koľkokrát už?) sme zrejme boli politikmi okla­maní a z dobrovoľného očkovania proti CoViD-19 sa nám pomaličky vykľúva očkovanie po­vin­né. Zatiaľ ešte nie je, len sa o tom hovorí, ale už dnes je neočkovaným všelijak strpčovaný život, či už tým, že nemajú nárok na rôzne benefity od svojho zamestnávateľa, alebo sa (na rozdiel od oč­kovaných) musia dávať testovať či podstupovať karanténu. Môže však byť ešte horšie.

    Akú to má logiku? Jediným ospravedlnením pre povinné očkovanie vždy bola tzv. ko­lek­tívna imu­nita, či skôr starostlivo budovaná ilúzia o kolektívnej imunite, vytvorenej očkovaním. Ide o to, že keď je v spo­ločnosti určité percento obyvateľov skutočne imúnnych, tak títo nákazu ďalej nešíria a vírus či baktéria má len minimálne šance vyvolať epidémiu, lebo aj tí neimúnni, sa nemajú veľmi od koho nakaziť. Musí to však byť taká imunita, kedy človek nielenže po ná­kaze neochorie, ale ani pôvodcu choroby nešíri, hoc by aj po nákaze zostal zdravý.

    Spĺňajú túto podmienku vakcíny proti CoViD-19? Jednoznačne nie. Najtrúfalejšia štúdia, ktorej hod­novernosť je prinajmenšom pochybná, odhadla úspešnosť vakcín pri znižovaní infekčnosti oč­kovaných ľudí na 60%. To znamená, že očkovanie (ani pri 100%-nej zaočkovanosti) šírenie vírusu nezastaví, ale nanajvýš ho spomalí na polovicu či 40%. Navyše však s každou novšou a šikov­nej­šou mutáciou SARS-CoV-2 zisťujeme, že vakcíny na ňu fungujú menej a menej, takže nielenže nebrá­nia prenosu vírusu, ale ani ochoreniam, hospitalizáciám a úmrtiam očkovaných na CoViD-19. Ne­ho­voriac o tom, že samotné očkovanie spôsobuje mnohé ochorenia, hospitalizácie a úmrtia. V ne­jed­nej krajine (napr. v Austrálii) dokonca úmrtia na následky očkovania vysoko prevyšujú úmrtia na CoViD-19. Krajiny s najvyššou zaočkovanosťou, ako sú Seychely, Mongolsko, Spojené Arabské Emiráty, Čile, Uruguaj či Veľká Británia, sú dnes zároveň krajinami s najvyšším výskytom nových prípadov CoViD-19. Pritom v Mongolsku do spustenia očkovania CoViD-19 takmer nepoznali.

    A nielen to! Vo Veľkej Británii je smrtnosť delta (indického) variantu u neočkovaných 0,08%, ale u očkovaných až vyše 3x vyššia: 0,26%. Pre porovnanie: smrtnosť laboratórne potvrdenej chrípky je v rozmedzí 0,1% až 5% (v závislosti od kmeňa chrípkového vírusu a od krajiny). Pritom nám Mi­ni­sterstvo propagandy, pardón: zdravot­níc­tva hovorí, že sa máme dať zaočkovať, aby sme boli chrá­není pred deltou, hoci Veľkú Britániu vy­so­ká zaočkovanosť pred deltou zjavne neochránila, ba na­opak — Veľká Británia patrí medzi štáty s aktuálne najvyšším výskytom nových prípadov.

    Tú vytúženú kolektívnu imunitu nám teda očividne nijaká vakcína nevytvorí, môžu ju však vy­tvo­riť tí, čo CoViD-19 prekonajú, hoc aj bezpríznakovo, lebo tí už vírus naozaj nešíria. Napr. deti a mládež, ktorí ak aj vôbec ocho­rejú, tak CoViD-19 (až na vzácne výnimky) prekonajú hravo. Oč­ko­vať ich a zabrániť tak vytvoreniu oveľa silnejšej imunity u nich, než by kedy vôbec dokázalo očkovanie, je nielen obludné zverstvo z hľadiska etiky, keďže riziko závažných nežiaducich účin­kov očkovania je u nich mnohonásobne vyššie než riziko následkov CoViD-u, ale navyše to zne­mož­ňuje vznik skutočnej kolektívnej imuni­ty. Tá však očividne nie je vôbec cieľom súčasných poli­ti­kov a zdravotníckych papalášov. Cie­ľom je predať čo najviac vakcín.

    A keďže vakcíny proti CoViD-19 majú s obrovským predstihom najviac nežiaducich účinkov spo­medzi všetkých vakcín, napr. úmrtí na následky očkovania proti CoViD-19 je za pol roka viac než úmrtí na následky všetkých vakcín dokopy za predchádzajúcich 30 rokov, možno je cieľom aj vy­robiť toľko nežiaducich účinkov, že to výdatne podporí odbyt iných liekov od tých istých fi­riem, čo vyrábajú vakcíny. Možno to dramaticky zníži plodnosť alebo zvýši výskyt rakoviny, čo zatiaľ nik­to netestoval a za tak krátky čas by to ani nešlo zistiť.

    Vakcíny proti CoViD-19 sú a ešte najmenej dva roky budú experimentálnym produktom, keď­že 3. fáza klinických skúšok, ktorá by normálne musela skončiť pred uvedením na trh, sa po­tiah­ne napr. u vakcíny od Pfizeru až do 2.V.2023. Dočasné pripustenie používania týchto experimentál­nych vakcín bolo len kvôli núdzovej situácii. Ak však núdzová situácia pominula, mali by tieto vak­cíny byť zakázané prinajmenšom do dokončenia 3. fázy klinických skúšok. Lenže CoViD-19 nikdy nepredstavoval núdzovú situáciu u detí a mládeže, preto by u tejto vekovej kategórie nemala o oč­ko­vaní vôbec byť reč. A ani omylom o očkovaní povinnom, či očkovaní ako podmienke pre to či ono.

    Deti sú naša budúcnosť. Nedovoľme špinavému a krvavému biznisu výrobcov vakcín spraviť si z našich detí Eldorádo — na ich i na našu škodu! Nenechajme sa viac vydierať vrcholne nekom­pe­tentnou a skorumpovanou hrôzovládou, ktorá zo Slovenska spravila 10. najhorší štát na svete čo do úmrtí na CoViD-19 v prepočte na milión obyvateľov a ktorej opatrenia (akože) proti šíreniu cho­ro­by boli v drvivej väčši­ne prípadov kontraproduktívne, rovnako ako je viac na škodu než na úžitok aj očkovanie (obzvlášť očkovanie detí) proti CoViD-19 experimentálnymi vakcínami, mnohoná­sob­ne nebezpečnejšími než tá najnebezpečnejšia vakcína, aká kedy bola schválená za ostatných 50 ro­kov! My nie sme a ani naše deti nie sú a nebudú pokusnými králikmi výrobcov vakcín, a už vôbec nie za­dar­mo, či dokonca pod nátlakom súčasnej hrôzovlády a jej prisluhovačov. Nie sme štátny majetok, ani otroci štátu, sme zvrchovanými vládcami nad svojimi telami a nijaká farmaceutická štetka, ani žiaden psychopatický minister nám nebude rozkazovať, čo s nimi máme robiť a čo si máme dať pichnúť, ani nás k tomu nebudú akokoľvek vydierať! Dosť bolo tejto hrôzovlády spriahnutej s far­ma­ceutickými molochmi, priatelia. Tu už naozaj ide o holý život!

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.
    Ak ste tak ešte neurobili, prečítajte si, prosím, Petíciu za slobodu informovaného rozhodovania o očkovaní, adresovanú Európskemu parlamentu a ak s ňou súhlasíte, podpíšte ju, prosím.