Petícia za slobodu informovaného rozhodovania o očkovaní, adresovaná Európskemu parlamentu — DOPLNENÉ

22.04.2016 23:12

www.svobodaVockovani.cz Česká verze www.svobodaVockovani.cz

 

Doplnené: článok bol pôvodne vydaný 2.VIII.2015 o 954 a následne doplnený 22.IV.2016 o 2312 o Dodatok k Európskemu imunizačnému týždňu 2016.

 

ilustračný obrázok: Európsky parlament    280 miliónov Európanov si užíva slobodu informovaného rozhodovania o očkovaní, mnohí však nie. Očkovanie je povinné v Belgicku, Bulharsku, Česku, Francúzsku, Grécku, Lotyšsku, Macedónsku, Maďarsku, Poľsku, Portugalsku, Slovensku, Slovinsku, Taliansku a potenciálne aj v ďalších krajinách, ak sa k Európskej únii pripoja ďalšie štáty. Preto vyzývame všetkých Európanov, aby spoločne požadovali jednotnú politiku očkovania, založenú na informovanej slobode rozhodovania. Taktiež požadujeme vytvorenie nezávislého a účinného úradu pre dozor nad očkovaním, ktorý bude transparentný a jeho výstupy budú verejne dostupné. Domnievame sa, že s povinným očkovaním treba skoncovať a že treba zaviesť účinný systém hlásenia nežiaducich účinkov očkovania (angl. Vaccine Adverse Effect Reporting System = VAERS), pretože:

 • Akýkoľvek nedobrovoľný alebo vynucovaný lekársky zásah je porušením:
 • Charta základných práv Európskej únie jasne stanovuje, že:
  „v oblastiach medicíny a biológie sa musí rešpektovať najmä slobodný a informovaný súhlas dotknutej osoby“.
 • Dohovor Rady Európy o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny jasne stanovuje, že:
  „Zásah v oblasti zdravia sa môže vykonať iba vtedy, ak osoba, ktorej sa týka, bola informovaná a so zásahom vyjadrila súhlas. Pred zákrokom musí byť osoba primerane informovaná o jeho účele a povahe, ako aj o následkoch a rizikách zákroku. Príslušná osoba môže svoj súhlas kedykoľvek slobodne zrušiť.“
 • Európska charta práv pacientov jasne stanovuje, že:
  „Každý jednotlivec má právo slobodne si vybrať na základe dostatočných informácií spomedzi rôznych liečebných metód a poskytovateľov. (5. Právo slobodného výberu)“
  a tiež:
  „Každý jednotlivec má právo neutrpieť škodu spôsobenú nedostatočným fungovaním zdravotníckych služieb, zanedbaním lekárskej starostlivosti a chýb, a právo na prístup k zdravotníckym službám, ošetreniu a liečbe, ktoré spĺňajú vysoko stanovené bezpečnostné normy. (9. Právo pacienta na bezpečnosť)“
 • Nežiaduce účinky liekov (NÚL), ktoré zahŕňajú aj nežiaduce účinky očkovania (NÚO), sú údajne piatou najčastejšou príčinou úmrtia v nemocniciach v EÚ, ale v skutočnosti môže byť týchto úmrtí ešte viac, než oznámila Svetová zdravotnícka organizácia (angl. World Health Organization = WHO), keďže hlásenosť týchto udalostí je veľmi nízka a v prípade očkovania sa častokrát nepriznáva príčinná súvislosť úmrtia s očkovaním.
 • Najvyšší súd USA skonštatoval, že očkovacie látky (vakcíny) sú „nevyhnutne nebezpečné“,
 • Podľa nemeckého zákona o prenosných ochoreniach je očkovanie invazívnym zákrokom, ktorý spôsobuje poškodenia zdravia a ako taký si vyžaduje informovaný súhlas. V súčasnom vedeckom poznaní o očkovaní sú však obrovské medzery, takže poskytnutie úplných a podrobných údajov pred očkovaním jednoducho nie je možné. Príbalové letáky k očkovacím látkam obsahujú množstvo možných nežiaducich účinkov, vrátane úmrtia. Ak je nejaký lekársky zákrok spojený s rizikom, ak nemožno zaručiť bezpečnosť a nemožno pred daným zákrokom poskytnúť vyčerpávajúce informácie, treba uplatniť princíp predbežnej opatrnosti.
 • V krajinách so slobodou informovaného rozhodovania o očkovaní sa ukázalo, že povinné očkovanie nie je nevyhnutné na zabezpečenie vysokej zaočkovanosti.
 • Každá európska krajina vidí právnu zodpovednosť za očkovaním spôsobené škody nejak inak, ale v základných rysoch to vyzerá tak, že ani lekárske a politické autority, ani výrobcovia očkovacích látok nenesú plnú zodpovednosť.
 • Doposiaľ nebol vykonaný žiadny významnejší výskum, ktorý by porovnával zdravie očkovaných a neočkovaných detí, ale rastie počet štúdií, podľa ktorých sa neočkované deti tešia oveľa lepšiemu zdraviu než ich očkovaní rovesníci. V tejto oblasti je potrebný ďalší výskum.

 

    Preto požadujeme:

 1. aby sa s povinným očkovaním skoncovalo vo všetkých európskych krajinách,
 2. aby povinné očkovanie nebolo nikdy zavedené v žiadnej z krajín, v ktorých je v súčasnosti očkovanie len odporúčané,
 3. aby bol v prípade očkovania v Európe uplatnený princíp predbežnej opatrnosti,
 4. aby európski občania mali prospech zo slobody plne informovaného rozhodovania o očkovaní,
 5. aby bol v Európe zriadený nezávislý úrad pre dozor nad očkovaním, ktorému budú hlásené nežiaduce účinky očkovania a ich závažnosť, a vďaka ktorému budú tieto údaje ľahko prístupné všetkým občanom.

 

Podpisujte tu:

 

Vysvetlivky k podpisovaniu:
 • First name = krstné meno
 • Last name = priezvisko
 • Email = e-mailová adresa
 • Share with Facebook friend = zdieľať s priateľmi na Facebooku
 • Keep me updated on this campaign and others from Sloboda v očkovaní SK = upovedomujte ma o novinkách ohľadne tejto kampane a o ďalších kampaniach Slobody v očkovaní SK
 • Display my name and comment on this petition = zobraziť moje meno a poznámku pod touto petíciou
 • Sign this petition = podpísať túto petíciu

 

Dodatok k Európskemu imunizačnému týždňu 2016

    Drahí signatári našej petície,

    Európsky imunizačný týždeň (angl. European Immunization Week = EIW) Svetovej zdravotníckej organizácie (angl. World Health Organization = WHO) bude tento rok prebiehať spolu so Svetovým imunizačným týždňom od 24. do 30.IV.2016. Pozorujúc toto podujatie by sme vám radi pripomenuli, že dobré zdravie a prirodzená imunita sú jediným zaručeným spôsobom ochrany pred chorobami a že očkovanie nie je ani bez rizika, a nie je ani imunizáciou (získaním imunity).

    Ak ste tak ešte neurobili, prosím:

    S radosťou oznamujeme, že táto petícia bola prijatá Európskym portálom pre petície v Bruseli, čo znamená, že táto téma bude prediskutovaná v Európskom parlamente.

    Ak vy alebo niekto, koho poznáte, ste zažili alebo zažije(te) očkovaním spôsobené poškodenie zdravia akéhokoľvek druhu, uistite sa, že bolo hlásené príslušným úradom. Priame hlásenie nežiaducich účinkov akéhokoľvek liečiva by malo byť možné vo všetkých európskych krajinách. Nepotrebujete kvôli tomu navštíviť lekára, aby to hlásil za vás — môžete to nahlásiť sami. Na Slovensku stačí vyplniť príslušný formulár na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL):


    Všetkým vám srdečne ďakujeme

European Forum for Vaccine Vigilance (EFVV)
(Európske fórum pre dohľad nad bezpečnosťou očkovania)

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.