Najčítanejšie články v decembri 2010

01.01.2011 10:01
 1. Ako sa cíti matka, keď jej očkovanie zabije dieťa a od lekárov, vlády a médií počuje len, že očkovanie je bezpečné a účinné?
 2. Očkovanie proti pneumokokom - BOMBA kšeft!
 3. Lži, demagógia a reklama farmaceutických firiem vydávané za odbornosť
 4. Očkovacie látky v "povinnom" očkovaní na Slovensku
 5. Žiadosť o preskúmanie konfliktov záujmov členov Pracovnej skupiny pre imunizáciu
 6. Keď sa lekár rodičom za odmietnutie očkovania vyhráža políciou
 7. Ako na RÚVZ - časť 1.
 8. Polícia uväznila 12-ročného chlapca za odmietnutie očkovania v škole
 9. Ad: Očkovanie - iba veda?
 10. Kde sú aké očkovania povinné
 11. Cukrovka z očkovania proti tetanu, záškrtu a detskej obrne
 12. Ad: Význam pravidelného povinného očkovania detí v SR
 13. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 14. Riziko neurologických porúch spôsobených zložkami očkovacích látok
 15. Očkovací kalendár na rok 2011 je 3x v rozpore s vyhláškou MZ SR
 16. Osvetu v očkovaní slovenskému Úradu verejného zdravotníctva platí Pfizer
 17. Neurologické poruchy po očkovaní Rotarix + Infanrix Hexa + Prevenar
 18. Je očkovanie darom od Boha?
 19. Očkovanie proti prasacej chrípke spojené so 700%-ným nárastom počtu samovoľných potratov
 20. ŠÚKL zatajuje nežiadúce účinky vakcín - porovnanie anglických a slovenských info o MMR vakcínach
 21. Očkovacie látky Dr. Frankensteina
 22. Epidémia prasacej chrípky sa šíri Veľkou Britániou aj napriek 70%-nej zaočkovanosti
 23. Mýty o očkovaní - rozpory medzi lekárskou vedou a očkovacou politikou
 24. Očkovaním spôsobené poškodenia zdravia nie sú nikoho výmyslom
 25. Očkovanie ako súčasť nášho života
 26. Duel o očkovaní: Alternatívna vs. klasická medicína
 27. Epidémie čierneho kašľa a zlyhania vakcín
 28. 10 úmrtí vzbudzuje strach z novej epidémie prasacej chrípky
 29. Ad: PrečoOčkovanie.sk - 1. časť
 30. Ad: PrečoOčkovanie.sk - 5. časť