Občania žiadajú dobrovoľnosť očkovania

19.03.2010 12:00

       Dnešným dňom (t.j. 19.III.2010) je uzavreté medzirezortné pripomienkovanie novelizácie Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení. Pôvodným cieľom novelizácie bolo zrušiť preočkovanie proti tuberkulóze v 11 rokoch veku dieťaťa, zaviesť preočkovanie proti čiernemu kašľu vo veku 13 rokov, zaradiť vakcínu proti ľudskému papillomavírusu (HPV) medzi odporúčané (hradené poisťovňou) a dať absolútnu moc nad očkovaním do rúk Úradu verejného zdravotníctva. 
       Novelizácia, zverejnená po novom v zmysle zákona na Portáli právnych predpisov, vzbudila nebývalý ohlas. Okrem bežných triviálnych technických a štylistických pripomienok od množstva subjektov (napríklad Slovenská lekárska komora riešila len zmenu pojmu "odkanalizovanie" za "kanalizáciu"), zaradených bolo aj niekoľko zásadných pripomienok. Národný bezpečnostný úrad a ministerstvo spravodlivosti poukázali na neústavnosť navrhovaného stanovovania povinných očkovaní kalendárom ÚVZ a nezákonnosť rozširovania zákonom daných kompetencií vyhláškou. NBÚ upozornil, že stanovovanie povinných očkovaním ináč než zákonom je v rozpore aj s Dohovorom o ľudských právach a biomedicíne. 

 

       Viac na stránke IURO.