Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy — 53. Naturopatická starostlivosť o deti s prenosnými chorobami

26.09.2017 22:15

Australian Vaccination Network (AVN) Inc.1998 (prvé vydanie)ISBN: 1329-4873

 

       Z knihy Vaccination Roulette: Experiences, risks and alternatives
       časť strany 175 a strany 176–186 z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

<<< predchádzajúca kapitola       obsah knihy       nasledujúca kapitola >>>

 

Naturopatická starostlivosť o deti s prenosnými chorobami

obálka knihy „Vaccination Roulette: Experiences, risks and alternatives“ Kim Cronin

 

„Lekár budúcnosti nebude podávať žiadne lieky, ale zapojí svojich pacientov do starostlivosti o svoje telo, o svoje jedlo a poučí ich o príčinách a predchádzaní chorobám.“

Thomas A. Edison

 

    Naturopati považujú zdravie a vitalitu tela za také dobré, aká je zdravá každá z jednotli­vých bu­niek, z ktorých toto telo pozostáva. Každá bunka si vyžaduje pre svoju optimálnu činnosť výživu, ktorá je optimálna a nielen spĺňajúca priemerné denné požiadavky. Potrebuje odvodňovanie a účin­né zásobovanie nervov. Schopnosť tela chrániť sa pred nákazami je úzko spojená s úrovňou celko­vého zdravia. Naturopatia sa vykonáva už tisíce rokov. Vlastne aj sám Hippokrates, známy ako otec modernej medicíny, povedal pred vyše 2400 rokmi:

„Nech je tvoj liek tvojím jedlom a tvoje jedlo tvojím liekom!“

    Naturopati vyznávajú zásadu, že niet žiadnych chorôb, ale len nerovnováha v životnom štýle, ktorá, znižuje vitalitu alebo energiu tela, čím ho vystavuje všadeprítomnej pestrej zmesi vírusov, baktérií a plesní, ktoré sú vždy pripravené vyzvať na súboj náš prepracovaný imunitný systém. Kľú­čom k dobrému zdraviu je udržiavať rovnováhu, zvanú tiež homeostáza, a to uplatňovaním piatich základných pilierov dobrého zdravia: slnečné svetlo, cvičenie, čerstvý vzduch, optimálna výživa a pozitívny prístup mysle.

    Podobne ako homeopati, aj naturopati vnímajú príznaky choroby (horúčka, nádcha, únava) ako liečebné úsilie tela v snahe zbaviť sa choroby. Vnímame chorobu ako eliminačný a čistiaci proces, ako niečo, čoho sa netreba báť a potlačovať to. Telo potrebuje byť schopné vylúčiť toxíny (jedy) skrz krvný obeh, ale môže to úspešne urobiť jedine ak životná sila, čchi alebo vitalita tela je silná. Syntetické lieky na prvý pohľad liečia, ale v skutočnosti riešia iba všeobecné príznaky, ktorými sa choroba prejavuje, bez toho, aby postihli celú bytosť človeka a pôvodnú príčinu choroby, takže sa nimi nedá dosiahnuť skutočné uzdravenie. Lieky pomáhajú prírode, ale len príroda lieči.

    Choroby a mikróby tu zostanú. Vždy žili buď v symbióze (priateľskom spolužití) alebo v nepria­teľstve voči človeku a zvieratám. Keď im ponúkneme správnu živnú pôdu, zakotvia v našom tele a premôžu imunitný systém. Moderná medicína si, nanešťastie, osvojila obmedzené nazeranie na chorobu, ktoré vyjadril v 19. storočí francúzsky chemik Louis Pasteur. Pasteurova teória chorobo­plodných zárodkov dnes predstavuje základ celej modernej medicíny. Pasteurov súčasník Antoine Béchamp vyhlásil, že „pôda“, čiže vnútorné prostredie v tele, je najdôležitejším činiteľom pri vzni­ku choroby, nie Pasteurov choroboplodný zárodok. Béchamp bol lepším akademikom a vedcom, držiteľom doktorátov z farmácie, prírodných vied a medicíny. Bol profesorom lekárskej chémie a farmácie v Montpelieri, profesorom fyziky a toxikológie vo Vyššej škole farmácie v Strasbourgu a dekanom Lekárskej fakulty v Lille. Je to Béchampov pohľad na vec, ktorý je v súlade s naturopatic­kou filosofiou, ako ju poznáme dnes. Pasteur pred smrťou pripustil pred lekárskymi kruhmi, že Bé­champ mal pravdu, že čo sa týka príčiny choroby „pôda“ je všetkým, mikrób je ničím. (Pozn.prekl.: To bola teória Claudea Bernarda, nie Antoinea Béchampa, hoci bola do istej miery odvodená z Bé­champovej „bunkovej“ teórie chorôb. Navyše sa ale nepodarilo doložiť skutočnosť, že Pasteur na­ozaj odvolal svoju mikrobiálnu teóriu chorôb, zmienkou staršou než je kniha Hansa Selyeho z roku 1956. Nie je teda vôbec isté, či Pasteur naozaj pred smrťou odvolal svoju teóriu. Viac k tomu tu: https://susandoreydesigns.com/insights/pasteur-recant.html) Nikto však nenačúval. Dnes vidíme Pa­steurovu mikrobiálnu teóriu v praxi, keď sa pozrieme na to, ako chcú kompetentní vyhubiť choroby očkovaním.

 

Vis medicatrix naturae (Uzdravujúca sila prírody)

    Koreňom naturopatického prístupu k chorobám je vitalistická filosofia „vis medicatrix naturae“ (uzdravujúcej sily prírody). Prírodné lieky sú vyberané na mieru potrebám daného jedinca, sú menej škodlivé a invazívne, a sú najviac schopné pracovať v súlade s prírodnými liečivými pochodmi tela. Očkovanie zanedbáva jednotlivca v prospech masy. Zanedbáva biologickú jedinečnosť a biologickú náchylnosť, čím len zvyšuje rizikovosť. Väčšina detských chorôb, proti ktorým sa očkuje, bola po­važovaná za neoddeliteľnú súčasť zdravého vývoja dieťaťa. Prirodzená nákaza a prekonanie choro­by poskytuje celoživotnú imunitu. Očkovanie nie a nemôže ponúknuť túto úroveň ochrany. Nežia­duce účinky týchto chorôb sú tak neškodné a vo všeobecnosti bez komplikácií, takže moderné le­kárske učebnice odporúčajú nanajvýš tak odpočívať v posteli, dostatok tekutín a antipyretiká. Keď sa dbá na všetky vyššie zmienené stránky zdravotnej starostlivosti, deti sú po zotavení sa z choroby zdravšie a silnejšie, keďže si prešli prirodzeným chorobným procesom. Očkovanie tento proces me­ní a vráža priamo do krvného riečišťa mŕtve alebo živé oslabené (atenuované) kmene mikróbov. Te­lo sa s takto vpichnutými cudzími bielkovinami a jedmi nevysporiada hladko, čo môže viesť k mno­hým nežiaducim účinkom, ako krátko dobým, tak aj dlhodobým. Niet teda divu, že dnes zažívame taký drastický nárast autoimunitných chorôb, rakoviny, artritídy, astmi a AIDS.

    V mnohých knihách nájdeme opisy veľkých epidémií prirodzených prenosných chorôb z minu­losti, ale to viac než o čomkoľvek inom vypovedá o životnej úrovni, hygiene a zdravotnej starostli­vosti v danej dobe. Spomeňme si, že príbeh očkovania má svoj pôvod v stáročných pokusoch mini­malizovať riziko nákazy pravými kiahňami (cz: neštovicemi). Človek sústavne bojuje s chorobami a mikróbmi, ale nikdy ich nedokáže vyhubiť. Potrebujeme obrannú silu učiniť oveľa silnejšou než je útočiaca sila.

 

Kríza choroby: slabá vitalita + toxíny = chronická choroba ⇒ smrť


Kríza uzdravovania: dobrá vitalita + toxíny = zápal (cz: zánět) ⇒ horúčka, vyrážky apod.


Akútne choroby sa vyznačujú zvýšenou teplotou, začervenaním, opuchom, vyrážkami, čo je znám­ka dobrej vitality pre uzdravenie sa.


Subakútne choroby spôsobujú sústavné vylučovanie hlienu, čo je známka potlačenia vitality ne­vhodným životným štýlom.


Chronické choroby sa vyznačujú ničením tkanív s patologickými zmenami (rakovina, ochorenia srdca), čo je známkou úplného nedostatku vitality.

 

    Cieľom naturopatickej liečby je doviesť chorú časť tela k súladu s celkom. To sa dosahuje podpo­rou vlastných obranných procesov tela a zavádzaním opatrení, ktoré sú katalytické alebo konštruk­tívne.

    Kvalita zdravia malého dieťaťa závisí od činiteľov pred narodením, ako je genetická výbava rodi­čov a vplyvy počas pobytu v maternici. Výživové, štrukturálne a emočné činitele u tých, čo plánujú vychovávať deti, u otcov i u matiek, sú nesmierne dôležité.

 

Detské prenosné choroby

    Zaujímavé bolo, že keď som skúmal povahu týchto chorôb viac do hĺbky, zistil som, že veľká väčšina lekárskych príručiek, vrátane veľmi uznávaného „Merck Manual“, 15. vydanie z roku 1987, ktoré boli zostavené lekármi pre lekárov, radila liečiť osýpky (cz: spalničky), príušnice (mumps), ružienku (cz: zarděnky), ovčie kiahne (cz: plané neštovice) apod. len niečím o málo viac než odpo­činkom na lôžku, tekutou výživou a ľahkým jedlom, analgetikami a vreckami s ľadom. Ak sa dajú tak ľahko liečiť, prakticky bez lekárskeho zásahu, prečo potrebujeme umelé očkovanie? Pred dobou očkovania boli osýpky, príušnice a ružienka považované za „bežné detské choroby“, ktoré väčšina detí prekonala ešte pred pubertou a z ktorých sa skoro všetci zotavili s trvalou, celoži­votnou imuni­tou a bez komplikácií či následkov. Merck Manual uvádza, že:

„Hoci príušnice možno dostať v ľubovoľnom veku, drvivá väčšina prípadov je u detí od 5 do 15 rokov, len zriedkavo do 2 rokov a dojčatá do 1. narodenín sú spravidla imúnne. Asi 25%–30% prípadov prebehne bez akýchkoľvek klinických príznakov.“

    Súčasné očkovacie programy volajú po úplnom očkovaní do 2. narodenín dieťaťa, čím posúvajú dobu nákazy týmito chorobami o mnoho rokov nižšie (MMR vakcína proti osýpkam, príušniciam a ružienke vo veku 12–15 mesiacov; na Slovensku a v Česku vo veku 14–18 mesiacov — pozn.prekl.).

    Skutočnosť, že ľudské dojčatá (cz: kojenci) sa rodia s nedovyvinutým imunitným systémom zvy­šuje ich ná­chylnosť na nežiaduce účinky očkovania. Dojčenie dieťaťa čo najdlhšie, ako sa len dá (aspoň 9 me­siacov; podľa mňa je ale z imunologického hľadiska rozumné minimum 2 roky — pozn.prekl.), po­skytne dieťaťu bohatý zdroj materských protilátok z mledziva (kolostra) a materské­ho mlieka, čím sa vyvolá určitý stupeň prirodzenej imunity voči týmto chorobám. Poskytne to trá­viacej sústave čas na dozretie, aby neskôr zvládla viac jedál pevného skupenstva. Ak sa toto nasta­venie poruší a dieťa je kŕmené umelými náhradami materského mlieka príliš skoro, spôsobí to často alergické reakcie a ťažkosti s trávením a imunitný systém dieťaťa je preťažený, sústavne čelí rôz­nym výzvam. Pridaj­te k tomu opakované očkovanie (injekcie priamo do krvného riečišťa a nie skrz bežnú vstupnú brá­nu, kde by došlo prirodzenému podnieteniu imunitného systému do boja) a máte pripravenú pôdu pre mnoho rokov sústavných zdravotných ťažkostí, ako je astma, ekzémy, tonzili­tída (zápal man­dlí), nákazy uší, opakované prechladnutia, artritída, rakovina a cukrovka.

    Hoci niečo z tohto musí ešte len byť „vedecky“ dokázané, krátky pohľad vôkol seba vám ukáže, koľko veľa ľudí bojuje svoje ťažké bitky o to, aby zostali ako-tak zdraví. Zdravie je viac, než len neprítomnosť choroby.

 

Imunita

„Čím viac závisíte na vonkajších silách, tým viac ste nimi ovládaní.“

Harold Sherman

    Prirodzená imunita zdravej osoby je založená na celom rade obranných prvkov, podobne ako ar­máda, námorníctvo či letectvo. Je to naozaj ako vojna! Rakovinové bunky bežne nevidíme a necíti­me, lebo ich drží pod kontrolou naša vlastná vnútorná obranná armáda.

    Pri každom výpade telo vybuduje obranu (protilátky), takže budúce útoky tých istých „cudzin­cov“ sú menej závažné, alebo sú úplne zmarené. Tento proces je postupný, prirodzený a bezpečný. Proces očkovania obchádza toto všetko priamym vpichom do krvného riečišťa. Popri cudzích biel­kovinách, zavedených do nášho krvného riečišťa, má každá vakcína svoje konzervanty, neutralizač­né látky a nosiče, s ktorých ani jeden nemá nič spoločné s naším telom.

    Vakcína proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu (DTP) obsahuje tieto jedy: formaldehyd, ortuť (thimerosal) a fosforečnan hlinitý (Physicians Desk Reference, 1980).

    Príbalový leták k vakcíne proti detskej obrne uvádza bunkovú kultúru z opičích obličiek (cz: led­vin), hydrolyzát laktalbumínu, antibiotiká a teľacie sérum. Príbalový leták MMR vakcíny uvádza kuracie embryo a neomycín (antibiotikum). Kuracie embryo, teľacie sérum a bunky z opičích obli­čiek obsahujú rôzne druhy genetického materiálu, ktoré majú potenciál stať sa vaším vlastným ge­netickým materiálom.

 

Posilňovanie prirodzenej imunity

„Primum, non nocere!“ („Predovšetkým neškodiť!“)

    Svojmu dieťaťu poskytnete tú najlepšiu ochranu pomocou:

 1. Čo najlepšej výživy (jedlo a výživové doplnky) pre matku už 6 mesiacov pred počatím, po­čas tehotenstva a po narodení bábätka. Veľká väčšina látok, ktoré matka zje, sa prenesie na dieťa cez placentu a materské mlieko. Vyhľadajte naturopatické poradenstvo pre na mieru šité výživové usmernenia.
 2. Dojčite (cz: kojte) aspoň 9 mesiacov, ak sa dá, tak aj dlhšie.
 3. Vyhľadajte homeopata alebo naturopata, ktorý používa homeopatické liečivá. Tie sú jedno­ducho výborné pre bábätká, dojčatá a batoľatá, účinkujú rýchlo a sú úplne bezpečné, bez ne­žiaducich účinkov. Liečba konštitučných slabostí matky a otca pred počatím môže často za­medziť dedičným chorobám.
 4. Poskytnite dieťaťu vrelé, milujúce a stále prostredie.
 5. Cvičenie by malo byť obľúbenou a pravidelnou časťou každotýždenného rodinného života.
 6. Krátke slnenie potrebuje matka i dieťa. Strávte denne 20 minút na slnku. Nenoste slnečné okuliare, keďže tie zabraňujú prenikaniu určitých druhov svetla cez zreničku, čo je potrebné na aktiváciu epifýzy v mozgu, aby regulovala činnosť hormónov. Slňte sa pred 11:00 a po 15:00 (v trópoch pred 10:00 a po 16:00).
 7. Výživa je dôležitá. Snažte sa jesť BIO/EKO potraviny (vrátane mäsa, kuraciny, tofu a va­jec). Jedlo bez chemikálií nenarúša jemnú fyziológiu tela, ale jedlo, napumpované hormón­mi, antibiotikami, insekticídmi a pesticídmi, to robí. Minimalizujte fajčenia a alkohol. Jedzte aspoň 65% jedál v surovom (nevarenom) stave. Žiadne vyprážanie či varenie. Pokúste sa správne kombinovať jedlo pre účinnejšie trávenie. (Spýtajte sa svojho poradcu výživy.) Za­bezpečte si malé, ale primerané množstvo úplnej bielkoviny (tepelne ani chemicky neupra­venej v aspoň dvoch jedlách denne.
 8. Výživové doplnky: Zabezpečte, aby črevná flóra bola v správnych medziach. Ak máte ob­časné opary, cystitídy (zápaly močového mechúra), vyrážky na zadku, nadúvanie alebo vet­ry, alergie či vyrážky, môže to byť známka toho, že potrebujete doplniť acidofily alebo bifi­dobaktérie v práškovej podobe. Na trhu sú tiež iné zložené probiotiká, ktoré môžu dodať mnohé iné baktérie, ako aj probiotiká bez mliečnych bielkovín. Dávajte vášmu bábätku tro­chu probiotického prášku každý deň na špičke prsta. Obzvlášť to je prospešné pre deti, kŕ­mené umelými náhradami materského mlieka. Dobrá črevná bakteriálna mikroflóra je zá­kladom dobre pracujúceho imunitného systému.

 

Železo

    Pre deti sú dostupné tekuté doplnky zo zeleniny a ovocia, ktoré dodajú zhruba 5 mg čistého žele­za v každej čajovej lyžičke. Väčšina z nich je v BIO kvalite, sú bezpečnejšie než tabletky, nespôso­bujú zápchy a nemajú žiadne nežiaduce účinky. Nízke hladiny železa oslabujú imunitný systém. Za­bezpečte, aby aj dojčiaca (cz: kojící) matka mala dostatok červeného mäsa, strukovín (cz: luštěnin), fazule, mar­húľ (cz: meruněk) a zelenej zeleniny, aby pokryla svoju vlastnú spotrebu železa.

 

Vitamín C

    Železo sa lepšie vstrebáva, keď sa podáva spolu s vitamínom C, rovnako ako zinok, čo je ďalší dôležitý imunomodulátor. Na svojej klinike všeobecne odporúčam, aby dojčiaca matka brala 1 gram vitamínu C 2x denne, rozpustený v ovocnej šťave, a pila cez slamku (cz: brčko), keďže vitamín C môže poško­diť zubnú sklovinu. Vitamín C prejde do mlieka, ale pri hnačke (cz: průjmu) treba zní­žiť dávku. Pre deti do 1. narodenín odporúčam 1 gram denne. Používajte práškový vitamín C.

 

Cesnak

    Strúčik (cz: stroužek) denne a nepotrebujete lekára! Je výborný na zbavenie sa červov u detí, mô­že však spôsobiť vetry. Jednoduchý spôsob, ako dostať cesnak do krvi, je priviazať si strúčik cesna­ku na spodok chodidla pred spaním, keďže chodidlo je dosť porézne a otvorené v oleji rozpusteným látkam. (Predpokladám, že ten strúčik treba pred použitím rozdrviť resp. zlisovať, inak to nebude nič platné — pozn.prekl.)

 

Voda

    Pite filtrovanú alebo čistenú vodu, nie vodu priamo z vodovodného kohútika, ani inú chlórovanú vodu. Chlór spôsobuje mnohé poruchy trávenia a ničí vitamín E. Pre zdravý imunitný systém treba vypiť denne aspoň 2 litre (zrejme dávka pre dospelého — pozn.prekl.). Majte na pamäti, že prevare­ná voda je síce zbavená chlóru a veľkej väčšiny živých baktérií, ale skoro všetko ostatné v nej zos­táva.

 

Čerstvý vzduch

    Hlboké dýchanie počas dňa pomáha do celého tela napumpovať životodarnú tekutinu, ktorá nesie imunitné bunky do oblastí, kde sú najviac potrebné.

 

Beta-karotén

    Mrkva, paw-paw (indiánsky banán či banán severu = plod severoamerického ovocného stromu Ásimina trojlaločná — pozn.prekl.), mango, marhule a vitamín A z rybieho oleja je pre deti nevyh­nutný na správnu činnosť pľúc.

 

Samoliečba

    Nazerajte na chorobu ako na príležitosť pre telo vytvoriť si protilátky proti votrelcom (vírusom, baktériám ai.). Je to prírodný, dokonale navrhnutý obranný mechanizmus, ktorý nepotrebuje žiadne vylepšenie, iba starostlivú údržbu.

    Skutočnou príčinou choroby nie sú mikróby, ale stav vnútornej „pôdy“ danej osoby — hromade­nie jedovatého odpadu a chemikálií z nesprávnej výživy, stresu, nedostatku telesného cvičenia a znečistenia životného prostredia. Liečba si vyžaduje veľa síl, ktoré si telo musí na túto činnosť vy­hradiť. Preto je potrebný úplný odpočinok. Horúčka je potrebná zložka obrany v správne fungujú­com imunitnom systéme.

 

Všeobecná liečba detských prenosných ochorení

 • harmančekPonúkajte chorým deťom viac tekutín, obzvlášť ak majú horúčku. Dávajte im filtrovanú vo­du, alebo čerstvé ovocné šťavy (nie však pomarančovú, grepovú ani citrónovú) so slamkou. Niektoré nápoje môžu podráždiť deti s príušnicami. Môžete im dať aj studené bylinkové ča­je, ako je napr. šalviový, bazový či harmančekový (cz: heřmánkový) s medom.
 • Dojčite tak dlho, ako si to vaše dieťa vyžaduje. Upokojí to jeho i vás.
 • Pozorujte farbu pokožky, pier (cz: rtů), nechtov na nohe, dilatáciu zreničiek, fľaky či vyráž­ky, obzvlášť v ústach a na zadku, ako aj farbu hlienov. Zaznamenávajte si tieto údaje.
 • Pre staršie deti rozmixované ovocie alebo zelenina. Žiadne konzervované alebo priemyselne spracované potraviny.
 • Povzbudzujte choré deti k tomu, aby spali a odpočívali tak dlho, ako je to len možné.
 • Citlivo riaďte teplotu vzduchu v miestnosti. Telesná teplota uniká najviac v oblasti hlavy. Vycíťte všeobecnú telesnú teplotu bábätka položením ruky na jeho hruď.
 • Buďte so svojím dieťaťom čo najdlhšie a spite s ním čo najdlhšie, kým je choré.
 • Spievajte svojmu dieťaťu, alebo mu zahrajte tichú upokojujúcu hudbu. Dajte si do aroma-lampy levanduľový alebo eukalyptový olej, v závislosti od príznakov choroby a tempera­mentu dieťaťa.
 • Seďte v hojdacom kresle. ak je to potrebné, s teplou dekou prehodenou cez vás i vaše dieťa, lebo hojdanie upokojuje. Chláchoľte svoje dieťa a zoberte si obľúbené knihy a hry. Smiech je tým najlepším liekom.
 • Nesnažte sa to preháňať, keďže sa môžu dostaviť relapsy (opakované zhoršenia choroby).

 

Snažte sa vyhnúť:

 • prehnanému množstvu podnetov a návštevám u vás doma,
 • kŕmeniu chorého dieťaťa proti jeho vôli,
 • prechádzkam vonku u detí s horúčkou,
 • starostiam, ak sa vaše dieťa lepí na vás alebo je plačlivé. To je prvý príznak choroby a čo­skoro pominie.
 • Aspirínu (a ďalším liekom s účinnou látkou kyselina acetylsalicylová resp. salicyláty — pozn.prekl.). Nikdy nedávajte dieťaťu Aspirín v akejkoľvek podobe počas alebo po detskej chorobe, keďže môže spôsobiť závažné komplikácie.
   

    Inkubačná doba a doba infekčnosti rôznych chorôb je rôzna, preto sa oboznámte s týmito údajmi u každej choroby zvlášť, ak je to možné.

 

Ovčie kiahne

    Sú známe aj ako varicella. Spôsobuje ich herpes zoster vírus, ktorý u dospelých spôsobuje pásový opar.

Inkubačná doba: 7–21 dní.

Doba infekčnosti: od pár dní pred prvými vyrážkami až pokým sa aj z poslednej škrvy alebo pľuz­giera (cz: puchýře) nestane chrasta (cz: strup).

Príznaky: Začína to pocitom, že človeku nie je dobre, vyrážkou a možno mierne zvýšenou teplo­tou. Vyrážka začína ako ružová bodka a rastie až do pľuzgiera veľkosti hrášku. Môže dôjsť k strate chuti do jedla a k zvracaniu. Na druhý deň sa vyrážky objavia najprv na trupe a potom sa šíria sme­rom na tvár a končatiny. Od objavenia sa pľuzgiera až do utvorenia chrasty uplynie cca 24 hodín. Teplota sa vtedy môže zvýšiť. Akonáhle sa vytvoria chrasty, začnú svrbieť, čo trvá až do odpadnutia chrasty po týždni-dvoch. Vážne komplikácie sú vzácne a väčšina detí nepotrebuje nijakú liečbu. Najčastejšie dochádza k problémom po nákaze pokožky, keď si dieťa rozškriabe svrbiace miesto. Riziko komplikácií je oveľa vyššie u dospelých.

Šírenie: skrz kvapôčky, vydychované s každým výdychom. Epidémie sú najčastejšie na jeseň (cz: podzim) a v zime a objavujú sa v 3- až 4-ročných cykloch. Novorodenci sú niekoľko mesiacov od pôrodu chránení, ak matka prekonala ovčie kiahne pred alebo počas tehotenstva. Táto imunita však mizne okolo 1. narodenín dieťaťa.

Vakcína: pokusná vakcína je dostupná pre vysoko rizikových ľudí, ako sú tí, čo berú lieky proti ra­kovine alebo imunosupresíva. (To platilo v čase vydania knihy pred 20 rokmi. Dnes je táto vakcína odporúčaná plošne všetkým buď samostatne (Varivax alebo Varilrix), alebo v kombiná­cii s MMR vakcínou (Priorix Tetra alebo ProQuad) — pozn.prekl.)

Čo robiť: Homeopatická liečba je rýchla a účinná. Používal som zložený liek od Brauera (Južná Austrália), zvaný R68 alebo Herpeszostin, ktorý je dostupný u naturopatov, v spojení s fosforečna­nom železitým alebo bunkovou soľou na zmiernenie teploty. Dávka je jedna podrvená tabletka kaž­dých 30 minút, až pokým sa teplota neustáli. Antimonium crudum 12C úspešne potláča svrbenie. Dostatok vitamínu C pôsobí proti-zápalovo. Lepšie je používať vitamín C s bioflavonoidmi (roz­miešaný v ovocnej šťave) pre silnejší proti-zápalový účinok a ustálenie teploty. Na ochranu rodiny a priateľov sa všeobecne odporúča homeopatický liek Varicella 30C raz denne počas 7 dní.

    Naneste rozriedený jablčný ocot na veľmi svrbiace miesta (jedna polievková lyžica na pol litra teplej vody) alebo použite jedlú sódu (sódu bikarbóna) a vodu na natieranie alebo do kúpeľa. Chorý nech si oblieka voľné oblečenie a dieťaťu na spanie obliekajte bavlnené rukavice.

    Užívajte vitamín E (môžete otvoriť kapsulku a vyliať ju do jedla) na predchádzanie jazvám. Vy­hľadajte pomoc, ak sa chrasta nepríjemne zapáli alebo ak z nej vyteká hnis, ak je svrbenie závažné, alebo ak vyrážky zasiahnu oči (nielen očné viečka).

 

Ružienka (rubeola)

    je známa aj ako „3-dňové osýpky“. Latinský výraz rubeola pochádza od slova „rubeo“ — červe­nať sa.

Inkubačná doba: 14–21 dní.

Doba infekčnosti: týždeň pred a najmenej 5 dní po nástupe vyrážky.

Príznaky: Vo všeobecnosti krátke a mierne ochorenie, menej závažné než osýpky. Často začína ako mierne prechladnutie. Vyrážka sa objaví o deň-dva neskôr, najprv na tvári a potom za ušami, násled­ne nadol po zvyšku tela. Niektoré lymfatické uzliny opuchnú a stanú sa citlivými na dotyk. Škvrny sú ploché, ale na svetlej pokožke vyzerajú ako bledo ružové. Môže dôjsť k bolesti kĺbov, obzvlášť na členkoch (cz: kotnících), ale odpočinok v posteli alebo vyloženie si nôh nahor (napr. na stôl), ro­tačné cvičenie a masáž, nasledovaná teplými zábalmi, môže uľaviť od týchto príznakov. Mnoho prí­padov ružienky sa ťažko diagnostikuje, pretože príznaky sú veľmi mierne.

    Vírus ružienky je jediný, o ktorom je známe, že poškodzuje v maternici sa vyvíjajúce bábätká. (To už nie je pravda. Vieme to aj o víruse ovčích kiahní, herpes simplex, cytomegalovíruse a je to pravdepodobné aj u vírusov príušníc, osýpok, chrípky, nákazlivej žltačky a HIV. pozn.prekl.)

    Niet žiadnej liečby, čo by človeka uzdravila z tejto choroby, a jedine vlastná obrana tela dokáže skoncovať s touto chorobou. Komplikácie sú u detí vzácne. Vyskytuje sa častejšie na jar a v lete a opakuje sa v 4- až 6-ročných cykloch v menších epidémiách (čo platilo, keď bola ružienka ešte bežná, ale dnes už neplatí pozn. prekl.).

Čo robiť: Nie je potrebná žiadna liečba, ale používal som homeopatický prípravok Rubella 30X raz denne počas 7 dní od prvých príznakov choroby. Dieťaťu treba dávať množstvo tekutín a snáď aj masť z líčidla amerického (lat. Phytolacca decandra resp. Phytolacc americana) na masáž opuch­nutých lymfatických uzlín. Zmes líčidla, echinacey a ďateliny lúčnej, užívaná denne, je dobrým prostriedkom na čistenie lymfy a krvi. Počas choroby minimalizujte škrobovité potraviny (obilniny, pečivo, zemiaky, ryža, kukurica…) a vždy sa vyhýbajte cukru a potravinám z bielej múky. Užívajte vitamín C v dávke 1 gram na každý rok života (ročné deti 1 gram, dvojročné 2 gramy… až po naj­viac 4 gramy alebo do úrovne črevnej tolerancie).

    Tehotné ženy môžu použiť homeopatikum Rubella Nosode 30X, ak došlo k nákaze ružienkou.

 

Osýpky

    po latinsky „morbilli“, zvané tiež „9-dňové osýpky“.

Inkubačná doba: 8–21 dní.

Doba infekčnosti: 4 dni pred a 5 – 10 dní po objavení sa vyrážok.

Príznaky: Je to vysoko nákazlivá akútna choroba, charakteristická horúčkami, kašľom, nádchou, konjunktivitídou (zápalom spojiviek), erupciami v ústach alebo na perách (Koplikovými škvrnami) a vyrážkami. Začína sa ako silné prechladnutie s kašľom a boľavými, vodnatými očami. Dieťaťu je s rastúcou teplotou čoraz horšie. Hľadajte malé škvrnky, veľké ako zrnká piesku (Koplikove škvr­ny) v ústach a na perách. Tie sú potvrdením osýpok ešte skôr, než sa objavia charakteristické vyráž­ky, čo nastáva o deň-dva neskôr. Vyrážka začína za ušami a čelnou líniou vlasov. Horúčka a respi­račné ťažkosti budú vrcholiť. Škvrny sú malé, červené a mierne vystúpené. Vyrážky sa šíria nadol po tele. V 7. až 8. deň po nástupe vyrážok začne choroba ustupovať a vyrážky blednúť, aby boli na­hradené malými, otrubám podobnými šupinami, ktoré trvajú ďalších 6–7 dní. Počas tejto doby je dôležité zamedziť vystaveniu dieťaťa zime a chladu a minimalizovať jeho vystavenie silnému svet­lu.

Čo robiť: Nepokúšajte sa potlačiť horúčku, dokonca ani keď je vysoká, keďže je dôležité, aby sa táto choroba v podstate sama seba prirodzene „vypálila“. Ochladzujte dieťa inými spôsobmi. Potlá­čanie horúčky môže spôsobiť napr. nákazy uší, zápal pľúc a (vzácne) zápal mozgu (encefalitídu). Deti potrebujú počas tejto choroby starostlivú výživu.

    Homeopatická liečba robí zázraky. Používam Morbillinum 30C raz denne počas 7 dní pre rodin­ných príslušníkov a rôzne homeopatické lieky na jednotlivé príznaky. Konštitučné lieky sú potrebné v každom prípade, ale vyhľadajte poradenstvo kvalifikovaného homeopata.

    Podávajte vitamín C ako obvykle a snáď trochu tekutého zinku. Doprajte dieťaťu odpočinok a veľa tekutín. Udržujte dieťa v teple a podávajte mu teplé nápoje, aby ste mu uľavili od kašľa. Har­manček, citrónová tráva, med a citrón účinkujú dobre, ale na pretrvávajúci kašeľ skúste nakrájanú cibuľu, namočenú v mede v teple počas 12 hodín. Užívajte po jednej čajovej lyžičke. Uľaví to od nepríjemného kašľa a neraz ho aj úplne odstráni. Je to úplne bezpečné a upokojujúce. Liekom na vyrážky s ťažkým, suchým, bolestivým kašľom, ktorý sa pri pohybe zhoršuje, je Bryonia 12C. Na dusivý, suchý kašeľ a smäd, s prípadným zvracaním, použite Phosphorus 12C. Brauer z Austrálie vyrába rôzne komplexné lieky, vhodné na suchý kašeľ, horúčky, zápaly atď., ktoré sú ľahko dostup­né a ľahko sa podávajú. Deti radšej užívajú lieky homeopatické než bylinkové, keďže ich chuť je obvykle oveľa lepšia. Oči vyplachujte roztokom očianky, aby ste uľavili do bolesti. Používajte stu­denú, prevarenú, filtrovanú vodu a sterilizujte roztok na vyplachovanie očí po každom použití. Na ochranu pokožky používajte mastičku z líčidla amerického na pery a okolo nich.

Očkovanie: snáď posunulo výskyt osýpok do starších vekových skupín, ktoré sú menej schopné vysporiadať sa s touto chorobou bez ťažkostí. Merck Manual tiež uvádza, že očkovanie živou osla­benou vakcínou predchádza vzniku syndrómu atypických osýpok (angl. Atypical Measles Syndro­me = AMS) u adolescentov (dospievajúcich). Osýpky majú prirodzene nízku úmrtnosť a sú zvyčaj­ne neškodné, ak nenastanú komplikácie.

 

Príušnice (mumps, parotitída)

Inkubačná doba: 12–28 dní

Doba infekčnosti: 2 dni pred opuchom až do odpuchnutia, zvyčajne celkovo 10 dní

Príznaky: Príušnice sú ďalším bežným detským ochorením vírusového pôvodu, ktoré v 30–40% prípadov prebehne nepozorovane (subklinicky). Môže začať horúčkou a bolesťou okolo uší, alebo nepríjemným pocitom pri prežúvaní. Potom dôjde k opuchu slinných žliaz (od prednej časti ucha až po uhol na sánke), ktorý dáva chorému výzor králika. Môže nastať strata chuti do jedla, bolesti hla­vy a chrbta. Žľazy pod jazykom a sánkou tiež môžu opuchnúť. Ťažkosti môžu nastať, ak sa príušni­cami nakazia ľudia po puberte. U 30–40% mužov po puberte dochádza k zápalu semenníkov a nad­semenníkov (orchitíde a epididymitíde), u žien k zápalu vaječníkov a prsníkov. Zriedkavo dochádza k zápalu mozgových blán.

Šírenie: kvapôčkovou nákazou alebo priamym stykom s predmetmi nakazenými slinami chorého. Najčastejšie dochádza k ochoreniu vo veku 5–15 rokov, zriedkavo pod 2 roky (to už medzitým nie je pravda — dnes je vďaka očkovaniu nákaza najčastejšie vo veku 15–25 rokov — pozn.prekl.). MMR vakcína sa pritom podáva vo veku 12 až 15 mesiacov (na Slovensku a v Česku 14 až 18 mesiacov pozn.prekl.) života dieťaťa.

Čo robiť: Dovoľte tejto chorobe, aby sa prirodzene vyvíjala. Dieťaťu doprajte odpočinok na lôžku, ľahkú výživu a množstvo tekutín. Ľadové vrecúška môžu často zmierniť opuch.

    Na horúce opuchnuté žľazy, ktoré sú červené a citlivé na dotyk, účinkuje homeopatikum Bellado­na 12C. Na zvýšenú teplotu použite homeopatikum Ferrum Phosphoricum 6C alebo bunkovú soľ Ferr Phos, rozdrvenú a rozpustenú v sladkej šťave a vode. Ponúknite dieťaťu nejaké ovocné šťavy, keďže tieto podporujú slinné žľazy. Použite slamku na pitie. Jedlo rozmixujte (skvapalnite). Môže pomôcť cmúľanie ľadových kociek alebo ľadovej drti. Podávajte vitamín C, ako je uvedené vyššie, v práškovej podobe, rozpustený v šťave. Mojím obľúbeným liekom je Parotidinum 30X. 3 dávky s rozostupom 12 hodín od seba, potom 1 dávka každé 3 týždne od jesene do jari na prevenciu a na zníženie závažnosti nákazy. Rodinní príslušníci ho tiež môžu užívať. Lymplex od Brauera tiež dobre účinkuje na opuch žliaz. Vyhnite sa použitiu paracetamolu a iných prostriedkov na zrážanie horúč­ky. Dieťa omyte hubkou (špongiou) a ochladzujte inými spôsobmi.

 

Čierny (dávivý) kašeľ (pertussis)

Inkubačná doba: 7–21 dní

Doba infekčnosti: Nanajvýš 5 týždňov po prvom záchvate kašľa.

Pôvodca: baktéria Bordetella pertussis

Príznaky: Začína ako prechladnutie s kašľom, miernou horúčkou a nádchou. Po zhruba 2 týždňoch začnú záchvaty kašľa. Tie môžu byť nekontrolovateľné a dieťa sa môže dusiť a zvracať. U bábätiek do 1. narodenín dochádza k ťažkostiam s dýchaním a príjmom potravy, takže potrebujete vyhľadať homeopata i naturopata, akonáhle sa objavia prvé príznaky choroby. Ak však ide o ťažký prípad, zájdite za lekárom. U ročných a starších detí sú komplikácie zriedkavé. Od zavedenia očkovania je zdrojom tejto choroby viac adolescentov a dospelých. Epidémie nastávajú v 3- až 4-ročných cyk­loch. Ochrana sa z matky na dieťa neprenáša, takže deti sú náchylné ochorieť od narodenia (to však platí len pre matky, čo neprekonali čierny kašeľ 10 alebo menej rokov dozadu — pozn.prekl.). Pre čierny kašeľ je typickejšie zvracanie než hvízdavý zvuk počas záchvatov kašľa. Číňania túto choro­bu nazývajú „100-dňový kašeľ“, pretože môže trvať až takto dlho.

Čo robiť: Rodine a priateľom, ako aj chorému dieťaťu možno podať homeopatikum Pertussin 30C raz denne počas 7 dní a na štekavý záchvatovitý kašeľ podajte jednu dávku lieku Drosera 30C.

    Na čierny kašeľ sa často podávajú antibiotiká. Ak si zvolíte túto cestu, podávajte popri antibioti­kách doplnky s acidofilmi počas choroby a 2 mesiace po jej skončení. Ďalšia liečba len obmedzuje príznaky choroby: vyhnite sa podnetom, ktoré podnecujú kašeľ. Udržujte v miestnosti teplo, ob­zvlášť v noci. Ponúkajte dieťaťu malé jedlá a nápoje, ale často. Nenaháňajte dieťa do jedla. Použite odparovač (vaporizér), naplnení čistou vodou, aby ste zvlhčili vzduch v miestnosti. V noci pridajte do odparovača levanduľový alebo rozmarínový olej, aby ste pomohli udržať dýchacie cesty čisté. Namiesto toho môžete tiež kvapnúť po jednej kvapke z oboch týchto olejov na kus bavlny a dať ju dieťaťu pod plachtu (cz: prostěradlo). Na masáž chrbta a hrudníka dieťaťa použite mandľový olej. Esenciálne oleje môžu narušiť činnosť homeopatík, takže ich používajte opatrne.

    V potrave zrušte všetko mlieko a mliečne výrobky na týždeň-dva, keďže tieto zvyšujú výrobu hlienu. Jemne čistite dieťaťu nozdry papierovou alebo bavlnenou vreckovkou, namočenou do vody, oleja alebo materského mlieka, aby ste mu uľahčili dýchanie.

Čo nerobiť:

 • Nepotláčajte kašeľ bežne používanými liekmi, keďže tieto zabraňujú vylučovaniu hlienu, z čoho môže vzniknúť druhotná (sekundárna) nákaza.
 • Nepodávajte dieťaťu olej z treščej pečene, inak to môže viesť k opakovaným záchvatom kašľa a prechladnutiam.
 • Nefajčite a nedávajte svoje dieťa do zadymeného prostredia.

 

Tetanus

Pôvodca: baktéria Clostridium tetani. Dá sa nájsť voľne v pôde, prachu v budovách a v záhrade. Kyslík ju zabíja a rastie len v bez-kyslíkovom (anaeróbnom) prostredí.

Inkubačná doba: 6–10 dní, výnimočne aj mesiac.

Príznaky: Tetanus je ochorením nervovej sústavy, spôsobeným nedostatočne vyčistenými ranami. Prejavuje sa napínaním svalov, kŕčmi sánkových a iných svalov, bolesťami hlavy a depresiou. Veľ­ká väčšina prípadov sa z choroby zotaví, ak sú správne liečené. Rany by sa mali dôkladne vyčistiť a neuzavrieť skôr, než dôjde k zahojeniu poškodenia pod pokožkou.

Čo robiť: Pri akomkoľvek zranení, ktoré je rozsiahle, členité alebo trhané, alebo ak z rany vydúva žltkasté tkanivo, vyhľadajte lekársku pomoc. U malých rezných rán a škrabancov omyte ranu a ne­zakrývajte ju. Na ranu použite odvar z nechtíka (cz: měsíček), ľubovníka (cz: třezalka), alebo roztok Hypercal. Jedna-dve dávky liekov Hypericum 30X alebo Pyrogen 30X spravidla stačia na predíde­nie nákaze. Tinktúra z rojovníka močiarneho (lat. Ledum palustre resp. Rhododendron tomentosum) sa dá použiť, keď je oblasť rany na chodidle „chladná“. Namočte ranu do roztoku tejto tinktúry v pomere 1:5 a užite Ledum 6X alebo 30X (2–3 tabletky), až kým príznaky ustúpia. Podajte 1 gram vitamínu C každé 2 hodiny, až do 4 gramov za deň u detí. Ak sa dostaví hnačka, znížte dávku. Rob­te tak len prvých 24 hodín od zranenia. Nasledujúci týždeň podávajte 500 mg vitamínu C každé 2–3 hodiny, potom už len raz denne. To by malo stačiť na nasýtenie bunkových tkanív. Koloidné strieb­ro je prírodným antibiotikom, antivirotikom a antimykotikom, ktoré možno použiť zvonku i vnútor­ne. V drvivej väčšine prípadov, s ktorými som mal do činenia, vyššie uvedená kombinácia vyliečila nákazu veľmi rýchlo a bez problémov.

 

Zhrnutie

    Rodičia, ktorí prevezmú na seba zodpovednosť za odmietnutie očkovania svojich detí, prijmú tiež zodpovednosť za udržiavanie dobrého zdravotného stavu a zdravej výživy svojich detí, ktoré im umožnia odolať nákazám a lepšie zvládnuť choroby, ak už k nim dôjde, bez nepríjemných ťažkostí.

„Tí, čo si neberú na ohľad zákony nebies a zeme, zažívajú po celý život pohromy, zatiaľčo tí, čo tieto zákony rešpektujú, zostávajú bez nebezpečných chorôb.“

staré čínske príslovie

 

Zdroje

 • Robet Berkow & Andrew J. Fletcher: „The Merck Manual“, 15. vydanie, Merck Sharpe & Dohme Research Laboratories, 1987
 • Neil Z. Miller: „Vaccines: are they really safe and effective?“, 4. vydanie, New Atlantean Press, Santa Fe, 1994
 • Leon Chaitow: „Vaccination And Immunisation: Dangers, Delusions and Alternatives (What Every Parent Should Know)“, C W Daniel Co. Ltd., Saffron Walden, 1987
 • Maxine Long: „The Family Encyclopedia of Medicine and Health“, Robinson Publishing, 1996
 • Miranda Castro: „Homeopathy for Pregnancy, Birth, and Your Baby's First Year“, St. Martin's Griffin, New York, 1993
 • Lyle W. Morgan II: „Homeopathy and Your Child: A Parent's Guide to Homeopathic Treatment from Infancy Through Adolescence“, Healing Arts Press, Rochester, 1992
 • Walene James: „Immunization: the reality behind the myth“, Bergin & Garvey, South Hadley, 1988
 • Nancy Kohner: „New Birth to Five: A Complete Guide to the First Five Years of Being a Parent“, Health Education Authority, London, 1994

 

<<< predchádzajúca kapitola       obsah knihy       nasledujúca kapitola >>>

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.