Polysorbát 80 (Tween 80)

27.08.2011 12:17
Sumárny vzorec: C64H124O26
Schéma molekuly: Schéma molekuly polysorbátu 80
CAS číslo: 9005-65-6
Ako vyzerá: jantárovo žltá viskózna tekutina
LD50: 25 g/kg (myš, orálne)

 

Všeobecné informácie

       Polysorbát 80 (Polyoxyethylén (20) sorbitan monooleát, Tween 80) je neiónová povrchovo aktívna látka. Je to viskózna žltá tekutina rozpustná vo vode. Používa sa ako detergent, rozpúšťadlo, stabilizátor, v potravinárstve ako emulgátor (E 433).

       V zdravotníctve sa používa ako emulgátor, na stabilizáciu vodných súčastí liečiv, ako nosič vo vakcínach a ako súčasť rastových médií.

       V Európe a Amerike ľudia prijmú s potravou asi 0,1g denne. 

 

Bezpečnosť

       Údaje o karcinogénnych, mutagénnych a teratogénnych účinkoch a o vývojovej toxicite nie sú dostupné. Nie je známe, či dlhodobé alebo opakované vystavenie vedie k zhoršeniu zdravotného stavu. Mierne nebezpečný pri kontakte s kožou a očami (dráždivý), pri požití a vdýchnutí.

       Vo všeobecnosti sa považuje za dobre tolerovaný, aj keď niektorí ľudia naň môžu byť alergickí. Môže byť škodlivý pre ľudí s Crohnovou chorobou. Pri pokusoch na potkanoch s vysokými dávkami (ekvivalentnými 350g , resp. 1,3 kg denne u ľudí) sa pozoroval pokles plodnosti, resp. pokles hmotnosti gravidných samíc a potomstva.

       Po injekčnom podaní môže rýchlo metabolizovať na sorbitol a etylén oxid, ktoré sú omnoho toxickejšie. Po injekčnom podaní sa môžu okamžite vyskytnúť zmeny srdcovej činnosti. Môže oslabiť a prejsť hemato-encefalickou (krvno-mozgovou) bariérou, spôsobiť záchvaty až smrť. Môžu sa vyskytnúť anafylaktické a iné reakcie. Obzvlášť citlivé naň sú deti. Vykazuje synergickú toxicitu s niektorými chemikáliami, napr. lindan, talidomid, polymyxín B.

       Detergenty a emulgátory vo všeobecnosti podporujú rast nádorov. Oslabujú bunkovú stenu, kvôli čomu bunky pretekajú a praskajú. Detergenty sa používajú v bunkovom výskume práve kvôli svojej schopnosti uvoľniť bunkový obsah pre ďalší výskum. Mechanizmus pripomína komplex atakujúci membrány (MAC= jedna zo zbraní imunitného systému, spôsobuje rýchle usmrtenie bunky prederavením bunkovej steny).

 

Zdroje a viac informácií:

 

Vypracovali:

  • Lenka (výber a preklad)
  • Ing. Marián Fillo (grafická úprava - približne 15 minút čistého času)

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.