Nové vedecké dôkazy spájajú autizmus s vakcínami a ortuťou

20.07.2010 23:43

Age of Autism - 18.VII.2010 - SafeMinds

 

       Pôvodný článok "SafeMinds: New Scientific Evidence Links Autism to Vaccines and Mercury"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Nové vedecké dôkazy spájajú autizmus s očkovaním a ortuťou. Ukončenie epidémie autizmu začína odstránením škodlivých vplyvov, hovorí SafeMinds.

       Dve nové štúdie vydané tento týždeň v "peer-reviewed" neurologickom časopise (tzn. časopise, v ktorom sú uverejňované články pred samotným uverejnením zhodnotené inými odborníkmi z rovnakej oblasti - pozn. prekl.) Acta Neurobiologiae Experimentalis poukazujú na očkovacie látky a ťažké toxické kovy (vrátane ortute) ako na príčiny alarmujúceho nárastu autizmu. CDC (= Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko na kontrolu a prevenciu chorôb; niečo ako náš Úrad verejného zdravotnictva - pozn. prekl.) teraz odhaduje, že jedno dieťa zo 110 je postihnuté autizmom, čo je 40% nárast oproti stavu spred pár rokov.

       "Prudký nárast autizmu nemožno vysvetliť samotnými zmenami v diagnostike a povedomí o autizme," povedala Sallie Bernard, predsedníčka SafeMinds. "Musíme sa pozrieť na to, čomu sú vystavované bábätká a tehotné ženy, čo spôsobilo túto epidémiu a prijať okamžité opatrenia na ochranu našich detí pred týmito nebezpečnými látkami."   
       V prvej štúdii výskumníci z University of Pittsburgh a z Thoughtful House (dom plný myšlienok) v Austine (Texas) porovnávali dve skupiny mláďat makakov (opíc). Jedna skupina opíc bola neočkovaná, zatiaľčo druhá skupina dostala očkovacie látky podľa očkovacieho kalendára z roku 1990, z ktorých väčšina obsahovala ortuť. Malé makaky boli použité kvôli ich podobnosti s ľudskými bábätkami. Makaky vykazujú 93,5%-nú zhodu DNA s ľudskou DNA.

       Kontrastné výsledky boli pozoruhodné. Očkované opice vykazovali zvýšený rast mozgu, čo podľa autorov štúdie mohlo byť spôsobené neschopnosťou ohraničiť neuróny. Väčšia hlava je poznávacím znamením ľudských detí, u ktorých sa neskôr vyvinie autizmus. Očkované opice tiež vykazovali iný stupeň zrelosti amygdaly (časti mozgu) oproti neočkovaným opiciam. Dysfunkcia amygdaly je už dlho spájaná s autizmom. Amygdala je zodpovedná za emócie, pamäť a učenie sa. Jedinci s autizmom často zápasia v týchto oblastiach.

       V druhej štúdii dvaja vedci z University of Northern Iowa urobili kritický posudok výskumu, ktorý sa používa na vyvrátenie spojitosti medzi autizmom a ťažkými kovmi, obzvlášť ortuťou. Našli v niekoľkých štúdiách štatistické chyby, takže nová analýza údajov ukázala vyššiu prítomnosť kovov u autistických detí než u ostatných. Autori spočítali, že 43 z 58 vedeckých správ poukazuje na určitú spojitosť medzi ťažkými kovmi a autizmom, zataľčo 13 štúdií ju popiera. Vyvodili záver, že aj keď otázka zostáva otvorená, "váha dôkazov svedči v prospech spojitosti".

       SafeMinds vyzýva vládu USA na schválenie zákona, ktorý by zakázal použitie ortuti v očkovacích látkach, ako to už urobilo mnoho štátov, na základe týchto dvoch nových významných článkov a pribúdajúcej vedeckej literatúre spochybňujúcej bezpečnosť očkovacieho kalendára pre malé deti a dávok ťažkých kovov (vrátane ortuti), ktorým sú vystavené. Drvivá väčšina vakcín proti chrípke obsahuje ortuť. SafeMinds tiež žiada Kongres (= parlament v USA - pozn. prekl.) o schválenie zákona o bezpečných chemikáliách, aby bolo zastavené použitie nebezpečných chemických látok (ako je napr. ortuť a jej zlúčeniny) v liečivách, pokým chýba dôkaz ich bezpečnosti.

       "Zatiaľčo čakáme na konanie vlády, verejnosť môže prijať opatrenia na obmedzenie vystavenia sa toxickým látkam, ktoré môžu ovplyvniť vývoj plodu a bábätka smerom k vývojovým poruchám ako je autizmus," povedala Sallie Bernard. "Verejnosť môže odmietnuť očkovacie látky obsahujúce ortuť, môže robiť zmeny v očkovacom kalendári svojich detí, a môže vytvoriť domovy, ktoré budú v širokej miere bez ortuti."
       Koalícia SafeMinds (= Sensible Action For Ending Mercury‐Induced Neurological DisorderS = Citlivá akcia za ukončenie ortuťou spôsobených neurologických porúch; skratka SafeMinds po slovensky znamená Bezpečné mysle - pozn. prekl.) je neziskovou organizáciou založenou na výskum a zvýšenie povedomia o rizikách vystavenia bábätiek a detí ortuti z liečiv, vrátane thimerosalu z očkovacích látok. Ďalšie informácie o SafeMinds a škodlivých účinkoch vystavenia sa ortuti možno nájsť na https://www.safeminds.org.