Najčítanejšie články v ľuteni/februári 2018

02.03.2018 19:58
 1. Očkovanie proti meningokokom je snáď jedným z úplne najzbytočnejších
 2. Tetanus a očkovanie proti tetanu
 3. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 4. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 5. Všeobecná zdravotná poisťovňa neodporúča očkovanie proti HPV, ale vakci-celebrita prof. Hudečková požaduje plnú úhradu ZP za Cervarix
 6. Ako vôbec môže niekto hovoriť o argumentoch „ZA“ očkovanie?1. časť
 7. Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C
 8. Dokumentárny seriál „Pravda o očkovaní“ („The Truth About Vaccines“) / 1. časť / 2 hodiny / 2017 / slovenské titulky
 9. Dr. Taťjana Obuchanyč: „Ilúzia očkovania — O tom, ako očkovanie oslabuje prirodzenú imunitu a čo možno urobiť pre znovuzískanie zdravia“0. Úvod
 10. Proč se NEočkovat proti chřipce
 11. HPV, rakovina krčka maternice a očkovanie proti HPV
 12. 32 zvedavých otázok o očkovaní a odpovedí na ne
 13. Uniknuté dôverné dokumenty o Prevenare 13 dokazujú, že ako výrobca, tak aj zdravotnícke úrady VEDIA, prečo máme z tejto očkovacej látky obavy
 14. Nedávajte Gardasil/Silgard Vašej dcére — bez ohľadu na to, čo tvrdí Váš lekár
 15. Jak se uzdravit z rakoviny a jiných „nevyléčitelných“ nemocí (Meduňka 12/2012)
 16. Autizmus po očkovaní MMR
 17. Zápaly, opuchy a nábeh na rakovinu z očkovania proti chrípke
 18. Nákazlivá žltačka typu A a očkovanie proti nej
 19. Z dejín povinného očkovania na Slovensku
 20. Vakcíny očami chemika: Čo sa dostáva do detského organizmu pri očkovaní? (Dieťa 5/2013)
 21. 10 dôvodov, prečo by ste nemali dať očkovať svoje dieťa
 22. Velká cholesterolová lež (Meduňka 5/2013)
 23. Je povinné očkovanie detí bezpečné? Lekári z Úradu verejného zdravotníctva odpovedali, ale odmietli sa podpísať (Nový čas Nedeľa 17.III.2013)
 24. Ako čo najlepšie odmietnuť konkrétne vakcíny z povinného očkovania detí na Slovensku — AKTUALIZOVANÉ
 25. Rotavírusy a očkovanie proti nim
 26. Čo možno neviete o očkovaní19. časť (Vitalita 4/2013)
 27. Ako vôbec môže niekto hovoriť o argumentoch „ZA“ očkovanie?2. časť
 28. Mýty a fakty o očkovaní psov
 29. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí1. časť
 30. Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy60. Bezpečnosť a účinnosť očkovania: Lekárske štúdie, ktoré spochybňujú bezpečnosť a účinnosť očkovania (a očkovačov)

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.