Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy — 6. Vedeli ste, že ...?

19.11.2012 00:20

Australian Vaccination Network (AVN) Inc.1998 (prvé vydanie)ISBN: 1329-4873

 

       Z knihy Vaccination Roulette: Experiences, risks and alternatives
       strany 35 až 38 z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

<<< predchádzajúca kapitola       obsah knihy       nasledujúca kapitola >>>

 

obálka knihy „Vaccination Roulette: Experiences, risks and alternatives“Vedeli ste, že ...?

 • V roku 1986 federálna vláda USA zaviedla Federálny program pre odškodňovanie očkovaním spôsobených poškodení zdravia (National Vaccine Injury Compensation Program = NVICP). Do dnešného dňa (údaj k 1.XI.2012) bolo z tohto programu vyplatených vyše 2,5 miliardy dolárov osobám, poškodeným očkovaním.
 • NVICP je financovaný z prirážky, ktorá je uvalená na každú dávku programom pokrývanej vakcíny pri jej nákupe poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Inými slovami: je to, ako keby ste si s každým očkovaním kupovali zároveň životnú poistku.
 • Pred rokom 1990 neboli lekári v USA povinní hlásiť nežiaduce účinky očkovania C DC, a ani teraz, keď povinní sú, nehlási nežiaduce účinky očkovania viac než 10% lekárov.
 • Vakcíny neboli nikdy podrobené štandardnému dvojito zaslepenému testu, aký sa vyžaduje u všetkých ostatných medikamentov, a to napriek výskumu, ktorý naznačuje možnú (vysoko pravdepodobnú alebo príčinnú) súvislosť medzi očkovaním a poškodením mozgu, zápalom mozgových blán, zápalom mozgu, autizmom, Guillain-Barrého syndrómom (progresívne ochrnutie), poruchami pozornosti, hyperaktivitou, astmou, artritídou či roztrúsenou sklerózou.
 • Jonas Salk, vynálezca IPV (inaktivovaná (neživá) vakcína proti vírusovej detskej obrne, obsahujúca celé, formaldehydom zneškodnené vírusy) svedčil spolu s ďalšími vedcami pred podvýborom Senátu (horná komora parlamentu v USA — pozn. prekl.), že od roku 1961 — až na niekoľko málo prípadov zavlečenia z iných krajín — boli všetky prípady poliomyelitídy (vírusovej detskej obrny) v USA spôsobené OPV (orálna (ústami podávaná) vakcína proti vírusovej detskej obrne, obsahujúca živé oslabené vírusy).
 • Vírus z OPV môže byť vylučovaný stolicou očkovaného dieťaťa až 8 týždňov. Nielenže môže dostať detskú obrnu zo živej vakcíny dieťa, ktoré ju prehltne (kvapká sa do úst alebo podáva na lyžičke), ale môže detskou obrnou nakaziť tých, s ktorými príde do styku, napr. pri bozkávaní, pri kúpaní alebo pri výmene plienok.
 • Príbalové letáky uvádzajú, že dieťa by nikdy nemalo byť očkované, keď je choré (toto už žiaľ neplatí, pretože v niektorých príbalových letákoch nájdete, že nádcha, ľahšia viróza či mierna teplota nie sú prekážkou (kontraindikáciou) očkovania — pozn. prekl.).
 • Nie všetky nežiaduce účinky očkovania nastanú hneď po prvej či druhej dávke vakcíny. Niekedy sa vyskytnú až po tretej či štvrtej dávke. Skutočne vážne poškodenie mozgu môže začať a pokračovať bez navonok badateľných príznakov a zostáva nerozpoznané, až kým nie je poriadne rozsiahle.
 • Podľa príbalových letákov k očkovacím látkam (vakcínam) neboli vykonané žiadne štúdie karcinogenity (rakovinotvornosti), mutagenity (schopnosti vyvolávať neprirodzené mutácie v bunkách očkovanej osoby) alebo dopadov na fertilitu (plodnosť).
 • Väčšina lekárov Vám buď priamo odmietne poskytnúť príbalový leták očkovacej látky alebo si bude hľadať všemožné výhovorky, aby tak nemusela urobiť. Podľa zákona však pacienti (resp. zákonní zástupcovia) majú právo vidieť príbalový leták, ale mnohí zakúsili ťažkosti, keď ho chceli získať od svojho detského lekára. Ak sa Vám aj podarí získať príbalové letáky (napr. kliknutím na názov vakcíny v tejto tabuľke), majte na pamäti, že obsahujú skreslené tvrdenia očkovacieho priemyslu a len úplné minimum informácií, ktoré sú výrobcovia povinní uviesť podľa zákona (alebo ktoré vyzdvihujú bezpečnosť či účinnosť danej vakcíny, bez ohľadu na úplnosť, podloženosť a pravdivosť uvádzaných údajov, typicky záverov štúdií — pozn. prekl.).
 • Informovaný súhlas znamená, že rodič/opatrovník dostane čas na preskúmanie a porozumenie informáciám o kladoch i záporoch daného medikamentu/zákroku. Neznamená to dostať informácie z jediného zdroja, a to len pár sekúnd pred samotným výkonom očkovania.
 • Je známe, že drvivá väčšina prenosných ochorení bola na ústupe (ako čo do rozsahu, tak čo do závažnosti priebehu choroby) vďaka zlepšeniam v oblasti hygieny, výživy, kanalizácie či nezávadnej pitnej vody už pred tým, ako boli proti nim vyvinuté vakcíny. Napr. prípady šarlachu sú dnes už len zriedkavé (pár desiatok na Slovensku ročne — pozn. prekl.) a neumiera sa naň, hoci proti šarlachu doposiaľ nebola vynájdená žiadna vakcína, avšak v 19. storočí bola úmrtnosť na šarlach ešte pomerne vysoká.
 • 4-kilové dojča dostane tú istú dváku vakcíny, ako 20-kilové 5-ročné dieťa. Pritom 4-kilovému dieťaťu by ste určite nepodali tú istú dávku Paralenu ako 20-kilovému.
 • Ženy, ktoré sa dajú zaočkovať MMR vakcínou (proti osýpkam, príušniciam (mumpsu) a ružienke — pozn. prekl.), by mali mať na pamäti varovanie z príbalových letákov, že nedávno (v 90. rokoch 20. storočia — pozn. prekl.) vykonané štúdie dokázali, že dojčiaca žena, očkovaná živou oslabenou vakcínou proti ružienke, môže vylučovať vírus ružienky v materskom mlieku a preniesť ho tak na dojčené dieťa. Ženy by sa tiež mali vyvarovať tehotenstva až 3 mesiace po očkovaní MMR vakcínou z dôvodu možných nežiaducich účinkov na počaté bábätko.
 • Podľa príbalového letáku k vakcíne MMR II od firmy Merck, Sharp & Dohme (MSD) majú ženy, očkované touto vakcínou, 23% riziko artralgie alebo artritídy z očkovania. Je tiež známe, že táto vakcína môže spôsobiť stratu sluchu.
 • Nie je to len o USA. Napr. vo Veľkej Británii (rovnako tak aj na Slovensku — pozn. prekl.) boli stiahnuté 2 typy MMR vakcín kvôli škodám, ktoré napáchali. (Prečo sú iné krajiny ochotnejšie priznať, že tieto vakcíny nie sú bezpečné? — pozn. vyd.)
 • V čase písania tejto knihy sa vedci pokúšali dať dokopy super-vakcínu, ktorá údajne obsahuje čistú DNA z asi 40 rôznych druhov baktérií a vírusov, ktorá bude podávaná všetkým novorodencom a postupne uvoľňovaná do tela počas života. (Zdá sa, že s odstupom 14 rokov možno skonštatovať, že pokus nevyšiel, lebo po takejto vakcíne niet ani chýru ani slychu — jedine že by očkovanie ňou prebiehalo v utajení napr. počas odberov krvi na screening novorodencov, ale to sa javí byť krajne nepravdepodobné, pretože by sa to už asi prevalilo, lebo spomedzi toľkých zdravotných sestier, čo robia odbery, by to už zrejme nejaká prezradila — pozn. prekl.)
 • V jednom článku z časopisu JAMA (Journal of the American Medical Association = Časopis Zväzu lekárov v USA) bol uvedený súhrn výskumu z Výskumného ústavu lekárskeho v USA (Institute of Medicine), podľa ktorého jestvujú dôkazy, podporujúce prijatie príčinnej súvislosti medzi očkovaním proti tetanu (prípadne v kombinácii so záškrtom) a Guillain-Barrého syndrómom (progresívnym = postupne sa šíriacim ochrnutím) i brachiálnou neuritídou (zápalom nervov v ramene), vakcínou proti osýpkam (MMR) a anafylaxiou (ťažká, život ohrozujúca alergická reakcia), OPV a Guillan-Barrého syndrómom, ako aj dôkazy, potvrdzujúce príčinnú súvislosť medzi očkovaním proti tetanu (prípadne v kombinácii so záškrtom) a anafylaxiou, očkovaním proti osýpkam (MMR) a trombocytopéniou (chorobným úbytkom krvných doštičiek, spôsobujúcim zvýšenú krvácavosť), anafylaxiou i úmrtím na ochorenie z očkovacieho kmeňa osýpkového vírusu, medzi OPV a vírusovou detskou obrnou u očkovaného i u ľudí, s ktorými prišiel po očkovaní do styku, ako aj úmrtím na ochorenie z očkovacieho kmeňa vírusu detskej obrny. Tento článok nepojednával o nežiaducich účinkoch vakcín proti čiernemu kašľu a ružienke (Kathleen R. Stratton, PhD; Cynthia Johnson Howe; Richard B. Johnston, Jr, MD: Adverse Events Associated With Childhood Vaccines Other Than Pertussis and Rubella. Summary of a Report From the Institute of Medicine, JAMA 1994, 271(20):1602–1605).
 • Od zavedenia NVICP v roku 1986 Federálny súd USA pre pohľadávky voči vláde (U.S. Federal Court of Claims) pojednával o 579 prípadoch úmrtia, z čoho 227 bolo nesprávne diagnostikovaných ako SIDS (čísla sa vzťahujú k roku vydania knihy, t.j. 1998. K 1.XI.2012 to je 1908 úmrtí — pozn. prekl.).
 • Informačný leták, vydaný CDC, sa pýta, či osoba, ktorá má byť očkovaná, nie je alergická na neomycín, streptomycín alebo polymyxín B (antibiotiká), lebo to by bolo kontraindikáciou očkovania proti detskej obrne. Rodič to však nemôže vedieť, ak jeho bábätku doposiaľ nikdy neboli podané spomínané antibiotiká.
 • Dieťa, ktoré bolo očkované MMR vakcínou, môže stále ochorieť na osýpky. To sa stalo v Texase v roku 1987, keď bolo 96% prípadov označených za „nepreventabilné“, tzn. plne očkované, s náboženskou či lekárskou výnimkou z očkovania a/alebo narodené pred rokom 1957. Stalo sa to v Texase aj v roku 1989, kedy 72% prípadov bolo označených za „nepreventabilné“. Údaje pochádzajú z Ministerstva zdravotníctva Texasu.
 • V októbri a novembri 1990 vznikli klinicky manifestné (s navonok viditeľnými príznakmi) príušnice u 54 študentov, z ktorých 53 bolo plne očkovaných (James E. Cheek, MD, MPH; Roy Baron, MD, MPH; Holly Atlas, MD; D. L. Wilson; Robert D. Crider, Jr, MPA: Mumps Outbreak in a Highly Vaccinated School Population. Evidence for Large-scale Vaccination Failure, Arch Pediatr Adolesc Med, 1995,149(7):774–778).
 • V Los Angeles bolo v rokoch 1990/1991 okolo 1500 detí z národnostných menšín zahrnutých bez informovaného súhlasu do štúdie experimentálnej vakcíny proti osýpkam, obsahujúcej kmeň osýpkového vírusu Edmonston-Zagreb (EZ). Rodičom nikto nepovedal, že vakcína, ktorú ich bábätká dostali, bola experimentálna, ani ich nikto nevaroval pred okamžitými či dlhodobými rizikami.
 • Všetky zdravé deti sú očkované proti nákazlivej žltačke (infekčnej hepatitíde) typu B, hoci táto vakcína bola vyvinutá na ochranu sexuálne aktívnych ľudí a intravenóznych narkomanov (drogovo závislých, čo si pichajú drogy do žily), ktorí zdieľajú nesterilné ihly.
 • Vakcínami s obsahom karcinogénnych (rakovinotvorných) toxínov (jedov), konkrétne formaldehydu a ortuť obsahujúcej zlúčeniny thimerosalu/thiomersalu, sú očkované deti vo veku 2, 4 a 6 mesiacov, ktorých imunitný systém nie je plne vyvinutý (počnúc rokom 2007 sa už na Slovensku na očkovanie detí nepoužívajú vakcíny s úmyselne pridávaným thiomersalom (ak nerátame vakcínu proti prasacej chrípke), ortuť sa však môže vyskytnúť vo vakcíne ako znečistenie z výroby — pozn. prekl.).
 • Deti, očkované proti čiernemu kašľu, stále môžu na túto chorobu ochorieť (Celia Christie; Mary L. Marx; Colin D. Marchant; Shirley F. Reising: The 1993 Epidemic of Pertussis in Cincinnati — Resurgence of Disease in a Highly Immunized Population of Children, N Engl J Med, 1994, 331(1):16–21). Odbor zdravotníctva mesta Chicaga poznamenal, že spomedzi 186 prípadov čierneho kašľa v roku 1993 v Chicagu bolo „74% plne a načas zaočkovaných“.
 • Paralen/Panadol (paracetamol) sa podáva dojčatám a deťom pred očkovaním alebo krátko po očkovaní, aby sa zamaskovala horúčka, ktorá by mohla byť známkou nežiaducej reakcie na vakcínu.
 • Za posledných 10 rokov (zrejme 1988–1998, možno skôr — pozn. prekl.) bolo v Texase 11.351 prípadov osýpok, pričom 26 skončilo úmrtím. Za to isté obdobie bolo v Texase 1.768 prípadov čierneho kašľa, z ktorých 10 skončilo úmrtím.
 • Počas 39 mesiacov trvajúceho obdobia, ktoré skončilo novembrom 1994, bolo do Systému pre hlásenie nežiaducich účinkov očkovania v USA (Vaccine Adverse Event Reporting System = VAERS) hlásených takmer 32.000 nežiaducich účinkov očkovania, z toho vyše 700 úmrtí. Poverenec FDA David Kessler sa vyjadril, že je hlásený len 1 z 10 nežiaducich následkov očkovania.
 • Každý štát USA umožňuje lekárske výnimky z povinného očkovania, 48 štátov USA (všetky okrem Západnej Virginie a Mississippi) povoľuje výnimky na základe náboženských dôvodov a 17 štátov USA uznáva filosofické výnimky z povinného očkovania.
 • Nedávne štúdie ukázali vyšší výskyt astmy u očkovaných detí v porovnaní s neočkovanými. (viď napr.: Eric L. Hurwitz, DC, PhD; Hal Morgenstern, PhD: „Effects of diphtheria-tetanus-pertussis or tetanus vaccination on allergies and allergy-related respiratory symptoms among children and adolescents in the United States“, J Manipulative Physiol Ther, 2000, 23(2):81–90 — pozn. prekl.)
 • Mnohé nežiaduce reakcie sú ignorované alebo nesprávne diagnostikované a v niektorých prípadoch, ak dieťa zomrie, pripíše sa to syndrómu náhleho úmrtia dojčaťa (Sudden Infant Death Syndrome = SIDS). Vážne poškodenia zdravia môžu nastať nepozorovane a prejaviť sa navonok až o nejaký čas neskôr. Takéto vážne reakcie zahŕňajú podnietenie autoimunitných ochorení a demyelinizáciu (poškodenie/zničenie ochranných obalov) nervov v mozgu.

 

<<< predchádzajúca kapitola       obsah knihy       nasledujúca kapitola >>>

 


Doplnenie chýbajúcich a oprava nepresne či chybne citovaných zdrojov, preklad a uverejnenie tohto článku zabrali prekladateľovi približne 5 hodín čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.