Plošné očkovanie dojčiat proti pneumokokom sa nám draho nevypláca, vyplýva z údajov VšZP - DOPLNENÉ

07.11.2011 15:30

Ing. Marián Fillo

 

Doplnené: Pôvodne bol článok vydaný 8.IX.2011 o 1515 a po zistení nových údajov doplnený 7.XI.2011 o 1515.

 

       Jedna z čitateliek našej stránky sa podujala preveriť, ako v skutočnosti dopadla predpoveď (analýza) nákladovej efektivity plošného očkovania proti pneumokokom na Slovensku. Adresovala teda najväčšej zdravotnej poisťovni - Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP) - žiadosť o informácie na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám:

Dobrý deň,

       týmto Vás na základe Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám žiadam o zaslanie nasledovných informácií e-mailom na moju e-mailovú adresu:

 • Koľko peňazí dokopy činili úhrady VšZP za liečbu pneumokokových invazívnych ochorení (IPD) na Slovensku v jednotlivých rokoch za posledných 10 rokov (tzn. 2001-2010)? V prípade, že nemáte súhrnnú sumu, môžete poslať aj rozpis súm za jednotlivé IPD.
 • Koľko peňazí dokopy činili úhrady VšZP za očkovanie proti pneumokokom (tzn. vakcíny Prevenar, Prevenar 13 a Synflorix + príslušný výkon očkovania, ktorý je príjmom očkujúceho lekára) na Slovensku za posledných 10 rokov (tzn. 2001-2010)? V prípade, že nemáte súhrnné sumy, môžete poslať aj rozpis súm za jednotlivé položky.
   

       Pre obe otázky platí, že peňažné hodnoty môžete vyjadriť v slovenských korunách, eurách alebo zmiešane - ako Vám to vyhovuje.

       Za informácie vopred srdečne ďakuje a všetko dobré praje

MENO PRIEZVISKO
ULICA ČÍSLO
PSČ MESTO/OBEC
MENO.PRIEZVISKO@POSKYTOVATEL.sk

       Vo VšZP otázku sprvoti dosť dobre nepochopili, tak sa spýtali:

Vaša žiadosť v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“), ktorú Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej VšZP) prijala dňa 18. 07. 2011 a zaevidovala pod č. Z523304/2011 nespĺňa náležitosti uvedené v § 14 ods. 2 zákona o slobode informácií:

       "Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje".

       V zmysle § 14 ods. 3 zákona o slobode informácií Vás preto vyzývame doplniť Vašu žiadosť nasledovne:

       K otázke č. 1 - o presné definovanie Dg. podľa  platnej MKCH 10, o ktoré ochorenia ide, pretože pneumokokové invazívne ochorenia sú široký a všeobecný pojem

       K otázke č. 2 - tiež je potrebné uviesť k názvom liekov (PREVENAR, PREVENAR 13 a SYNFLORIX) vzťah k Dg.

       Chýbajúce náležitosti žiadame zaslať v termíne do 8 dní na adresu:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
generálne riaditeľstvo
Odbor organizačno-právny
Mamateyova 17
050 55 Bratislava 55
alebo elektronicky na e-mailovú adresu viera.harmadyova@vszp.sk

       Následne svoju žiadosť naša čitateľka upresnila:

K otázke č. 1:

 • A40.0 - Septikémia vyvolaná streptokokom zo skupiny A
 • B95.3 - Streptococcus pneumoniae ako príčina chorôb zatriedených inde
 • G00.1 - Pneumokokový zápal mozgových plien – pneumokoková meningitída
 • H67.0 - Zápal stredného ucha pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde
 • J13 - Zápal pľúc vyvolaný Streptococcus pneumoniae
 • J20.2 - Akútna bronchitída vyvolaná streptokokmi
 • M00.1 - Pneumokoková artritída a polyartritída
 • P36.1 - Sepsa novorodenca vyvolaná inými a nešpecifikovanými streptokokmi
   

K otázke č. 2:

Vakcíny Prevenar, Prevenar 13 a Synflorix slúžia na prevenciu menovaných dg.

       Tu treba dodať, že zoznam diagnóz spadajúcich pod pneumokokové invazívne ochorenia (invasive pneumococcal disease = IPD) má určité nedostatky, a to dvomi smermi:

 1. jednak niektoré z uvedených diagnóz zahŕňajú aj ochorenia spôsobené inými typmi streptokokov než Streptococcus pneumoniae (pneumokok), či dokonca inými typmi baktérií, než sú pneumokoky, čo nafukuje zistené náklady na liečbu IPD.
 2. jednak niektoré pneumokokové ochorenia môžu byť diagnostikované pod niektorou z tu neuvedených diagnóz, čo naopak znižuje zistené náklady na liečbu IPD.
   

       Ak by ste nám vedeli pomôcť lepšie zostaviť zoznam diagnóz, pod ktoré sa vykazujú IPD, budeme veľmi radi. Môžete nám napísať buď na sloboda.v.ockovani@gmail.com alebo do diskusie pod týmto článkom.

       Odpoveď VšZP bola rozhodne zaujímavá:

 

Všeobecná zdravotná poisťovňa


 
Vážená pani
MENO PRIEZVISKO
ULICA ČÍSLO
PSČ MESTO/OBEC
E-MAIL


 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava
e-mail / 17. 07. 2011 Z580238/2011 KGR-OOP 10. 08. 2011
e-mail / 01. 08. 2011   SLP  

 

Vec: zák. 211/2000 – odpoveď

 

Vážená pani PRIEZVISKO,

       na Vašu žiadosť v zmysle zák. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o slobode informácií“), ktorú Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej VšZP) obdržala elektronicky dňa 18. 07. 2011 a zaevidovala pod číslom Z523304/2011 a ktorú ste na základe výzvy doplnili o presnejšie definovanie Vašej žiadosti listom, ktorý VšZP prijala elektronicky dňa 02. 08. 2011 pod. č. Z551819/2011, predkladáme nasledovné stanovisko:

 

K otázke č. 1:

       „Koľko peňazí dokopy činili úhrady VšZP za liečbu pneumokokových invazívnych ochorení (IPD) na Slovensku v jednotlivých rokoch za posledných 10 rokov (tzn. 2001-2010) u nasledovných diagnóz:

 • A40.0 - Septikémia vyvolaná streptokokom zo skupiny A
 • B95.3 - Streptococcus pneumoniae ako príčina chorôb zatriedených inde
 • G00.1 - Pneumokokový zápal mozgových plien – pneumokoková meningitída
 • H67.0 - Zápal stredného ucha pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde
 • J13 - Zápal pľúc vyvolaný Streptococcus pneumoniae
 • J20.2 - Akútna bronchitída vyvolaná streptokokmi
 • M00.1 - Pneumokoková artritída a polyartritída
 • P36.1 - Sepsa novorodenca vyvolaná inými a nešpecifikovanými streptokokmi“
   

Náklady VšZP:

ROK Súhrnné náklady VšZP
na definované diagnózy v €
2001 72 541,26
2002 67 394,13
2003 65 182,78
2004 63 033,99
2005 77 351,29
2006 91 317,25
2007 94 469,19
2008 61 181,61
2009 58 237,65
2010 57 018,78

 

K otázke č. 2:

       „Koľko peňazí dokopy činili úhrady VšZP za očkovanie proti pneumokokom (tzn. vakcíny Prevenar, Prevenar 13 a Synflorix, pri vyššie uvedených diagnózach + príslušný výkon očkovania, ktorý je príjmom očkujúceho lekára) na Slovensku za posledných 10 rokov (tzn. 2001-2010)?“

       Prevenar od 1.1.2009 je v kategorizačnom zozname uvádzaný s distribučným pravidlom „V“ povinná vakcinácia s plnou úhradou poisťovne. Dovtedy bol kategorizovaný ako „S“ so spoluúčasťou pacienta.

       Prevenar 13 je kategorizovaný od 1.7.2010 s distribučným pravidlom „V“.

       Synflorix je po prvý raz kategorizovaný od 1.1.2010 s distribučným pravidlom „I“, na plnú úhradu poisťovne.

 

       Presná vysvetlivka jednotlivých distribučných pravidiel podľa MZ SR:

 • „V“ - základné vakcíny určené na povinné očkovanie a na odporúčané očkovanie.
         Vakcína určená na povinné očkovanie sa predpisuje na lekársky predpis. Na lekárskom predpise sa  namiesto dávkovania napíše poznámka "ad manus medici". Vakcína sa vydáva v lekárni lekárovi alebo zdravotnej sestre, odkiaľ je transportovaná do ordinácie lekára v termoboxe. Ak vakcína obsahuje viac dávok, môže sa predpísať aj menšie množstvo dávok ako je v celom balení. Na balenie lieku a označenie obalu sa vzťahujú všeobecné ustanovenia o príprave liekov podľa požiadaviek správnej lekárenskej praxe.
         Vakcína určená na odporúčané očkovanie sa predpisuje na lekársky predpis. Na lekárskom predpise sa namiesto dávkovania napíše poznámka „odporúčané očkovanie“. Vakcína sa vydáva v lekárni pacientovi, ktorý uhradí poplatok za recept podľa § 1 ods. 5 nariadenia vlády č. 722/2004  Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • „I“ - lieky plne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia.
 • „S“ - lieky čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia


       Z uvedených dôvodov informáciu za roky 2001 až 2004 nemôžeme poskytnúť.

 
Náklady VšZP:

ROK Náklady VšZP v €
(vakcíny + výkon 252b)
2005 621,12
2006 64 278,01
2007 311 337,32
2008 5 986 819,70
2009 5 052 386,61
2010 5 758 330,41

 

S pozdravom

JUDr. Gabriela Kisová
riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa
v. z. JUDr. Vieroslava Králičková, v. r.
vedúca odboru organizačno-právneho

 

       Treba tu vysvetliť historické pozadie nárastu nákladov na očkovanie: Najprv (pred rokom 2005) poisťovňa vôbec nikomu na toto očkovanie nijak neprispievala. Neskôr prispievala rizikovým skupinám, aby mali jednu vakcínu za symbolickým 80,- Sk (cca 2,66 €, hoci stála vyše 50 €) ostatným však nič. Potom dala rizikovým skupinám vakcínu zdarma a ostatným za 80,- Sk. Nakoniec sa od 1.I.2009 očkovanie proti pneumokokom stalo povinným a tým pádom aj bezplatným. Preto náklady na toto očkovanie postupne rástli.

       Keďže očkovanie je plošné od roku 2009, môžeme náklady z tohto roku chápať ako celkové ročné náklady na toto očkovanie. Očkovali sa však až deti narodené v roku 2009 a možno ešte tie, čo sa narodili na sklonku roku 2008, preto boli náklady roku 2009 nižšie než náklady roku 2010. Tie (cca 5.758.330 €) teda môžeme vyhlásiť za ročné náklady na očkovanie. Samozrejme, tieto náklady rok od roka kolíšu, keďže sa mierne líši počet narodených detí v jednotlivých rokoch, ale na približný výpočet to postačuje.

       Náklady na liečbu IPD kolísali a maximum v roku 2007 činilo 94.469,19 €. Minimum v roku 2010 (po zavedení povinného očkovania) činilo 57.018,78 €. Rozdiel, teda úspora, ktorú by sme mohli pripísať očkovaniu (i keď je to značne otázne, ale dajme tomu), teda činí nie viac než cca 37.450 €.

       Možno teda uzavrieť, že na úsporu vo výške 37.450 € v roku 2010 oproti roku 2007 sme minuli 5.758.330 € - 311.337 € (náklady roku 2007) = 5.446.993 €. Inak povedané, na ušetrenie 1 € na liečbe IPD sme minuli vyše 145 € na očkovaní.

 

       Čo nám však predpovedali prof. Hudečková a Dr. Šimurka? Podľa nich vraj liečba IPD pred očkovaním stála v priamych nákladoch 314 mil. Sk a v nepriamych 1.011 mil. Sk. Neviem, čo presne sa rozumie nepriamymi nákladmi. Možno sú to náklady sociálnej poisťovne na vyplácanie nemocenského poistenia, opatery člena rodiny a pod. Keďže nie je jasné, o čo presne ide, nebudem sa tomu viac venovať.

       Priame náklady na liečbu mali stáť 314 mil. Sk, čo je vyše 10 mil. €. Nechápem, ako dospeli k takémuto číslu, pretože podľa VšZP činili priame náklady na liečbu IPD nanajvýš necelých 100.000 €. Samozrejme, možno bol zoznam diagnóz spadajúcich pod IPD neúplný a chýba tam nejaká mimoriadne nákladná diagnóza. Ak o takej viete, rozhodne nám, prosím, dajte vedieť. Tak-či-tak však stonásobok nákladov uvedených VšZP je veľmi podozrivé číslo.

       Možno som to však len zle pochopil a v skutočnosti mali na mysli náklady na liečbu detí do 10 rokov z úplne akýchkoľvek chorôb, vrátane tých, čo s pneumokokmi vôbec nesúvisia. To sa mi ale zdá byť príliš malé číslo, pretože keď si uvedomíme, koľko stojí napr. taká chemoterapia na jedno dieťa, tak sa to počíta na desiatky tisíc eur, a tým pádom by len liečba rakoviny u detí zhltla viac než 10 mil. € ročne. Preto si dovoľujem túto hypotézu vylúčiť. Ale ak by to predsa len malo byť tak, rád sa nechám opraviť.

       Po očkovaní uviedli autori analýzy priame náklady na liečbu IPD vo výške 249 mil. Sk, čiže úsporu 65 mil. Sk (vyše 2 mil. €), teda cca 20%. Podľa VšZP bola úspora 37.450 €, čo je vyše 50x menej, na percentá to však bolo podľa VšZP takmer 40%. Čo sú však platné percentá, keď sú čísla, ktorých sa týkajú, mnohonásobne menšie?

 

       Dá sa, pravda, namietať, že náklady i úspory VšZP nie sú celkové náklady/úspory (sú tu ešte dve ďalšie poisťovne), avšak pri zvážení, že u VšZP je zapísaná viac než polovica detí, môžeme údaje VšZP považovať za smerodajné a ani prípadné vynásobenie dvomi na týchto porovnaniach veľa nemení.

       Rovnako je možné, že sa pneumokoky masívne podpisujú na nejakej diagnóze, ktorá nebola súčasťou otázky. To by chcelo upresniť a znovu si vyžiadať od VšZP náklady na liečbu upravenej sady diagnóz IPD. Keďže však ide o tak dramatické rozdiely (rádovo desiatky až stovky krát) je veľmi nepravdepodobné, že by pridanie nejakej diagnózy až tak výrazne ovplyvnilo celkové výsledky.

       Doplnené: Jedna čitateľka pomocou zákona o slobodnom prístupe k informáciám zistila od ÚVZ SR, že za invazívne pneumokokové ochorenia sa považujú diagnózy A40.3 - pneumokoková septikémia a G00.1 - pneumokoková meningitída. Tak si od VšZP vyžiadala celkové náklady na liečbu týchto dvoch diagnóz v uplynulých 10 rokoch a po dlhšom čase dostala odpoveď s celkovými nákladmi v jednotkách € na liečbu uvedených diagnóz:

Rok A40.3 / € G00.1 / €
2001 0,00 5.031,55
2002 0,00 725,42
2003 489,34 3.261,14
2004 377,23 1.994,97
2005 0,00 9.809,25
2006 72,01 2.969,38
2007 1.060,89 14.831,98
2008 825,35 5.902,22
2009 1.788,73 10.534,11
2010 793,60 4.069,43

       Nuž, to je ešte niekoľkokrát menej než je uvedené vyššie. V porovnaní s cenou za očkovanie ide o úplne smiešne sumy.

       Tento výpočet sa taktiež nezaoberá úmrtiami a ľudským utrpením spôsobeným IPD, rovnako však výpočty prof. Hudečkovej a Dr. Šimurku úplne zanedbávajú náklady na liečbu nežiaducich účinkov očkovania (a tie teda rozhodne nie sú nulové), ako aj úmrtia a ľudské utrpenie ním spôsobené. Keďže Prevenar má podľa správ z Holandska i Japonska na konte nie práve zanedbateľný počet úmrtí, pre zjednodušenie považujme úmrtia na IPD i úmrtia na očkovanie proti pneumokokom za podobné čísla a toto obojstranné zanedbanie za vyrovnané.

       Takže napriek určitým nejasnostiam, ktoré by mali prof. Hudečková a Dr. Šimurka objasniť, možno skonštatovať, že plošné očkovanie proti pneumokokom nás vyjde neúnosne draho v porovnaní s nákladmi na liečbu pneumokokových invazívnych ochorení, čiže toto očkovanie sa nám vôbec ale vôbec nevyplatí.

 


Napísanie tohto článku trvalo autorovi približne 2,5 hodiny čistého času, čo nezahŕňa čas strávený získavaním informácií od VšZP.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Plošné očkovanie dojčiat proti pneumokokom sa nám draho nevypláca, vyplýva z údajov VšZP

myslím, že to sú úplne bezcenné údaje, ktoré zisťujete

Magdaléna | 08.11.2011

Prečo? Pretože VZP eviduje jednotlivé výkony v súvislosti nie s reálne zistenými ale s teoreticky MOŽNÝMI DIAGNÓZAMI, ktoré uvádzajú lekári, PRIEBEŽNE pri svojom zisťovaní - odbery, vyšetrenia, dôvod hospitalizácie a podobne. Čo to značí? Poisťovňa nemá údaj ktorý by potvrdzoval, že sa pacient NAOZAJ liečil z konkrétnej napr. pneumokokovej infekcie, resp. lepšie povedané, že pacient ju naozaj mal. Poisťovňa jednoducho má len zaevidované isté úkony, ktoré boli robené pod hlavičkou možnej diagnózy, ktorú lekári predpokladali. To, či napríklad výsledok odberu nakoniec znamenal, že pneumokoková infekcia sa nepotvrdila, stále a nafurt bude poisťovńa evidovať ako úkon súvisiaci s diagnostikovaním a liečbou pneumokokovej infekcie. Neznamená predsa, že negatívny výsledok testu vynaložené finančné náklady anuluje. Tie náklady boli vynaložené a vyúčtujú sa rovnako, bez ohľadu na to, aký bol výsledok, či pacient naozaj trpel pneumokokovou infekciou, alebo nie. A takú nerelevantnú informáciu Vám podľa infozákona VZP i dá. Rozumieme sa? Ak mi minulý rok pri prijatí do nemocnice lekár uviedol diagnózu o ktorej sa nazdával že mám - H1N1 (podotýkam, že napriek môjmu apelu aby si uchoval zdravý rozum)a následne mi boli robené i superdrahé odbery na potvrdenie či vyvrátenie prítomnosti H1N1, tak to bude poisťovňa evidovať ako úkony spojené s liečbou a diagnostikou H1N1, nikde už nebude poisťovńa navyše uvádzať, že H1N1 sa nepotvrdila a že išlo len o gripálny infekt. tieto informácie obsahujú len jednotlivé zdravotné dokumentácie a chorobopisy, ktorými poisťovne nedisponujú. Už sa rozumieme Marián? Jediné, čo by mohol niekto brať tak, že sa robí plno zbytočných úkonov, ktoré na zaočkovaných by sa nerobili. Omyl. Ak hospitalizujú dieťa zaočkované s istými príznakmi pneumokokovej infekcie, rovnako robia testy na zistenie pneumokokov atď. Rovnako ako zaočkovaného človeka bcg vakcínou s príznakmi tbc nepošlú domov, že choď, Ty si zaočkovaný, tbc nemôžeš mať...kapišto?

Re:myslím, že to sú úplne bezcenné údaje, ktoré zisťujete

J | 08.11.2011

Myslim, ze mate pravdu, ze tieto cisla nezahrnaju vsetko. Osobne mam totiz podozrenie, ze dnes su pneumokokove ochorenia mozno zriedkavejsie (mozno), avsak omnoho zavaznejsie a tympadom aj omnoho drahsie.
Ako prosim vysvetlite, ze kamartkine 8 mesacne dieta (tretie v poradi), plne dojcene, v domacej starostlivosti a samozrejme ockovane dostalo taky zapal stredneho ucha, ze nesacilo trojo ATB a skoncilo v nemocnici? Jej predosle dve deti neboli ockovane, ale zato boli dojcene, niekdy takyto silny infekt nechytili, nakolko boli prirodzene chranene dojcenim a tym si aj vybudovali silny IS. Tymto ockovanim sa ale slabsie, resp, bezne vyskutujuce sa kmene pneumokokov zlikvidovali a pole posobenia dostali nove, dokonca silnejsie. Na tie vsak este nemame vela protilatok kedze sa s nimi nas IS este velmi nestretol. Takze ani matka nemoze normalnym sposobom ochranit svoje dieta dojcenima to je uz naozaj proti prirode. Ale dobre, my sme este silni a zdravi a ako je natom ohrozena skupina, pre ktoru bolo toto ockovanie povodne urcene? Zahrnul do statistiky niekto aj ich? O kolko sa zvysila umrtnost starsich ludi v dosledku pneumokov?
Ja som za ockovanie proti hoci dnes uz zriedkavym ale smrtelnym chorobam, ale pneumokoky, chripka, rotaviry - to su vsetko bezne bezne choroby, na ktorom sa ma nasa IS budovat. A my ho cielene eliminujeme, aby ich mohli nahradit lieky farma firiem.
Co takto peniaze za tieto prirodzenu imunitu likvidujuce ockovanie vlozit do reklamy za napoje prinasajuce zdravie - materske mlieko pre deti do 4rokov a vodu pre vsetkym ostatnych? A zrusit reklamu na lieky a umele mlieko a nechat tieto do vylucnej kompetencie lekara? Konecne zlacniet porody (dnes je uz vyse 30% sekcii!) a zasahovat ako volakedy v minulosti tak v max.5%?
Ale to dnesna civilizacia nemoze predsa pochopit... Ako vobec mozu bez nas a lekarov prezit ti zvysni domorodci v dzungli, ktorych sme este nevyhubili...
Mila pani, urcite to myslite dobre, ale niekto iny vie velmi dobre marketingovo posobit aj na vas tak, aby sa Vasou pomocou sam obohatil. Mozno zacnete sa nad tym zmyslat hlbsie, ked sa ockovanie bude bezprostredne dotykat novorodeniatka vo vasej blizkej rodine.

Re:myslím, že to sú úplne bezcenné údaje, ktoré zisťujete

Ing. Marián Fillo | 22.11.2011

Milá Magdalénka,

nemyslím si, že by to boli úplne bezcenné údaje, pretože sa z nich dá odhadom vyvodiť (keď by sme si dali rozsah povedzme +/- 50%) približné reálne náklady, alebo aspoň ich horná hranica. A aj keby sme boli veľmi veľkorysí, stále je liečba mnohonásobne lacnejšia než očkovanie, nehovoriac o nežiaducich účinkoch očkovania, ktoré do nákladov na očkovanie prakticky nikdy nie sú zahrnuté.

naklady na Prevenar v Nemecku versus u nas

J | 07.11.2011

V knihe o Ockovani Hirte uvadza naklady na 4 ockovania na dieta sumu 340eur. U nas je rocne cca 50.000 deti, tak to by malo byt nieco vyse 15.000.000eur. Preco je to u nas tri krat menej? Este tam nie su zahrnute vsetky ockovania a dostaneme sa k tym 15tim milionom? Alebo farma firmy si jednoducho v Nemecku uctuju viac?

Re:naklady na Prevenar v Nemecku versus u nas

Ing. Marián Fillo | 22.11.2011

Cena Prevenaru priebežne klesala, takže keď Hirte písal tú verziu knihy, ktorá bola začiatkom 2010 vydaná v CZ, tak sa písal rok 2008 ak nie 2007 a vtedy bol ešte Prevenar o poznanie drahší.

Navyše slovenská cena je pravdepodobne o niečo nižšia než nemecká, vďaka nariadeniu Ficovej vlády, že naše ceny nesmú prekročiť priemer 6 najlacnejších štátov EU.

Každopádne dnes stojí Prevenar 13 čosi cez 50 €. Takže 3 dávky sú za 150 € aj pár drobných.

Ako komu...

Tomáš | 07.11.2011

Pacientom sa nevypláca, ale farmakomafii zjavne áno. Zarobia na vakcínach a aj na liečení nežiadúcich účinkov, tak prečo by mali s týmto svinstvom prestať? Zaujímavé, že preberáme akékoľvek choré normy z EÚ, ale to, že vo väčšine krajín únie je očkovanie dobrovoľné, na to títo fašisti pozabudli.

Re:Ako komu...

Olaf | 18.06.2017

To nejsou fasisti ale totalitni zmrdi a zlodeji...aneb totalitni demokracie v postotalitnich zemich...

Pridať nový príspevok