Poučenie, ktoré Vám dá podpísať RÚVZ Nitra, Trnava i Dunajská Streda

18.02.2012 14:30

Doplnené: Pôvodne bol článok vydaný 16.II.2011 o 1444. Po zistení, že prakticky totožné poučenie používa aj RÚVZ Trnava a RÚVZ Dunajská Streda, bol 18.II.2012 o 1430 doplnený nadpis článku.

 

Poučenie zákonných zástupcov dieťaťa o možných následkoch týkajúcich sa ohrozenia zdravia dieťaťa ako aj verejného zdravia v prípade nezabezpečenia povinného očkovania u svojho dieťaťa

       Cieľom očkovania je čo najúčinnejšie chrániť nielen jedinca, ale aj celú spoločnosť pred infekčnými chorobami. Infekčné ochorenia významne ohrozujú zdravie verejnosti, pretože sú prenosné z osoby na osobu. Rozvoj cestovného ruchu a medzinárodného obchodu, migrácia obyvateľstva prinášajú so sebou zvýšené riziko vzniku a šírenia infekčných ochorení.

       Systematická kontrola a epidemiologické a laboratórne sledovanie a bdelosť nad faktormi, ktoré ovplyvňujú vznik a šírenie infekčných ochorení sa na Slovensku vykonáva od druhej polovice 50. rokov. Jej efektívnosť dokazuje výrazný pokles tej skupiny infekčných ochorení, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. Infekcie vedúce k život ohrozujúcim chorobám a rozsiahlym epidémiám predstavujú riziko nielen pre občanov, ale aj pre štát. Je teda v záujme jednotlivca, ale aj celej spoločnosti, aby boli voči týmto ochoreniam čo najlepšie chránení. Z tohto dôvodu je očkovanie zakotvené v príslušných zákonoch Slovenskej republiky ako povinné očkovanie. Cieľom je aj navodenie stavu kolektívnej imunity, čiže prostredia, v ktorom sa infekcia nemôže šíriť. Pri poklese optimálnej úrovne kolektívnej imunity hrozí v populácii návrat prenosných ochorení preventabilných očkovaním.

       Očkovanie riadi a organizuje Ministerstvo zdravotníctva – hlavný hygienik SR. Povinné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek sa vykonáva na základe očkovacieho kalendára, ktorý je vypracovaný Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v zmysle § 5 zákona NR SR č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení vyhlášky MZ SR č. 273/2010. Druhy očkovania vykonávané v Slovenskej republike sú v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a v súlade s realizáciou očkovania v krajinách EÚ.

       Do imunizačného programu v Slovenskej republike sú v súčasnosti zaradené povinné pravidelné očkovania proti týmto 11 ochoreniam: tuberkulóze, detskej obrne, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, vírusovej žltačke typu B, hemofilovým invazívnym infekciám, pneumokokovým invazívnym ochoreniam, osýpkam, ružienke a príušniciam.

       Tým, že nezabezpečíte resp. odmietnete povinné očkovanie svojmu dieťaťu, vystavíte ho riziku vzniku následkov týchto prenosných ochorení:

 

Tuberkulóze

 • závažnému ochoreniu, ktoré sa šíri vzduchom a je vyvolané baktériou, ktorá je odolná voči bežnej liečbe. Najčastejšie postihuje pľúca, kde vyvoláva špecifický zápal. Pri mimopľúcnom postihnutí bývajú zasiahnuté lymfatické uzliny v rôznych lokalizáciách, kosti, kĺby, koža, postihnuté môžu byť obličky aj iné orgány. Najnebezpečnejšia je celková infekcia a infekcia mozgových obalov.

 

Poliomyelitíde (detskej obrne)

 • akútnemu vírusovému ochoreniu, ktoré sa šíri fekálne orálnym prenosom a kvapôčkami a postihuje centrálny nervový systém. U 1% infikovaných osôb vzniká akútna chabá obrna, najčastejšie dolných končatín. V 30% je obrna bez následkov, v 30% má minimálne následky a v 30% vážne následky. V 10% dochádza k úmrtiu dôsledkom postihnutia dýchacích svalov.
  V súčasnosti je možný import divého poliovírusu z endemických oblastí, z niektorých oblastí Ázie a Afriky – Nigérie, Indie, Pakistanu, Afganistanu.
  V roku 2010 bol hlásený výskyt 206 prípadov akútnej chabej obrny v Tadžikistane a 23 prípadov akútnej chabej obrny v Uzbekistane.

 

Diftérii (záškrtu)

 • závažnému bakteriálnemu ochoreniu, ktoré sa prejavuje vysokými horúčkami a masívnymi povlakmi v hrdle. V ich dôsledku vzniká sťažené dýchanie, ktoré môže viesť k uduseniu. Častou komplikáciou ochorenia je zápal srdcového svalu, následkom je zlyhávanie srdca, periférne obrny, zápal obličiek. Ochorenie sa prenáša vzdušnou cestou.

 

Tetanu

 • ochoreniu zapríčinenému baktériou prežívajúcou v hline a prachu, ktorej toxín poškodzuje centrálny nervový systém. Ochorenie sa prejavuje bolestivými kŕčmi, najskôr žuvacieho a šijového svalstva a následne celého trupu. Komplikáciou sú zlomeniny kostí, pretrhnutie svalov a dusenie v dôsledku kŕčov dýchacích svalov. Ochorenie neprežije takmer polovica chorých. U novorodencov má ochorenie 100% smrtnosť.

 

Pertussis (čiernemu kašľu)

 • vysoko nákazlivému ochoreniu dýchacieho systému vyvolaného baktériou prenášajúcou sa vzdušnou cestou. Ochorenie sa prejavuje intenzívnymi záchvatmi kašľa, u malých detí spôsobuje ťažkosti s jedením, pitím, v dojčenskom veku vznikajú poruchy dýchania. Komplikáciou ochorenia je zápal pľúc, poškodenie mozgu a smrť, 87% úmrtí je u detí do 1 roka.

 

Hemofilovým infekciám

 • bakteriálnemu ochoreniu, šíriacemu sa vzdušnou cestou, ktoré sa prejavuje zápalom hrtanu, hrtanovej príchlopky s rizikom udusenia. Často ochorenie prechádza do zápalu mozgových blán, zápalu pľúc, uší, infikuje kĺby, kosti a vnútornú výstelku srdca. Hemofilový hnisavý zápal mozgových blán – meningitída, patrí k najčastejším zápalom detského veku, ochorenie môže zanechať trvalé následky.

 

Vírusovej žltačke typu B

 • zápalovému degeneratívnemu ochoreniu pečene vyvolanému vírusom zo skupiny B. Ochorenie sa prenáša sexuálnym stykom, prenosom z matky na dieťa. K nákaze stačí mikroskopické množstvo krvi. Ochorenie často prechádza do chronicity so vznikom cirhózy (stvrdnutia) pečene v 5% – 10% a vznikom zhubného nádoru pečene.

 

Pneumokokovým ochoreniam

 • bakteriálnemu ochoreniu, ktoré sa šíri vzdušnou cestou a je príčinou závažných infekcií a úmrtí u detí v prvých rokoch života. Prejavuje sa život ohrozujúcimi invazívnymi infekciami (hnisavý zápal mozgových blán, otrava krvi) a ďalšími závažnými ochoreniami ako napr. zápalmi pľúc a recidivujúcimi hnisavými zápalmi stredného ucha. Prekonané ochorenie môže skončiť s následkami. Najzávažnejšie je nervové poškodenie s porušeným vývojom dieťaťa a poškodenie zmyslových orgánov (napr. sluchu).

 

Morbilám (osýpkam)

 • vysokonákazlivému vírusovému ochoreniu šíriacemu sa vzdušnou cestou, ktoré sa prejavuje horúčkou, nádchou, kašľom a postupujúcou vyrážkou na celé telo. Časté sú komplikácie ochorenia – zápal stredného ucha (u 1 z 10 detí), zápal pľúc (u 1 z 20 detí). Jedno z 1000 detí s osýpkami prekoná zápal mozgu a 1 z 1000 detí chorých na osýpky zomiera. U tehotných žien osýpky môžeu spôsobiť ohrozenie vývoja plodu, alebo predčasný pôrod. Osýpky sú veľmi vysoko nákazlivé ochorenie, čo znamená, že každé dieťa, ktoré nemá imunitu proti osýpkam, pri kontakte s chorým ochorie. Na Slovensku sa osýpky vďaka očkovaniu nevyskytujú, avšak v krajinách s nízkou kolektívnou imunitou sú zaznamenávané epidémie osýpok. V súčasnosti Nemecko je považované za najväčšieho „vývozcu“ osýpok. V Bulharsku bolo v roku 2009 zaznamenaných takmer 2000 ochorení na osýpky, z toho 5 prípadov skončilo úmrtím.

 

Parotitíde (mumpsu)

 • vírusovému ochoreniu, ktoré sa šíri vzdušnou cestou a prejavuje sa teplotou a nápadným zdurením príušnej žľazy a iných slinných žliaz. Priebeh ochorenia sa u 1 z 10 detí komplikuje zápalom mozgových blán. Ďalšími komplikáciami, ktoré sú následkom ochorenia, býva zápal podžalúdkovej žľazy a pohlavných žliaz u chlapcov s následnou neplodnosťou. Ojedinele sa vyskytne aj zápal mozgu. Následkom mumpsu môže byť hluchota. Na ochorenie zomiera asi 1 z 10.000 chorých detí.

 

Rubeole (ružienke)

 • vírusovému ochoreniu, ktoré sa šíri vzdušnou cestou. Príznakom ochorenia je horúčka, vyrážka na tvári a krku, zdurenie lymfatických uzlín v oblasti záhlavia a za ušami. Samotné ochorenie nie je závažné, predstavuje však veľké nebezpečenstvo pre tehotné ženy a ich nenarodené deti. Pri ochorení ženy na ružienku v prvých troch mesiacoch tehotenstva dochádza v 80% k poškodeniu plodu, dieťa sa narodí slepé alebo hluché, s poškodením mozgu, s vrodenou srdcovou chybou či s duševným postihnutím. Následkom ochorenia počas tehotenstva môže dôjsť k potratu. Ochorenie môže spôsobiť zápal kĺbov, asi u 1 z 5000 chorých osôb zápal mozgu.


 

       Ako zákonní zástupcovia dieťaťa MENO PRIEZVISKO nar. DD.MM.RRRR svojím podpisom potvrdzujeme, že sme boli v plnom rozsahu oboznámení o povinnosti, ktorú nám ukladá zákon v zmysle § 51 ods. 1 písm. d) a ods. 3 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň vyhlasujeme, že sme v plnom rozsahu porozumeli poučeniu o prípadnom ohrození zdravia nášho dieťaťa ako aj ohrozenia verejného zdravia niektorým z prenosných ochorení, ktoré sú preventabilné očkovaním a ktoré sme vzhľadom na dosiahnutý vek dieťaťa odmietli vykonať.

       Toto písomné poučenie bude súčasťou zápisnice z priestupkového konania prejednávaného dňa DD.MM.RRRR.

 

Podpisy zákonných zástupcov dieťaťa MENO PRIEZVISKO nar. DD.MM.RRRR

Otec ......................................................................

Matka ......................................................................

Podpis odborného lekára – epidemiológa, ktorý vykonal poučenie ........................................

Podpis vedúceho odboru epidemiológie RÚVZ .........................................

Podpis právnika RÚVZ ..................................................

  

V Nitre dňa DD.MM.RRRR

 

Diskusia: Poučenie, ktoré Vám dá podpísať RÚVZ Nitra

Poucenie od RUVZ Trnava

Zuzana | 11.08.2012

Ahojte, vcera nam bol doruceny list od RUVZ, aby sme podpisali 4 exeplare pouceni a 3 z toho poslali spat.
Ak som spravne pochopila, nemusim nic podpisovat, ak s tym nesuhlasim.
Mam im teda tieto papiere POSLAT NEPODPISANE spat, alebo nemam nic posielat?
Dakujem za odpoved.

P.S. Ockovanie som odmietla po neziaducich rekciach mojej dcerky na 2 davku Infarixu. Doktorka sa mi vysmiala a zmietla to zo stola, ze vsetko je normalne a to sa stava. Nic nezaznamenala do zdravotnej karty. Osobne som bola za imunologickou, ktora dala spravit 2 testy dcerke, z jedneho zistili znizenu bunkovu imunitu a druhy test stratili!!! Na to povedali, ze to nevadi a urobili zaver len z 1 testu, ze mozeme pokracovat v ockovani. Po mojej nespokojnosti mi doktorka (imunologicka) zatvorila usta tym, ze ona sa o tom uz so mnou nebude bavit...
Za zaklade tychto skusenosti, sme odmietli ockovanie, lebo ako bolo zrejme, doktorom je to uuuplne jedno, co sa deje s dietatom, len ockovat, ockovat a ockovat. Ako Lenin hovoril ucit sa, ucit sa, ucit sa. Pride mi to chore a hlavne az neludske, takto hazardovat so zdravim maleho dietata.

Poucenie Trnava

Martina | 21.03.2012

Aj nam prislo rovnake poucenie z Trnavy. Ignorovali sme to a nepodpisali. Zatial nikto nic. Konali sme spravne?

Re:Poucenie Trnava

Magda | 09.12.2012

Velmi podobne poucenie prislo aj nam. Zaujimalo by ma, aka doba uplynula od dorucenia Vasho poucenia a ci ani doposial neprisla ziadna "upomienka", resp. reakcia na chybajuce podpisy/odpoved.
Dakujem

poučenie môžu dať podpísať, ale...

M. | 19.02.2012

nesmú nútiť podpísať. Okrem toho máte zákonný nárok odmietnuť aby Vás vôbec niekto o niečom išiel slovne poúčať. Úspešne si to môžte vyargumentovať ńasledovným: človek, pacient má právo na základe zákona:

576/2004 Z.z. §6 ods (3) Každý, kto má právo na poučenie podľa odseku 1, má aj právo poučenie odmietnuť. O odmietnutí poučenia sa urobí písomný záznam. Čiže nemožno urobiť písomný záznam že pacient bol poučený ale odmietol podpísať, ale musí sa urobiť záznam, že pacient si odmietol vypočuť, prečítať poučenie. To je veľký rozdiel.

Navyše podľa toho istého zákona: §6 odsek (1) Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti (ďalej len poskytnúť poučenie )

To znamená, že RUVZ NR,TT a DS ak dávajú skutočne podpísať poučenie takéhoto znenia kde absentuje informácia o možných RIZIKÁCH, ktoré môže vakcína spôsobiť, nie je v súlade so zákonom, pretože poučenie nemožno považovať za úplné, (ak pacient neodmietne poučenie, musia totiž informovať nielen o rizikách odmietnutia zdravotnej starostlivosti ale aj o rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti ! )

pre Luciu

M. | 19.02.2012

Ahoj Lucia, zbytočne si podala podnet na Úrad na ochranu osobných údajov, povinnosť mlčanlivosti lekára spadá pod osobitné predpisy t.j. konkrétne pod zdravotnícke zákony a tými sa úrad na ochranu osobných údajov nezaoberá, ale posunie Tvoj podnet najpravdepodobnejšie Ministerstvu Zdravotníctva, ktoré ho zase posunie Úradu samosprávneho kraja, ktorý rieši tieto veci. Odporúčam Ti preto neotáľať, a zistiť si Úrad samosprávneho kraja pod ktorý lekár svojim pôsobiskom spadá, a predmetný podnet podať nezávisle priamo tam. Vyvstáva totiž pravdepodobnosť, že kým úrad na ochranu osobných údajov "zistí" že Tvoj podnet pod nich nespadá a následne kým ministerstvo zdravotníctva "zistí" že prípad nie je pre nich a posunú ho ďalej, tak kým nakoniec sa začne vôbec nejaké konanie voči lekárovi, môže sa ľahko stať (na to sú oni experti) že Tvoj prípad už bude dávno premlčaný.

Re:pre Luciu

Lucia | 28.02.2012

Vychádzam z Konštatácie Úradu na ochranu osobných údajov, ktorý sami vydali a ktorý je aj uverejnený na stránke www.rizikaockovania.sk. Podla tejto Konštatácie pediatri aj RUVZ postupujú protiprávne - proti zákonu na ochranu osobných údajov. 10 dní od mojho podnetu na ÚOOÚ mi prišiel list že celú vec začali prešetrovať. Takže podla mňa to márne vobec nie je, kedže samotné ÚOOÚ tvrdí že väčšina pokút je rodičom uložená len na základe neoprávneného nakladania s osobnými údajmi. Toť vsjo :)

Re:Re:pre Luciu

M. | 03.03.2012

Sama uvidíš, keď Ti po mesiacoch pošlú výsledok prešetrenia že vec posúvajú ďalej lebo zistia, že do ich kompetencie to nepatrí. Môj názor a skúsenosť. Ako myslíš, je to na Tebe, bola si upozornená.

treba ich všetkých udávať

Lucia | 18.02.2012

Prišlo mi to z RUVZ Trnava, nielenže som nepodísala, ešte som aj udala nášho pediatra aj RUVZ na Úrad pre ochranu osobných údajov. Som zvedavá čo mi začne chodit z jednotlivých inštancií a vobec ničoho sa nebojím. Ked sa nebudeme bát, nikto nám nič nemôže

Este som zabudol...

Brano | 31.03.2011

Hlavne si pozrite spomínaný zákon, tu je výňatok:

(1) Priestupku na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí ten, kto:
a) sa bez preukázania závažných zdravotných alebo iných lekárom zdôvodnených prípadoch nepodrobí očkovaniu, vyplývajúcemu z príslušných právnych predpisov, alebo nariadenému očkovaniu,
...
(2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 50 000 Sk a v blokovom konaní do 3 000 Sk. Za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu možno uložiť pokutu v súhrnnej výške 10 000 Sk.

Hlavne neskočiť na háčik

Brano | 31.03.2011

Toto pavyhlásenie je čisto len právnickým trikom.
Práva rodiča v demokratickej občianskej spoločnosti sú suverénne nadradené pred akékoľvek spoločenské záujmy. Inými slovami - ak vám vypadne dieťa z okna pôjdete do basy, pretože ste za svoje dieťa zodpovedný. A práve z tohto titulu vyplýva zákonná povinnosť rodiča hájiť zdravie a bezpečnosť svojho dietaťa - a to aj napriek zákonom v priamom konflikte, pretože tie sú svojim účelom podriadené vyššiemu morálnemu princípu a to princípu práva rodiča vychovávať svoje dieťa v súlade s tradíciami, náboženským presvedčením a svetonázorom rodičov.
Z deformovaného stavu súčasnej legislatívy vyplýva niekoľko absurdných možností:
1. Ak vinou rodiča dôjde k smrti dietaťa (napríklad vypadne z okna) nesie za ňu plnú trestnú zodpovednosť. Ak vinou očkovania dôjde k smrti dietaťa nesie časť viny rodič, pretože o rizikách bol informovaný?
2. Ak po zdĺhavom osvojovacom procese bude adoptované dieťa náhradnému rodičovi a ten sa rozhodne po zvážení rizík očkovania ho nevykonať, bude to dôvod na odobratie dietaťa z opatery?
Nenechajme sa zaviesť do diskusií o klinických štúdiách, o nákazlivosti, o zneužívaní funkcií, o korupcii lekárov a podobne. Je to len voda na ich mlyn aj napriek tomu, že mnohé z týchto tém by stáli za to aby sme sa za ne bili hlava-nehlava. To našim deťom nepômože. To o čo tu ide sú nespochybniteľné práva nás rodičov.
Ak nám dnes vezmú právo rozhodovať o správnosti lekárskych postupov čo bude zajtra? Eutanázie postihnutých? Transporty? Možno sa pousmejete. V histórii však bolo až príliš veľa hrôz, ktoré sa diali za tichého súhlasu.

1 | 2 | 3 | 4 >>

Pridať nový príspevok