Podrobné informácie o prípade tetanu v okrese Michalovce na jeseň 2017 — DOPLNENÉ

22.01.2018 14:25

Ing. Marián Fillo

 

Doplnené: Článok bol pôvodne vydaný 20.I.2018 o 1257 a doplnení o dodatočne zistené údaje z Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) 22.I.2018 o 1425.

 

    Na verejnej debate v Košiciach v utorok 10.X.2017, kde som bol tiež hosťom, spomenula MUDr. Jana Seligová PhD. z košického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, že v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach leží neočkované dieťa s tetanom. Hoci tento prípad sa javil ako veľmi dobrý na širokú medializáciu za účelom podpory povinného očkovania, medializovaný na Slovensku nebol prakticky vôbec. Nijaké bližšie informácie o tomto prípade neboli nikde zverejnené, a to ani po mesiaci od prvej zmienky. To nám vŕtalo v hlave, a tak sa jedna dobrá duša podujala zistiť viac pomocou žiadosti o informácie na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Toto sa jej nakoniec podarilo dostať od príslušného úradu:

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

so sídlom v Michalovciach, Sama Chalupku 5, 07101 Michalovce

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Michalovce
  2017/005950 Bc. Záviská/617 28.XI.2017

 

Vec: Ochorenie na tetanus v okrese Michalovce — informácia

 

Vážená pani XYZ,

 

    na základe Vašej žiadosti ohľadom poskytnutia všetkých informácií, ktoré sa týkajú prípadu ochorenia na tetanus v okrese Michalovce, Vám v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení poskytujeme nasledovnú informáciu.

 

    Dňa 4.X.2017 bolo nahlásené RÚVZ Trebišov na oddelenie epidemiológie RÚVZ Michalovce podozrenie na tetanus u 4-ročného neočkovaného dieťaťa z obce Ruská.

    Epidemiologickým vyšetrovaním zamestnancami oddelenia epidemiológie bolo zistené, že dieťa bolo hospitalizované od 27.IX.2017 v Detskej fakultnej nemocnici (DFN) Košice, Klinika pediatrickej anesteziológie a intenzívnej medicíny (KPAIM). Nakoľko nám ochorenie na tetanus nebolo v zmysle Prílohy č. 5 k Zákonu č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov nahlásené zo strany Detskej fakultnej nemocnice Košice, oddelenie epidemio­lógie RÚVZ Michalovce kontaktovalo ešte 4.X.2017 predmetné zdravotnícke zariadenie s tým, aby nám zaslalo hlásenie tejto prenosnej choroby a zároveň poskytlo všetky dostupné informácie o zdra­votnom stave tohto pacienta.

ilustračný obrázok: tzv. tetanový mostík    Dieťa bolo choré od 26.IX.2017 — matka našla dieťa v posteli celkovo stuhnuté, dieťa nevedelo ohnúť končatiny, chodiť a posadiť sa, dieťa neotáčalo hlavou, reagovalo na slovné podnety, bolo pri vedomí, dezorientované a postonávalo. Dieťa bolo privezené matkou na detskú pohotovosť v Krá­ľovskom Chlmci 26.IX.2017 a pre nezlepšený zdravotný stav bolo preložené letecky na KPAIM DFN Košice dňa 27.IX.2017. V klinickom obraze dominovala rigidita kostrového svalstva, bola prí­tomná spasticita mimických svalov, trizmus žuvacieho svalstva, risus sardonicus. Vzhľadom k to­mu, že dieťa bolo výrazne zanedbané a v anamnéze bol údaj, že dieťa nie je očkované, bolo vyslo­vené podozrenie na základe klinického obrazu na suspektnú diagnózu tetanus. Pre dôvodné podo­zrenie na tetanus bolo indikované podanie antitetanického imunoglobulínu, bez reakcie. Pre laryn­gospazmus a progresiu respiračného zlyhávania bolo nutné dieťa zaintubovať a napojiť na umelú pľúcnu ventiláciu. Dieťaťu boli 2.X.2017 extrahované kariézne zuby (8x) ako potenciálne ložisko infekcie. Dňa 27.X.2017 bolo dieťa preložené v zlepšenom klinickom stave na Detské infekčné od­delenie DFN Košice. Priebeh hospitalizácie bol afebrilný, prechodne telesná teplota do 37,4 °C, kŕ­če nemal, postupne sa celkový klinický stav aj hybnosť a spasticita zlepšili. Celkový zdravotný stav sa výrazne zlepšil, dieťa je čulé, hravé, chodí s pomocou, prospieva. Na základe vypracovaného oč­kovacieho plánu ambulanciou pre očkovanie rizikových detí bola dieťaťu podaná 1. dávka kombi­novanej očkovacej látky proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, vírusovej hepatitíde typu B, hemofi­lovým invazívnym infekciám a poliomyelitíde. Dňa 14.XI.2017 bolo dieťa v dobrom klinickom sta­ve prepustené do ambulantnej starostlivosti.

    Údaj o neočkovaní dieťaťa bol overený a prekonzultovaný v Neštátnom zdravotníckom zariadení pre deti a dorast vo Veľkých Kapušanoch. Podľa vyjadrenia lekára prvého kontaktu, kde má dieťa svoju zdravotnú kartu, matka odmietala všetky povinné očkovania u svojho dieťaťa, ale oddelenie epidemiológie RÚVZ Michalovce takúto informáciu ani hlásenie o odmietaní očkovania nezazna­menalo.

    Vzhľadom na to, že dieťa, podľa udania matky, neutrpelo za posledných 30 dní žiadne poranenie ani úraz, hoci na celom tele, podľa lekárskej správy, malo veľké množstvo exkoriácií (odrenín), a malo značne poškodený a zanedbaný chrup a žije v hygienicky nevyhovujúcom prostredí, ktoré je značne znečistené odpadkami a výkalmi, môžeme iba predpokladať, že bránou vstupu infekcie bola ústna dutina dieťaťa a k ochoreniu mohlo dôjsť zavlečením spór Clostridium tetani kontaminovaný­mi rukami dieťaťa do organizmu práve cez kariézny chrup.

    Nakoľko nám bola umožnená len telefonická komunikácia ohľadom zdravotného stavu dieťaťa s DFN Košice a KPAIM DFN Košice nám ani na základe písomnej žiadosti neposkytla písomnú le­kársku správu, všetky údaje o zdravotnom stave pacienta boli vyžiadané z RÚVZ so sídlom v Koši­ciach a z Neštátneho zdravotníckeho zariadenia pre deti a dorast, Veľké Kapušany.

 

    S úctou

MUDr. Janka Stašková, MPH
regionálna hygienička

 

Telefón E-mail Internet IČO
+421 56 688 06 11 mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk 17335680

 

Doplnené 22.I.2018:

    Diagnóza tetanu bola potvrdená testom špachtle s pozitívnym výsledkom.

    Dieťa bolo bez známok úrazu, ale má značne poškodený až prehnitý chrup a pri hre mohlo konzumovať kontaminovanú hlinu.

 

Pozn. red.:

    K tomu viď články:

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.