Očkovanie a možnosť voľby: nech zaznie sloboda!

07.07.2011 00:05

National Vaccine Information Center - 29.VI.2011 - Barbara Loe Fisher

 

       Pôvodný článok "Vaccines & Liberty: Let Freedom Ring"
       z angličtiny preložil a motto voľne prebásnil Ing. Marián Fillo.

 

My country, ’tis of thee,
Sweet land of liberty, 
Of thee I sing:
Land where my fathers died,
Land of the pilgrims’ pride,
From every mountain side,
  Let freedom ring.1

 

O tebe, vlasť moja jediná,
  ó, krásna slobody krajina,
o tebe pieseň dnes spievam:
Ty živila si mojich predkov,
ty si pýchou otcov-pútnikov,
  a nám zo všetkých tvojich kútov
  nech sloboda zaznieva.

 

       Čo je to sloboda? (Pozn. prekl.: angličtina rozlišuje medzi "liberty" a "freedom", čo sa oboje do slovenčiny prekladá ako sloboda. "Liberty" je však skôr v zmysle vonkajších, užšie vymedzených politických slobôd, zatiaľ čo "freedom" sa chápe širšie a vnútornejšie, aj keď ani väčšine ľudí s rodným jazykom anglickým tento rozdiel nie je celkom jasný. Slovo "free" sa navyše používa popri slove "without" namiesto našej predložky "bez", napr. "alcohol-free beer" je pivo bez alkoholu. V tomto prípade bolo použité slovo "liberty".)

       Websterov slovník definuje slobodu (liberty) ako "kvalita alebo stav slobodného (free) bytia," čo znamená:2

 • "Slobodu (freedom) od fyzických obmedzení",
 • "Slobodu (freedom) od tyranskej / despotickej kontroly (tzn. nebyť despoticky ovládaný niekým iným)",
 • "Pozitívne užívanie rôznych sociálnych, politických a ekonomických práv a privilégií" a
 • "Moc rozhodovať sa".
   

       Čo je to tyrania?

       Tyrania je definovaná ako "krutá moc" a "obzvlášť krutá moc vykonávaná vládou".3

 • "Úrad, právomoc a vláda tyrana",
 • "Tvrdé podmienky zavedené nejakou cudzou silou" alebo
 • "Krutý, drsný alebo nespravodlivý skutok".
   

       Odvážni muži a odvážne ženy, ktorí/ktoré založili Spojené štáty americké a vyhlásili nezávislosť od tyranie 4.VII.1776, sa snažili utiecť spod útlaku bezohľadných despotických monarchií. Riskovali svoje životy, aby založili štát, ktorý si ctí slobodu (liberty), v ktorom občania nebudú prenasledovaní za svoje náboženské presvedčenie a v ktorom nebudú pod palcom elitárskej šľachty.

       V prvej vete Ústavy USA sa zakladatelia tohto štátu zaviazali "zaviesť spravodlivosť" a "zabezpečiť Požehnania Slobody" (liberty) pre všetkých občanov.4 Ak je demokracia vládou ľudu skrz volených zástupcov a väčšina rozhoduje, tak sloboda (liberty) je definovaná vo Vyhlásení nezávislosti (Declaration of Independence)5 a v Ústave USA ako prirodzené právo patriace každému, ktoré nikomu nesmie byť nikdy odňaté nikým - ani demokratickou väčšinou nie.

       Prirodzené práva, ktoré dnes poznáme pod názvom ľudské alebo morálne práva, sú slobody (liberties) jednotlivcov, ktoré patria každému bez ohľadu na to, kde žije.6 Právo na súkromie a slobodné (free) vyjadrovanie v hovorenej i tlačenej forme boli definované v Listine práv (Bill of Rights)7 ako slobody (liberties) jednotlivcov, ktoré obmedzujú moc vlády a bránia zneužívaniu jednotlivcov a menšín.

       Dnes niet v USA väčšieho ohrozenia slobody (liberty), než je vládou vynucované používanie výrobkov farmaceutického priemyslu, ako sú napr. vakcíny, predávané korporáciami za účelom dosiahnutia zisku, ktoré môžu jednak poškodiť jednotlivcov,8, 9 jednak úplne zlyhať (tzn. neposkytnúť vôbec žiadnu ochranu).10, 11 Naše prirodzené právo na "život, slobodu (liberty) a hľadanie šťastia" je porušované, keď vládni zdravotnícki predstavitelia huckajú lekárov a politikov, aby nás vystopovali a donútili nás dať sebe a svojim deťom vpichnúť biologické výrobky, ktoré v sebe nesú (pre niektorých z nás) značné zdravotné riziká, a to všetko bez nášho dobrovoľného, informovaného súhlasu.12, 13

       Keď sú obyvatelia USA pod hrozbou straty hospodárskych a spoločenských privilégií, napr. keď im je odopierané využitie verejného školstva, zdravotnej starostlivosti, zdravotného poistenia alebo odopretá možnosť vykonávať povolanie, ak sa nedajú zaočkovať všetkými vládou predpísanými vakcínami, niet pre to iného označenia než tyrania.14, 15

       Obušok značky "kolektívna imunita", ktorý sa dnes používa na odobratie občianskych slobôd (liberties) v mene vyššieho dobra, zvyčajne nedokáže rozlišovať medzi jednotlivými chorobami. Nákazlivá žltačka typu B nie je detskou obrnou a ovčie kiahne nie sú pravými kiahňami. Zákony o očkovaní, ktoré požadujú masové používanie desiatok dávok nových vakcín, však pristupujú ku všetkým chorobám i vakcínam rovnako - ako keby medzi nimi nebolo rozdielu.

       Veľké diery vo vedeckom poznaní škôd, ktoré opakované očkovanie od narodenia až po hrob môže spôsobiť nášmu mozgu a imunitnému systému, vlastne znamenajú, že súčasné zákony o povinnom očkovaní sú v podstate nekontrolovaným vedeckým pokusom na obyvateľstve USA.16, 17, 18

       Niektorí z nás sú vystavení väčšiemu riziku poškodenia zdravia či dokonca straty života spôsobenej očkovaním, za čo môžu dedičné a biologické rizikové faktory, ktoré sme zdedili. To znamená, že zákony o povinnom očkovaní, ktoré ignorujú takéto individuálne odlišnosti, sú "kruté a neľudské tým najhrubším spôsobom".19

       Skutočnosť, že vládou prevádzkované elektronické systémy na sledovanie vakcín zbierajú lekárske údaje o nás a zdieľajú ich s výrobcami a vývojármi vakcín bez nášho informovaného súhlasu, je porušením nášho súkromia.20

       Skutočnosť, že mnoho nových vakcín, vyrobených s pomocou génového inžinierstva, prinášajú na trh21, 22, 23, 24 mocné farmaceutické firmy25 zbavené občianskej zodpovednosti26, je snom každého akcionára a najhoršou nočnou morou konzumenta zdravotnej starostlivosti.

       Zakladateľov USA by v živote nenapadlo, že raz príde deň, v ktorom dôjde k porušeniu najdôležitejšej slobody (liberty), deň, v ktorom bude občanom odňaté právo na sebaurčenie a sloboda (freedom) rozhodnúť sa, za akým účelom (ne)chcú riskovať životy svoje i životy svojich detí.

       Pretože ak dnes môže štát označiť, sledovať a nútiť jednotlivcov, aby si dali vpichnúť biologický výrobok známej i neznámej toxicity, tak zajtra už nebudú žiadne obmedzenia na to, ktoré osobné slobody (freedoms) môže štát občanom odobrať v mene vyššieho dobra.

       Thomas Jefferson, autor Vyhlásenia nezávislosti, povedal "Všetko, čo tyrania potrebuje na získanie moci, je, aby dobrí svedomití ľudia zostali ticho."27

       Albert Einstein, jeden z najvýznamnejších vedcov sveta, nás v odozve na Jefersonovu obranu osobnej slobody (liberty) naliehavo vyzval: "Nikdy nerobte nič proti svojmu svedomiu, aj keby to požadoval štát!"28 Filosof a humanista Einstein s dávkou hlbokého vhľadu skonštatoval, že "Moc vždy priťahuje mužov nízkej morálky."29

       4.VII.2011 budem oslavovať ducha, odvahu a zdravý rozum autorov Vyhlásenia nezávislosti a Ústavy USA. Oni vedeli, že osobné slobody (liberties) sú srdcom a dušou demokracie, pretože chránia ľudí pred zneužitím moci zo strany vlády.

       Ste pripravení povstať za právo nasledovať svoje svedomie, za právo vybrať si ten druh preventívnych zdravotných opatrení, aký pre seba a svoje deti chcete, vrátane práva vybrať si všetky vládou odporúčané očkovania, alebo vybrať si len niektoré z nich, prípadne nedať vôbec očkovať seba ani svoje deti?

 


 

[1] My Country, Tis’ of Thee. Song sheet. (Author: Samuel Francis Smith, July 1831). Duke University Library Collection.

[2] Merriam-Webster Dictionary. Definition of Liberty.

[3] Merriam-Webster Dictionary. Definition of Tyranny.

[4] United States Constitution. September 17, 1787. U.S. National Archives.

[5] The Declaration of Independence. July 4, 1776. U.S. National Archives.

[6] Fagan A. Human Rights. Internet Encyclopedia of Philosophy. July 5, 2005.

[7] The Bill of Rights. March 4, 1789. Ratified as Amendments to the U.S. Constitution, December 15, 1791. U.S. National Archives.

[8] Coulter HL, Fisher BL. DPT: A Shot in the Dark. 1985: Harcourt Brace Jovanovich.

[9] Health Resources Services Administration (HRSA), U.S. Department of Health & Human Services. Vaccine Injury Compensation Program Statistics Report.

[10] Crowe K. CDC to Announce Preliminary Findings on California Whooping Cough Epidemic. Watchdog Institute. March 27, 2011.

[11] WABC-TV (NY). Whooping Cough Outbreak on Long Island. June 22, 2011.

[12] Fisher BL. Washington & New Jersey Families Stand Up for Vaccine Choices. NVIC. March 23, 2011.

[13] NVIC. Cry for Vaccine Freedom Wall. Public reports of harassment by medical personnel for attempting to make informed, voluntary decisions about vaccination. 

[14] CNN. Vaccinations… or Jail: County’s Threat to Parents. November 15, 2007. 

[15] Fisher BL. Forcing Flu Shots on Health Care Workers: Who Is Next? NVIC. September 29, 2010.

[16] Fisher BL. Vaccines, Autism & Chronic Inflammation: The New Epidemic. Autism File. 2009.

[17] Fisher BL, Wrangham TK. NVIC Comments on Draft Recommendations on the Federal Vaccine Safety System. National Vaccine Advisory Committee.  June 6, 2011. 

[18] Fisher BL. In Memoriam: Infant Deaths & Vaccination. NVIC. May 24, 2011. 

[19] Jacobsen v. Massachusetts, 197 U.S. 11(1905). LSU Law Center. See # [84].

[20] Fisher BL. The National Electronic Vaccine Tracking Registry: How the Plan to Force Vaccination Gave Birth to the National ID, A Government Health Records Database, and the End of Medical Privacy. July 1999.

[21] Kinman TG. Risks connected with the use of conventional and genetically engineered vaccines. Vet Q. 1992; 14(3): 110-8. 

[22] Frey J. Biological safety concepts of genetically modified live bacterial vaccines. Vaccine 2007 Jul 26; 25(30): 5598-605. 

[23] Science Daily. New Nanoparticle Vaccine Is Both More Effective and Less Expensive. September 20, 2007.

[24] U.S. National Institutes of Health. Vaccine Clinical Trials. 

[25] Healthcare Finance. Global Vaccine Market Now Exceeds $20B. August 13, 2010.

[26] NVIC. Press Release: NVIC Cites “Betrayal of Consumers by U.S. Supreme Court Decision Giving Total Liability Shield to Big Pharma. February 23, 2011.

[27] American History Central, Encyclopedia of American History. Thomas Jefferson

[28] Brainy Quote. Albert Einstein

[29] Brainy Quote. Albert Einstein