Petícia proti návrhu novely zákona č. 355/2007 Z.z. o neprijímaní neočkovaných detí do predškolských zariadení

06.09.2019 23:13

    My, dolu podpísaní občania, svojím podpisom vyjadrujeme nesúhlas s návrhom zákona, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a podľa ktorého by do predškolských zariadení mohli byť prijaté len zaočkované deti. Využívame tak naše ústavné právo.

    Táto novela je v rozpore s ústavou, medzinárodnou dohodou a zákonmi SR a je právne napadnuteľná. Trestá deti za rozhodnutia ich rodičov, ktoré urobili vo viere, že konajú v najlepšom záujme ich dieťaťa. A to najmä deti s poškodením po očkovaní a ich rodiny. Nevychádza zo žiadnych konkrétnych analýz, je nelogická a nemá šancu dosiahnuť stanovený cieľ, keďže deti neočkované pre odmietnutie sa na epidémiách podieľajú minimálne. Rovnako podiel neočkovaných detí medzi neimúnnymi jedincami v populácii je minimálny.

    Vážená vláda SR, Národná rada SR a Ministerstvo zdravotníctva,

1. žiadame vyňatie časti o neprijímaní neočkovaných detí do predškolských zariadení z návrhu zákona.

2. žiadame, aby predkladateľ používal rovnaký prístup a chránil deti namiesto ich trestania. Najmä bral ohľad na deti s nežiaducimi účinkami po očkovaní a zlepšil systém ich rozpoznávania a nahlasovania.

3. žiadame o komplexné analýzy a na ich základe o vypracovanie účinných opatrení na zabránenie šírenia infekčných ochorení napríklad v oblasti hygieny.

 

1.

    Vnímame tento návrh zákona, ako protiústavný konkrétne v čl. 24, ods. 1, kde ústava hovorí:

„Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú.“

Považujeme návrh zákona za neprijateľné porušenie slobody myslenia a svedomia. Rovnako vidíme rozpor s ústavným princípom rovnosti a rovnakého prístupu k vzdelaniu.

    Keďže podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny v znení Oznámenia Ministerstva zahraničných vecí SR č. 40/2000 Z.z., sa v čl. 5 hovorí, že

„zásah v oblasti zdravia sa môže vykonať iba vtedy, ak osoba, ktorej sa týka, bola informovaná a so zásahom vyjadrila súhlas“,

sme za to, že vynucovanie povinného očkovania tento Dohovor porušuje.

    Podľa zákona o rodine č. 36/2005 Z.z. majú výhradnú zodpovednosť za deti rodičia, a preto podmieňovanie ich prijatia do predškolských zariadení zaočkovanosťou podľa očkovacieho kalendára považujeme aj za zásah do rodičovských práv.

    Ďalej vidíme aj rozpor s antidiskriminačným zákonom. Ak je prekážkou prijatia dieťaťa do materskej školy neabsolvovanie povinných očkovaní pri prijímaní dieťaťa v 3 rokoch života dieťaťa, malo by to byť prekážkou stále, lebo takto sú diskriminované deti z hľadiska veku, čo je podľa § 2 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou neprípustné.

 

2.

    Tento návrh novely je neprimeraným tlakom na rodičov, ktorí zvažujú očkovanie, snažia sa vyhľadať objektívne informácie k problematike očkovania a majú negatívnu skúsenosť s nežiaducimi účinkami v rodine alebo okolí. Najviac sa však tento zákon dotkne rodín, v ktorých sa vyskytlo poškodenie očkovaním a zhoršuje ich už aj tak ťažkú sociálnu a ekonomickú situáciu, keďže sa musia starať o zdravotne poškodené dieťa bez pomoci zo strany štátu. Nesúhlasíme s tým, aby takéto rodiny štát trestal.

    Zaočkovať dieťa kvôli umiestneniu v predškolskom zariadení predstavuje riziko ublíženia na zdraví vlastnému dieťaťu. Predchádzajúce poškodenie zdravia dieťaťa očkovaním zvyšuje riziko opätovného poškodenia. Podobne poškodenie v rodine (u súrodenca, rodiča…) geneticky zvyšuje riziko postvakcinačného poškodenia.

    Medzi nežiaduce účinky, uvedené v príbalových letákoch vakcín z povinného očkovacieho kalendára pre SR, patria alergické reakcie, autoimunitné, srdcovocievne a neurologické ochorenia: insomnia, kŕče, Guillainov-Barrého syndróm, kolaps, strata vedomia, záchvaty, ochrnutie, neuropatia, Kawasakiho choroba, zástava dýchania, zápal mozgu, meningitída, zápal miechy, periférnych nervov, príznaky podobné osýpkam a mumpsu… Špecifickou skupinou autoimunitných ochorení je tzv. ASIA syndróm (skupina autoimunitných ochorení, zapríčinených adjuvantmi — prídavnými látkami vakcín): syndróm vojny v Perzskom zálive, silikonóza, makrofágová myofascitída, syndróm chorej budovy, systémová skleróza, systémový lupus, reumatická artritída, roztrúsená skleróza, trombocytopenická purpura… Považujeme za neetické ohroziť zdravie jedného dieťaťa údajnou ochranou iných detí a nesúhlasíme s tým, aby bol vytváraný nátlak napriek preventívnej povahe očkovania s nežiaducimi účinkami bez systému odškodnenia v prípade výskytu vážneho poškodenia zdravia.

 

3.

    Neboli zverejnené žiadne podklady, či analýzy k tomuto zákonu. Nie je zodpovedaná otázka, kedy ohniskom významnejšej nákazy boli predškolské zariadenia a kedy pôvodcom nákazy boli neočkované deti v nich. ÚVZ SR takýmito údajmi nedisponuje. Takisto nedisponuje údajmi o tom, koľko detí s trvalou kontraindikáciou navštevuje predškolské zariadenia.

    Formuláciu z predkladacej správy:

„Neočkované deti v kolektíve môžu byť prameňom pôvodcu nákazy pre iné deti, ktoré nemôžu byť očkované pre kontraindikáciu…“

považujeme za nedostatočnú na zavedenie takéhoto diskriminačbého opatrenia. Vyznieva to tak, že prameňom pôvodcu nákazy pre iné deti môžu byť iba deti neočkované. Podľa Imunologického prehľadu 2018 však zisťujeme, že očkovaných detí bez dostatočnej hladiny protilátok je viac než detí neočkovaných (v SR priemerne približne 4–5% detskej populácie a približne 0,2–0,3% populácie). V imunologickom prehľade pri osýpkach uvádza ÚVZ SR dostatok protilátok proti osýpkam u 96,3% 3-ročných detí a 83,6% 8-ročných detí. Pri mumpse v skupine 5- až 9-ročných malo dostatočnú hladinu protilátok len 54,8% očkovaných detí. A naopak, zo záverov Imunologického prehľadu 2018 k osýpkam sa dozvedáme, že najvyššia odolnosť bola zistená vo vekových skupinách nad 50 rokov veku — 94,3% vs. 97,8%, teda u starších neočkovaných ročníkov spred zavedenia očkovania.

    Neočkované deti podľa formulácie MZ SR môžu byť prameňom nákazy, ale konkrétne údaje tomu nenasvedčujú. Z vyjadrenia ÚVZ SR sa dozvedáme, že epidémia osýpok prepukla v okrese Michalovce v roku 2018, celkovo tu bolo zaznamenaných 438 ochorení na osýpky, z toho neočkovaných detí pre odmietnutie bolo 0. Pri epidémii roku 2018 bolo 81% chorých na osýpky očkovaných minimálne jednou dávkou a 42% dvoma dávkami (z tých, ktorých očkovací status bol známy a mohli byť očkovaní vzhľadom na vek a kontraindikácie). Keďže plošné očkovanie proti osýpkam sa na Slovensku začalo v roku 1969 a očkovaných je cca 62% populácie, reálna účinnosť očkovania proti osýpkam nevyzerá veľmi lichotivo. Medializovaný pokles zaočkovanosti pod 95% pri osýpkach sa týka očkovania detí, nie celej populácie. Pri posledných epidémiách chorôb, proti ktorým sa na Slovensku povinne očkuje, tvorili väčšinu prípadov ľudia očkovaní v súlade s očkovacím kalendárom, popri osýpkach, aj pri epidémiách mumpsu či čierneho kašľa. Na týchto príkladoch je vidieť, že toto opatrenie nemá potenciál dosiahnuť želaný efekt.

    Aktuálne doznievajúca epidémia osýpok zasiahla aj okres Trebišov napriek 99%-nej zaočkovanosti detí a posledná epidémia osýpok v r. 1997/98 vznikla taktiež pri 99%-nej zaočkovanosti. Pri osýpkach v r. 2018 bolo 87% ochorení u ľudí z nízkeho hygienického štandardu, preto by bolo vhodné zamerať sa na zlepšenie životnej úrovne týchto obyvateľov.

    Nikde nie je vysvetlené, prečo by neočkované dieťa malo byť hrozbou pre zaočkované dieťa — ktoré sa považuje za ochránené očkovaním. V podstate MZ SR počíta s neúčinnosťou očkovania.

    Cieľom opatrenia má byť zabránenie šíreniu nákazy. Avšak týmto opatrením nie je možné dosiahnuť tento cieľ. Tu je potrebné poznamenať, že viacero vakcín nedokáže zabrániť šíreniu ochorenia (proti záškrtu, čiernemu kašľu a detskej obrne) a teda očkovaný človek ich prenáša rovnako ako neočkovaný. Tetanus je neprenosný a vakcína proti pneumokokom obsahuje len niektoré kmene (navyše od zavedenia očkovania proti pneumokokom sa počet invazívnych pneumokokových ochorení strojnásobil).

    V prostredí predškolského zariadenia sa deti stretávajú okrem rovesníkov v triede aj s dospelými, teda personálom a návštevníkmi zariadenia, avšak dospelých sa žiadne opatrenie v zákone netýka. Pritom väčšina dospelých nebola očkovaná proti hemofilovým (typu B) a pneumokokovým nákazám, mnohí ani proti žltačke typu B, ružienke či mumpsu. A z očkovaní, absolvovaných v detstve, už značná časť dospelých proti týmto chorobám nemá dostatok protilátok, a teda predstavujú tiež hrozbu pre tie deti, ktoré sa týmto opatrením majú údajne chrániť. Návrh je teda negatívne diskriminačný voči deťom. Ako nelogické sa javí tiež vyňatie z povinnosti očkovania detí plniacich si povinnú predškolskú dochádzku. To znamená, že u 5-ročných detí už nebude vadiť, že budú neočkované. To isté platí pre školy. Návrh je zameraný výlučne na materské školy, napriek tomu, že k nákaze môže dôjsť na ktoromkoľvek verejnom priestranstve, či v domácom prostredí. Ak teda ide o ochranu detí, žiadame dôkladné a komplexné analýzy v tejto oblasti, rovnaký prístup a odmietame túto novú formu diskriminácie.

 

Petičný výbor: 

  • Mgr. Alexandra Pavlovská, Tatranská 15, Stará Ľubovňa, 06401 — osoba poverená zastupovať petičný výbor pred orgánmi verejnej správy, email: alexandra.hrinova@gmail.com
  • Miroslava Movsisyan, Nová Ľubovňa 186, 06511
  • Mgr. Mária Stieranková, Podhradík 27, Prešov, 08006
  • Bc. Zuzana Strečková, Za nožiarňou 1, Slovenská Ľupča, 97613 
  • Beáta Horváthová, Sládkovičova 1, Malacky, 90101
 

Podpisujte tu:

 

    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.
    Ak ste tak ešte neurobili, prečítajte si, prosím, Petíciu za slobodu informovaného rozhodovania o očkovaní, adresovanú Európskemu parlamentu a ak s ňou súhlasíte, podpíšte ju, prosím.