Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy — 23. Vari sa lekársky stav zapredal?

01.12.2014 14:36

Australian Vaccination Network (AVN) Inc.1998 (prvé vydanie)ISBN: 1329-4873

 

       Z knihy Vaccination Roulette: Experiences, risks and alternatives
      
časť strany 74 a strany 75 a 76 z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

<<< predchádzajúca kapitola       obsah knihy       nasledujúca kapitola >>>

 

obálka knihy „Vaccination Roulette: Experiences, risks and alternatives“Vari sa lekársky stav zapredal?

       Prínosy očkovania sú propagované lekármi, ktorých veľká časť — až na viacero význačných a úctyhodných výnimiek — predala seba samých farmaceutickému priemyslu. Zdravotníci sú hlavnými poskytovateľmi tých jedovatejších výrobkov farmaceutického priemyslu, zvyšok pripadá na lekárne. Farmaceutický priemysel na podporu a trvalé udržanie tohto finančne najvýnosnejšieho rozpoloženia vo vlastnom záujme štedro financuje výskum, od ktorého závisí akademický pokrok. Preto sú mnohí z tých, ktorí vyučujú budúce pokolenie zdravotníkov, zaviazaní farmaceutickému priemyslu za svoje akademické postavenie a dobrú povesť.

       Zdravotnícke úrady sú tiež z veľkej časti uchránené od kritiky zvonku. Medicína má silných spojencov v biznise i politike. A pribrala do tímu aj časť oznamovacích prostriedkov (médií). Tie, hoci by radi cenzurovali najvyšších predstaviteľov štátu, sú často nesmelé a podlízavé voči sebavedomo dogmatickým lekárom.

       Lekárske ustanovizne — súc chránené zo všetkých strán — boli schopné pretlačiť jeden očkovací program za druhým, nedbajúc na dôkazy, že si tieto programy vyberajú daň v podobe zničených životov.[1]

       Verejnosť z veľkej časti stratila dôveru v odporúčania tých, ktorí kedysi boli ich lekárskymi poradcami. Títo poradcovia sa teraz stávajú autoritárskejšími. Vžili sa do úlohy lekárskych donucovačov. Pokúšajú sa obmedziť výskyt detských chorôb, ktoré až do nedávna (tzn. pokým sa proti nim nezačalo očkovať) boli vnímané u zdravého dieťaťa len ako dočasné nepohodlie. Vývoj nových vakcín však zrazu otvoril možnosti nových lekárskych ziskov pod zámienkou potierania niečoho, čo bolo nedávno znovu objavené a premenované na vážne, dokonca smrteľné choroby. Ovčie kiahne budú pravdepodobne ďalšou detskou chorobou, ktorá sa stane potenciálne život ohrozujúcou, keďže bola na trh uvedená nová očkovacia látka proti nim (nová v roku 1998, tzn. v roku vydania knihy; dnes už to nie je novinka — pozn. prekl.).

       Zmes medicíny a biznisu v tomto mnoho-miliárd-dolárovom priemysle vytvorila možné konflikty záujmov u „konzultantov“, ktorí sú platení farmaceutickými spoločnosťami. Nasledujúca správa zdôrazňuje jeden zo známych príkladov konfliktu záujmov a zneužívania postavenia redaktora časopisu Journal of the American Medical Association (JAMA; Časopis Zväzu lekárov USA). Meno James Cherry je vo vedeckej literatúre o očkovaní známe a objavuje sa ako autor mnohých článkov na túto tému. Je profesorom na Lekárskej fakulte Kalifornskej univerzity v Los Angeles (angl. UCLA School of Medicine), silným podporovateľom povinného očkovania a plateným poradcom najväčšieho výrobcu očkovacích látok v USA.

       Skupina Nespokojní rodičia spoločne (angl. Dissatisfied Parents Together = DPT; to je, či už zhodou okolností alebo úmyselne, zároveň skratka očkovacej látky proti záškrtu (D = Diphtheria), čiernemu kašľu (P = Pertussis) a tetanu (T) — pozn. prekl.), čo je americká ustanovizeň zastupujúca rodičov a očkovaním poškodené deti, žiada ministra zdravotníctva a sociálnych služieb, aby zastavil financovanie istej štúdie očkovania, pokým nebude vyriešený očividný konflikt záujmov vo výbore, ktorý je menovaný Výskumným ústavom lekárskym (angl. Institute of Medicine = IoM). Podľa DPT jednu členku tohto výboru — Dr. Marie Griffin — peňažne podporuje Burroughs-Wellcome, jeden zo svetovo najväčších výrobcov očkovacej látky proti čiernemu kašľu (dnes súčasť spoločnosti GlaxoSmithKline (GSK) — pozn. prekl.). Dr. Marie Griffin, štipendistka Burroughs-Wellcome v oblasti farmakológie na Vanderbiltovej univerzite (Nashville, Tennessee, USA), bola hlavnou autorkou štúdie rizika očkovania proti čiernemu kašľu, nedávno zverejnenej v JAMA. V tejto štúdii sa skúmala možná súvislosť medzi očkovaním proti čiernemu kašľu a trvalými poškodeniami zdravia. Tejto štúdii bola v americkej tlači venovaná veľká pozornosť. V odpovedi na štúdiu Dr. Griffin JAMA zverejnil úvodník, volajúci po ukončení federálneho programu odškodňovania očkovaním spôsobených poškodení zdravia na základe toho, že očkovanie proti čiernemu kašľu nespôsobuje trvalé poškodenie mozgu. Podľa DPT je autor úvodníka — Dr. James Cherry z UCLA — plateným poradcom Lederle Laboratiories, najväčšieho výrobcu očkovacej látky proti čiernemu kašľu v USA.[2]

       Lekársky stav je vo vedúcom a panovačnom postavení pri nastavovaní vládnej politiky v oblasti verejného zdravia.

„Lekársky stav, nárokujúc si na monopol v oblasti lekárskej „vedy“, požadoval a dostal monopol v oblasti výkonu lekárskeho povolania i „zdravotnej starostlivosti“. To bol prvý krok v nástupe a víťazstve lekársko-priemyselného komplexu, ako ho poznáme dnes.“[3]

       Preložené do bežného života: ktokoľvek ovláda lekársky stav, ovláda vládnu zdravotnícku politiku. Táto vláda je na lekárskom stave veľmi závislá, potrebuje jeho poradenstvo v otázke verejného zdravia a politických rozhodnutí. Lekársky stav sa však na oplátku stal nesmierne závislým na farmaceutickom priemysle, ktorý vyrába a predáva očkovacie látky a lieky, na priemysle, ktorý sa správa výlučne komerčne a sleduje len svoje zisky. Skrz svoj vplyv na lekársku obec tento priemysel priamo diktuje vládnu očkovaciu politiku.

       Nádherným príkladom tohto vplyvu a moci je dnes už neslávne známa očkovacia kampaň britskej vlády proti osýpkam a ružienke v novembri 1994. Porovnajte si podobnosti medzi touto kampaňou a kampaňou austrálskej vlády, ktorá začala v roku 1997.

 

Očkovacia kampaň proti osýpkam, ktorá nebola potrebná

       V novembri 1994 spustila britská vláda kampaň na zaočkovanie všetkých britských detí proti osýpkam. Avšak spôsob, akým bola táto kampaň vykonaná, ukazuje, že pravidlá, ktoré majú zamedziť zneužívaniu vládnej moci, boli očividne neúčinné. Táto očkovacia kampaň sa konala v rozvinutej krajine, v demokracii, v čase mieru, v krajine, z ktorej si mnohé austrálske spoločenské, právne, politické a lekárske ustanovizne a pomery vzali inšpiráciu, ak z nej neboli rovno okopírované. Táto príbuznosť Británie a Austrálie sa opäť prejavila v spôsobe, akým sú austrálskou vládou vykonávané obdobné zastrašovacie kampane, ktorých cieľom je vystrašiť rodičov, aby dali zaočkovať svoje deti proti osýpkam, príušniciam, ružienke i čomukoľvek a všetkému, ak proti tomu jestvuje očkovacia látka.

       Táto podobnosť britskej a austrálskej vlády v ich správaní sa a bezohľadnosti je strašná a desivá. V Londýne sídliaci časopis Bulletin of Medical Ethics (Vestník lekárskej etiky) zverejnil rozbor vedenia britskej očkovacej kampane. Táto analýza bola ostrou obžalobou celej tejto kampane, plnej nekalých trikov. Epidémia osýpok bola očividne úplne vymyslená, aby sa tým vytvoril naliehavý trhový dopyt po zásobách očkovacích látok, blížiacich sa k svojmu dátumu exspirácie, ktoré ležali na sklade tých dvoch spoločností, čo protiprávne získali zmluvu na dodávku vakcín. Sú tiež dobré dôvody domnievať sa, že kampaň bola spustená aj preto, aby sa posilnilo postavenie ministra zdravotníctva a aby sa Británia predviedla pred obdivujúcimi ju krajinami tretieho sveta.

 

 

Nežiaduce účinky MMR vakcíny: naše vyšetrovania

právnická spoločnosť Dawbarns Solicitors,
Londýn, Veľká Británia

 

       Zákazníci (a tí, čo sa s nami spojili) nám hlásili množstvo problémov s MMR vakcínou (proti osýpkam, príušniciam a ružienke — pozn. prekl.). Dodnes vieme o vyše 600 prípadoch nežiaducich účinkov po očkovaní MMR alebo MR vakcínou (proti osýpkam a ružienke — pozn. prekl.). Čísla v zátvorkách predstavujú počet doposiaľ (do januára 1997) hlásených nežiaducich účinkov. Niektoré deti pritom mali viac než jeden nežiaduci účinok. Medzi tieto nežiaduce účinky patrí:

 • autizmus (202)
 • Crohnova choroba alebo iné vážne problémy s trávením (110)
 • epilepsia (97)
 • artritída (zápal kĺbov) a artralgia (bolesť kĺbov), vrátane ochromujúcej detskej (juvenilnej) reumatoidnej artritídy (42)
 • poruchy správania sa a (u starších detí) učenia sa (41)
 • ťažkosti so zrakom alebo sluchom (40)
 • myalgická encefalomyelitída a chronická únava (24)
 • smrť (14)
 • cukrovka (9)
 • Guillain-Barrého syndróm (9)
 • trombocytopenická purpura a iné purpury (5)
 • subakútna sklerotizujúca panencefalitída (SSPE) (3)
 • Wegenerova granulomatóza (2)
 • roztrúsená skleróza (1)

 

Komentár autorov knihy:

       Porovnajte si tieto čísla s tým, čo uviedol Dr. David Salisbury, ktorý bol vedúcou osobou britskej očkovacej kampane proti osýpkam z r. 1994. Tvrdil, že tento očkovací ťažký nálet nespôsobil ŽIADNE vážne nežiaduce účinky a ŽIADNE trvalé zdravotné postihnutia.

 


[1]  Coulter HL: „Vaccination, Social Violence and Criminality:  The Medical Assault on the American Brain“, str. 261, North Atlantic Books, 1990, Berkeley/Kalifornia/USA

[2]  Neustaedter R: „The Immunisation Decision“, 1990, North Atlantic Books, Berkeley, Kalifornia, USA

[3]  Coulter HL: „Vaccination, Social Violence and Criminality:  The Medical Assault on the American Brain“, str. 261, North Atlantic Books, 1990, Berkeley/Kalifornia/USA

 

<<< predchádzajúca kapitola       obsah knihy       nasledujúca kapitola >>>