Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy — 45. Austrálska očkovacia sieť (AVN) považuje federálne zákony za diskriminačné

24.05.2016 23:12

Australian Vaccination Network (AVN) Inc.1998 (prvé vydanie)ISBN: 1329-4873

 

       Z knihy Vaccination Roulette: Experiences, risks and alternatives
       časť strany 153 a stranu 154 z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

<<< predchádzajúca kapitola       obsah knihy       nasledujúca kapitola >>>

 

Austrálska očkovacia sieť (AVN) považuje federálne zákony za diskriminačné

obálka knihy „Vaccination Roulette: Experiences, risks and alternatives“    Federálny minister zdravotníctva Austrálie Dr. Michael Wooldridge oznámil, že časť príspevku na deti a príspevkov na jasle a škôlky bude zadržaná rodičom, ktorí nedávajú svoje deti očkovať. Austrálska očkovacia sieť (angl. Australian Vaccination Network = AVN) nazvala tento krok nehoráznou diskrimináciou.

    Zatiaľčo zostávajú nezodpovedané otázky ohľadne bezpečnosti a účinnosti očkovacích látok, je smiešne, že sa vláda snaží donútiť rodičov — ktorých prvoradým záujmom vždy je zdravie ich detí — aby sa podrobili zákroku, ktorému neveria.

    AVN pochybuje o prioritách vlády, ktorá by zaviedla takéto drakonické opatrenia, pričom úplne ignorovala vyše 200 hlásení závažných nežiaducich reakcií na očkovanie, ktoré AVN doručila úradu Dr. Wooldridgea. Rodičia a ďalší členovia AVN požadujú výskum bezpečnosti a účinnosti očkova­cích látok. Požadujú tiež, aby sa viedli presné záznamy o tom, koľko detí bolo zabitých alebo zdra­votne poškodených očkovaním, a tiež u koľkých detí očkovanie nebolo účinné. Namiesto toho sa vláda pokúša podplatiť rodičov, aby urobili niečo, o čom si mnohí rodičia myslia, že by to ich de­ťom ublížilo.

    Naša vláda a tí, ktorí podnietili vznik Austrálskeho registra detských očkovaní (angl. Australian Childhood Immunization Register = ACIR), porušili svoje sľuby. V januári (cz: lednu) 1996 sláv­nostne prehlasovali, že

„údaje z tohto registra nebudú prepojené s inými databázami, ako napr. s Da­tabázou Ministerstva sociálnych vecí, a tiež že nebudú zavedené žiadne peňažné či iné pokuty pre rodičov, čo sa rozhodnú nedať svoje deti očkovať.“

(Príručka k ACIR, angl. Handbook on the ACIR)

    Predstavitelia Austrálskeho zväzu lekárov (angl. Australian Medical Association = AMA) boli hlav­nými poradcami pri vývoji novej očkovacej stratégie zväzovej vlády a lekári sa na tom všetkom aj výborne nabalia. Lekárom bude vyplatený poplatok 25 austrálskych dolárov (AUD) za poraden­stvo a ďalších 6 AUD za každú podanú vakcínu (v Queenslande dostanú lekári 3 AUD a zvyšné 3 AUD poputujú do Queenslandského systému na sledovanie zaočkovanosti) a teraz ešte navyše 2.500 AUD ročne ako návnada. Tieto peňažité úplatky by istotne neboli potrebné, keby (ako AMA opakovane hovorí) očkovanie bolo naozaj otázkou najvyššieho významu pre verejné zdravie. Je amorálne a neetické vpúšťať do vzťahu lekár-pacient nejakú tretiu stranu (finančnú pohnútku), kto­rá by mohla tento vzťah ohroziť.

    Výška poplatkov zo zdravotného poistenia, vyplatených lekárom a zaplatených daňovými poplat­níkmi, sa už teraz vymyká kontrole. Napriek tomuto obrovskému nárastu nákladov vďaka opatre­niam, ktoré sčasti navrhol AMA, budú lekári mať tučné zisky z vnucovania očkovania, a to niekoľ­kými spôsobmi:

  • väčším objemom poradenstva pacientom kvôli zvýšeniu zaočkovanosti;
  • potrebou liečiť zdravotné problémy a poškodenia zdravia, spôsobené očkovaním;
  • právnym donútením rodičov, čo sa rozhodnú neočkovať, podstúpiť „poradenstvo“ na ich klinikách, za ktoré bude lekárom vyplatený ďalší poplatok.

    Väčšina rodičov, čo sa rozhodne neočkovať svoje deti, však už strávila dosť času, sily a osobných nákladov pri skúmaní otázky očkovania. Len zriedkavo (ak vôbec) potrebujú navštíviť lekára, či už sami alebo so svojím neočkovaným dieťaťom.

    Z tejto novej očkovacej stratégie je zrejmé, že lekári zbohatnú a vláda uvidí, že ňou udávané číslo — že len 2% neočkujúcich rodičov si uplatňujú výhradu svedomia — je silne podhodnotené. Ukáže sa, že väčšina rodičov, čo sa rozhodli nedať svoje deti očkovať, sa rozhodla informovane a dostatoč­ne vedome.

kreslený vtip

 

<<< predchádzajúca kapitola       obsah knihy       nasledujúca kapitola >>>