Podľa ÚVZ SR nemusí byť povinné očkovanie plne uhradené poisťovňou, ak ho rodičia bez preukázateľných zdravotných dôvodov odložia na neskôr

07.05.2018 11:40
Kedy: piatok 20.IV.2018 o 16:21
Komu: Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) <uvzsr@uvzsr.sk>

 

ilustračný obrázok: logo ÚVZ SR s vodotlačou s euro-bankovkamiDobrý deň prajem.

    Obraciam sa na Vás, ako na kompetentný úrad, s prosbou o radu.

    Ide o to, že mám dcéru, ktorá bude mať tento mesiac 2,5 roka. S očkovaním sme sa rozhodli počkať. Až tento rok v apríli jej bolo podané prvé očkovanie — Infranrix Hexa. Doktorka mi vypísala recept na vakcínu, ktorú som uhradil (42,90 €) v lekárni. A povedala, nech skúsim ísť do poistovne, či mi to preplatia. Na pobočke v Dôvere mi povedali, že mi to nepreplatia kvôli tomu, že sme sa nedržali očkovacieho kalendára. Ja som im povedal, že si týmto vyjadrením protirečia s tým, čo majú na stránke (prvý odstavec https://www.dovera.sk/poistenec/a1830/viete-ktore-ockovania-vam-preplatime).

    Prosím Vás, nevedeli by ste mi poradiť v tejto veci, či je nejaký zákon, podľa ktorého nemajú zdravotné poisťovne povinnosť preplácať  povinné vakcíny z dôvodu nedodržania očkovacieho kalendára? Alebo či sú nejaké zákony, vyhlášky, ktoré nariaďujú povinnosť preplácania povinných vakcín?

    Za Vašu odpoved vopred ďakujem.

    S pozdravom

XYZ

 


 

Od: Mgr. Helena Hudecová <helena.hudecova@uvzsr.sk>
Kedy: utorok 24.IV.2018 o 11:42
Kópia komu: Mgr. Adriana Mečochová <adriana.mecochova@uvzsr.sk>

 

Vážený pán XYZ,

    v súvislosti s nižšie uvedenou otázkou Vám zasielame nasledovnú odpoveď:

    Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti definuje jednotlivé zdravotné výkony uhrádzané z verejného zdravotného poistenia. V § 2 ods. (1) písm. l) predmetného zákona sa okrem iného uvádza, že

„Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú … preventívne prehliadky a povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek … v rozsahu určenom alebo nariadenom orgánmi štátnej správy…“

    V § 3 ods. (8) predmetného zákona sa okrem iného stanovuje, že

„Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek … v rozsahu určenom osobitným predpisom…“

    V zmysle § 38 ods. 8  písm. d) 2. predmetného zákona:

„Od povinnosti úhrady … je oslobodený … poistenec pri vydaní očkovacích látok určených na povinné očkovanie predpísaných na jednom lekárskom predpise.“

     Príloha č. 2 predmetného zákona,  časť „Preventívna starostlivosť o deti a dorast“ hovorí, že

„Ak sa nemohlo očkovanie vykonať pre zdravotný stav dieťaťa, kontraindikácie očkovania alebo iné závažné príčiny, vykoná sa po odstránení všetkých príčin, ktoré očkovanie znemožnili.“

    Kontraindikácie očkovania sú stanovené v Odbornom usmernení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) o vykonávaní očkovania detí a dorastu s dočasnými alebo trvalými kontraindikáciami očkovania uverejnenom vo Vestníku MZ SR Čiastka 32-60, Ročník 58 z 20.XII.2010. Kontraindikácie dieťaťa má posúdiť a oficiálne potvrdiť zodpovedný zdravotnícky pracovník. Očkovanie v inom veku z iných ako medicínskych dôvodov nepatria medzi kontraindikácie očkovania.

    Očkovacie látky určené na pravidelné povinné očkovanie detí sú definované v kategorizačnom zozname MZ SR, ktorý je dostupný na jeho webovej stránke. V predmetnom zozname je zároveň určená indikácia, kedy je očkovanie, vrátane očkovacej látky, plne uhrádzané z verejného zdravotného poistenia. Rozsah očkovania osôb, vrátane pravidelného povinného očkovania detí, je stanovený Vyhláškou MZ SR č. 585/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení. Vakcíny registrované v kategorizačnom zozname a určené na očkovanie proti diftérii, tetanu, pertussis, Haemophilus influenzae b, detskej obrne a hepatitíde B sa indikujú ako hradená liečba  podľa § 6 vyhlášky 585/2008. Príloha 2 predmetnej vyhlášky určuje očkovacie postupy na povinné pravidelné očkovanie osôb, kedy sa očkovanie hexavalentnou vakcínou vykonáva tromi dávkami v 3., 5. a v 11. mesiaci života dieťaťa.

    ÚVZ SR navrhol očkovacie postupy vykonávaných v inom veku a inom intervale ako v rámci schémy pravidelného povinného očkovania osôb v Slovenskej republike. Tieto postupy sú uverejnené v Odbornom usmernení MZ SR Čiastka 7-13, Ročník 65 zo dňa 13.III.2017.

    Úhrada očkovacích látok z verejného zdravotného poistenia nie je v kompetencii ÚVZ SR. Z vyššie uvedenej legislatívy však vyplýva, že plná úhrada očkovania a očkovacích látok na pravidelné povinné očkovanie je v prípade dodržania rozsahu očkovania stanovenom vyhláškou 585/2008. Jediná výnimka je v prípade medicínskych kontraindikácií, ktoré majú byť potvrdené príslušným zdravotníckym pracovníkom. Rozhodnutie o úhrade očkovania a očkovacej látky mimo rozsah stanovený vyhláškou 585/2008kategorizačným zoznamom MZ SR vykoná príslušná zdravotná poisťovňa.

    V prílohe Vám pre informáciu zasielame predmetné legislatívne predpisy. Zákon č. 577/2004 nájdete na webovej stránke https://www.epi.sk/zz/2004-577.

 

    S pozdravom,

Mgr. et Mgr. Helena Hudecová
Odbor Epidemiológie
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Trnavská cesta 52
82645 Bratislava
Slovenská republika
Tel. +421 2 49 284 331
Fax. +421 2 44 462 014
helena.hudecova@uvzsr.sk
www.uvzs r.sk

 

Prílohy:

  1. Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, čiastka 32–60, ročník 58 z 20.XII.2010
  2. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení
  3. Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, čiastka 7–13, ročník 65 z 13.III.2017

 


 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.
    Ak ste tak ešte neurobili, prečítajte si, prosím, Petíciu za slobodu informovaného rozhodovania o očkovaní, adresovanú Európskemu parlamentu a ak s ňou súhlasíte, podpíšte ju, prosím.