Očkovanie a možnosti prevencie v homeopatii

26.05.2010 04:22

MUDr. Jarmila Čverhová

 

       Výrobcovia liekov a očkovacích látok v spolupráci s odbornými lekármi sa neustále snažia vyvíjať nové vakcíny proti detským prenosným chorobám. Vznikajú početné výskumné štúdie s prioritnou úlohou vyrábať očkovacie látky určené k širokému použitiu.

       Ak nazrieme do histórie očkovania, môžeme povedať, že prvé povinné očkovanie (proti záškrtu) bolo (na Slovensku – pozn. red.) zahájené r. 1946. Očkovanie trojvakcínou DTP (záškrt, tetanus, čierny kašeľ – pozn. red.) bolo zahájené v r. 1958 a v nasledujúcich rokoch poklesol výskyt pertussis. Od r. 1986 sa pri plnení imunizačného programu postupuje podľa jednotného a komplexného dokumentu „Národného imunizačného programu“.

       Tento obsahuje komplex opatrení pri tých ochoreniach, ktoré sú epidemiologicky závažné a podliehajú imunizácii očkovaním. Zahŕňa tiež kontrolu očkovania a zaočkovanosti, metodiku diagnostiky, epidemiologické vyšetrovania a opatrenia v ohnisku nákazy. Obsahuje tiež zásady pre dovoz a použitie očkovacích látok, pre ich transport, uskladňovanie a manipuláciu.

       Na Slovensku sa očkovanie vykonáva v rozsahu, v časových intervaloch, druhmi očkovacích látok a spôsobom uvedeným vo Vyhláške MZ SR 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení. Realizujú ju zdravotnícki pracovníci štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadení. Na rozdiel od európskych krajín, kde sa očkovanie len odporúča, je u nás očkovanie povinné zo zákona. Za účasť detí na pravidelnom očkovaní až do ich plnoletosti zodpovedá podľa zákona ich zákonný zástupca (typicky rodič).

       Je potrebné, aby rodič pri informovanom rozhodnutí bol dostatočne oboznámený o programe očkovania, získal od zdravotníckeho personálu dostatočné informácie o možnosti výberu očkovacích látok ktoré sú práve dostupné na trhu (ak sa rozhodne pre doplatok), dostatočne a vhodným spôsobom bol upovedomený o možných vedľajších účinkoch očkovania, medzi ktoré zaraďujeme tzv. okamžité fyziologické reakcie, ktoré očakávame a ktoré vznikajú zväčša po „živých“ vakcínach, ako napr. lokálna reakcia v mieste vpichu BCG vakcíny, erytém do okolia, horúčka, katarálne príznaky či exantém po podaní osýpkovej vakcíny a tzv. včasných alebo pozdných nefyziologických reakcií, ktoré prebiehajú pod klinickým obrazom alergických reakcií. Podkladom je reakcia antigén – protilátka, kedy adjuvanciá uvoľnia histamín bez imunitnej reakcie. Pri pozdnej reakcii sa ojedinele môžeme stretnúť s epilepsiou alebo iným postihnutím na úrovni centrálnej nervovej sústavy, autoimúnnou reakciou…

       Je potrebné vedieť veľmi citlivo zvážiť riziko ochorenia epidemiologicky závažnou infekčnou chorobou oproti riziku možných vedľajších účinkov očkovania. A tu nám prichádzajú na pomoc homeopatické lieky, ktorými môžeme veľmi šetrne, ale účinne zasiahnuť do imunitných reakcií a zreštaurovať imunitný systém, humorálnu imunitu u detí a eliminovať na najnižšiu možnú mieru nepriaznivé vedľajšie účinky očkovania.

       Možnosti homeopatickej liečby vychádzajú z pochopenia princípu očkovania a typu očkovacích látok. Imunita je geneticky podmienená vlastnosť organizmu vedieť reagovať na cudzorodé antigény, eliminovať ich a túto skúsenosť si zapamätať. Kontakt s antigénom vyvolá v organizme reakciu – imunitnú odpoveď nešpecifickú (imunita prirodzená) a špecifickú (získanú imunitu). Získaná imunita má zložku humorálnu a celulárnu.

       Imunitný systém T – geograficky zodpovedá lymfatickým uzlinám ORL (= oto-rhino-laryngeálnym = ušno-nosno-krčným – pozn. red.), vyvinul sa pod vplyvom thymu (= tzv. detskej žľazy – pozn. red.), slúži na ukladanie informácií o mikroorganizmoch – bunková imunita.

       Imunitný systém B – geograficky zodpovedá lymfatickým formáciám čreva  tzv. Payerove plaky, stimuluje tvorbu protilátok, preniká do krvi.

       Všetky očkovania fungujú s týmito dvomi typmi imunity:

  1. so systémom T súvisí BCG vakcína proti tuberkulóze a úzky špecifický vzťah má k lieku Thuya occidentalis.

  2. so systémom B súvisia všetky ostatné očkovania so špecifickým vzťahom k lieku Silicea.

       S oboma systémami majú vzťah lieky Poumon histamine a Hypericum perforatum.

       V praxi to znamená, že ak očkujeme dieťa BCG vakcínou, treba mu dať 3 dni pred a po očkovaní Thuyu Occidentalis 9CH 3 granule denne, Poumon histamine 30 CH 3 granule denne a Hypericum perforatum 15 CH 3 granule denne.

       Pri ostatných očkovaniach podávame podobným mechanizmom Siliceu 15CH 3 granule a pridávame spolu Poumon histamine 30 CH a Hypericum perforatum 15 CH po 3 granule denne.

       V ďalšej fáze pridávame homeopatické lieky podľa typu vakcín a komplikácií očkovania.

 

Hlavné typy vakcín

  • Živé antenuované – oslabené vírusy (osýpok, mumpsu, rubeoly, detskej obrny, žltej zimnice), alebo baktérie (BCG), so stratou patogenity, ale zachovaním imunogenity.

  • Inaktivované – purifikované a inaktivované vírusy (celovírusová vakcína proti vírusovej hepatitíde typu A, chrípke, besnote), alebo baktérie (vakcína proti čiernemu kašľu, cholere),

  • Toxoidy – anatoxíny – bakteriálne toxíny (vakcíny proti záškrtu a tetanu),

  • Kapsulárne – polysacharidové – proti meningokokovým, pneumokokovým, hemofilovým infekciám a brušnému týfusu,

  • Frakcionované – purifikované vírusové častice (vakcíny obsahujú izolované vírusové antigény), sú menej reaktogénne, ale i menej imunogénne (vakcína proti chrípke)

  • Syntetické – antigény sú pripravované chemicky (vakcína proti VH (= Vírusovej Hepatitíde = infekčnej žltačke – pozn. red.) typu B)

 

Následky očkovania a homeopatia

 

D.T.T.A.B.

Pôvod: pripravené z vakcíny diftérie, tetanu, týfu a paratýfu

Predpisujeme na základe prítomnosti, či obavy z komplikácií po očkovaní (hematurická nefritída, herpes labialis, tetanické a epileptiformné kŕče, psychické poruchy, mono, alebo hemiparézy, artralgie, ikterus)

Dávkovanie: preventívne pred očkovaním jednorázovo v riedení 15-30 CH 5 granúl, eventuálne po komplikáciách 5 granúl 1x týždenne 2-3 týždne.

 

Eberthinum

Pôvod: pripravené z kultúry Salmonella typhi

Predpisujeme na základe etiologickej zhody (týfus, očkovanie proti týfu)

Indikácia: následky očkovania proti týfu.

Dávkovanie: 15-30 CH 5 granúl 1x do týždňa

 

Influenzinum

Pôvod: Pripravené na základe aktuálnej protichrípkovej vakcíny

Podáva sa ako prevencia a liečba chrípkových stavov, alebo aj na liečbu nežiadúcich účinkov po očkovaní proti chrípke

Dávkovanie:

  • prevencia nežiadúcich účinkov očkovania proti chrípke: 15 CH 5 granúl jednorázovo pred očkovaním

  • liečba nežiadúcich účinkov po očkovaní 15 CH 5 granúl 1x týždenne po dobu 2-3 týždňov

 

Morbillinum

Pôvod: základnou surovinou je bukofaryngeálny sekrét odobratý jednotlivcovi s osýpkami pred tým, ako bol liečený

Dávkovanie: 15-30 CH 5 granúl pred očkovaním proti osýpkam jednorázovo, s cieľom predísť možným postvakcinačným komplikáciám, event. 5 gr. 1x týždenne 2-3 týždne pri komplikáciach. V prípade výsypu pridať Apis mellifica 9 CH 3 granule denne do ústupu obtiaží.

 

Pertussinum

Pôvod: je pripravené riedením lyzátu, získaného zo spúta neliečených pacientov s čiernym kašľom

Indikácie: pertusoidný záchvatový kašeľ po očkovaní proti čiernemu kašľu.

Dávkovanie: 15-30 CH 5 granúl jednorázovo pred očkovaním proti čiernemu kašľu, eventuálne pri kašli 3 granule denne 7 dní.

 

V.A.B.

Pôvod: je vyrobený z vakcíny vytvorenej zo suspenzie živých mikroorganizmov pochádzajúcich z kultúr oslabeného kmeňa pod názvom BCG

Indikácie: komplikácie po očkovaní BCG

Dávkovanie: 15-30 CH 5 granúl jednorázovo po očkovaní, spolu s liekom Thuya Occidentalis 15 CH podľa už známej schémy.