Poučenie a súhlas pacienta v ambulancii pediatra

01.10.2007 12:00

       Základnú právnu úpravu informovaného súhlasu v Slovenskej republiky obsahuje Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny, Ústava SR, Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vlastná úprava poučenia pacienta a jeho súhlasu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je obsiahnutá v § 6 Zákona o zdravotnej starostlivosti. V porovnaní s predchádzajúcim stavom je aktuálna úprava určitým pokrokom v niektorých čiastkových oblastiach, avšak inde je zdrojom problémov v každodennej praxi, a to najmä v ambulanciách poskytujúcich zdravotnú starostlivosť osobám mladším ako 18 rokov.

 

       Plné znenie článku na stránke PediatriaPrePrax.sk.