Nemeckí lekári za slobodnú voľbu v očkovaní

15.04.2010 21:05

       Napísali nemeckí Lekári za individuálnu voľbu v očkovaní e.V. (občianske združenie) v nedeľu 16.VII.2006.
       Posledná aktualizácia nemeckého originálu: v sobotu 3.II.2007.
       Pôvodný článok "Ärzte für individuelle Impfentscheidung"
       z nemčiny preložila Lucia Pastuchová vo štvrtok 15.IV.2010.
       Preklad doladil a jazykovo upravil Marián Fillo vo štvrtok 15.IV.2010.

 

       Očkovania, ktoré sú v Nemecku odporúčané, sú predmetom emocionálnych a búrlivých diskusií už dlhú dobu, a to z oboch strán. To takmer úplne znemožňuje rôznorodé, vecne a odborne zamerané výmeny názorov na túto tému. Diskusia vyvrcholila v záveroch posledného (t.j. roku 2006, pozn. red.) Dňa lekárov v Nemecku, ktoré chceli rodičom odobrať slobodu rozhodovania o očkovaniach a lekárkam a lekárom zakázať rôznorodú osvetu v oblasti očkovania (vrátane upozorňovania na možné riziká očkovania): povinnosť očkovania a zákaz kritických vyjadrení na adresu očkovania zo strany lekárov boli ústrednými požiadavkami Dňa lekárov smerom k politikom.

logo Ärzte für individuelle Impfentscheidung       Ako občianske združenie nemeckých Lekárov za individuálnu voľbu v očkovaní nie sme žiadnymi odporcami očkovania: očkovania môžu zabezpečiť ochranu pred hroziacimi chorobami, ich využívanie prispelo k lepšiemu zdravotného stavu mnohých ľudí po celom svete. Očkovacie látky však dokážu – rovnako ako všetky lieky – spôsobiť a vyvolať aj závažné nežiadúce účinky, v individuálnych prípadoch s pretrvávajúcim poškodením zdravia.

       Ako preventívne, zdraviu prospešné opatrenie, musia očkovacie látky spĺňať mimoriadne vysoké nároky na bezpečnosť. V každom jednotlivom prípade treba zvážiť riziká príslušného ochorenia na jednej strane a riziká s očkovaním spojeného zásahu do integrity ľudského tela na strane druhej. Toto platí obzvlášť u detí – s ohľadom na ich imunologický a neurologický vývoj. Takéto rozhodnutie predpokladá rozsiahle poznatky o krátkodobých, strednodobých a dlhodobých vplyvoch očkovacích látok a očkovacích programov. S obavou však pozorujeme, že väčšina súčasných vedeckých štúdií o bezpečnosti očkovacích látok bola (spolu)vypracovaná ich výrobcami. Výskumy o dlhodobých účinkoch a o trvaní ochranného účinku očkovacích programov takmer úplne chýbajú.

       „Odporúčania stálej komisie pre očkovanie“ (STIKO = STändige ImpfKOmmission) chápeme naozaj len ako odporúčania. Ich narastajúca interpretácia ako „medicínsky štandard“, „očkovací predpis“ či základ pre prípadné povinné očkovanie odmietame. Predpokladom akejkoľvek hodnovernosti komisie STIKO je úplná nezávislosť každého jednotlivého člena od firiem farmaceutického priemyslu. Akákoľvek forma finančného alebo iného previazania STIKO a farmaceutického priemyslu tomu odporuje, ale i podrýva úlohu a autoritu tejto inštitúcie.

       Sme si vedomí konfliktu medzi individuálnou voľbou v očkovaní a vysokou mierou zaočkovanosti, o ktorú sa snaží očkovací program. Tento konflikt nie je však možné vyriešiť jednostranným informovaním verejnosti, cieleným šírením iracionálneho strachu a represáliami proti kritickým rodičom a ich lekárkam a lekárom. Iba mnohostranné lekárske vysvetlenia a objasnenia všetkých známych individuálnych a epidemiologických aspektov každého jednotlivého očkovania alebo očkovacieho programu dokážu pomôcť rodičom pri ich zodpovednom rozhodovaní sa o očkovaní.

       V súčasnosti požadované "povinné očkovanie" opovrhuje touto zodpovednosťou jednotlivcov. Ignoruje mieru našej neznalosti imunologických a epidemiologických následkov očkovaní a očkovacích programov ako aj tú skutočnosť, že národné odporúčania v očkovaní sa už aj v rámci Európy v určitých ohľadoch značne odlišujú. Povinné očkovanie je však (bez legitímnej núdzovej epidemiologickej situácie) v rozpore s ponímaním človeka, ktoré je základom našej spoločností, a ktorého súčasťou je aj právo na sebaurčenie a telesnú nedotknuteľnosť.

       Preto požadujeme zachovanie slobodného, individuálneho rozhodovania o očkovaní, a to na základe mnohostranného, rozsiahleho a nepredpojatého lekárskeho poradenstva. Len od osôb, ktorých sa očkovanie priamo týka, prípadne od ich rodičov, ak ide o menšie deti, môže vyplynúť takéto závažné a ďalekosiahle rozhodnutie.

       Požadujeme rozsiahle a nezávislé výskumy bezpečnosti, vplyvov na zdravie a trvania ochranného účinku očkovania a očkovacích programov. Až vďaka tomu môže byť vytvorená potrebná základňa pre diskusiu o užitočnosti a rizikách očkovaní.

       Požadujeme slobodnú, verejnú a nezaujatú diskusiu o týchto poznatkoch. Len tá môže viesť k odporúčaniu očkovania vydanému Stálou komisiou pre očkovanie (STIKO), ktorá by nepodliehala konfliktom záujmov.

       Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) stanovila v Ottawskej charte pre všetkých ľudí vysokú mieru sebaurčenia v oblasti ich vlastného zdravia ako aj možnosť slobodného rozhodovania sa s ohľadom na svoj osobný zdravotný stav. To musí platiť aj o očkovaní. Zodpovedné rozhodnutie musíme my ako lekári v každom prípade akceptovať – ak by sa aj toto rozhodnutie odlišovalo od verejných odporúčaní, tak to nič nemení na našej bezpodmienečnej povinnosti poskytnúť lekársku pomoc.

 


Česká verze: Němečtí lékaři za individuální rozhodování o očkování