Nová štúdia: Štáty požadujúce najviac očkovaní zvyčajne majú najvyššiu dojčenskú úmrtnosť

28.06.2011 06:03

NaturalNews.com - 4.V.2011 - Neil Z. Miller

 

       Pôvodný článok "New study: Nations requiring the most vaccines tend to have the worst infant mortality rates"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Nová štúdia, zverejnená v časopise Human and Experimental Toxicology (https://het.sagepub.com/content/early/2011/05/04/0960327111407644), čo je peer-reviewed časopis (tzn. články v ňom uverejnené sú pred uverejnením zhodnotené inými odborníkmi z oboru - pozn. prekl.) indexovaný Federálnou lekárskou knižnicou USA (National Library of Medicine), zistila, že štáty s vyššou (horšou) detskou úmrtnosťou zvyčajne dávajú svojim dojčatám viac dávok očkovacích látok. Napr. USA požadujú, aby dojčatá (tzn. deti do 1 roka - pozn. prekl.) dostali 26 očkovaní (čo je najviac na svete), napriek tomu však zomrie v USA vyše 6 dojčiat na 1.000 živo narodených. Naproti tomu vo Švédsku a Japonsku dávajú dojčatám 12 očkovaní (najmenej spomedzi rozvinutých krajín sveta), majú však menej než 3 úmrtia dojčiat na 1.000 živo narodených. (Pre porovnanie: na Slovensku sa dojčatám dáva 22 očkovacích látok a dojčenská úmrtnosť v roku 2009 bola 5,7 na 1.000 živo narodených - pozn. prekl.)

       Autori tejto štúdie - Neil Z. Miller a Dr. Gary Goldman - vypracovali prehľad literatúry, aby zistili očkovacie kalendáre USA a všetkých 33 štátov s lepšou dojčenskou úmrtnosťou než USA. Celkový počet dávok očkovacích látok určených pre deti do jedného roka bol potom stanovený pre každú krajinu. 34 krajín bolo potom zoskupených do údajových párov pozostávajúcich z dojčenskej úmrtnosti a z celkového počtu dávok očkovacích látok určených pre dojčatá. Diagram rozptylu týchto údajových párov poskytol dôkaz pozitívnej korelácie: dojčenská úmrtnosť a počet dávok očkovacích látok majú tendenciu rásť súbežne.

       Štáty boli tiež rozdelené do 5 rôznych rozmedzí podľa počtu dávok očkovacích látok. Následne bola vypočítaná prostredná dojčenská úmrtnosť v rámci štátov každej skupiny. Analýza ukázala "vysoko štatisticky významnú koreláciu medzi rastúcim počtom dávok očkovacích látok a rastúcou dojčenskou úmrtnosťou".

       Je tiež zaujímavé, že mnoho rozvojových štátov požaduje, aby dojčatá boli viacnásobne očkované, a má zaočkovanosť (percento cieľovej skupiny, ktoré bolo zaočkované) 90% alebo viac, pričom ich dojčenská úmrtnosť je biedna (vysoká). Dojčenská úmrtnosť neklesá v štátoch, ktoré nedokážu poskytnúť čistú vodu, vhodnú výživu, potrebnú hygienu a lepší prístup k zdravotnej starostlivosti.

       Štáty s vyššou (horšou) dojčenskou úmrtnosťou dávajú svojim dojčatám (v priemere) viac očkovaní. Táto pozitívna korelácia, odvodená zo zozbieraných údajov, nás vyzýva k dôležitej otázke: Sú niektoré úmrtia dojčiat spojené s nadmerným očkovaním? Je možné, že niektoré štáty požadujú priveľa očovaní pre svoje dojčatá, a že ďalšie očkovania sú pre ich zdravie jedovatým (toxickým) bremenom?

 

Syndróm náhleho úmrtia dojčaťa (Sudden infant death syndrome = SIDS):

       Jestvujú dôkazy, že určitá skupina dojčiat môže byť náchylnejšia na SIDS krátko po očkovaní. Napr. Torch zistil, že neočkované deti najčastejšie zomierali na SIDS na jeseň alebo v zime, zatiaľčo očkované zomierali najčastejšie v 2 alebo 4 mesiacoch, teda vo veku, kedy sa dávajú prvé dávky očkovania proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu (DTP). Dospel k záveru, že DTP "môže byť zväčša nerozoznanou hlavnou príčinou úmrtia v dojčenskom alebo ranom detskom veku a riziká očkovania môžu prevážiť nad jeho možnými prínosmi". Zdá sa, že niektoré prípady dojčenských úmrtí pripísané SIDS môžu mať spojitosť s očkovaním, pravdepodobne s biochemickou alebo synergickou otravou (toxicitou) kvôli nadmernému očkovaniu.

       Všetky štáty majú povinnosť zistiť, či ich očkovacie kalendáre dosahujú proklamované ciele.

       Celú štúdiu si môžete stiahnuť tu:

 

Informácia o financovaní:

       Tento výskum nedostal nijaký grant zo žiadneho fondu z verejného, komerčného či neziskového sektoru.

       Na sprístupnenie tejto štúdie (článku z časopisu) širokej verejnosti darovalo Federálne informačné stredisko o očkovaní (The National Vaccine Information Center = NVIC) 2.500 US$ a Michael Belkin daroval 500 US$ (na pamiatku svojej dcéry Lyly). NVIC sa venuje prevencii poškodení zdravia a úmrtí spôsobených očkovaním skrz vzdelávanie verejnosti.