Nárast počtu nevysvetlených úmrtí dojčiat koreluje s nárastom počtu povinných očkovaní na Slovensku

25.04.2011 14:18

Ing. Marián Fillo + Mgr. Zuzana Hackerová,
ktorá pomáhala so zberom údajov pre tento článok

 

       Je známe, že v Japonsku, keď dočasne posunulo očkovanie DTwP vakcínou za druhé narodeniny dieťaťa, v druhej polovici 70. rokov 20. storočia dramaticky klesla dojčenská úmrtnosť, hlavne na tzv. nevysvetlené príčiny (syndróm náhleho úmrtia dojčaťa = Sudden infant death syndrome = SIDS a pod.). Domnievam sa (nielen ja), že veľká časť tých tzv. "nevysvetlených úmrtí" dojčiat (presnejšie: detí do 1. narodenín) je nevysvetlených práve preto, lebo väčšina lekárov, ktorí v rámci svojej pracovnej náplne určujú príčinu úmrtia, dogmaticky odmieta možnú súvislosť s očkovaním.

       Myšlienkou tohto článku teda je ako-tak overiť, či a ako sa zmeny v povinnom plošnom očkovaní dojčiat podpísali na celkovom počte úmrtí dojčiat, tzn. na počte úmrtí do 1. narodenín dieťaťa. Očkovanie ako také môže spôsobiť mnoho rôznych diagnóz, u ktorých sa zo súhrnných údajov nedá určiť, či mohli alebo nemohli byť následkom očkovania. U diagnózy "nevysvetlené náhle úmrtie dojčaťa" je však vysoko pravdepodobné (viď Japonsko), že bola spôsobená očkovaním. Preto sme sa zamerali len na túto diagnózu.

 

Vstupné údaje

       Ako vstupné údaje boli použité údaje o pohybe obyvateľstva v Slovenskej republike zo Štatistického úradu SR, konkrétne údaje o príčinách úmrtí. V týchto údajoch došlo medzi rokmi 1993 a 1994 k zmene kategorizácie diagnóz - príčin úmrtia - z ICD-9 na ICD-10. ICD (International statistical Classification of Diseases and related health problems = Medzinárodná štatistická Klasifikácia CHorôb a súvisiacich zdravotných problémov = MKCH) je číselník chorôb, zdravotných problémov a príčin úmrtia, ktorý má niekoľko revízií a číslo revízie je súčasťou kódového označenia. 9. revízia (ICD-9) používala čisto číselné kódy a na označenie nevysvetleného úmrtia bol použitý kód 798. 10. revízia je podrobnejšia a ako kódy používa kombináciu písmena a číslic. Pôvodnej diagnóze "798 - Náhla smrť, príčina neznáma" z ICD-9 zodpovedá v ICD-10 hneď niekoľko diagnóz, viď napr. na stránke NCZI - posledná strana odkazovaného dokumentu:

 • R95 - Syndróm náhlej smrti dojčaťa
 • R96 - Iná náhla smrť z neznámej príčiny
 • R98 - Smrť bez svedkov
 • R99 - Iné nepresne určené a nešpecifikované príčiny smrti
   

       Pre zachovanie konzistencie údajov z r. 1992 a 1993 s údajmi z r. 1994 až 2009 som teda spočítal v novších údajoch dg. R95, R96, R98 a R99 (vo všetkých prípadoch len počty úmrtí do 1. narodenín). Ostatne, definície týchto diagnóz sú pomerne neostré, takže v určitých prípadoch je možná zámena jednej z nich za inú z nich.

       Sledované boli len údaje o úmrtí v prvom roku života dieťaťa. Úmrtie, ktoré nastalo bezprostredne po prvých narodeninách dieťaťa alebo neskôr, sa nestalo súčasťou sledovaných údajov. Z toho vyplýva, že do štatistiky SIDS na Slovensku sa nedostali úmrtia dojčiat spôsobené očkovaním v prvom roku života, avšak nastalé až po 1. narodeninách (tzn. očkovania BCG vakcínou, Prevenarom, Infanrixom Hexa resp. jeho predchodcami) ani úmrtia spôsobené očkovaním po 1. roku života (MMR vakcína Priorix resp. jeho predchodcovia).

       Vstupnými údajmi neboli ani zdravotné záznamy a pitevné správy zomrelých dojčiat, ktoré by bolo treba dôkladne preskúmať na vyvodenie smerodajnejších záverov. Ide len o štatistický prieskum, ktorý trpí nedostatkom podstatných vstupných údajov (napr. koľko dní po poslednom očkovaní nastal SIDS), predsa však (navzdory všetkým nedokonalostiam spôsobeným strohosťou verejne prístupných celkových štatistík) naznačuje určité trendy, a tie sú, myslím, pozoruhodné.

       Všetky vstupné údaje sa vzťahujú na územie Slovenskej republiky, čo znamená, že nezahŕňajú deti občanov SR narodené a do 1. narodenín vychovávané v zahraničí, zahŕňajú však údaje detí cudzincov narodené a do 1. narodenín vychovávané v SR.

 

Zmeny v povinnom plošnom očkovaní

       Počas sledovaného obdobia (1992 resp. 1993 až 2009) došlo k niekoľkým výrazným zmenám v povinnom preventívnom plošnom očkovaní podľa veku (zmeny v očkovaní v 2. a neskoršom roku života pominieme, lebo nemôžu mať vplyv na sledované údaje):

 • 1998 - zavedenie plošného očkovania dojčiat proti nákazlivej žltačke typu B (HVB)
 • 2000 - zavedenie plošného očkovania dojčiat proti baktérii Haemophilus influenzae typu B (HiB)
 • 2005 - náhrada orálnej (ústami podávanej) živej vakcíny proti detskej obrne (OPV) za injekčnú neživú vakcínu (IPV)
 • 2007 - náhrada niekoľkých starších vakcín proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu (DTP), IPV, HVB a HiB za šesť-zložkovú vakcínu Infanrix Hexa (DTaP-IPV-HVB-HiB), ktorá oproti predtým používaným vakcínam jednak neobsahuje thiomersal (silne jedovatý konzervant na báze ortuti), jednak obsahuje acelulárnu zložku proti čiernemu kašľu namiesto predtým používanej celobunkovej, ktorá spôsobovala neúnosne veľa nežiaducich účinkov
 • 2009 - zavedenie plošného očkovania dojčiat proti pneumokokom
   

       Zdroj: stránka RÚVZ Michalovce.

 

Údaje o celkovej úmrtnosti dojčiat a celkovej pôrodnosti

Graf: Údaje o celkovej úmrtnosti dojčiat a celkovej pôrodnosti

        Ako vidieť z grafu, pôrodnosť v sledovanom období nebola konštantná, ale výrazne kolísala, napr. počiatočná hodnota za rok 1993 bola o vyše 40% vyššia než minimum v roku 2002 a konečná hodnota v roku 2009 bola o cca 20% vyššia než minimum v roku 2002. Napriek týmto výkyvom absolútny počet úmrtí dojčiat až na pár odchýlok stále klesal. V ďalšom bude treba vztiahnuť celkovú úmrtnosť k celkovej pôrodnosti, aby sme dostali viac smerodajné údaje.

 

Údaje o nevysvetlených úmrtiach dojčiat

Údaje o nevysvetlených úmrtiach dojčiat

       Tu vidíme, že keď ide o pomerne malé čísla, štatistický šum nám môže narobiť výrazné výkyvy. Druhou možnosťou je, že nastali určité zmeny, ktoré sme nepostrehli, a ktoré mali významný dopad na výsledné čísla. V ďalšom si spomenieme, aké by to mohli byť.

       Z grafu vidno, že po vyrovnaní odchýlok nahor i nadol dostávame nárast počtu SIDS. Tento približne zodpovedá nárastu počtu povinných plošných očkovaní dojčiat, čo je vlastne aj mojou tézou vyjadrenou v nadpise článku. Treba však podotknúť, že tento článok NEDOKAZUJE, že štatisticky zaznamenaný nárast SIDS je spôsobený nárastom počtu očkovaní, zároveň to ani nevyvracia, považuje to však za pravdepodobné. Čo je úplne isté, je časová následnosť, ktorá môže byť podnetom na hlbšie skúmanie tejto veci. Príčinnú súvislosť by bolo treba dokázať preskúmaním zdravotných záznamov a pitevných správ a prípadným porovnaním so štatistikami zo zahraničia, prihliadnuc na tamojšie zmeny v povinnom/odporúčanom očkovacom kalendári pre plošné očkovanie dojčiat.

       Chápme teda tento článok ako náznak, podnet pre ďalší výskum. Tento prípadný výskum má potenciálny prínos vo výške rádovo miliónov €, keďže povinné očkovanie proti pneumokokom sa zaviedlo kvôli max. 4 úmrtiam ročne na pneumokokové invazívne ochorenia a donedávna nás stálo 10 mil. € ročne, teraz o niečo menej, tu však ide o výrazne vyššie počty úmrtí.

       Z absolútnych čísel v tomto grafe môžeme vyčítať nasledovné:

 • počet SIDS ročne neprekročil 16, pokým nebolo zavedené povinné plošné očkovanie dojčiat proti nákazlivej žltačke typu B
 • počet SIDS ročne neprekročil 20, pokým nebolo zavedené povinné plošné očkovanie dojčiat proti baktérii Haemophilus influenzae typu B
 • na SIDS umierajú prevažne chlapci, len výnimočne umrie na SIDS za rok viac dievčat než chlapcov
 • z grafu nebadať žiadny vplyv zmien v očkovaní proti detskej obrne (náhrada OPV za IPV), čiernemu kašľu (náhrada DTwP za DTaP), ani vplyv stiahnutia thiomersalu z dojčenských vakcín na celkový výskyt SIDS
 • keďže povinné očkovanie proti pneumokokom bolo zavedené až na úplnom konci skúmaného obdobia, je predčasné hovoriť o tom, aký má vplyv na počet SIDS
 • rok plošného zavedenia Infanrixu Hexa je zároveň rokom s najvyšším počtom SIDS. Odchýlka (1 prípad SIDS) oproti predchádzajúcemu maximu však nie je štatisticky významná a môže ísť o štatistický šum.

 

Percentuálne vyjadrenie skúmaných údajov

Percentuálne vyjadrenie celkovej úmrtnosti a úmrtnosti na SIDS

       Na tomto grafe možno vidieť, že percentuálne vyjadrenie dojčenskej úmrtnosti na Slovensku počas takmer celého sledovaného obdobia sústavne klesalo z počiatočnej hodnoty vyše 1% na konečnú hodnotu 0,565%, ktorá je zároveň historickým minimom.

       Naproti tomu výskyt SIDS (modrá krivka) stúpal - síce kolísavo, ale predsa - súbežne s poklesom celkovej pomernej úmrtnosti (zelená krivka). Keby sme chceli pripísať SIDS náhode, musel by výskyt SIDS klesať zároveň s poklesom pomernej úmrtnosti alebo prinajmenšom zodpovedať zmenám v pôrodnosti. Ani jedno z toho však nie je pravda.

       Trend (svetlo modrá čiara) je však vyslovene opačný. Logickým dôsledkom uvedeného je, že percento SIDS na celkovej dojčenskej úmrtnosti v SR (červená krivka) je krivkou rastúcou podobne ako výskyt (incidencia) SIDS, avšak výrazne strmšie.

       Navyše je trend výskytu SIDS veľmi podobný trendu nárastu počtu povinných očkovaní, čo činí pravdepodobnou súvislosť výskytu SIDS s počtom povinných očkovaní dojčiat. Ako som však spomínal vyššie, na nadobudnutie akej-takej istoty by bolo potrebné uskutočniť oveľa podrobnejší výskum.

 

Neuvažované vplyvy, ktoré mohli ovplyvniť celkové štatistiky

       Z verejne prístupných štatistických údajov nemožno zistiť viaceré faktory, ktoré mohli ovplyvniť výsledné čísla. Mohli to byť napr.

 • nedostupnosť vakcín pre výpadky v dodávkach vakcín mohli znížiť výskyt SIDS. Zaznamenali sme počas sledovaného obdobia opakované výpadky dodávok vakcín, viď napr. str. 238, kap. "VI. PROBLÉMY PRI VÝKONE OČKOVANIA" na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) v dokumente "Výročná správa o činnosti Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky rok 2009".
 • reklamné kampane na nepovinné očkovania (pneumokoky, rotavírusy, chrípka...) mohli zvýšiť výskyt SIDS.
 • významné antivakcinačné aktivity mohli znížiť výskyt SIDS.
 • zmeny v používaných značkách vakcín (napr. Priorix namiesto M-M-R II) mohli zmeniť výskyt SIDS obomi smermi.
 • náhrada menej-zložkových vakcín viac-zložkovými mohla zvýšiť výskyt SIDS.
 • odchýlky v jednotlivých výrobných dávkach mohli zmeniť výskyt SIDS obomi smermi.
 • rastúci priemerný vek matky pri pôrode mohol zvýšiť výskyt SIDS. Hoci to nie je úplne nevyhnutné, v priemere údajne platí, že matky nad 30 rokov majú tým menej zdravé deti, čím sú staršie v čase pôrodu.
 • SIDS, tzn. nevysvetlené náhle úmrtie dojčaťa nemuselo byť spôsobené iba očkovaním. Pre tie prípady, ktoré s očkovaním (takmer) určite nesúvisia, napr. SIDS u úplne neočkovaných detí, je možné vopred neznáme množstvo príčin.
 • ... a viaceré ďalšie
   

       Nie je cieľom tohto článku vymenovať všetky možné vplyvy na výskyt SIDS, ktoré sme neuvažovali. Napriek všetkej snahe by sa to asi aj tak nikdy nepodarilo.

       Trendy celkovej úmrtnosti dojčiat v súvislosti s trendom úmrtnosti dojčiat na SIDS ako aj s trendom nárastu počtu povinných očkovaní nás však nenechávajú na pochybách, že "tu niečo nehrá". Zostáva na prípadných kompetentných výskumníkoch, aby moju domnienku podporenú štatistikou Štatistického úradu SR potvrdili alebo vyvrátili. Obávam sa však, že (na rozdiel od povinného očkovania proti pneumokokom) sa na túto (podstatne lacnejšiu) štúdiu nenájdu buď peniaze alebo nezaujatí odborníci.

 

Pre úplnosť tabuľka vstupných údajov

Kal.
rok
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
SIDS
spolu
SIDS
muži
SIDS
ženy
Živo
nar.
% SIDS
z nar.
Smrť
do 1 r.
% úmrtí
z nar.
% SIDS
z úmrtí
Povinných
očkovaní
Povinné
očkovania
ICD
ver.
ICD kód(y) pre SIDS
použité v danom r.
13 8 5           8 BCG, DTwP, MMR, OPV 9 798
8 7 1 73256 0,01092 779 1,0634 1,0270 8 BCG, DTwP, MMR, OPV 9 798
14 10 4 66370 0,02109 743 1,1195 1,8843 8 BCG, DTwP, MMR, OPV 10 R95
12 6 6 61427 0,01954 675 1,0989 1,7778 8 BCG, DTwP, MMR, OPV 10 R95
16 9 7 60123 0,02661 615 1,0229 2,6016 8 BCG, DTwP, MMR, OPV 10 R95
9 5 4 59111 0,01523 514 0,8696 1,7510 8 BCG, DTwP, MMR, OPV 10 R95
20 9 11 57582 0,03473 506 0,8787 3,9526 9 BCG, DTwP, MMR, OPV, HepB 10 R95
15 8 7 56223 0,02668 467 0,8306 3,2120 9 BCG, DTwP, MMR, OPV, HepB 10 R95
20 10 10 55151 0,03626 473 0,8576 4,2283 10 BCG, DTwP, MMR, OPV, HepB, HiB 10 R95, R96
7 6 1 51136 0,01369 319 0,6238 2,1944 10 BCG, DTwP, MMR, OPV, HepB, HiB 10 R95
9 4 5 50841 0,01770 388 0,7632 2,3196 10 BCG, DTwP, MMR, OPV, HepB, HiB 10 R95, R99
26 13 13 51713 0,05028 406 0,7851 6,4039 10 BCG, DTwP, MMR, OPV, HepB, HiB 10 R95, R96, R99
16 8 8 53747 0,02977 365 0,6791 4,3836 10 BCG, DTwP, MMR, OPV, HepB, HiB 10 R95
26 16 10 54430 0,04777 392 0,7202 6,6327 10 BCG, DTwP, MMR, IPV, HepB, HiB 10 R95, R96, R99
20 12 8 53904 0,03710 355 0,6586 5,6338 10 BCG, DTwP, MMR, IPV, HepB, HiB 10 R95, R96, R99
27 16 11 54424 0,04961 334 0,6137 8,0838 10 BCG, DTaP, MMR, IPV, HepB, HiB 10 R95, R96, R98, R99
16 11 5 57360 0,02789 336 0,5858 4,7619 10 BCG, DTaP, MMR, IPV, HepB, HiB 10 R95
25 10 15 61217 0,04084 346 0,5652 7,2254 11 BCG, DTaP, MMR, IPV, HepB, HiB, PCV7 10 R95, R96, R99

 

Vysvetlivky

 • anatoxín = toxoid = toxín (jed) vyrábaný za určitých podmienok patogénnou (choroboplodnou) baktériou, upravený tak, aby nespôsoboval vážne škody (narozdiel od neupraveného toxínu), ale stačil na vytvorenie protilátok účinne neutralizujúcich pôvodný toxín. Tieto protilátky sú teda antitoxínmi (protijedmi) a neúčinkujú proti samotným baktériám - ich výrobcom, - ale len protí ich toxínom - výrobkom. Likvidovať výrobcov - baktérie - nie je v moci takto vytvorených protilátok.
 • BCG = Bacillus Calmette-Guérin = vakcinačný kmeň Mycobacterium bovis - baktérie hovädzej tuberkulózy. Používa sa na očkovanie znižujúce pravdepodobnosť ťažkých komplikácií tuberkulózy. Ide však o iný druh baktérie než je baktéria ľudskej tuberkulózy - Mycobacterium tuberculosis. Je to živá vakcína a ako taká môže spôsobiť určité formy tuberkulózy u očkovaných jedincov.
 • DTaP = Diphteria, Tetanus, Acellular Pertussis = kombinovaná očkovacia látka proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu. Zložka proti čiernemu kašľu neobsahuje celé bunky baktérie Bordetella pertussis, ktorá spôsobuje chorobu zvanú čierny kašeľ (pertussis). ale len ich časti + pertusický anatoxín.  Ide o mŕtvu očkovaciu látku, ktorá spravidla neobsahuje konzervant thiomersal. V princípe by nemala spôsobovať priamu nákazu chorobami, proti ktorým je určená (ak nenastali určité nedopatrenia pri výrobe, čo nemožno úplne vylúčiť).  
 • DTwP = DTP = DPT = Diphteria, Tetanus, Wholecell Pertussis = kombinovaná očkovacia látka proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu. Zložka proti čiernemu kašľu obsahuje celé mŕtve (inaktivované) bunky baktérie Bordetella pertussis, ktorá spôsobuje chorobu zvanú čierny kašeľ (pertussis). Ide o mŕtvu očkovaciu látku, ktorá spravidla obsahuje konzervant thiomersal, resp. obsahovala, kým sa vyrábala, tzn. kým sa neprešlo na DTaP.  V princípe by nemala spôsobovať priamu nákazu chorobami, proti ktorým je určená (ak nenastali určité nedopatrenia pri výrobe, čo nemožno úplne vylúčiť).
 • HepB = HEPatitis B = HVB = Hepatitis Virus type B = HBV = Hepatitis B Virus = Hepatitis B Vaccine = očkovacia látka proti vírusovému zápalu pečene typu B = nákazlivej žltačke typu B = infekčnej hepatitíde typu B. Obsahuje povrchovú bielkovinu HepB vírusu vyrábanú geneticky modifikovanými kvasnicami. Neobsahuje celý vírus a už vôbec nie funkčný. V princípe by teda nemala spôsobiť ochorenie proti ktorému má chrániť.
 • HiB = Haemophilus Influenzae type B vaccine = očkovacia látka proti baktérii Haemophilus influenzae typu B, spôsobujúcej za určitých okolností vážne ochorenia, ako napr. zápal mozgových blán. Vakcína neobsahuje celé baktérie a už vôbec nie živé, ale len ich povrchové častice (polysacharidy) naviazané (konjugované) spravidla na nejakú bielkovinu (tetanický anatoxín, difterickú bielkovinu alebo bielkovinu z vonkajšieho obalu meningokoku typu B). Veľké percento ľudí sú však nositelia tejto baktérie, pričom im žiadne vážnejšie problémy nespôsobuje. Problémy nastanú spravidla až po vážnom poškodení slizníc u hostiteľa.
 • IPV = Inactivated Poliovirus Vaccine = očkovacia látka proti detskej obrne, inaktivovaná (znefunkčnená), tzn. v nej obsiahnutý vírus (resp. jeho derivát) nie je schopný množiť sa. Podáva sa spravidla injekčne.
 • MMR = Measles, Mumps, Rubella = očkovacia látka proti osýpkam, príušniciam a ružienke. Obsahuje tri oslabené (atenuované) vírusy, ktoré sú schopné množiť sa i spôsobiť u imunitne oslabených jedincov chorobu, proti ktorej mala očkovacia látka chrániť. Očakáva sa, že "spracovanie" tejto vakcíny imunitným systémom môže trvať až 3 mesiace, keďže po túto dobu sa odporúča očkovaným ženám neotehotnieť. Vakcinačný vírus ružienky je pestovaný na bunkových tkanivách pochádzajúcich z umelo potratených detí.
 • OPV = Oral Polio Vaccine = očkovacia látka proti detskej obrne s funkčným oslabeným (atenuovaným) vírusom, ktorý je schopný množiť sa a vyvolať u imunitne oslabených jedincov chorobu, pred ktorou mala vakcína chrániť. Taktiež je možné, že takto nakazená osoba nakazí aj svoje okolie.
 • PCV7 = Pneumococcal Conjugated Vaccine 7-valent = konjugovaná vakcína proti 7 typom pneumokokov (baktérie Streptococcus pneumoniae) = Prevenar = Prevnar (výrobca: Pfizer, pôvodne Wyeth). Neobsahuje celé baktérie, ale len ich povrchové častice (polysacharidy) a to nie samé o sebe, ale naviazané na záškrtový (difterický) anatoxín. Veľké percento ľudí sú nositelia pneumokokov, hoci im tieto žiadne vážnejšie problémy nespôsobujú. Problémy nastanú spravidla až po vážnom poškodení slizníc u hostiteľa.
 • thiomersal = thimerosal = prudko jedovatá organická zlúčenina obsahujúca ortuť, používaná ešte pred pár rokmi ako konzervant vo vakcínach, vrátane vakcín určených pre dojčatá. V krajinách tretieho sveta sa používa v dojčenských vakcínach dodnes.