Odpoveď ÚVZ SR na Žiadosť o zaslanie zápisníc z rokovaní PSPI o povinnom očkovaní proti pneumokokom

16.07.2011 01:27

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava


 

Vaša značka/zo dňa Naša značka Vybavuje Bratislava
16.VI.2011 RM/4769/2011 RNDr. MUDr. Mikas
Mgr. Merková
23.VI.2011

 

Vec: Žiadosť o poskytnutie informácií podľa zák. č. 211/2000 Z. z. - odpoveď

 

       Dňa 16.VI.2011 ste sa e-mailom obrátili na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky so žiadosťou o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týkajúcou sa predloženia podkladov k zavedeniu povinného očkovania proti invazívnym pneumokokovým ochoreniam na Slovensku. K Vašej žiadosti Vám poskytujeme nasledovné stanovisko:

 1. V zázname z porady Pracovnej skupiny pre imunizáciu ÚVZ SR zo dňa 9.X.2007 je uvedené:
  „Všetci prítomní členovia PSPI schválili rozšírenie Národného imunizačného programu o pravidelné povinné očkovanie dojčiat proti pneumokokovým invazívnym infekciám s výhľadom na jeho zavedenie v druhom polroku 2008".
 2. V zázname z porady Pracovnej skupiny pre imunizáciu ÚVZ SR zo dňa 23.III.2011 je uvedené:
  „PSPI nemá kompetenciu bezodkladne zastaviť povinné očkovanie detí proti pneumokovým invazívnym ochoreniam u detí. Odborné stanovisko PSPI k plošnému očkovaniu proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam zostáva nezmenené".
 3. Farmakoekonomická analýza očkovania proti pneumokokom na Slovensku; 2007 - ohľadom sprístupnenia uvedenej štúdie Vám odporúčame obrátiť sa na Ministerstvo zdravotníctva SR.
   

       Dokument Účinnosť vynaložených nákladov na plošné očkovanie proti IPI očkovacou látkou Prevenar, Hudečková, Šimurka, 2008" Vám posielame v prílohe.

 

       S pozdravom

MUDr. Gabriel Šimko, MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

 

1x príloha:

 

Na vedomie:

 • Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Úrad vlády SR
 • Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania

 

 

Bankové spojenie: 7000135898/8180 Tel.: 00421 2 49 28 43 72 e-mail: martina.merkova@uvzsr.sk
IČO: 00607 223 Fax: 00421 2 44 37 26 41 internet: www.uvzsr.sk
DIČ: 2020878090    

 


 

Súvisiace články:

 


Zverejnenie tohto článku (vrátane grafickej úpravy a aktualizácie súvisiacich článkov) trvalo správcovi www.slobodaVockovani.sk vyše hodinu čistého času.