Verejný ochranca práv (ombudsman): Slovenská právna úprava povinného očkovania je protiústavná

24.01.2011 01:01
doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc.
verejný ochranca práv

 

Doporučene

 

Vážený pán
MENO PRIEZVISKO
ULICA ČÍSLO
PSČ MESTO/OBEC

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava
12.XII.2010 1658/2010/VOP Mgr. Fűkőová
02/48 28 73 01
17.I.2011

 

Oznámenie

 

       Dňa 13.XII.2010 mi bolo prostredníctvom elektronickej pošty doručené Vaše podanie týkajúce sa stavu vybavenia Vášho podnetu zo dňa 6.III.2010 vo veci povinného očkovania vedeného pod sp. zn. 1658/2010/VOP.

       Podnet som vybavil upovedomením o odložení podnetu zo dňa 23.VII.2010, ktoré ste podľa údajov uvedených na doručenke prevzali dňa 27.VII.2010.

       Musím zopakovať, že nie som odborníkom v oblasti medicíny, ktorý by bol kompetentný vyjadrovať sa k odborným otázkam súvisiacim s očkovaním a jeho rizikami. Oboznámil som sa však s rôznymi názormi na túto tému, pozitívnymi i negatívnymi, a dospel som k presvedčeniu, že očkovanie má svoj význam a je dôležitým preventívnym nástrojom pri znižovaní vzniku a šírenia prenosných ochorení.

       Toto je môj názor vo vzťahu k inštitútu povinného očkovania ako takého. Dovoľte mi však informovať Vás aj o ďalších záveroch, ku ktorým som dospel v súvislosti s preskúmaním iných podnetov, namietajúcich protiústavnosť vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení vyhlášky č. 273/2010 Z.z.

       Ako som uviedol, domnievam sa, že povinné očkovanie má svoj význam, a to aj napriek tomu, že ustanovením povinného očkovania nepochybne dochádza k vážnemu zásahu do viacerých základných práv a slobôd jednotlivcov. Zastávam názor, že je možné tak urobiť, avšak predovšatkým za podmienok ustanovených Ústavou Slovenskej republiky.

       Tieto podmienky sú v Ústave Slovenskej republiky vymedzené všeobecne napr. v ustanovení čl. 2 ods. 2, podľa ktorého štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

       Všeobecný rámec obmedzenia základných práv a slobôd je upravený aj v ustanovení čl. 13 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených touto ústavou len zákonom. Ukladať povinnosti je podľa čl. 13 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky možné iba zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd.

       Ústava Slovenskej republiky okrem toho aj pri jednotlivých základných právach a slobodách upravuje možnosti a podmienky ich obmedzenia. Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia podľa ustanovenia čl. 16 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky môže byť obmedzená len v prípadoch ustanovených zákonom. Podmienky výkonu práv podľa ustanovenia čl. 24 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky možno obmedziť iba zákonom, ak ide o opatrenie nevyhnutné v demokratickej spoločnosti na ochranu verejného poriadku, zdravia a mravnosti alebo práv a slobôd iných.

       Samotné ustanovenia zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré ustanovujú podrobnosť podrobiť sa očkovaniu v určitých prípadoch, nepovažujem teda v zmysle vyššie uvedeného za protiústavné.

       Inštitút povinného očkovania však nadobúda svoj reálny obsah až po stanovení konkrétnych podmienok jeho realizácie. Ak teda chceme uložiť povinnosť podrobiť sa povinnému očkovaniu, v dôsledku čoho v mene ochrany zdravia obmedzíme niektoré základné práva a slobody, musíme tak urobiť jedine zákonom. Nemôžeme tak však urobiť iba všeobecným konštatovaním povinnosti podrobiť sa povinnému očkovaniu, nakoľko táto povinnosť nadobúda konkrétny rozmer až po jej presnom vymedzení.

       V tejto súvislosti je možné poukázať na rozsudok Najvyššieho správneho súdu Českej republiky, č. k. 3 Ads 42/2010 - 92 zo dňa 21.VII.2010, v ktorom vyslovil názor, že vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej republiky č. 439/2000 Sb. o očkovaní proti prenosným chorobám (aktuálne č. 537/2006 Sb.) zasahuje do vecí vyhradených zákonu, pretože ustanovuje primárne práva a povinnosti a preto je v rozpore s ústavným poriadkom.

       Poukázať možno aj na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky (PL ÚS 8/94) zo dňa 6.X.1994, ktorým vyslovil nesúlad vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 221/1993 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrad poisťovne za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť zmluvným zdravotníckym zariadeniam s ustanovením čl. 13 ods. 1 a 2 a s ustanovením čl. 40 druhá veta Ústavy Slovenskej republiky, a rovnako aj s ustanovením čl. 4 ods. 1 a 2 a s ustanovením čl. 31 ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej republiky. V tomto náleze Ústavný súd Slovenskej republiky okrem iného uviedol:

"... zákon nemôže splnomocniť orgán výkonnej moci na vydanie predpisu nižšej právnej sily, ktorý by určoval medze základných práv a slobôd. Ústava zveruje právo určiť medze základných práv a slobôd (z dôvodu zachovania povahy ústavnosti týchto práv a slobôd) len zákonodarnému zboru. Ústavný súd konštatuje, že splnomocnenie v zákone pre vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým by boli upravené ďalšie podmienky dotýkajúce sa medzí ústavou zaručených práv, nie je ústavou dovolené. Preto všeobecne záväzný právny predpis vydaný na základe takéhoto splnomocňovacieho ustanovenia zákona by nebol vydaný v súlade s ústavou. Právomoc štátnych orgánov vydávať všeobecne záväzné právne predpisy nižšej právnej sily, než je zákon, vymedzuje priamo ústava, keď umožňuje ich vydanie len na vykonanie ustanovení zákona a v jeho medziach, ale nie na vykonanie ustanovení ústavy."

       Na základe vyššie uvedeného som dospel k záveru, že právna úprava povinného očkovania nie je dostatočná. Na túto skutočnosť som upozornil ministra zdravotníctva Slovenskej republiky a požiadal som ho, aby prijal v tejto veci adekvátne legislatívne opatrenia.

       Pokiaľ ide o samotnú povinnosť podrobiť sa očkovaniu a jej rozpor so základnými právami a slobodami, dovolím si v tejto súvislosti uviesť, že touto otázkou sa zaoberal aj ústavný súd v Maďarskej republike, kde je očkovanie povinné. Ústavný súd Maďarskej republiky okrem iného vyslovil názor, podľa ktorého objektívne právne normy (ktoré sú záväzné pre každého) chrániace zdravie detí, nesmú byť zrušené kvôli subjektívnemu presvedčeniu rodičov. Právne povinnosti a zodpovednosť vyplývajúca z toho, že je niekto rodičom, je silnejšia než rodičovské práva, ktoré sú tiež zákonné, ale v tomto prípade sú zákonom obmedzené. Preto rodič, ktorý neumožní, aby jeho dieťa bolo zaočkované napriek lekárskym odporúčaniam a právnej povinnosti, zbavuje dieťa jeho práva na fyzické a duševné zdravie na najvyššej úrovni a dokonca ohrozuje rovnaké právo ostatných členov spoločnosti.

       Vážený pán PRIEZVISKO, upovedomením o odložení podnetu sa podľa ustanovenia § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 564/2001 Z.z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov podnet považuje za vybavený.

       Problematiku povinného očkovania však budem i naďalej sledovať a po vyjadrení ministra zdravotníctva Slovenskej republiky zvážim ďalšie kroky vo veci.

       S pozdravom

Pavel Kandráč v. r.

 


Nevädzová 5, P.O.Box 1, 820 04 Bratislava 24, tel.: +421/2/48 28 72 39, fax: +421/2/48 28 72 03,
sekretariat@vop.gov.sk, www.vop.gov.sk

 

Diskusia: Ombudsman: Slovenská právna úprava povinného očkovania je protiústavná

Navrh

miki | 12.11.2011

Je potrebné dať žalobu do Štrasburgu adresa:

Monsieur le Greffier de la
Cour européenne des Droits de l'Homme
Conseil de l'Europe
F 67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCIE

nestranny ombudsman ?

jojo | 24.02.2011

Zavidim diskutujucim schopnost udrzat si odstup a slusny slovnik. Ombudsman je asi kapanek "vychyleny".

invalid

tibor | 08.02.2011

ako ma žit invalid ket mu štat urči 75.60 evr.

je to jasne

milan | 31.01.2011

hned je vidiet na cej strane je ombudsman...

Re:je to jasne

Ing. Marián FILLO | 01.02.2011

To áno, ale aspoň uznal tú do-očí-bijúcu protiústavnosť slovenskej právnej úpravy povinného očkovania - na rozdiel od MZ SR, ÚVZ SR a RÚVZ.

dvojsečná zbraň

Marcel | 26.01.2011

Bohužiaľ ide v tomto prípade o dvojsečnú zbraň :-(. Asi ste to celé urýchlili a upozornili na to.

Re:dvojsečná zbraň

Eva Juhárová | 27.01.2011

Milý Marcel
nikoho sme na nič neupozorňovali. List ombusmanovi poslala súkromná osoba a na stránku slolodavockovani sa obrátila až po obdržaní stanoviska ombudsmana. Dostali sme iba súhlas na zverejnenie odpovede.

Súčasná právna úprava je pre povinnosť očkovania nedostatočná. To je fakt a tento fakt sa rozličnými kľučkami obchádza zo strany RÚVZ aj ÚVZ SR pri mnohých rozbehnutých priestupkových konaniach. Je dôležité mať toto na zreteli a stanovisko ombudsmana je istým druhom pomoci pre obvinených z priestupku nepodrobenia sa povinnému očkovaniu, resp. ich zákonných zástupcov, teda rodičov. Teda aspoň do výroku príslušného súdu v tejto veci.

Druhá vec je, že či uvedomenie si nedostatočnej právnej úpravy môže viesť k snahe o sprísnenie právnych prepisov upravujúcich povinnosť očkovať. Môže, ako tomu nasvedčuje aj vývoj udalostí v susednej Českej republike po výroku Najvyššieho správneho súdu z leta 2010, že pokutovanie rodičov za neočkovanie nemá oporu v zákone. Je však otázne, či to uvažované sprísnenie oporu v zákonoch naozaj bude mať, či už v Českej republike, na Slovensku a či kdekoľvek v Európskej Únii.

Obava

Blanka | 25.01.2011

Tiež sa obávam hlavne toho, že urýchlia prijatie im vyhovujúceho zákona. :(

Re:Obava

LH | 25.01.2011

Na tom nezalezi. Staci jedna zaloba na Slovensku republiku na napr. EU sudnom dvore a mozu si s tym zakonom vytriet...

Ľudské práva nezávisia od dovolenia medicínskych autorít

Eva | 25.01.2011

K stanovisku ombudsmana: na samom začiatku povie, že on nie je odborníkom na otázky okolo očkovania a necíti sa byť kompetentným posúdiť riziká. A potom že sa oboznámil s rôznymi názormi na tému, pozitívnymi aj negatívnymi a : "dospel som k presvedčeniu, že očkovanie má svoj význam a je dôležitým preventívnym nástrojom pri znižovaní vzniku a šírenia prenosných ochorení."
Keď nie je kompetentný, nech pri tom aj zostane. Veď na neho sa nikto neobracia ako na medicínsku autoritu, čo má niečo povoliť alebo zakázať.Mal sa na vec pozrieť tak, či a ako dochádza pri povinnosti očkovať k porušovaniu ľudských práv , ani nie tak Ústavy, lebo tam bude porušovanie pokračovať, nech už prijmú akékoľvek donucovanie k očkovaniu.
Namiesto toho si pán ombudsman vytvorí súkromný názor, ktorý pravdepodobne konzultoval s očkovacími autoritami ( možno s pánom prof. Dluholuckým) a potom toto svoje súkromné subjektívne stanovisko sa usiluje dať do súladu so zákonmi. Toto by som označila dokonca za zneužitie funkcie.

Ale pekne si to zdôvodnil, a použil príklad z Maďarska, že "objektívne právne normy (ktoré sú záväzné pre každého) chrániace zdravie detí, nesmú byť zrušené kvôli subjektívnemu presvedčeniu rodičov."
Objektívne právne normy, ktoré chránia zdravie detí sú vynikajúca vec. Otázkou je , či povinné očkovanie je objektívnou právnou normou a či subjekt rodiča zdravie dieťaťa naozaj ohrozuje. Je to všetko len prázdna omáčka. Očkovanie je medicínsky úkon a zásah do tela. Keď si pojmy poriadne ujasníme, nič také bezduché a duté neobstojí.
Takže obhajuje záujmy našich detí voči našej nezodpovednosti. Stačí polkrok a deti sa stanú majetkom štátu. Zostáva len ujasniť si : kto konkrétne je v tomto prípade "štátom"?

Došli zástancom povinného očkovania všetky argumenty, že sa pripravuje sprísnenie zákonov a zastrašovanie? Ak by mali pravdu, tak jednoducho stačí tú pravdu obhajovať primerane, prečo potrebujú násilie?

A ešte pridám taký pohľad: ak sa jedná o právo na interrupciu, medicína veselo stojí na strane "ženy" a jej "práve" rozhodovať o svojom vlastnom tele. A zrazu, ak sa jedná o dieťa, rodič je už nesvojprávna bytosť, ktorá toto dieťa svojim konaním bytostne ohrozuje.


Sklamanie

Denisa | 24.01.2011

Trošku ma sklamal názor pána ombudsmana,ktorý síce priznáva,že nie je odborníkom v danej problematike,jedným dychom však dodáva svoje presvedčenie o účinnosti očkovania.Jeho vyjadrenie by bolo v poriadku ako slobodné vyjadrenie radového občana.V tomto kontexte však znie ako názor ombudsmana.Možno sa mýlim,ale mal by vyjadriť svoj názor či dochádza alebo nie k porušovaniu ľudských práv,a nie lobovať v prospech jednej či druhej strany.Jeho vyjadrenia mi vôbec neznejú ako nezaujaté stanovisko k momentálnemu stavu.

Re:Sklamanie

Ing. Marián FILLO | 24.01.2011

Moja reč, Denisa.

Ale prinajmenšom dal ombudsman za pravdu všetkým tým, čo namietajú protiústavnosť súčasnej právnej úpravy povinného očkovania.

Inak povedané: všetky v súčasnosti prebiehajúce priestupkové konania na (R)ÚVZ by mali byť s okamžitou platnosťou zrušené, keďže vyhláška, o ktorú sa opierajú, je protiústavná, ako pán ombudsman správne skonštatoval.

Takže všetkým, čo momentálne riešia spor s (R)ÚVZ odporúčam v maximálnej možnej miere otrepávať právnikom z (R)ÚVZ o hlavu toto stanovisko ombudsmana.

Bumerang

Kamil | 24.01.2011

Priznám sa, že sa obávam stavu, ked sa legislatíva ohľadom očkovania zosúladí s ústavou. Predpoklad, že súčasná skorumpovaná parlamentná chasa odhlasuje zákon s dobrovoľným očkovaním je krásna, no neviem či reálna. Najmň, ak predkladateľom zákona bude MZ SR, ktoré vedie bývalý pracovník výrobcu vakcín, ktorému nerobilo problém udeliť výnimku svojej bývalej firme za jeden deň. Momentálny právny stav vyhovuje skôr tým, ktorí očkovať nechcú. Čím dlhšie ostane, tým viac času sa získa na presviedčanie "odbornej verejnosti" aj o rizikách vakcinácie.

dodatok

irena | 24.01.2011

Tento subjektívny názor nie je prejavom nijakej verejnej ochrany práv je to evidentný lobing v prospech určitej skupiny ľudí prinajmenšom.

že by repete

irena | 24.01.2011

Môj inštinkt mi hovorí že aj u tohto pána je tiež nejaký konflikt záujmov svojím spôsobom je buď nedostatočne vzdelaný alebo ovplyvnený alebo nedávno očkovaný.Vo mne nebudí absolútne dojem ombudsmana Okolo demokracie jeho názor ani len neprešiel.Veď uvidíme ďalej .

Záznamy: 1 - 15 zo 15

Pridať nový príspevok