Poučenie o odmietaní povinného očkovania, ktoré detským lekárom poslal RÚVZ Košice

19.06.2011 00:15

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

so sídlom v Košiciach, ul. Ipeľská 1, 040 11  K o š i c e

Tel.: 055/7860101 Fax: 055/7860147 E-mail: ke.epi@ruvzke.sk IČO: 00606723

 

Pre praktických lekárov pre deti a dorast
na území okresov Košice I-IV a Košice-okolie

 

 

Naša značka:
2011/005634/E-251.1/Tá.
Vybavuje:
MUDr. Jana Seligová
JUDr. Jana Hajduková
055/62 201 76, 055/7860 107
Košice, dňa
29.III.2011

 

Vec: Riešenie odmietania (posúvanie termínov) povinného pravidelného očkovania - usmernenie.

 

       Podľa § 52 ods. 5 písm. c) zák.č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotnícki pracovníci povinní zaznamenať do zdravotnej dokumentácie všetky dôležité údaje v súvislosti s predchádzaním vzniku a šíreniu prenosných ochorení.

       Podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení upravuje vyhl. č. 585/2008 Z.z. v znení vyhl. č. 273/2010 Z.z.. Postup vykonávania očkovania, vrátane vykonania záznamu o očkovaní, je upravený v § 13 ods. 1 až 6 cit. vyhl..

       V zmysle tohto ustanovenia záznam v zdravotnej dokumentácii dieťaťa v súvislosti s odmietnutím povinného očkovania zástupcom dieťaťa musí obsahovať zreteľné a čitateľné údaje:

 • dátum odmietnutia (písať dátum každého odmietnutia),
 • názov ochorenia proti ktorému dieťa nebolo očkované - osýpky, mumps ...
 • názov vakcíny, ktorou malo byť dieťa zaočkované,
 • kontraindikácia očkovania (dieťa nemá (má) kontraindikáciu, pre ktorú by očkovanie nemohlo byť vykonané),
 • poučenie, informovanie rodiča o charaktere očkovania,
 • dôvod odmietnutia očkovania,
 • označenie osoby, ktorá očkovanie odmieta (matka alebo otec) a podpis rodiča.

 

       Týmto Vás žiadam, aby zdravotná dokumentácia dieťaťa pri povinnom očkovaní bola dôsledná a v súlade s vyššie citovaným právnym predpisom.

 

MUDr. Jana Seligová
vedúca odboru epidemiológie

 


 

Komentár

Ing. Marián Fillo

 

       Pozrime sa najprv na to, čo citované právne predpisy skutočne obsahujú:

 • § 52 ods. 5 písm. c) zák. č. 355/2007 Z.z.:

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotnícki pracovníci sú povinní zaznamenávať všetky dôležité údaje v súvislosti s predchádzaním vzniku a šíreniu prenosných ochorení do zdravotnej dokumentácie.

 1. Očkovanie osôb vykonáva lekár na základe preskripčného obmedzenia alebo ním poverená sestra po posúdení aktuálneho zdravotného stavu očkovanej osoby a po zhodnotení možných dočasných alebo trvalých kontraindikácií očkovania podľa písomnej informácie pre používateľa lieku a súhrnu charakteristických vlastností lieku. Lekár na lekárskom predpise vyznačí spôsob úhrady predpísanej očkovacej látky, ak ide o očkovanie podľa § 5 ods. 1 písm. c) a e) prečiarknutím políčka „hradí poisťovňa“.
 2. Očkovanie vykoná lekár po poučení osoby o charaktere očkovania a po jej lekárskom vyšetrení; do zdravotnej dokumentácie vyznačí indikáciu alebo kontraindikáciu očkovania podľa § 5 ods. 3.
 3. Záznam o očkovaní v zdravotnej dokumentácii obsahuje dátum očkovania, názov a poradie dávky očkovacej látky, výrobcu, šaržu, dávku, spôsob aplikácie a meno lekára, ktorý očkovanie vykonal. Do zdravotnej dokumentácie sa zapíše aj dôvod, pre ktorý sa očkovanie neuskutočnilo a nežiaduce účinky, ak sa u očkovanej osoby vyskytli. Nežiaduce účinky oznamuje lekár Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv a regionálnemu úradu na tlačivách, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4.
 4. Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na tuberkulín a na imunoglobulíny, ktoré sa použili na prevenciu prenosných ochorení.
 5. Základné očkovanie proti tuberkulóze sa vykonáva na novorodeneckom oddelení zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti. Kontrolu výsledkov základného očkovania proti tuberkulóze vykonáva lekár, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast. Preočkovanie proti tuberkulóze vykonáva pneumoftizeológ alebo ním poverená sestra.
 6. Lekár, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých a lekár, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, alebo ním poverená sestra, písomne oznámi termín povinného očkovania osobe alebo jej zákonnému zástupcovi. Ak sa má vykonať mimoriadne očkovanie, pri nebezpečenstve z omeškania možno oznámenie vykonať aj inou formou. Ak sa osoba, ktorá má byť očkovaná, nedostaví na povinné očkovanie ani v náhradnom termíne, na ktorý bola pozvaná preukázateľným spôsobom, lekár oznámi túto skutočnosť regionálnemu úradu. Ak očkovanie vykoná iný lekár, je povinný písomne informovať o vykonanom očkovaní lekára, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
   

       Keď sa na to bližšie pozrieme, zistíme, že Zákon č. 355/2007 Z.z. (ďalej len Zákon) vôbec nedefinuje, ktoré údaje sú "dôležité v súvislosti s predchádzaním vzniku a šíreniu prenosných ochorení". Vo Vyhláške MZ SR č. 585/2008 Z.z. (ďalej len Vyhláška) nájdeme v § 13 ods. 3 zoznam údajov, ktoré sa o očkovaní majú zapísať do zdravotnej dokumentácie. Nie je tu však žiadna zmienka o tom, že toto sú tie "dôležité údaje v súvislosti s predchádzaním vzniku a šíreniu prenosných ochorení", hoci z povahy veci by to mohlo vyplývať. Nemožno však tvrdiť, že zoznam údajov uvedený v § 13 ods. 3 Vyhlášky je zoznam "dôležitých údajov v súvislosti s predchádzaním vzniku a šíreniu prenosných ochorení", keďže toto nie je nikde vo Vyhláške ani v Zákone výslovne uvedené. V tom zmysle teda môžeme § 52 ods. 5 písm. c) Zákona ignorovať, pretože bez výslovného vymenovania "dôležitých údajov v súvislosti s predchádzaním vzniku a šíreniu prenosných ochorení" je posúdenie dôležitosti toho-ktorého údaja výlučne na svojvôli detského lekára.

       Vyhláška stanovuje, že do zdravotnej dokumentácie treba zaznamenať tieto údaje o očkovaní:

 • dátum očkovania,
 • názov a poradie dávky očkovacej látky,
 • výrobcu,
 • šaržu,
 • dávku,
 • spôsob aplikácie,
 • meno lekára, ktorý očkovanie vykonal,
 • dôvod, pre ktorý sa očkovanie neuskutočnilo (tzn. kontraindikácie),
 • nežiaduce účinky.
   

       O odmietnutí povinného očkovania nie je vo Vyhláške vôbec reč, a tým pádom ani o údajoch, ktoré sa v súvislosti s ním majú do zdravotnej dokumentácie zapísať. Avšak odmietnutie očkovania možno považovať za zvláštny prípad kontraindikácie a ako také má v Medzinárodnej klasifikácii chorôb (MKCh-10 = ICD-10) pridelený kód Z28. Preto možno za požadované údaje považovať podľa § 13 ods. 3 Vyhlášky dátum, názov a poradie dávky očkovacej látky, výrobcu, meno lekára a dôvod neočkovania (kontraindikáciu). Zvyšné údaje nedávajú zmysel, pretože žiadny kus vakcíny nebol použitý, a teda nie je dôvod písať šaržu ani spôsob aplikácie či nežiaduce účinky, keď k žiadnej aplikácii nedošlo.

       Keď si to porovnáme s požiadavkami Dr. Seligovej z RÚVZ Košice, tak zistíme, že požaduje aj údaje, na ktoré nemá oprávnenie zo žiadneho platného všeobecne-záväzného právneho predpisu. Zopakujem ich, len tie oprávnené vyznačím tučným písmom, neoprávnené obyčajným:

 • dátum odmietnutia (písať dátum každého odmietnutia),
 • názov ochorenia proti ktorému dieťa nebolo očkované - osýpky, mumps ...
 • názov vakcíny, ktorou malo byť dieťa zaočkované,
 • kontraindikácia očkovania (dieťa nemá (má) kontraindikáciu, pre ktorú by očkovanie nemohlo byť vykonané),
 • poučenie, informovanie rodiča o charaktere očkovania,
 • dôvod odmietnutia očkovania,
 • označenie osoby, ktorá očkovanie odmieta (matka alebo otec) a podpis rodiča.
   

       Vyhláška, ktorá ako jediná definuje, ktoré údaje o očkovaní sa majú zaznamenať do zdravotnej dokumentácie, teda NEPOŽADUJE uviesť názvy ochorení, proti ktorým dieťa malo byť a nebolo očkované. Ostatne, má to logiku, keďže názvy týchto chorôb priamo vyplývajú z názvu vakcíny, bol by to teda úplne zbytočný duplicitný údaj.

        Vyhláška ďalej nepožaduje uviesť ani údaj o poučení/informovaní rodiča o charaktere očkovania, keďže takéto poučenie je podľa § 13 ods. 2 Vyhlášky automatickou súčasťou akéhokoľvek očkovania. Nie je teda dôvod výslovne uvádzať niečo, čo je samozrejmé. Vyhláška totiž nepredpokladá, že by ju lekár porušoval a očkoval aj bez poučenia. RÚVZ Košice požadovaním údaja o poučení teda nevdojak priznáva, že napriek požiadavke Vyhlášky zrejme viacerí detskí lekári veselo očkujú aj bez predchádzajúceho poučenia zodpovednej osoby (typicky rodiča) o charaktere očkovania.

       Vyhláška nepožaduje ani uvedenie dôvodu odmietnutia, keďže v prípade odmietnutia očkovania je dôvod očkovania obsiahnutý v kontraindikácii.

       Na záver: Vyhláška nepožaduje uvedenie osoby, ktorá očkovanie odmieta, a už vôbec nie podpis tejto osoby.

 

       Sčítané a podčiarknuté: RÚVZ Košice prekračuje zákon, keďže požaduje od detských lekárov údaje, ktoré ho žiadny platný právny predpis neoprávňuje od nich požadovať.

       K tomu dodávam, že podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky:

Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

       Údajov, ktoré môže RÚVZ požadovať, sa týka aj § 60 ods. 2 Zákona:

Orgány verejného zdravotníctva spracúvajú osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojich úloh v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia.

       Tento paragraf obmedzuje údaje, ktoré môže RÚVZ požadovať a spracúvať len na údaje NEVYHNUTNÉ "na plnenie svojich úloh v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia". Z tohto hľadiska je skutočne úplne nepodstatným údajom dôvod odmietnutia očkovania či podpis rodiča. Nevyhnutným údajom je len to, že očkovanie určitou očkovacou látkou bolo u toho a toho dieťaťa odmietnuté z iných než zdravotných dôvodov. Všetko ostatné je z tohto hľadiska nepodstatné.

       Rozsah údajov, ktoré od detských lekárov požaduje RÚVZ Košice, teda očividne prekračuje rozsah stanovený zákonom, čím RÚVZ Košice opäť raz porušil Ústavu SR.

 

Diskusia: Poučenie o odmietaní povinného očkovania, ktoré detským lekárom poslal RÚVZ Košice

pekne rozobrané...

bug_tom | 20.06.2011

Dík Marian, hodí sa v najbližšej budúcnosti... :)
g.t.

Pridať nový príspevok