Nezodpovedané otázky o bezpečnosti očkovania bábätiek

11.09.2011 21:07

Gesund bis der Arzt kommt - 19.VIII.2011Bert Ehgartner

 

       Pôvodný článok "RKI bitte melden: offene Fragen zur Sicherheit der Babyimpfungen"
       z nemčiny preložila Veronika Figuli a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo
.

 

       Dostala sa ku mne správa od Dr. Martina Schlauda a jeho kolegov z výskumného ústavu Roberta Kocha (Robert Koch Institut = RKI):

"Vážený pán Ehgartner,

       na Vaše otázky z 14.VI.2011 a 27.VII.2011, týkajúce sa štúdie TOKEN, sme práve veľmi podrobne odpovedali. Krátko po obdržaní druhej odpovede ste nám v rámci dvoch po sebe nasledujúcich dní poslal ďalšie tri e-maily na rovnakú tému. Prosíme o pochopenie, že teraz už nemôžeme zodpovedať žiadne ďalšie podrobné otázky.

       Všetky informácie k štúdii TOKEN i všetky vyhodnotenia jej výsledkov sú obsiahnuté v rozsiahlej záverečnej správe, ktorá je od februára zverejnená a je vám k dispozícii.

       S priateľským pozdravom

poverený

Priv.-Doz. Dr. med. Martin Schlaud
vedúci odboru "Zdravie detí a mladistvých, Koncepty prevencie"
Oddelenie epidemológie a zdravotných hlásení
Výskumný ústav Roberta Kocha
poštový priečinok 65 02 61
13302 Berlin
Tel. 030/18-754-3437
Fax: 030/1810-754-3437
E-Mail: m.schlaud@rki.de
Výskumný ústav Roberta Kocha je spolkovým výskumným ústavom v pôsobnosti Spolkového ministerstva zdravotníctva

       Na to som mu odpovedal:

"Veľavážený pán Dr. Schlaud,

       ďakujem za doterajšie odpovede a ospravedlňujem sa, že som Vám napísal ešte ďalšie 3 e-maily. Z metodiky vašej štúdie však vyvstali  dodatočné otázky, ktoré mi Vašimi predchádzajúcimi odpoveďami rozhodne neboli objasnené. Na svojom blogu mám k vašej práci napísaný príspevok, v ktorom mám aj vaše odpovede.

       Vo výsledku naďalej trvám na mojej kritike:

 • Výsledky štúdie TOKEN ste tendenčne upravili, vždy v snahe ospravedlniť status quo a na súčasnej očkovacej praxi nič nespochybniť.
 • Nejavíte ani štipku sebakritiky ohľadne financovania tejto štúdie výrobcami vakcín
 • V zhrnutí štúdie na vašej internetovej stránke uvádzate štatisticky nevýznamné výsledky, ktoré Vám zapadajú do Vašej ideológie, bez toho, aby ste oznámili, že tieto výsledky neboli štatisticky významné.
 • Iné výsledky štúdie (tentokrát štatisticky významné) ste naproti tomu v zhrnutí zatajili, keďže tieto výsledky spochybňujú bezpečnosť očkovania bábätiek.
 • V procese vyhodnocovania ste niektorým údajom priradili váhy, takže úmrtia v blízkej časovej následnosti po očkovaní mali menšiu váhu než úmrtia, ktoré nastali v dlhšom časovom odstupe po očkovaní. Iba vďaka tomuto opatreniu sa vám podarilo z dôležitých výsledkov urobiť (akože) nevýznamné. O takýchto výsledkoch ste potom v zhrnutí na vašej stránke informovali bez zmienky o tom, že ste k týmto výsledkom dospeli pridelením váh.
 • Hoci sa vo vašej práci objavili početné varovné výsledky ohľadne bezpečnosti očkovania bábätiek, nezmienili ste sa, že chcete tieto otázky v následných štúdiách podrobne preskúmať.
 • Vo Vašich odpovediach sa Vám nepodarilo vysvetliť, prečo ste štúdiu TOKEN vôbec vypracovali, keď ste dopredu vedeli, že nebude možné spojiť údaje všetkých zomretých detí s dátumami ich očkovaní, ale že na to budete potrebovať povolenie a spoluprácu rodičov detí.
 • Vo vašich e-mailoch ste vysvetlili, že by ste si prial mať ústredný register očkovaní i úmrtí, nijak ste však nepopísal, čo pre prijatie týchto opatrení ste podnikol alebo podniknúť chcete.
   

       Aj keď ste mi dal najavo, že k tejto veci mi už nebudete odpovedať, rád by som sa Vás však ešte otvorene opýtal tieto tri otázky:

 1. Váš zamestnávateľ (RKI), resp. pod Váš výskumný ústav spadajúca Stála komisia pre očkovanie (STändige ImpfKOmission = STIKO = obdoba slovenskej Pracovnej skupiny pre imunizáciu (PSPI) - pozn. red.) odporúča očkovanie. Keď ste teraz Vy osobne bol poverený preskúmať, či tieto odporúčania môžu spôsobiť poškodenia zdravia alebo dokonca úmrtia predtým zdravých bábätiek, nespočíva v tom už od začiatku obrovský konflikt záujmov?
         (Pozn. red.: to je asi ako keby bol náš Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) poverený preskúmať, či očkovania, odporúčané pod ÚVZ SR spadajúcou PSPI, môžu spôsobiť poškodenia zdravia a úmrtia predtým zdravých bábätiek.)
 2. Nebolo by poctivejšie zveriť prípravu a vypracovanie tejto štúdie nejakému nezávislému a nepredpojatému vedeckému výskumnému ústavu?
 3. Máte v úmysle zaviesť ústredný register očkovaní a úmrtí a túto štúdiu potom - bez "potreby" následného priraďovania váh a ďalších štatistických "vylepšení" - zopakovať a tým zodpovedať otázku bezpečnosti očkovania bábätiek skutočne objektívne a s dostatočnou výpovednou hodnotou?
   

S priateľským pozdravom
Bert Ehgartner

 

Viď tiež články:

 


Zverejnenie tohto článku (korektúra prekladu a grafická úprava) zabralo správcovi www.slobodaVockovani.sk približne 1,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.