Najčítanejšie články v septembri 2010

01.10.2010 11:21
 1. Anita Petek už nie je medzi nami
 2. Exkluzívna reportáž z XVI. vakcinačného dňa SR - 1. časť
 3. Vitamín D sa ukázal byť v predchádzaní chrípke oveľa lepší než očkovanie
 4. Ad: Význam pravidelného povinného očkovania detí v SR
 5. Médiá teraz propagujú mozog požierajúce vakcíny
 6. Kde sú aké očkovania povinné
 7. ŠÚKL zatajuje nežiadúce účinky vakcín - porovnanie anglických a slovenských info o MMR vakcínach
 8. Ďalšie právne argumenty proti povinnému očkovaniu
 9. Vakcíny, používané na Slovensku, pri ktorých výrobe boli použité telá umelo potratených detí
 10. Dať svoje dieťa zaočkovať... či nie?
 11. Milióny Číňanov sa postavili na odpor proti plošnému očkovaniu
 12. Vakcíny proti prasacej chrípke vyhodené do Afriky
 13. Vakcíny, z ktorých majú rodičia najväčšie obavy
 14. Ako na RÚVZ - časť 5.
 15. Prečo je dôležitá a potrebná slobodná voľba v očkovaní? (časť 1/3)
 16. Tajné vládne dokumenty odhaľujú lži o detských očkovacích látkach proti osýpkam
 17. Exkluzívna reportáž z XVI. vakcinačného dňa SR - 2. časť
 18. Pravda o očkovaní proti chrípke
 19. Kliešte, borélie a očkovanie proti kliešťovej encefalitíde
 20. Exkluzívna reportáž z XVI. vakcinačného dňa SR - 3. časť